Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Archiv rubriky: 'Neza?azené'

Zm?na vzhledu blogu, konkrétn? barev

Středa 30. Leden 2008

Poslední dobou jsem p?emýšlel, že jsem použil na svůj blog wordpress téma, které jsem já nijak barevn? neupravoval a p?išlo mi postupem ?asu fádní, nudné a chladné. Jelikož jsem se necht?l prokousávat novými tématy a pak je testovat a znovu zavád?t, tak jsem se rozhodl, že mi vlastn? toto téma celkov? vyhovuje, pouze by cht?lo barevn? doladit a cht?lo by to n?jaký obrázek. Konkrétn? jsem m?l na mysli ud?lat toto téma v n?jakých h?ejivých barvách, tyto různé odstíny žluté jsou docela vhodné, možná se pozd?ji rozhodnu pro zm?nu, ale myslím, že to takhle n?jakou dobu nechám. Hlavn? mi také šlo o ten obrázek pod názvem webu, ten minulý byl barevn? situován tak, aby se do n?j dalo n?co napsat, ale to jsem nevyužil, protože jsem opravdu nev?d?l co tam napsat, tak jsem se rozhodl, že toto místo využiji pro vložení obrázku, který by dokázal navodit poklidnou atmosféru. Rozhodl jsem se pro les nebo krajinu, nakonec jsem si vybral vhodný les a ud?lal vý?ez v pot?ebném rozm?ru, aby to vypadalo jakýsi náhled a vstup do tohoto lesa. Mimo jiné jsem zvýraznil nadpisy v obou rámech umíst?ných po stranách vzhledu. Myslím si, že to není špatná prom?na. Pokud jsem n?komu p?i testech nového vzhledu blogu n?jak omezil nebo znemožnil ?tení, tak se velice omlouvám a snad již v nejbližší dob? moc úprav d?lat nebudu. Pokud byste m?li n?jaké dotazy, p?ipomínky, ?i rady, použijte komentá?e, nebo e-mail, budu se snažit vyhov?t.

Rubrika: Neza?azené | Bez komentářů »

Vulgární komentá?e k mému webu a na m?

Sobota 12. Leden 2008

Prosil bych, aby n?jaké vulgární komentá?e na m? ?i k mému webu si návšt?vníci tohoto webu nechali od cesty, nemusíte sem chodit, když se vám blog nelíbí. Nebo poslední dobou jsem n?kdo pouze vloží n?jaký testovací text, aby vyzkoušel, jestli mi komentá?e fungují, to zde také nemusím mít. Vulgární komentá?e si vkládejte tam, kde vám to povolí. Pokud se dále budou opakovat takovéto nesmyslné anebo sprosté vulgární komentá?e, tak komentá?e zakážu úpln? a to bych necht?l, protože bych tím zabránil psát komentá?e lidem, kte?í se smyslupln? cht?jí vyjád?it, nebo se cht?jí na n?co zeptat. Pokud máte n?jaký problém, napišt? t?eba e-mail, a pokud mi tam chcete jen nadávat, tak asi pat?íte do ur?itého ústavu. Hádám, že sprosté komentá?e jsou jen výplody puberťáckých nevyvinutých, až p?ímo zakrn?lých mozků, kte?í si cht?jí zvyšovat ego tím, že budou n?koho urážet a to zde nestrpím, nechte si tyto nadávky prosím pro své kamarády a pro jiné weby, kde vám to opravdu povolí. Tento p?ísp?vek nebyl ur?en t?m, kte?í se zde již na n?co smysluplného dotazovali a rozumn? zde p?isp?li, d?kuji.

Rubrika: Neza?azené | 1 komentář »

Malý a skladný stativ Technika

Pondělí 7. Leden 2008

Nedávno jsem slyšel o malém stativu, který se cenou vejde do 100 K?. Konkrétn? jde o model Velbon Teeny Pod. Ale byl jsem i ze svého okolí informován, že podobný stativ mají i v obchodním dom? Tesco, kde ho prodávají i se sadou, jak oni ?íkají pro za?áte?níky, ale myslím si, že by tato sada nebo pouze ten stativ byl vhodný i pro pokro?ilejší fotografy, kte?í zatím necht?jí moc investovat do stativu.

Tato sada je do 8.1.2008 prodávána za cenu 99 K?, normáln? ovšem stojí 199 K?. Tato sada se jmenuje Technika Digital Camera Starter Kit. Je zde obsaženo pouzdro na fotoaparát, které není tak velké a vejde se do n?j pohodln? fotoaparát s rozm?ry 9,5 cm x 6,5 cm x 3,5 cm (ší?ka x výška x tloušťka), je tam ješt? odd?lená kapsa, ale s fotoaparátem s t?mito rozm?ry se do této kapsy moc navíc nevejde, k pouzdru je ale možné p?ipojit p?iložený popruh p?es rameno. Dále balení obsahuje ?isticí ut?rku, kterou můžete použít mimo jiné na ?išt?ní brýlí, dále jsou tu doslova ?isticí ty?inky do uší a nakonec je tu jemný kartá?ek, se kterým můžete i n?jaká smítka sfouknout, protože má malý vzduchový vá?ek.

Te? p?ejd?me k samému stativu, kvůli kterému jsem tuto sadu koupil, nic velkého jsem si od n?j nesliboval, ale pot?šil m?. Ve složeném stavu (všechny t?i nožky jsou u sebe) m??í asi 12 cm bez šroubu pro p?ipevn?ní k fotoaparátu a má klipsnu za opasek, v takovém použitelném rozloženém stavu zvedne váš fotoaparát do výše asi 11 cm. Nožky jsou ve stylu “husího krku” a docela pevn? drží svůj tvar. Fotoaparát s p?ibližnou váhou 150 gramů udrží s p?ehledem, ale je tu trochu problém s umíst?ním otvoru pro šroub na vašem fotoaparátu, protože jestli máte tento otvor hodn? na kraji, musíte si velice pohrát s ohnutím nožek, protože by vám fotoaparát mohl p?epadávat, můj fotoaparát má sice tento otvor spíše ke kraji, ale je z p?evážné ?ásti blíže ke st?edu.

Dále si také musíte pohrát s každou nožkou zvlášť, aby nebyl váš obrázek nak?ivo, pokud to nebude zám?r, ale mohu ?íci, že nožky si opravdu velice pevn? drží svoji pozici. Nakonec mi nedalo a stativ, který jsem si p?edem p?ipravil, jsem p?ipevnil k naší digitální kame?e, abych vyzkoušel pevnost, naše kamera má otvor pro stativ prakticky uprost?ed, takže jsem p?estával mít v?tší obavy a i p?esto, že naše kamera váží s baterií n?co kolem 900 gramů, tak se stativ ani nepohnul a mohl jsem bez problémů p?iblížit na nejvyšší 20 násobný optické a vyzkoušel jsem i 990 násobné digitální p?iblížení a obraz se net?ásl a byl poznatelný (990 násobné p?iblížení je ale velice obrazov? nekvalitní, a tudíž nevyužitelné a nechápu význam, je to asi jen marketingový tah).

Takže mohu ?íci, že tento stativ udrží i fotoaparáty a i kamery až do 1 kilogramu váhy, ale za p?edpokladu, že ten p?ístroj bude mít stativový závit nejlépe ve st?edu, aby se na každou stranu rozložila stejná váha, jinak hrozí p?epadnutí, nebo nestabilnost.

N?jaké ty odkazy:

iTesco.cz

CZC.cz

další podobné stativy: Vanguard stativ VS-41, HAMA 4024 34529 MINI STATIV

Rubrika: Neza?azené | Bez komentářů »

Web o algoritmech

Pondělí 6. Srpen 2007

Chci zde uvést odkaz na další web mého bratra, tento web se v?nuje algoritmy.

Odkaz: Algoritmy

Rubrika: Neza?azené | 2 komentáře/ů »

Zm?ny vzhledu webu

Středa 25. Červenec 2007

Prosím, abyste omluvili můj web, protože se poslední dobou snažím vybrat lepší vzhled pro Antiwarez a je možné, že chvílemi web nepůjde nebo se bude m?nit. D?kuji za pochopení.

Rubrika: Neza?azené | Bez komentářů »

Oslava návšt?vnosti webu

Úterý 24. Červenec 2007

Ano, dlouho jsem ?ekal na okamžik, kdy se na po?ítadle objeví n?jaká v?tší suma ur?ující po?et návšt?vníků a můžu oznámit, že dnes tato hodnota p?ekro?ila hranici 300, není to n?jaká závratná suma, ale m? to velice t?ší a jsem moc rád za tuto návšt?vnost. N?které weby tuto návšt?vnost zvádají za hodinu ?i dokonce minutu, m? se to povedlo za m?síc a půl, jsem skromný, je to skv?lý výsledek, p?esto by mohl být lepší. Ale chci všem návšt?vníkům mého webu moc pod?kovat za p?íze? a já se také budu moc snažit o hodn? nových informací a ?lánků. Moc d?kuji.

Rubrika: Neza?azené | Bez komentářů »

Stránka ve vývinu a odkaz na web

Sobota 9. Červen 2007

Cht?l bych poukázat, že zatím toho na stránce o Antiwarezu moc nemám, protože za?ínám, a zatím velice hodn? promýšlím obsah, ale alespo? se to snažím prokládat n?jakými ?lánky, novinkami a zkušenostmi z jiných oborů, aby web jen tak nestál. Pokud jste již navštívili tento web, snažte se ho trochu prosadit svým známým, aby si také po?etli.

Jinak, pokud se chcete dov?d?t n?jaké jiné zkušenosti a názory, můžete navštívit blog mého bratra, který má již svůj web déle a píše možná trochu n?co jiného.

Ondrův sv?t

Rubrika: Neza?azené | Bez komentářů »

Nové téma

Pátek 8. Červen 2007

Rozhodl jsem se, že na svou stránku budu uvád?t i n?jaké zajímavosti týkající se mobilních telefonů (novinky, zkušenosti).

Rubrika: Neza?azené | Bez komentářů »

Za?átek tohoto blogu

Čtvrtek 7. Červen 2007

Zdravím všechny, kte?í se p?išli podívat na tuto stránku a cht?l bych vás s ní seznámit. Hlavní téma této stránky bude Warez, ale ne tak, že ho budu podporovat, ale spíše kritizovat a snažit se ukázat, že mít legální programy, hry atd. není špatné. Je ohromná spousta programů zdarma, které dokáží zastat funkce programů placených (pokud si placené nechcete kupovat), sta?í je najít. O hrách to zase asi moc neplatí, ale koupit si hru to p?ece není žádná ostuda, naopak podpo?íte tím výrobce her.

Rubrika: Neza?azené | Bez komentářů »