Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Archiv rubriky: 'Antiwarez'

Moje názory ke komentá?ům warez uživatelů

Pátek 11. Září 2009

Dnes jsem si podrobn?ji prohlížel statistiky mého webu a když jsem si prohlížel seznam všech možných stránek, ze kterých p?išli lidé na můj web, tak jsem mimo jiné narazil i na dv?, podle názvu, warezová fóra. Zám?rn? je nejmenuji. Zajímalo m? tedy, co se zde mohlo objevit o mém webu.

Použil jsem tedy vyhledava? Google a po zadání názvu mého webu jako klí?ového slova jsem našel na jedné z t?chto stránek n?jaké téma. Na stránku jsem se dostal pomocí archivu Google. Téma na fóru se zabývalo tím, že jeden z uživatelů by si nepo?ídil ú?et na RapidShare a p?idal odkaz na stránku, kde se vyskytuje ?lánek, který jeho smýšlení popisuje. Sice nevím, jaký odkaz to byl protože na fórum nemám p?ihlášení a ani ho nebudu zakládat, ale p?ipsal i název ?lánku, který se shoduje s tím, který jsem psal já (Stahování p?es Rapidshare a podobné weby - zamyšlení), není tedy pochyb, že se jedná o můj ?lánek.

Dost m? mrzí, že toto téma bylo založeno již v prosinci 2007 a já jsem si té návšt?vy z toho fóra prost? nevšiml, protože jsem statistiky webu tak podrobn? nezkoumal, ale jsem docela rád, že jsem se dozv?d?l více názorů na mé smýšlení.

V tématu se vyskytuje spousta názorů, které p?evážn? kritizují můj pohled v již zmín?ném ?lánku, což sice mohou, ale je to můj subjektivní názor a já si za ním budu stát, ostatn? oni mají zase názor svůj. Dále jsem si všiml, že n?kte?í uživatelé fóra n?které v?ci trochu špatn? pochopili, pokusím se tedy o up?esn?ní, o co mi šlo (není vylou?ené špatné vysv?tlení z mé strany).

Te? k názorům z fóra. N?které komentá?e se zabývají tím, že doty?ní nemají rychlý internet, a tudíž si ú?et na RapidShare nepo?ídí, protože by ho asi nevyužili, tyto komentá?e nebudu komentovat. Popíši obsahy více zajímavých komentá?ů a můj názor na n?.

Komentá?: Jeden z uživatelů píše, že ten, co psal ?lánek (já), asi nevyzkoušel rychlý internet + Premium ú?et na RapidShare.

Můj komentá?: Je to pravda. Rychlý internet sice mám, ale Premium ú?et ne, pro? taky, když nemám pot?ebu stahovat každou sekundu svého života. Navíc pro? bych m?l platit za nelegální software.

Komentá?: Doty?ný píše, že názory v mém ?lánku popsané ší?í lidé, co mají pomalý internet a v pen?žence po?ítají každou korunu.

Moje odpov??: Internet pomalý nemám, jak jsem již napsal. Film (700 MB) bych pomocí svého p?ipojení klidn? stáhnul za 30 a mén? minut. V pen?žence úpln? každou korunu nepo?ítám, ale ur?it? jako rozumný ?lov?k všechny možné nákupy p?ed uskute?n?ním promyslím. To se týká i po?íta?ových her, nekoupím si spoustu her najednou, ale promýšlím si, které by m? opravdu bavily a ty si koupím.

Komentá?: Uživatel píše, že kdo vyzkoušel Premium ú?et, tak již nikdy nebude chtít nic jiného, že ?lov?k p?estává hledat free servery. Dále píše, že cena jednoho ú?tu m?sí?n? je jedno posezení v hospod?, 3 krabi?ky cigaret nebo 200 K? kredit. Dále píše o tom, že v?tšina warez uživatelů mají Premium ú?et a ty, co ho nemají jsou k smíchu ostatním warez uživatelům a na záv?r píše, že pen?z za Premium ú?et nelituje.

Moje odpov??: Premium ú?et jsem nevyzkoušel a ani m? to nemrzí. Free servery nehledám, protože je hledat nepot?ebuji. 200 K? je sice jedno posezení v hospod?, ale já hospody kvůli ku?ákům vyhledávám ?ím dál tím mén?, tudíž nechodím ani jednou za m?síc do hospody. T?eba jen jednou za půl roku, když je p?íležitost a utratím t?eba i více než 200 K?.
Kolik by se za to dalo koupit krabi?ek cigaret m? nezajímá, protože jsem nekou?il, nekou?ím a kou?it nebudu. Sta?í, když vdechuju ten smrad na každé zastávce spolu se smogem zadarmo. 200K? kredit mi vysta?í t?eba i na půl roku, protože mám telefon jen na důležité hovory a ne na “vykecávání”.
Takže rada p?esta?te chodit do hospody, kou?it, mén? volejte a můžete k tomu Premium ú?tu po?ídit i jiné v?ci, t?eba i legální hry. Kdybych používal Premium ú?et na stahování v?cí, které vím, že jsou nelegáln? získáné, tak by m? ty peníze mrzely.

Komentá?: Další autor ?íká, že 200 K? m?sí?n? není moc. A píše o autorovi ?lánku (mn?), že v??í, že když si koupí hru za 600 K?, tak že mu to vyjde lépe, než si stáhnout 10 her za 200 K?. A dále píše o tom, že se p?i stahování p?es RapidShare nevyskytují žádné chyby a že autor ?lánku je asi vydavatel her.

Moje odpov??: 200 K? m?sí?n? opravdu není moc, ale za nelegální obsah? Já ale nev??ím, že když si koupím hru za 600 K?, že mi to vyjde finan?n? lépe než 10 her za 200 K?, ale t?mi 600 K? podpo?ím výrobce a distributora, kte?í mohou vyvíjet další hry, t?eba i s ?eskými titulky a t?eba i za nižší cenu. Koho podpo?ím t?mi 200 K? za Premium ú?et? Výrobce a distributora hry asi t?žko, že?
A dobrý pocit z koup? nemá cenu popisovat, protože to stejn? doty?ní nepochopí. Co se tý?e t?ch chyb, tak jsem myslel stahování p?es free servery, kdy ?ekáte na “tiket” pro stahování. T?eba když “jede” internet v paneláku p?es jednu IP adresu, tak se vám t?eba zobrazí hláška, že již stahujete, což není úpln? pravda. Anebo ?ekáte posledních pár vte?in a n?kdo z paneláku vám tiket “ukradne”. Toto se týká ale jen free serverů zadarmo.
Bohužel si vůbec nevymýšlím, popisuji jen svoje zkušenosti. Vydavatel her opravdu nejsem.

Komentá?: Autora ?lánku (mn?) ozna?uje jako “capka” (ani nevím, co to je) a že údajn? nemám pojem o cenách. Že Premium ú?et stojí 1800 K? ro?n? a hra stojí 1500 K? a že za ?tvrt roku vyjde další hra za dalších 1500 K?. A že b?hem roku p?ijde doty?ný o vetší peníze. Dále píše, že můj ?lánek není o tom, že RapidShare je drahý a “na prd”, ale je proti warezu, že je to jinak “zabalené”. A že m? lituje, když nechci krást.

Moje odpov??: Pojem o cenách mám. Ano ú?et stojí 1800 K? ro?n? a mohu si stáhnout 1800 her, z nichž je každá za 1 K?. Stihnu ale ty hry za ten rok dohrát, pot?ebuji vůbec 1800 her? Nebo t?eba i 100 her? Stihnu dohrát 100 her za rok? Budou m? vůbec všechny bavit? Nebo si vyberu jen pár nejlepších kousků, koupím si je, podpo?ím výrobce a nebudu t?mi 1800 K? podporovat bůhví koho.
Když si koupíte dv? hry za 1500 K?, tak opravdu p?ijdete o více pen?z než je 1800 K?, ale v p?ípad? Premium ú?tů p?ijde výrobce a distributor her o n?kolik miliónů, miliard K?, nevím kolik p?esn? a nechci zbyte?n? p?ehán?t.
RapidShare opravdu není tak drahý, ale já nechci platit za nelegální software, proto je pro m? “na prd”. ?lánek je opravdu proti warezu. Pak je pravda, že t?eba nadpis ?lánku je takový až p?íliš ur?itý, i když je v ?lánku více myšlenek. A na záv?r, opravdu nepot?ebuji, aby m? litovali n?jací “zlod?ji”. Opravdu nechci. Litujte se prosím navzájem, “warezáci”.

Komentá?: Další uživatel píše, že to nemám v hlav? v po?ádku a že když zkusím Premium ú?et, tak nechci nic jiného. A že je blbost nepoužívat Premium ú?et, když má n?kdo pomalý internet. Dále píše, že stahování z RapidShare je vlastn? legální, ale p?esto se obsah stránek ?istí, jak píše. Je to prý takový boj, kde warez sv?t je vynalézav?jší a lepší než cokoli jiného a v?tšinou prý stejn? vyhrává.

Moje odpov??: Nikdo v mém okolí si nemyslí, že bych byl n?jaký duševn? nemocný. Ob?anský průkaz mám, vystudoval jsem gymnázium, te? studuji technickou vysokou školu. Mám svůj vlastní názor a nenechám si do hlavy vtlouct názor n?koho jiného, jako spousta warez uživatelů, takže jsem OK.
Premium ú?et? Ned?kuji, nechci. To s tím pomalým internetem ať si každý rozhodne sám. Stahování z RapidShare je legální? Tak pro? se tedy podle uživatele ten obsah promazává, když je nezávadný? A i kdyby to tak bylo (což nepopírám a ani nevyvracím), tak kde vezme výrobce a distributor peníze na vývoj nových her? Nap?íklad v p?ípad? filmů se vyd?lává pomocí kin a v p?ípad? hudby pomocí koncertů, ale kde vezme výrobce her peníze na vývoj, než z koupí originálních médií?
Dále je pravda, že s warezem to takový boj je. Warez je možná vynalézav?jší a možná i ?asto, podle uživatele warez fóra, “vyhrává”. Takže až úpln? vyhraje, že si všichni lidé budou hry stahovat a nekupovat žádné nové, výrobcům her dojdou peníze a skon?í, skon?í také po?íta?ové hry. Pod?kuji tedy všem warezákům k jejich vít?zství, pod?kuji jim, že zvít?zili a že zárove? zni?ili to, co stahují. Opravdu kvalitní logika. Když se všechno ukradne, budou mít všichni všechno, ale nic nového nevznikne, protože zadarmo dnes nic není, což asi n?komu nedochází a ani nedojde.

Takže to je tak z komentá?ů asi vše. Každý má svůj názor, já také, tudíž jsem poukázat na to, že může existovat i jiný názor, než jejich. V komentá?ích jsem vid?l, že si n?kte?í z doty?ných p?e?etli jen n?co a v ?lánku také našli to, co tam není. A argumentace n?kterých warezových uživatelů mi p?ipomíná argumentaci žáků základní školy prvního stupn?. Pro? platit za v?ci, které můžu stáhnout (ukradnout) zadarmo? Prosp?jí však jen sob? (o nic jiného “warezákům” asi nejde).

N?kte?í uživatelé fora ke mn? také m?li p?ipomínky, tak p?eci mohli napsat komentá? k tomu ?lánku, já bych si své p?ípadné chyby uv?domil nebo bych se pokusil o up?esn?ní svého názoru.

Dále se chci omluvit, zda jsem v ?lánku popsal n?co dvojzna?n?. Opravdu jsem necht?l, aby to vypadalo, že si myslím, že koup? nové hry se finan?n? vyplatí více než stažení z RapidShare. Jen jsem cht?l poukázat, že stahování z free serverů jako RapidShare je zdlouhavé (?as jsou také peníze) a Premium ú?ty jsou pro m? trochu nesmyslné tím, že zaplatím za obsah, o kterém vím, že je nelegální.

Dále bych cht?l dnešním ?lánkem popsat, že pokud ?lov?k nemá na drahý software a k práci ho nepot?ebuje, tak ke spoust? softwaru existuje i software ekvivalentní a zadarmo. Pochybuji, že všichni, co si stáhli Photoshop, pot?ebují všechny jeho funkce a nesta?il by jim “normální” program. Toto sice u her neplatí, ale zase já osobn? nepot?ebuji dvacet her na 1 m?síc, protože bych je nestihl dohrát a “válely” by se mi na disku, tudíž si vyberu jen ty pro m? nejlepší.

Navíc kvůli warezových uživatelům dnešní hry obsahují až neuv??iteln? složité protikopírovací ochrany, které stejn? “warezáci” prolomí. Navíc by m? ani nebavilo tyto ochrany obcházet. Nap?íklad si chci zahrát n?jakou hru, tak si ji stáhnu. P?e?tu si návod, jak hru spustit, je tam t?eba kolem 20 bodů. Píše se tam nap?íklad n?co jako:

Nejd?íve vypalte tuto hru “zvláštním” programem na “zvláštní” médium, pak si nainstalujte další “zvláštní” program, nainstalujte si hru atd. Nakonec vypn?te po?íta?, mechanicky odpojte všechny optické mechaniky, po?íta? zapn?te. P?ipojte softwarov? image CD p?iložený u hry a hru spusťte. Pokud se objeví problém, z?ejm? jste n?co ud?lali špatn? a za?n?te znova.

Tento návod jsem si práv? vymyslel, ale n?co v n?m je pravda. Musím tudíž ?íci, že po takovém složitém popisu, který mi pár minut zabere, p?estávám mít chuť si tu hru zahrát nebo mi již nezbývá ?as. Zato když mám koupenou hru, tak vložím CD (DVD), nainstaluji, spustím, pop?ípad? zadám sériové ?íslo a hraji, jak prosté.

Nikomu svůj názor násilím a ani jiným způsobem nevnucuji, pouze jsem cht?l nazna?it jiný způsob myšlení a možné důsledky ?inů warezu. Ale jak vidím, stejn? se nikdo nezamyslí tak, jak bych pot?eboval a stále vidí v mých ?láncích to, co tam není, a nevidí to, co tam je.

Rubrika: Antiwarez | 2 komentáře/ů »

Stahování p?es Rapidshare a podobné weby - zamyšlení

Pátek 10. Srpen 2007

Stahování p?es Rapidshare a podobné weby je v dnešní dob? velice hodn? v mód?, neboli “in”. Pro? ne, je to velice jednoduché, najdete si ur?itý film, hru, program, který si chcete stáhnout, vyhledáte si odkaz na Rapidshare, pokud nemáte zaplacenou Premium verzi, zvolíte Free verzi a potom pouze ?ekáte, ?ekáte dvacet minut, ?ekáte osmdesát minut, ?ekáte t?eba až dv? hodiny, abyste mohli zadat kontrolní kód a stáhnout soubor.

Jenomže ne vždy se vám soubor po zadání kódu za?ne stahovat, stane se n?jaká chyba a vy potom op?t musíte ?ekat ur?itou dobu pro stažení souboru, ale t?eba delší. Toto se může stát, pokud jste p?ipojeni s více lidmi k internetu a surfujete pod stejnou IP adresou, protože kdokoli může také stahovat p?es Rapidshare a stahovací “tiket” vám ukradne a musíte ?ekat. N?kdy to nemusí být tím, že vám n?kdo tiket ukradl, ale prost? je web v tu chvíli trochu zaneprázdn?n, nebo vám na chvíli vypadne internet a po aktualizaci prohlíže?e můžete op?t ?ekat.

Ano, existuje i možnost zaplatit si Premium verzi za ur?itý poplatek na ur?itou dobu, kdy nemusíte nikdy ?ekat a můžete hned stahovat, navíc možná není Premium verze tak zaneprázdn?ná a můžete stahovat rychleji. Ale platit si Premium verzi se mi zdá trochu scestné, já si zaplatím Premium verzi, abych si stáhl n?jakou hru, ale tuto hru mám staženou nelegáln? a ješt? k tomu mi ta Premium verze za chvíli skon?í a potom to vypadá, že jsem si vlastn? tu hru koupil nelegální, což se mi zdá trochu hloupé a je lepší si tuto hru koupit oficiáln?.

Jak jsem se informoval, tak nejkratší doba Premium verze je 48 hodin a stojí 4,5 ?, to je v p?epo?tu kolem 126,45 K? (kurz: 1 ? = 28,10 K?). Zaprvé nevím, jestli za tuto dobu stihnu stáhnout jednu hru ?i program, nebo 2 hry a více anebo t?eba vůbec ani jednu, kvůli rychlosti/pomalosti stahování, nebo t?eba výpadku internetu na 1-2 dny. Ano, toto se dá vy?ešit tím, že si prodloužím Premium verzi, nap?íklad na m?síc, 3 m?síce, 6 m?síců, nebo dokonce na celý rok. Ale co když si už potom nebudu chtít nic stáhnout, nic m? nenadchne, nebo nebudu po n?jakou dobu nic stahovat, tak se mi bude zdát, že jsem si koupil tuto verzi docela zbyte?n? a bude mi líto pen?z. Pro p?íklad Premium verze na Rapidshare na celý rok stojí 54,99 ? (v p?epo?tu asi 1545,219 K?, to je dost).

Nebo si nemusím kupovat nic a budu stahovat p?es Free verzi, kde se mi může stát, že budu ?ekat na jeden soubor vlastn? dvakrát, jak jsem již, skoro na za?átku, zmi?oval, nebo nemusím mít dostate?n? rychlý internet a stahování mi půjde pomalu, ale co nejvíce může naštvat, že je n?jaká hra dokonce rozd?lena nap?íklad do 40 archivů a každý archiv má kolem 50 MB a ne každý soubor půjde stáhnout úpln? lehce.

Stahování p?es Rapidshare hlavn? také zabírá docela dost ?asu, zadáte odkaz na jeden archiv a ?ekáte nap?íklad dvacet minut, u dalšího souboru je to již t?eba padesát minut, u dalšího ješt? více, takže tady nezáleží pouze na rychlosti vašeho p?ipojení, ale také na dob? ?ekání, ale hlavn? na vaší trp?livosti.

Ano, jistým ?ešením, abych nemusel ?ekat na Rapidshare, jsou jist? známé torrenty, na torrenty již pot?ebujete speciální program. Torenty jsou postaveny na tom, že to, co stahujete, stahujete od lidí, kte?í mají podobný program na stahování torrentů (Bittorrent klient) a n?co z toho už mají staženo, ale i od vás, když máte n?co staženo, si může jiný ?lov?k n?co stáhnout.

Zde je zase problém toho, že na kvalitní stahování musíte mít n?jaký dobrý Bittorrent klient, dále musí ta vaše cht?ná data vlastnit více lidí, ?ím více lidí, tím rychlejší stahování (nejlepší, když po?et t?ch lidí je ?ádov? v tisících). Ale také jsem si všiml, že n?kte?í provozovatelé internetových p?ipojení svým klientům stahování p?es torrenty zakazují, takže ne každý si může p?es torrenty stahovat. Poslední nevýhodou je, že ?asto Bittorrent klient hodn? zabírá vaší opera?ní pam?ť a procesor, takže jestli vám jde Doom 3 bez jakéhokoli stahování jen tak tak, tak můžu zaru?it, že se spušt?ným stahováním torrentu si nezahrajete a ani si nemůžete moc upravovat videa z vaší kamery. Výhodou tohoto stahování je, že si pouze stáhnete ur?itý torrent, ve vašem programu ho vyberete a spustíte a můžete klidn? odejít.

Aby n?kdo ne?ekl, že o stahování p?es Rapidshare nebo torrenty jen mluvím a nemám žádné zkušenosti, tak ?eknu, že mám. Nev??íte? V??te! Ale nikdy bych si asi te? ani v budoucnu žádnou hru, program atd. asi nestáhl, protože je to opravdu náro?né na ?as, ?asto na trp?livost jedince a n?kdy i na po?íta?. T?eba p?es takové torrenty bylo nejlepší stahovat p?es noc, ano, velice skv?lé, po?íta? vám vesele hu?í do uší (jenom pokud spíte s po?íta?em v jednom pokoji) a “hrabe” vám pevný disk, ale po?ád. Chudák, pevný disk, už bych mu to asi nikdy nemohl ud?lat. Nebo stahování p?es Rapidshare, jednou jsem n?komu pomáhal stahovat jeden seriál, to bylo utrpení, jelikož máme v našem panelovém dom? stejnou ve?ejnou IP adresu, tak se mi skoro u každého archivu stalo, že mi n?kdo stahovací “tiket” ukradl, to bych p?ímo vraždil. ?íkám, už nikdy více, radši si budu vše kupovat legáln?.

P?íklad - p?ijdu do obchodu, ?eknu si o hru, kterou chci, zaplatím, p?ijdu domů, vyndám médium z obalu, nainstaluji hru, pustím a hraji, jak jednoduché, u jiného p?íkladu to může vypadat takto: p?ijdu na internetovou stránku, kde prodávají hry, vyberu si hru/hry, vložím do košíku, objednám (napíšu jméno, adresu atd.), po?kám 2 a více dní (podle skladového množství, ?asto ale hry bývají skladem, takže to ?asto trvá nejvýše týden), dále u m? zazvoní pošta/dopravce, p?ijdu, zaplatím a odnesu zp?t (toto platí, pokud jsem doma), nebo si vyzvednu líste?ek, že zboží p?išlo, p?ijdu na poštu, ukážu líste?ek, zaplatím zboží a odnesu domů, dále to pokra?uje jako u prvního p?íkladu (nakupování v kamenném obchod?).

Navíc jsem koupí hry podpo?il výrobce a distributora hry, takže budou dále vycházet nové hry, t?eba s nižší cenou (pokud jsem si tedy tuto hru nekoupil jako jediný na sv?t?). Když si stáhnete hru nelegáln?, tak si ?asto musíte hru, aby vám správn? fungovala, vypálit n?jakým speciálním programem n?kdy i na speciální médium a ješt? musíte mít crack ke spušt?ní, n?kdy to vypadá jako kouzla a navíc jste nikoho nepodpo?ili (pouze návšt?vnost warezových stránek).

V n?kterých p?ípadech se cena hry/programu/filmu pohybuje v tak nízkých hodnotách, že se nevyplatí si hru/program/film vypálit, ale znám i p?ípady lidí, že si “originál” i p?es výhodn?jší cenu prost? nekoupí, protože když má všechny hry atd. stažené, tak si stáhne i tuto, protože by t?eba u kamarádů vypadal trapn?, že si koupil “originál”, nesmysl. Každému může být jedno, co si koupím a nekoupím.

Rubrika: Antiwarez | 38 komentáře/ů »

Xbox 360 - úprava konzolí

Pondělí 11. Červen 2007

S p?íchodem Xbox 360 na trh p?išli také zprávy o tom, že na Xbox 360 nepůjdou p?ehrávat zkopírovaná média, ?ekl jsem si, že to bude asi v dnešní normální, že Microsoft nechce, aby se na jeho konzoli p?ehrávala pálená média a chce donutit vlastníky, aby si kupovali média originální. Pro? ne, kdo by cht?l, kdyby prodával hry na Xbox, aby hrá?i hry pouze zkopírovali od jiných nebo z internetu.

Ale poté jsem se do?etl o tom, že asi po 4 m?sících od vydání Xbox 360 už n?jaká skupinka hackerů dokázala zm?nit firmware mechaniky a ta už nedokázala rozpoznat správn? originální médium od neoriginálního a p?ehrávala i kopie. Tato skupina sice necht?la tento způsob p?esn?ji popisovat, aby zamezila jiným si takto Xbox upravit, jenže jsem se dozv?d?l poté o tom, že již velká ?ást majitelů Xbox má svou konzoli upravenou pro p?ehrávání zkopírovaných médií, ale Microsoft zase t?mto lidem zamezil p?ístup na online službu Xbox live, takže si tito lidé nemohli stahovat dema, dopl?ky a hlavn? nemohli hrát po internetu hry s p?áteli.

Ale i p?esto jsem se zase postupem ?asu dov?d?l o tom, že si n?kte?í dokázali upravit Xbox tak, aby se na tu službu dokázali p?ipojit a nemuseli používat originály.

V tomto ?lánku mi jde o to, že když se tak zamýšlím nad vším tím obcházením ochran a omezení, tak jsou lidé docela vynalézaví. Pro?? Jenom proto, aby ušet?ili, aby si vše zjednodušili a to m? prost? fascinuje. Oni vlastn? vymyslí a vytvo?í n?jaký crack, aby si nemuseli hru koupit a potom ho dají t?eba na internet, aby si ho mohli ostatní stáhnout a to m? také m? fascinuje, jak se dokáží mezi sebou pod?lit a nic po nikom (v?tšinou) necht?jí. Já kdybych t?eba n?kdy vymyslel n?jaký zlepšovák, tak bych ho asi jen tak pro stáhnutí nedal, ale zase jsem nikdy žádný nevymyslel, tak vlastn? nevím, jak bych se zachoval.

Jde mi o to, že ti lidé si ne?eknou: “Jo, tak to je hodn? složitá ochrana, tak p?es tu se asi nedostanu.” a dál to nezkouší, spíše si ?eknou: “Vypadá to složit?, ale n?jak to musí jít obejít.” Potom zkouší různé možnosti a vždy p?ijdou na n?jaké ?ešení, i když je to dvojnásobn? složit?jší než p?edtím. T?eba jenom aby uleh?ili své pen?žence, tak se ?ešením zabývají t?eba i n?kolik dní.

Te? to vypadá, že tyto lidi chválím, pravda to z?ásti je, protože se mi líbí ta jejich odhodlanost, aby si užili her a programů bez finan?ních ztrát, i když na tom musejí n?kdy docela dost pracovat, ale zase to není moc správné, už také vů?i t?m, co si tu hru, program opravdu koupí (koupili), ale také výrobce si nemůže moc dovolit jen tak vyráb?t hry a dávat je na internet ke stažení. Mimo jiné stáhnout si zdarma hru z internetu, která se normáln? má kupovat, je vlastn? krádež.

Rubrika: Antiwarez | Bez komentářů »

Průvodní zamyšlení nad Warezem

Čtvrtek 7. Červen 2007

Pro? hodn? lidí stahuje hry, programy, opera?ní systémy, které jsou normáln? placené? Asi proto, že za n? nemusí platit, dají se jednoduše stáhnout z internetu, nemusejí jít do obchodu a koupit si tu onu hru, ?i program.

Ale logicky se zamysleme, vezmeme si nap?íklad n?jakou hru, vývojá?i do té hry dali hodn? úsilí, práce, ?asu, pro vývoj hry také museli najít a použít n?jaké podklady, n?kde museli získat povolení použití zna?ek chrán?ných licencí (t?eba oficiální zna?ky vozů v závodních hrách), tudíž je to n?co stálo, n?co, co by se dalo vyjád?it pen?zi. Z tohoto pen?žního vyjád?ení vychází cena tohoto zboží, rozpo?ítána na více kusů.

Dejme si proto teoretickou otázku, kdyby vývojá?i naprogramovali hru, pak ji za?ali prodávat, ale poté by zjistili, že si ji nikdo nekoupil, protože se mu nechce platit a radši by ji n?jak ukradl, nebo po?kal, až ji ukradne n?kdo jiný, který ji pak dá na internet ke stažení a mohlo si ji poté hodn? lidí stáhnout, postupem ?asu by ti vývojá?i zjistili, že se jim nevyplatí vyráb?t hru, kterou jim nikdo nezaplatí, hodn? by na tom prod?lali a hra by se p?estala vyráb?t.

V dnešní dob? existují lidé, kte?í si hry kupují, je jich dost, ale nemuselo by jich v budoucnu být dostatek a mohlo by jich dokonce být mén?, ale kdyby si každý, kdo si hry stahuje zdarma (ilegáln?) na internetu, hru koupil, tak by firma m?la dost finan?ních prost?edků a dokonce by mohla postupem ?asu snížit ceny (alespo? teoreticky).

Stahování her ilegáln? také donutilo výrobce her, aby do svých výrobků dávali ochrany proti kopírování (Starforce, Securom atd.). Také jsem slyšel, že i když si po?ídíte originální hru s ochranou Starforce, tak můžete kvůli této ochran?, která se vám vlastn? do po?íta?e nainstaluje, mít problémy s po?íta?em, s ?ímž jsem se sice ješt? nesetkal, ale není důvod ani důkaz k vyvrácení této hypotézy, tyto ochrany by ale také nemusely ve hrách být, protože kdyby si lidé hry kupovali, výrobci by nemuseli do her vkládat tyto ochrany.

Já nechci nutit lidi, aby se zm?nili, p?estali stahovat hry ilegáln?, p?estali je pálit, ale chci pouze poukázat na to, že ilegálnost není vždy výhodná a ne vždy se vyplácí (ilegálností se ?lov?k také mimo jiné dostává do protizákonné situace), ale jde to i legáln? a nemáte problém s prolamováním n?jakých ochran. Toť vše v průvodním zamyšlení.

Rubrika: Antiwarez | Bez komentářů »