Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Archiv rubriky: 'Programy'

Program TrayEverything aneb schovej to do SysTray

Pátek 30. Listopad 2007

Dnes jsem narazil na zajímavý program. Tento program se nazývá TrayEverything. A k ?emu že vlastn? slouží? Tento program umí totiž jakékoli okno, které se dá normáln? minimalizovat na panel Start, minimalizovat do panelu SysTray (tam, kde bývají hodiny, pokud je panel Start umíst?n na původním míst?, je tento panel vpravo).

Sta?í si vybrat b?žící aplikaci ?i okno, najít si ji v programu TrayEverything, dát pravé tla?ítko a vybrat Minimize to tray. Ovšem, jak jsem již zjistil, tak tento program neumí skrývat pouze okna, která vidíte na panelu Start, ale dokáže skrýt i okna, která se nedají kliknutím myši minimalizovat (dají se skrýt najednou se všemi ostatními okny klávesovou zkratkou - stisknutí klávesy s okénkem pro vyvolání nabídky Start spolu s písmenem D - WIN+D), t?mito okny mohou být t?eba různá nastavení ve Windows, nap?íklad nastavení zobrazení ?i vlastnosti systému (okna b?žící p?es rundll32.exe).

Mezi další nastavení pat?í nap?íklad nastavení ?asového úseku, po kterém se mají neaktivní okna sama minimalizovat do SysTray, dále zaheslování oken ?i aplikací minimalizovaných do SysTray a také se dá vybrat klávesová zkratka ?i klávesa pro minimalizaci (musíte si vybrat ze 4 zkratek: F7, klávesa WIN+Q, WIN+S, ?i CTRL+Q). Nevím, zda n?komu může tento program pomoci, ale myslím si, že by u n?koho mohl najít využití, t?eba když má doty?ný otev?eno hodn? aplikací najednou, tak aby si ud?lal trochu místa.

Odkazy ke stažení:

Stahuj.cz

Oficiální web: winapizone.net

Rubrika: Programy | Bez komentářů »

Stahování z Youtube.com - webová stránka i aplikace

Pondělí 19. Listopad 2007

Prohlížení videí z webu youtube.com, který se vlastn? ni?emu jinému nev?nuje, je v dnešní dob? velice oblíbené, ale p?ímo na tomto webu není bohužel položka, s jejíž pomocí by se dalo n?jaké dobré video stáhnout. Tento ?lánek by m?l popsat, jakým způsobem se tato videa dají stáhnout.

Našel jsem dva docela dobré programy. Jeden je jednodušší, jmenuje se Save2pc, nemusí se instalovat, sta?í zadat umíst?ní, kam chcete video uložit, vložíte odkaz na video z Youtube, vyberete formát videa, na výb?r je AVI, MPEG, FLV a WMW, dá se zde nastavit i proxy server a nakonec sta?í dát jen start a video se za?ne stahovat. Dalším programem je program Ashampoo ClipFinder, který je o poznání složit?jší, obsahuje možnost stahovat i z jiných serverů, nap?íklad VideU.de, veoh.com, livevideo.com, blip.tv, video.yahoo.com, MySpace.com a další, avšak tento program dokáže stahovat pouze do formátu FLV, který mi byl do jisté doby trochu neznámý a pro m? je i trochu nepraktický, já jednoduše vyžaduji známé formáty AVI ?i MPEG, se kterými nemám problém a můžu je klidn? i upravovat.

Stahování p?es oba programy se mi nezdálo nijak pomalé, používám p?ipojení Klfree. Myslím si, že s b?žným p?ipojením (modemové vytá?ené p?ipojení se už asi moc nepoužívá) by to nem?lo trvat tak dlouho. Nakonec bych se cht?l zmínit o webu (vixy.net), p?es který se dají tato videa také stahovat, ale ten se mi zdá nepraktický v tom, že ne vždy je volný server a poslední dobou se mi z n?j nepoda?ilo moc videí stáhnout.

Program Save2pc se dá stáhnout zde: stahuj.cz, oficiální web zde: save2pc.com

Program Ashampoo ClipFinder se dá stáhnout zde: stahuj.cz, oficiální web zde: ashampoo.com

Avšak mám tu malou p?ipomínku k druhému programu, protože tento program se standardn? chová jako shareware, ale po bezplatné registraci na webu Ashampoo.com se již bude program chovat jako freeware.

Nakonec je tu ten web pro stahování: vixy.net

Rubrika: Programy | 8 komentáře/ů »

8start Laucher - jednoduché spoušt?ní aplikací

Úterý 23. Říjen 2007

Program 8start umí rychle spoušt?t aplikace, ale i zrychlí p?ístup k vašim ?asto navšt?vovaným složkám, nap?íklad s fotkami, hudbou, dokáže vám také ukázat, z kolika procent máte zapln?ný jaký disk, nebo může sloužit jako rychlý spoušt?t internetových stránek. Aplikace jsou rozd?leny do různých katergorií, standadn? je tam kategorie General, kde je vid?t využití vašeho disku C:, pokud zvolíte Menu a pak Settings, tak zde můžete jednotky p?idat. Natavení kategorií a skupin se provádí v Menu -> Organize Button, do standardní kategorie General můžete p?idat další skupiny, nebo tuto kategorii p?ejmenovat, ?i zrušit.

Abyste mohli p?idávat odkazy k aplikacím, musíte mít v kategorii n?jakou skupinu a pak si vybíráte z Plochy, Nabídky Start, Oblíbených ?i Tento po?íta? aplikaci, složku ?i odkaz. U odkazů si můžete nastavit název odkazu, parametr k aplikaci atd. Program 8start Launcher umož?uje i volbu skinů, standardn? je tam skin, který se docela hodí i k Windowsu Vista, tento skin obsahuje i různé další variace a ješt? jsou v programu obsaženy dva další skiny a další jsou stažitelné z internetu.

Odkaz ke stažení: Stahuj.cz

Oficiální web: 8start.com

Rubrika: Programy | Bez komentářů »

Sweet Home 3D - dome?ek jako ze škatulky

Úterý 23. Říjen 2007

Dnes jsem ?irou náhodou našel takový hezký prográmek, se kterým si můžete navrhnout půdorys a složení bytu ?i domu. Tento program se jmenuje Sweet Home 3D. Program je zdarma. Do programu vkládáte objekty pomocí 2D zobrazení, ale můžete mít najednou spušt?no i 3D zobrazení a 3D bu? pohled zeshora na celý byt, anebo p?ímo z pohledu osoby, která v byt? jakoby stojí.

V tomto programu si můžete navrhnout umíst?ní zdí bytu, jejich délku, ší?ku a dokonce barvu, takže nebudete mít pouze bílé zdi. Z nábytku a za?ízení toho sice v programu standardn? moc není, ale na b?žný byt to dosta?uje a jsou i stránky s jinými modely, ale je také problém, že i n?které lepší modely se musí zaplatit.

Tento program m? velice pot?šil a jako první jsem se pokoušel sestavit náš byt, sice mi úpln? pro vše nábytek v programu nesta?il, ale p?ibližný půdorys bytu se mi povedl a ?ekl bych, že by se tento program docela dob?e dal využít, krom? tedy pracovních možností, pro n?jaký p?edb?žný vzhled vašeho bytu nap?íklad p?i st?hování. Nemuseli byste tedy “?achrovat” s nábytkem, ?i d?lat n?jaké nákresy, ale pe?liv? byste si sestavili p?esné půdorysy a zm??ili rozm?rov? váš nábytek, se kterým chcete hýbat a zadali byste to do programu.

Zde pár odkazů:
Odkaz na Stahuj.cz

Oficiální web: sweethome3d.sourceforge.net (v odkaze Downloads naleznete odkazy ke stažení programu - pro Windows, Mac i Linux; v položce 3D Downloads naleznete pár objektů ke stažení, ale úpln? dole máte odkazy na ostatní stránky s 3D objekty i placenými. Program by m?l spolupracovat s modely formátu OBJ, LWS ?i 3DS.)

Rubrika: Programy | 2 komentáře/ů »

AIMP 2: kvalitní a hezký audio p?ehráva?

Pondělí 15. Říjen 2007

Program AIMP 2 tu není moc dlouho, tak se ješt? nesta?il moc rozší?it. Je to p?ehráva? ve stylu i v ovládání podobný p?ehráva?i WinAmp a podobným. Mezi formáty, které tento p?ehráva? podporuje pat?í: AIF (Apple audio), AIFF (Apple audio), MP1, MP2, MP3, OGG, UMX (Unreal music), WAV, WMA, FLAC (bezeztrátový formát), MID, AAC, M3U (playlist WinAmp), PLS (playlist WinAmp), PLC (playlist AIMP2), poradí si i s p?íponou CUE a podporuje mnoho dalších formátů, samoz?ejm? si poradí i s Audio CD. Pro upravení zvuku program obsahuje také equalizér, pro grafické efekty je tu i funkce vizualizace, která je pustitelná na celou obrazovku, avšak s nejvyšším rozlišením pouze 640 x 480 bodů. Dále program obsahuje mnoho dalších nastavení, nap?íklad klávesových zkratek, nebo nastavení vzledu programu. Myslím si, že AIMP je vlastn? taková jednodušší verze programu WinAmp a jeho práci dokáže dostate?n? zastat.

Zde n?jaké ty odkazy:

Odkaz ke stažení ze Stahuj.cz

Odkaz na oficiální web: Aimp.ru (d?íve pouze rusky, te? již i anglicky)

Rubrika: Programy | 18 komentáře/ů »

Další weby s aplikacemi vhodnými pro váš Flashdisk

Čtvrtek 27. Září 2007

portable.own.cz (?esky)

portable.paxik.net (?esky)

portablefreeware.com (anglicky)

Rubrika: Programy | Bez komentářů »

WIP Miranda - Miranda se speciálním balí?kem

Sobota 22. Září 2007

Po n?jaké dob? používání Mirandy a následn? Instant Messengeru QIP (moje p?ipomínky v tomto ?lánku) jsem se op?t rozhodl pro n?jakou zm?nu a rozhodl jsem se op?t pro Mirandu, ale necht?l jsem n?jakou standardní verzi, ale již n?jakou upravenou, která by standardn? již obsahovala n?jaký lepší vzhled, pluginy a byla již stabiln?jší než standardní Miranda, po vyzkoušení pár verzí mi do oka padla WIP Miranda.

Ze standardních vylepšení této Mirandy bych jmenoval plugin Po?así (který se samoz?ejm? stará o p?íjem aktuálních údajů o teplot?, tlaku, vlhkosti, viditelnosti, ?i informacích o dešti). Když si chcete v pluginu Po?así nastavit m?sto, které není standardn? nastaveno v Mirand?, tak sta?í ve vyhledáva?i kontaktů vybrat vyhledávání ve Weather a do p?ezdívky zadáte jméno m?sta, ale abyste našli Prahu, musíte zadat Prague, ostatní m?sta se mohou zadávat v ?eském zn?ní bez há?ků a ?árek (pokud n?jaké obsahují), ale nenajdete zde všechna m?sta, z t?ch znám?jších budu jmenovat krom? Prahy Kladno, Ostrava, Brno, Písek, Tábor nebo Ostrava. Dále WIP Miranda obsahuje plugin Janus, který obsahuje n?které ze známých deskových her, nap?íklad Šachy, Reversi, Rohy, ?i n?jaké variace na hru Dáma, tyto hry si bohužel budete moci zahrát pouze s tím, kdo stejný plugin vlastní též.

Z dalších pluginů bych mohl jmenovat plugin Alarms (to jsou jakési p?ipomínky, nastavitelný den, ?as, text, zvuk, oznámení narozenin ostatních uživatelů ICQ), dále plugin na úpravu vašich údajů na severu ICQ (mám pon?tí, že n?která verze Mirandy toto neumož?ovala) a nakonec se zmíním o antispamovém pluginu, který by m?l zabránit vstupu robotům. Samoz?ejm?, že si můžete z oficiálního webu ?i fan stránek stáhnout hodn? jiných pluginů a poupravit si Mirandu po svém.

Mirandu s WIP balí?kem jsem za?al používat i kvůli jejímu docela p?knému vzhledu již ve standardu. Okno Mirandy je naho?e zakulacené, záhlaví okna je v tmav? modré stínované barv?, stejn? stínované jsou i menší záhlaví, která popisují názvy skupin vašich kontaktů, jednodušeji ?e?eno, že tento vzhled (mimochodem se jmenuje Luna) “opisuje” vzhled Windows XP. WIP Miranda jako každý jiný Instant Messenger umož?uje m?nit stavy vaší Mirandy, dále má rozší?ené stavy, ke každému stavu si můžete n?co p?ipsat a také umož?uje nastavit automatické odpov?di.

Odkaz ke stažení WIP Mirandy: Stahuj.cz

Oficiální stránka Mirandy: Miranda-im.org

Další stránky: Miranda.cz, Miranda.czweb.org, Miranda.kvalitne.cz, Miranda-easy.net (všechny tyto stránky jsou ?esky)

Rubrika: Programy | Bez komentářů »

Unreal Commander - ješt? lepší než muCommander

Pátek 21. Září 2007

Ve svém starším ?lánku jsem psal o souborovém manažeru muCommander (?lánek), psal jsem, že je to program velice dob?e použitelný jako náhrada za placený Total Commander (Windows Commander), ovšem to jsem ješt? nev?d?l o souborovém manažeru Unreal Commander, který se mi zdá ješt? o n?co lepší než program muCommander.

Unreal Commander se mi hlavn? zdá lepší v práci se servery FTP, jelikož jsem u muCommanderu m?l trochu problém s p?ipojením se na svůj web, ale s programem Unreal Commander m? již žádné v?tší problémy nepotkaly, nastavení FTP u tohoto programu je totiž velice podobné nastavení u programu Total Commander a Total Commander nemá problém s ni?ím.

Unreal Commander umí také komprimovat soubory a složky do formátů ZIP, TAR, LHA, JAR a CAB a to bez pomoci n?jakého externího archiva?ního programu, umí archivovat i do formátů RAR ?i ACE, ale na tyto formáty je již pot?eba n?jaký externí archiva?ní program, ale to jste myslím ur?it? správn? vytušili z p?edchozí informace. Dále umí hromadn? p?ejmenovávat soubory a dokáže filtrovat soubory bu? podle koncovky, nebo podle ?ásti názvu souboru. Jinak klávesové zkratky standardních operací se soubory a složkami jsou shodné s muCommanderem ?i Total Commanderem.

Souborový manažer Unreal Commander je op?t zdarma, ale pokud by vás zarazil nápis Unregistered, tak v?zte, že sta?í vybrat záložku “Nápov?da”, zde vybrat “Správce licence”, pak vybrat položku “Aktualizuj licen?ní klí?” pak “Automatické”, potom sta?í vybrat licence pro osobní použití a pokud jste p?ipojeni k internetu, meli byste mít Free licenci “doma”.

Zde je odkaz na stažení: Stahuj.cz (je zde i odkaz ke stažení ?eštiny do programu)

Zde je odkaz na oficiální stránku: X-diesel.com

Rubrika: Programy | 9 komentáře/ů »

Aplikace ur?ené pro USB flashdisk

Středa 19. Září 2007

Rád bych se zmínil o webu, na kterém najdete docela dost programů ?i aplikací, které mají nízkou velikost a nemusí se instalovat, tudíž jsou vhodné pro zkopírování na váš flashdisk. Mimo jiné zde naleznete textové editory, různé jednoduché hry jako jsou “windowsovské miny”, poker, ?i sudoku, grafický editor GIMP, dále FTP klienty, mimo jiné také instant messengery jako je Miranda, také zde můžete nalézt programy na p?ehrávání ?i úpravu videa a audia, e-mailové klienty a nakonec se zmíním o p?íkazovém ?ádku a dokonce opera?ního systému Mac ur?eného pro flashdisk (je zde odkaz na anglický návod, jak systém zprovoznit). Všechny tyto vyjmenované programy, aplikace jsou velice dob?e optimalizované pro flashdisk, nepot?ebují se instalovat, pouze se zkopírují, v?tšina aplikací má p?ídomek Portable (p?enosný).

Odkaz na tento anglicky psaný web: Portableapps

Stejné nebo i jiné aplikace se dají nalézt i na ?eských webech ur?ených pro stahování aplikací, t?eba na Stahuj.cz, Slunecnice.cz ?i Studna.cz, sta?í zadat do vyhledáva?e slovo “Portable”.

Rubrika: Programy | Bez komentářů »

LookAss Tachometer aneb kolik ujedete s myší

Středa 19. Září 2007

Program LookAss Tachometer nemá podle m? n?jaké p?eveliké důležité využití, je ur?en pouze pro zábavu, nebo pro vaši zajímavost. ??el tohoto programu je m??it vzdálenost, kterou najezdíte s kurzorem myši po obrazovce, sta?í zadat p?ibližnou ší?ku obrazovky monitoru a můžete za?ít m??it. Program je od slovenského autora Lukáše (LookAsse) Tomášika.

Odkaz ke stažení ze Stahuj.cz zde

Oficiální web: LookAss web

Rubrika: Programy | Bez komentářů »