Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Archiv rubriky: 'Programy'

HJSplit - velice jednoduchý a dobrý program na d?lení souborů

Pátek 3. Srpen 2007

Program HJSplit je opravdu velice jednoduchý program, který jsem mimo jiné také dlouho hledal a který dokáže jakýkoli soubor rozd?lit na menší kusy, jejichž velikost si můžete sami p?esn? nastavit.

Jak tento program funguje? Je to velice jednoduché. Po spušt?ní programu se vám zobrazí šest tla?ítek - Split, Join, Compare, Checksum, About, Exit - pokud chcete n?jaký soubor rozd?lit, použijete tla?ítko Split, v novém okn? vyberete tla?ítkem “Input File” soubor, který chcete rozd?lit a dole si vyberete, jakou velikost má mít každá ?ást souboru, v jakých jednotkách si vyberete vpravo od polí?ka pro velikost, jednotky mohou být bu? “kilobajty” nebo “megabajty”. Po nastavení dáte Start a vy?káte, potom kde jste m?li původní soubor se vytvo?ily další soubory (po?et nových souborů záleží na velikosti původního souboru a velikosti jednotlivých ?ástí), které mají stejný název jako původní soubor, jenom mají na konci další ?íselnou p?íponu, první z nových souborů má p?íponu 001, druhý 002, t?etí 003, doufám, že je to pochopitelné. Takto můžete soubor nap?íklad ve velikosti 8 GB p?enést po dvou 4 GB ?ástech na dvou DVD+-R/DVD+-RW (”cédé?ek” by muselo asi být více), nebo p?ípadn? jiný menší soubor rozd?lit tak, aby se vešel na diskety (diskety se už asi moc nepoužívají), nebo můžete takto rozd?lit film na menší ?ásti, aby se vešel do p?íloh E-mailu a poslat ho kamarádovi. Ovšem tomu kamarádovi/známému byste m?li poslat i tento program, jelikož si nejsem jist, zda existuje i jiný program, který by si s t?mito soubory poradil.

Pokud chcete díl?í soubory op?t slepit v jeden, vyberete si tla?ítko Join a vyberete soubor s p?íponou 001 a dáte Start a program HJSplit si sám vezme další soubory a slepí je v původní soubor, podmínkou je, že díl?í soubory musíte mít všechny v té samé složce/umíst?ní, mimo jiné po slepení souboru tento program díl?í soubory sám nemaže ani nejde nastavit, aby je smazal, díl?í soubory si musíte/můžete smazat sami.

Dále v program HJSplit je tla?ítko Compare, po stisknutí si vyberete dva soubory a budete porovnávat jejich velikost, nemyslím si, že tato funkce má využití pro n?jaké vaše jiné soubory, ale má spíše využití pro soubory, které vznikly po rozd?lení, jestli jsou opravdu totožné nebo pokud pouze testujete program, tak si můžete zkontrolovat, zda opravdu původní soubor, který projde procedurou rozd?lení a op?tovného slepení, má totožnou velikost s kone?ným slepeným souborem. Jinak funkce Compare vám zjistí, zda jsou soubory stejné (stejn? veliké), nebo jestli nejsou stejné, n?kdy se objeví i jiné odpov?di.

Dále je tam tla?ítko Checksum, které z obsahu souboru vygeneruje n?jaký ?íselný nebo písemný kód, pokud mají dva soubory tento kód stejný jsou totožné (stejn? veliké), tato funkce je využitelná k tomu, že když soubor rozd?líte a pošlete po ?ástech známému, který si soubor chce op?t slepit a nejde mu to, vyhodí mu to n?jakou chybovou hlášku, mimo jiné to může být zap?í?in?no tím, že se stala chyba p?i posílání, nebo následném stahování, prost? se n?kde mohla ztratit data, tak pomocí funkce Checksum vy zjistíte tento kód u originálního souboru, váš známý u jeho staženého a porovnáte, zda jsou shodné, p?ípadn? rozd?lený soubor pošlete znovu.

Tyto funkce jsou také podrobn? popsány na oficiálním webu, ovšem v angli?tin?. Z dalších tla?ítek jmenuji About, to vám zobrazí údaje o verzi program a oficiálním webu a dále tla?ítko Exit, které bych snad nemusel komentovat, ale p?esto prozradím, že tla?ítkem Exit ukon?íte program HJSplit, program se vás ješt? pro jistotu zeptá, zda jste si jisti. Jak jsem již n?kolikrát psal program HJSplit je velice malý (okolo 170 kB), velice jednoduchý (důležitá tla?ítka Split, Join, Exit), je zdarma a je velice praktický.

Odkaz ke stažení: Stahuj.cz

Odkaz ke stažení z oficiálního webu (zde jsou i odkazy pro stažení verzí HJSplit pro DOS, Linux, Mac, Amigu, i pro Javu a další): Freebyte.com

Odkaz na oficiální web: Freebyte.com

Rubrika: Programy | 8 komentáře/ů »

FreeRIP - jednoduchý program na ripování CD

Středa 1. Srpen 2007

Program FreeRIP je velice jednoduchý program, se kterým si můžete svá hudební CD uložit do formátu WAV, MP3 nebo OGG. Pokud máte již vložené hudební CD a spusíte program FreeRIP, ihned se vám zobrazí kolik má CD písní (stop), p?ípadn? umí i zobrazit název alba a písní, pokud jsou na CD uloženy.

FreeRIP ale dokáže údaje o vašem hudebním CD najít i na internetu, pokud jsou údaje v databázi na internetu a pokud jste momentáln? p?ipojeni k internetu, program sám album vyhledá, pojmenuje a pojmenuje i písn?, takže si vždy nemusíte popisky d?lat sami, když program sám popisky nevyhledá, můžete sami zvolit v záložce freedb položku Dotaz na freedb a program údaje vyhledá (pokud existují). FreeRIP vyhledává údaje na freedb.org. Alba dokáže najít i ?eská, nap?íklad po vložení hudebního CD - T?žkej Pokondr: Víc než Gottzila - mi program našel název skupiny, název alba, rok vydání i hudební žánr a samoz?ejm? pojmenoval všechny písn?.

FreeRIP dokáže vyhledat i text k ur?ité nebo všem písním, vyhledává na docela obsáhlém webu, ale ne vždy musíte text ke svojí melodii najít. Texty vyhledává na LyricsFind.com, zde můžete najít texty k písním od skupiny Offspring, Eminem, My Chemical Romance, nebo 50 Cent (ne že bych 50 Cent poslouchal, ale zdůraz?uji, že se zde dají takové texty najít), ?eské interprety jsem zde ale (prozatím) nenašel, ale není problém je vyhledat p?es internetový vyhledáva? Google. Jinak texty, názvy písní, alb, skupin si samoz?ejm? můžete upravit podle vaší libost, také výstupní cestu a kvalitu finálních formátů si můžete zvolit podle vás.

Program ale neumí pouze ripovat z CD, on dokáže i p?evád?t soubory, sta?í si vybrat soubor z disku, který je ve formátu WMA, WAV, MP3, nebo OGG a program ho dokáže p?evést (zkonvertovat) do formátu WAV, MP3, ?i OGG, do WMA asi formátovat neumí, nebo mám možná starou verzi. Program je standardn? zdarma, ale p?esto vás program upozor?uje na to, že byste si ho m?li zaregistrovat, protože se bude vaše jméno zobrazovat v hlavním okn? a v položce O programu, můžete si také vypnout startovací logo, můžete dokonce získat dobrý pocit, že jste se zaregistrovali, ale hlavn? registrací podpo?íte výrobce a ten může vyráb?t dále lepší a lepší verze programu FreeRIP. Registrace se d?lá p?es internet a stojí 15 dolarů.

Odkaz na stažení (i ?esky): Slune?nice

Odkaz na oficiální web: MGShareware.com

Rubrika: Programy | Bez komentářů »

EasyISO

Úterý 24. Červenec 2007

Jednou jsem pot?eboval ud?lat ze svého vypáleného CD jeho obraz, image, ale nem?l jsem k dispozici n?jaký placený program jako by mohlo být Nero nebo Alcohol 120%, a proto jsem se rozhodl, že si najdu n?jaký neplacený, jednoduchý na instalaci i na používání a hlavn? malý program, který by dokázal image z CD vytvo?it. Našel jsem program EasyISO.

Program EasyISO se neinstaluje, protože obsahuje pouze jeden soubor a to je easyiso.exe (myslím si, že by bylo zbyte?né tvo?it instalaci kvůli jednomu souboru). Po spušt?ní programu se objeví okno, ve kterém zatím není moc údajů o vašem vloženém CD, ?i DVD nebo mechanikách ve vašem PC, ale po kliknutí na tla?ítko CD-INFO program zjistí velikost CD vloženého ve vašem PC a zjistí také údaje o mechanikách. V CD-INFO také můžete zjistit jaké soubory máte na jaké stop? vypálené.

Pokud ale chcete ud?lat z n?jakého CD image, můžete použít průzkumníka Windows, nebo můžete použít n?jaký váš souborový manažer, a dosta?te se na disk vaší mechaniky s vloženým médiem a ozna?te bu? všechny soubory z média nebo si můžete vybrat jen n?které a ty musíte myší p?etáhnout z průzkumníka, nebo vašeho manažeru, do bílého pracovního okna v programu EasyISO. Když se vám v EasyISO zobrazí cesty k souborům na médiu, postupovali jste správn? a nyní můžete vytvo?it image CD, nebo DVD, a to zmá?knutím položky v dolní ?ásti EasyISO, která se jmenuje Iso-Menu a je u ní taková šipka dolů. Po stisknutí Iso-Menu si vyberete, zda chcete vytvo?it image - Create ISO - nebo jestli chcete image vypálit - Burn ISO. Po vybrání Create ISO si vyberete “cestu”, kam chcete uložit image a název image, tento program umí ukládat pouze do formátu ISO, pokud jsem to již nezmínil.

Ale jak jsem již zmínil, tak tento program umí ISO i vypálit, takže sta?í mít vypalovací mechaniku. P?ed vypálením bych doporu?il podívat se do položky Burn-Menu, která je vpravo nad položkou CD-INFO a v položce Burn-Menu si nastavíte, zda chcete médium po vypálení uzav?ít (Close Disc), nebo jestli chcete pouze nazna?it vypálení (Test Write - žádná data se nevypálí), dále jestli se vám má mechanika po vypálení otev?ít anebo jestli chcete ud?lat z média médium bootovací a ješt? je tam další nastavení, o kterém se nebudu zmi?ovat. Když jste rozhodnuti, že CD/DVD vypálíte, zvolíte op?t položku Iso-Menu a zvolíte Burn ISO, objeví se vám průzkumník Windows a vy si vyberete, který ISO soubor chcete vypálit, až tak u?iníte, vyberete si mechaniku, která umí vypalovat, musíte v ní mít médium (pokud jste v Burn-Menu nenastavili Test Write) a vpravo pod CD-INFO vyberete Burn, potvrdíte a image se vám vypálí na médium.

Jak jsem se již zmínil, program si poradí i s médii DVD, v celkovém vý?tu umí pracovat s CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD+-R, DVD+-RW, DVD-RAM. Program EasyISO je program velice jednoduchý a myslím si, že je velice vhodný pro chvíle, kdy nemáte možnost využít dražších, složit?jších a placených programů anebo nemáte chuť je instalovat, m? program posloužil velice dob?e.

Odkaz ke stažení: Stahuj.cz

Rubrika: Programy | Bez komentářů »

ScreenShots - nejjednodušší program na tvorbu “fotek” aktuální obrazovky

Pondělí 23. Červenec 2007

Program ScreenShots je velice jednoduchý program, ve kterém si můžete vaši aktuální plochu “vyfotit”do formátu JPG, BMP nebo PNG. Když program spustíte, můžete si nastavit složku, do které se mají ukládat obrázky, nastavit název souborů, pro název souborů se dají použít i nabízené prom?nné, se kterými může mít soubor v názvu den a ?as vzniku. Obrázky se ovšem dají ukládat rovnou na FTP server, sta?í zadat adresu FTP serveru.

Pro “vyfocení” plochy si můžete nastavit libovolnou klávesu, ale zklamalo m?, že nejdou kombinace kláves, jde nastavit pouze jedna klávesa, takže tento program nemám spušt?ný stále, ale jen pro pot?ebu, protože se mi stalo, že jsem si neuv?domil, že mám program spušt?ný a tu onu klávesu jsem používal a uložilo se mi hodn? souborů, aniž bych o tom v?d?l. Snímat se dá celá obrazovka nebo jen aktuální okno, program dob?e funguje i pro “típání screenshotů” v po?íta?ových hrách. Tento program se dá “schovat” do lišty a klávesové zkratky fungují práv? jen p?i minimalizovaném programu do lišty. Tento program je zdarma, je velice jednoduchý na nastavení i na používání a může vám být velice nápomocen.

Odkaz na tvůrce programu: Petr Sloup

Rubrika: Programy | Bez komentářů »

Instant Messenger QIP 2005

Středa 4. Červenec 2007

Nedávno jsem se rozhodl, ale byl jsem i tak n?jak z okolí donucen, i když jsem opravdu nemusel, a založil jsem si ICQ ú?et a jako klient jsem používal Mirandu, kterou mi doporu?il bratr. Miranda mi vyhovovala, sice mi ze za?átku za?ala po n?jakém nastavení “padat”, ale to jsem vy?ešil nov?jší verzí.

Mirandu jsem si “vyšperkoval” podle svého, použil jsem různé pluginy atd. Ale m?l jsem v ní jeden problém, protože když mi spolužák ze t?ídy cht?l poslat n?jaký soubor a já ho cht?l p?ijmout, tak se objevilo okno pro stahování, ale vůbec nic se nestáhlo, ?ekl jsem si, že to bude n?jaký výpadek, ale nešlo mi to nikdy. O tomto problému jsem n?co hledal na fórech a zjistil jsem, že je to vcelku b?žný problém a prost? to bu? jde, nebo nejde.

Ten spolužák používal (používá) Messenger jménem QIP (Quiet Internet Pager), p?esn?ji QIP 2005 Build 8020. Já jsem si ?ekl, že ho zkusím a používám ho dote?, i když taky n?kdy p?emýšlím, že bych zase zkusil n?jakou Mirandu, ale o tom možná p?íšt?.

V QIPu nemám s ni?ím problém, je velice dob?e kompatibilní s programem ICQ, umí posílat soubory messengeru ICQ, ?ekl bych, že je to takové rozvedené a upravené ICQ. Standardem může být ?eský jazyk, hodn? stažitelných skinů, n?které skiny napodobují ICQ, umí smajlíky ve zprávách, ovšem ty QIPovské smajlíky jsou hezky animované.

QIP dokáže zjistit jakého ICQ klienta používá ten, koho máte v seznamu, což je b?žná funkce, ale QIP se dokáže i za různé klienty vydávat, takže ten, kdo si o vás n?co chce zjistit, může zjistit, že používáte Mirandu, ICQ nebo Trilian, ale samoz?ejm? umí být sám sebou. QIP má antispamovou ochranu, používá zvuky standardn? používané v ICQ, které se dají zm?nit, dokáže zjistit stav viditelnosti vašeho prot?jška, sám může být neviditelný.

V okn? pro zprávy si můžete nastavit typ písma, barvu písma, je tu tla?ítko pro posílání souborů, zde si také můžete zobrazit i vaše oblíbené weby z Internet Exploreru, zjistit si můžete i historii n?jakého rozhovoru a QIP dokáže zprávy i zašifrovat, ale prot?jšek musí mít QIP též. Můžete si nastavit, jestli se zpráva odešle po stisknutí klávesy ENTER, nebo jestli zprávu budete chtít potvrdit tla?ítkem pro odesílání ur?eným. Je tu i možnost poslat zprávu všem ve vašem seznamu, nebo jen n?kterým.

To je asi tak vše, co m? o tomto Instant Messengeru napadá. Myslím si, že tento program dokonale zastane práci ICQ, myslím si, že ICQ dokonce p?ed?í, je mén? náro?ný na PC než ICQ a nemá absolutn? žádné otravné reklamy. Myslím si, že dokáže zefektivnit vaši práci.

N?jaký ten odkaz na stažení: QIP 2005 Build 8020 nebo z oficiálního webu: QIPIM.com

Rubrika: Programy | Bez komentářů »

TreeSize - vý?et zabraného místa na disku

Pondělí 11. Červen 2007

Stalo se vám n?kdy, že jste m?li pocit, že máte zabráno více místa na disku, než jste sami zabrali a cht?li jste v?d?t, kde je problém? Jestli ano, tak jste se jist? snažili najít ta data, která podle vás by mohla být zbyte?ná a vymazat je.

Jak by se to dalo ud?lat, t?eba otev?ít průzkumník Windows a projížd?t vlastnosti různých složek a souborů, které jste sami nep?idali, neznáte je a víte jist?, že nejsou sou?ástí systému, vybírat ty nejv?tší a mazat je. Nebo dále se vám mohlo stát, že jste pot?ebovali vid?t najednou svá data a jednoduše v?d?t, kolik zabírají na disku. V tomto by vám mohl pomoci program TreeSize.

Tento program je freeware, zabírá málo místa a jednoduchým vybráním disku, vym?nitelného média, nebo konkrétní složky, kterou chcete zkoumat, vám tento program vy?te všechna data v tom konkrétním umíst?ní, které jste vybrali a standardn? se?adí od t?ch nejv?tších dat k t?m nejmenším, ale tento vý?et si můžete se?adit t?eba podle jmen složek. V tom vý?tu je vid?t struktura složek, ale když složka obsahuje soubory, tak místo konkrétního vý?tu souborů tam máte pouze FILES (ozna?uje všechny soubory ve složce najednou) s celkovou velikostí.

P?ed názvem složek jsou obdélní?ky a u nejv?tších složek bývají obdélní?ky vypln?né ?ervenou barvou, u t?ch menších postupn? žlutou až zelenou barvou u t?ch nejmenších složek. Myslím si, že tento jednoduchý program vám dokáže ukázat docela dob?e p?ehled vašich dat.

Existuje také verze TreeSize Professional, která má lepší funkce, ale je bohužel placená, ale dá se i p?esto dob?e používat i neregistrovaná. Mimo jiné ukazuje v jedné ?ásti stejnou stromovou strukturu jako TreeSize zadarmo, ale vedle toho ukazuje p?kný “kolá?ek”, ve kterém jsou procentueln? vy?tená data uložená na disku a když ve stromové struktu?e kliknete na FILES, tak se vám na grafu i pod grafem zobrazí i vý?et souborů ve složce obsažených.

Také je tam jedna záložka, kde máte vy?tené i p?ípony souborů a jejich po?et a také který typ p?ípony zabírá jaké místo. TreeSize Professional také umož?uje jednoduchý p?ístup k panelu “P?idat ?i odebrat programy”, nebo položce “Vysypat koš”.

Sice se tento program musí platit, ale na zobrazení struktury disku se dá používat i bez placení, jenom po ur?ité dob? stále vyskakuje tabulka o tom, že máte neregistrovanou verzi, ale program stále funguje.

Program je ke stažení zde: Treesize nebo na oficiální stránce zde: JAM Software

Na t?chto odkazech je také ke stažení verze Professional

Rubrika: Programy | Bez komentářů »

Souborový manažer muCommander

Pátek 8. Červen 2007

Na internetu jsem hledal n?jaký souborový manažer, který by zastal nebo alespo? z?ásti mohl nahradit n?které placené souborové manažery (nap?. Total Commander), tak jsem se dohledal k tomuto - muCommander.

Tento program je zdarma a zaujal m? i jeho vzhled, který jsem si prohlížel ješt? než jsem si ho stáhl. P?i spoušt?ní se vám promítne logo tohoto programu a na za?átku si můžete vybrat vzhled tohoto programu, je tam na výb?r standardní vzhled vypadající z?ásti jako Total Commander, také si můžete vybrat jakýsi retro vzhled, který má modré pozadí a může vám p?ipomenout starý souborový manažer M602, tyto vzhledy si ovšem v nastavení můžete poupravit podle svého, můžete si nastavit barvu pozadí, barvu vybraných položek, barvu písma atd., v další položce menu se dají m?nit p?ednastavené vzhledy lišty.

Když máte spušt?ný tento program, tak vidíte 2 panely s obsahy složek, ve kterých se práv? nacházíte, pod nimi jsou funk?ní tla?ítka pro zobrazení obsahu souboru, editování textového souboru, pro kopírování mezi panely, pro p?esouvání mezi panely, vytvo?ení nové složky, smazání ozna?ených složek a souborů, aktualizaci složky a zav?ení celého programu a hlavn? pro tato tla?ítka fungují klávesové zkratky (F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, Alt+F4), které vám uleh?í práci a jsou totožné s Total Commanderem.

Složkami můžete procházet dvojklikem tla?ítka myši, nebo vyberete složku (soubor) a stiknete klávesu Enter (je jedno který, jestli ten velký, nebo numerický). Nad panely je okénko a v n?m je zobrazena cesta ke složce, ve které se práv? nacházíte, do tohoto okénka můžete zadávat název disku, na který chcete p?estoupit, nebo postupn? napíšete názvy složek, do kterých chcete vstoupit a potvrdíte op?t klávesou Enter, je to pouze jiný způsob procházení.

Vedle okénka s adresou (nalevo) je tla?ítko, na n?mž je zobrazeno písmenko disku ?i mechaniky, kterou práv? prohlížíte, kliknutím na tla?ítko vyjede nabídka, kde si vyberete pevnou pam?ť, bu? pevné disky nebo mechaniky CD-Rom, DVD-Rom, disketové mechaniky, p?ídavná pam?ťová média (flashdisky, pam?ťové karty, fotoaparáty) a nakonec také síťová p?ipojení.

Siťov? se můžete p?ipojit k serverům typu SMB, FTP, HTTP, SFTP, sta?í zadat pouze adresu serveru a pokud to bude nutné tak také p?ihlašovací jméno a heslo, takto se klidn? můžete p?ipojit na server vaší stránky (pokud n?jakou máte) a upravovat svoje soubory a můžete kopírovat data ze serveru na svá pam?ťová za?ízení.

Program muCommander také dokáže komprimovat soubory do formátu ZIP, TAR, TAR/GZIP, TAR/BZIP2. Umí spoušt?t programy s p?íkazy, které se používají v p?íkazovém ?ádku. Můžete m?nit oprávn?ní pro vybrané soubory, m?nit datum tohoto souboru, nebo můžete zjistit vlastnosti souboru ?i složky.

Myslím si, že tento program sta?í b?žnému uživateli, který si chce pár souborů p?esunout, zkopírovat a chce mít hlavn? dobrý p?ehled nad strukturou své po?íta?ové pam?ti, ale nenahradí všechny funkce Total Commanderu.

Tento program můžete stáhnout zde:
Odkaz

V p?ípad? zm?ny odkazu nebo nefunk?nosti použijte odkazy tyto:
Stahuj.cz a muCommander.com a program zde vyhledejte.

Rubrika: Programy | Bez komentářů »