Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Archiv rubriky: 'Zajímavosti z internetu'

DVD z novin a ?asopisů - menší aktualizace

Úterý 3. Březen 2009

Tímto ?lánkem chci navázat na p?edešlý ?lánek, jelikož u tohoto starého ?lánku se objevilo hodn? komentá?ů s novými odkazy, tak jsem se rozhodl, že napíši nový ?lánek, vlastn? jen s novými odkazy. Další p?ipomínka je k odkazu na “googlovský kalendá?”, který se v roce 2009 již n?jak neaktualizuje.

Za všechny následující odkazy chci pod?kovat p?isp?vovatelům z p?edchozího ?lánku, jsou to: Miroslav Pete?ík, Renata, Žaneta, al?a, Ladislav, Thupo, Bára, Alena, Jirka, Slavoj. Napsal jsem jejich p?ezdívky ?i jména, pod kterými mi zde odkazy uvedli, doufám, že je nijak neurazím. Takže zde n?jaké odkazy, kde jsou napsány data vydání DVD:

DVD v novinách a ?asopisech
DVD v novinách a ?asopisech.eu
DVDp?ílohy.cz

Zde jsou odkazy, kde se dají n?která DVD p?ípadn? dokoupit:

Levné knihy
www.web-nyrany.cz (prodej, půj?ovna i p?ehled)
DVD edice magazín
DVD video shop
KupMobilem.cz (zde n?co pro ?asté uživatele mobilních telefonů)
Popron.cz
Aukro

Rubrika: Zajímavosti z internetu | 4 komentáře/ů »

Poh?eb Vašeho mobilního telefonu - docela slušná pitomost

Pátek 25. Leden 2008

Dnes jsem se na internetu dozv?d?l, že britská firma Mobile Fun Ltd., chce pot?šit mobilní maniaky a milovníky a umož?uje t?mto lidem, aby jejich dosloužilé mobilní telefony mohli být poh?beni. Poh?eb se bude konat v Rusku v oblasti KMA (Kurská magnetická anomálie), kde se u zemského povrchu vyskytuje velké množství železa, a tudíž tam nefungují kompasy. P?ímo o poh?eb se bude starat tam?jší ruská firma. Poh?eb vás bude stát n?co kolem 20 liber (asi 698,2 K? p?i kurzu: 1 britská libra = 34,91 K?).

Můj osobní názor je ten, že je to naprostá zbyte?nost nechat n?kde poh?bívat neživé v?ci, vždyť nikdy nežily a nemají žádnou duši, podle mého je to jen n?jaký divný výmysl, který nemá opravdu žádný význam. Lidé asi mají spoustu volného ?asu a už nev?dí, co by vymysleli, tak vymýšlejí takovéto s prominutím blbosti. Ani bych necht?l potkat lidi, kte?í by se takto svého telefonu “zbavili”, jsou p?ece jiné možnosti likvidace telefonu, nap?íklad bezplatná ekologická likvidace, nebo poukázka T-Mobile za starý telefon do konce ledna. Zdá se mi, že je sv?t plný zbyte?ných možností a lidé by se mohli zam??ovat na opravdové problémy. (Můj osobní názor)

Rubrika: Zajímavosti z internetu | 4 komentáře/ů »

Jak jsem dostal Powerball

Úterý 25. Prosinec 2007

Powerball jsem dostal práv? k t?mto Vánocům a byl jsem z n?j velice pot?šen a p?ekvapen, protože jsem si ani ve snu nemyslel, že bych ho mohl dostat. Powerball jsem cht?l již d?íve, cht?l jsem si ho koupit, ale pak jsem na n?j zapomn?l.

Co to vlastn? Powerball je? Základem je taková koule, která p?i používání rotuje podle jedné osy, a jeden konec té osy je zachycen v takovém ocelovém prstenci a celkov? jsou oba konce osy zachyceny v plastovém vodicím poružku, podle kterého Powerball také rotuje, takže rotuje kolem dvou os a celé je to v kulatém plastovém obalu, ale není to dokonalá koule, protože z jedné strany je otvor pro rozto?ení provázkem (nebo jen palcem pro “zkušené”) a z druhé strany je ploška, místo které se dá vložit m??i? otá?ek, pokud ho tam nemáte. Kolem “rovníku” Powerballu je docela široká gumová páska, aby vám Powerball neud?lal v domácnosti n?jakou neplechu, kdyby se vám vysmekl.

Jak vlastn? pracuje? Pokud rozto?íte tu kouli vevnit? pomocí provázku, tak poté krouživými pohyby ruky, roztá?íte Powerball i podle druhé osy a zjistíte podle narůstajícího odporu, zda se vám poda?ilo Powerball správn? rozto?it, nebo naopak podle klesajícího odporu, že se nepoda?ilo. Pokud s touto v?cí za?ínáte, tak je dobré pomocí provázku použít docela rychlý švih, protože potom nemusíte mít ani moc zkušeností a Powerball rozto?ený udržíte. Z malého rozto?ení, t?eba palcem, musíte mít práci s touto v?cí docela zvládnutou, m? osobn? se ješt? v?era z celkového po?tu 15 pokusů povedlo Powerball rozto?it druhou rukou bez provázku tak, abych ho již rozkroužil pohyby, asi dvakrát a zjistil jsem, že nevím, co je špatného na roztá?ení provázkem, když to jde tak lehce.

Když jsem Powerball ješt? nem?l, tak jsem vůbec netušil, že může vytvo?it p?i vyšších otá?kách takový odpor a že dokonce, když si s ním déle hrajete, tak se můžete cítit jako po posilování, p?i?emž to bude asi hlavní ú?el. Powerball je takový docela malý, skladný a praktický jako p?enosná “posilovna”. Sice existují různé turnaje, kde se lidé trumfují, kdo Powerball, za jak dlouho rozto?il na jak velkou rychlost, ale m? bude sloužit jako posilovací pomůcka, nebo jako relaxa?ní, obzvlášt? když sedím ?asto u po?íta?e, tak mi tato v?c, dokáže protáhnout prsty a záp?stí. Mimo jiné je také v návodu a na oficiálních stránkách napsáno, co p?esn? může Powerball vylé?it.

Powerballu existují také různé druhy. Nejjednodušším je ten, co mám já, jmenuje se Powerball 250 Hz, 250 Hz asi proto, že by nem?l být vystaven vyšším otá?kám než 250 ot./s, nebo 15000 ot./min, jeho cena se pohybuje kolem 500 K? (spíše pod 500 K?), dalším je Powerball Screamer, který je totožný s p?edchozím, pouze vydává navíc zvuk sirény, cena je také podobná, dalším Powerballem je Powerball Neon, který je už dražší (kolem 700 K?), ale navíc se z vyššími otá?kami rozsv?cuje. Dále je tu Powerball 250 Hz Pro, který obsahuje navíc od původní verze po?íta? otá?ek (kolem 800 K?) a dále jsou to takové kombinace: Powerball Screamer Pro (kolem 900 K?), Powerball Neon Pro (kolem 1000 K?). Pak je tu taková luxusní verze Powerball Techno, které se na rotoru objevuje ?ervenomodrým b?žícím textem po?et otá?ek (kolem 1100 K?) a asi nejlepší verzí je Powerball 350 Hz Metal, který je celkov? vyroben z kovu, má po?íta? otá?ek a jeho maximální stanovené otá?ky jsou na hranici 350 ot./s nebo 20000 ot./min.

K Powerballům si můžete dokoupit š?ůrku na záp?stí (která je totožná s tou mobilní), pytlík na p?enášení, nebo kožený obal (kolem 200 K?) a nakonec pro verze bez po?ítadla otá?ek si toto po?ítadlo můžete dokoupit za cenu podobnou cen? základní verze. Samoz?ejm? se dají dokoupit náhradní gumové pásky, dále také p?ív?sek Powerball, gumovou imitaci nebo t?eba tri?ka s motivem Powerball. Navíc je tu i možnost libovolného potisku gumových pásek, záslepky pro po?ítadlo, pytlíku pro p?enášení, ale toto je spíše vhodné pro firmy, protože je objednání omezené minimálním po?tem kusů (myslím, že je to n?co kolem 20 až 30 kusů minimáln?). Powerball je velice zajímavá hra?ka, ?i posilovací koule a pokud ji nechcete na posilování, můžete s ní “machrovat” p?ed kamarády, hrát turnaje, d?lat rekordy anebo jen tak relaxovat.

Oficiální web: Ball.cz

Nebo: Powerball.cz

Rubrika: Zajímavosti z internetu | 8 komentáře/ů »

Tip na váno?ní dárky

Sobota 10. Listopad 2007

Můj bratr nedávno rozjel web, na kterém si můžete vybrat a následn? i koupit tri?ko, hrnek a podobné zboží, avšak velkou p?edností tohoto webu je, že jsou tyto produkty s velice kvalitním a originálním potiskem. Standardn? jsou uvedeny produkty, které sám majitel vytvo?il, avšak je tam i možnost vlastního výb?ru a úpravy vzhledu zboží. Myslím si, že je to velice dobrá možnost, jak pot?šit své blízké o Vánocích, ale můžete si samoz?ejm? vybrat produkty sami. Web se nachází zde.

Rubrika: Zajímavosti z internetu | Bez komentářů »

DVD z novin a ?asopisů

Pondělí 8. Říjen 2007

Poslední dobou sleduji, že se s filmy na DVD p?ímo roztrhl pytel, myslím ale ty filmy, které bývají p?ílohou různých deníků a magazínů a stojí kolem 40 až 90 K?. Myslím si, že jsou tyto filmy ?asto velice výhodn? prodávané a nevyplácí se podle m? si tyto filmy půj?ovat, následn? nagrabovat do PC a pak vypálit. Cht?l bych zde uvést n?jaké ty odkazy na stránky, na kterých je uvedeno p?edem, kdy bude jaký film v jakých novinách nebo ?asopisech. Sice bych mohl bych na svém webu také psát n?jaké ty seznamy filmů dop?edu, ale musel bych to opsat z jiných webů, protože nemám žádné jiné zdroje, ale toto by byla prakticky krádež a navíc bych se nemusel zajímat ni?ím jiným.

Z hodn? odkazů považuji tyto dva za nejlepší:
Google.com (jedná se o velice p?ehledný “Googlovský” kalendá? s denním náhledem na ?asopisy a noviny s DVD, p?i?emž o n?jakých filmech se dovíte t?eba až 2 m?síce dop?edu)

Lopuch.cz (toto je seznam s filmy, u kterých je uvedeno datum vydání a zdroj, dole je i diskuzní fórum)

Tento ?lánek jsem již aktualizoval, nový ?lánek je zde.

Rubrika: Zajímavosti z internetu | 28 komentáře/ů »