Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Archiv rubriky: 'Mobilní koutek'

Motorola VE538 - slušná výbava za slušnou cenu

Úterý 24. Březen 2009

Dnes jsem se rozhodl, že svůj blog obohatím o další krátkou recenzi n?jakého lev?jšího mobilního telefonu, který má slušné parametry. Jde o Motorolu VE538. Tento telefon m? sice vzhledov? moc neoslovil, což není podstatné, ale oslovil m? slušnými funkcemi za slušnou cenu.

Rozm?ry telefonu jsou 10,7 cm na výšku, 4,6 cm na ší?ku a “tlustý” je asi 1,7 cm. To vše p?i hmotnosti kolem 85 gramů, což je dle mého standard a což je mimo jiné také p?ibližná hmotnost již neprodávaného telefonu Ericsson T39m, který byl ve své dob? považován za velice malý a lehký mobilní telefon. Takže se v dnešní dob? hmotnost multimediálních telefonů op?t snižuje na snesitelnou mez. Tato Motorola má samoz?ejm? barevný displej TFT, který je aktivní a který dokáže zobrazit až 262 tisíc barev p?i rozlišení 240 na 320 pixelů. Rozm?ry displeje jsou p?ibližn? 3 x 4 cm, což je p?ibližn? úhlop?í?ka 2″.

Klávesnice telefonu obsahuje, dnes již, standardní 2 kontextová tla?ítka t?sn? pod displejem, dále také standardní ?ty?polohový ovlada?, se kterým se můžete v menu ?i aplikacích telefonu pohybovat, a uprost?ed tohoto ovlada?e je tla?ítko standardn? sloužící pro potvrzení. Mezi další tla?ítka neodmysliteln? pat?í tla?ítko pro zvednutí a položení hovoru, tla?ítko se šipkou, které slouží k mazání textu ?i návratu do vyšší nabídky. A nakonec je tu tla?ítko, které je ozna?ené jako ShoZu, které slouží k p?ipojení ke služb?, se kterou můžete sdílet fotografie a videa, nebo můžete pracovat se svým blogem. Co by nás m?lo na p?ední stran? telefonu ješt? zaujmout je ?o?ka fotoaparátu, která však nebude tak kvalitní jako ta na zadní stran?, protože tato p?ední by m?la sloužit k videohovorům ?i p?ípadn? jako zrcátko, te? již můžeme tušit, že telefon bude zvládat p?ipojení do 3G sít?.

Na levém boku nalezneme gumovou krytku, pod kterou se skrývá konektor miniUSB, který neslouží jen k p?ipojení datového kabelu, ale p?ipojuje se k n?mu i nabíje?ka ?i sluchátka. Baterie je rozší?eného typu Li-Ion a má kapacitu 910 mAh, což není podle mého v p?ípad? používání 3G sítí nebo p?ehrávání hudby mnoho na získání dlouhé pohotovostní doby. Pod baterií se nachází slot pro microSD, což znamená, že není zaru?ena funk?nost pam?ťové karty v?tší než 2 GB.

Jak jsem se již zmínil, Motorola VE538 podporuje 3G sít?, dále je to pak GPRS ve t?íd? 10 a GSM sít? o frekvencích 900 MHz, 1800 MHz a 1900 MHz. Tím jsem skon?il, protože EDGE se nekoná, dále není obsažena podpora HSDPA a ani p?es Wi-Fi se nep?ipojíte. Pro datové p?enosy na krátkou vzdálenost je obsažen pouze bluetooth, infraport ne.

Na zadní stran? má telefon 2MPiX digitální fotoaparát s automatickým ost?ením, který natá?í videa v rozlišení 176 x 144 pixelů do formátu 3GP. Tento telefon si krom? 3GP videí poradí i s MP4, z hudebních formátů p?ehraje MP3 a dokáže hudbu reprodukovat stereo i p?es bluetooth sluchátka, která musí stereo podporovat také.

Menu telefonu je uspo?ádáno do 12 ?tvere?ků (4 x 3), můžete si nastavit ?asto užívané položky do uživatelského menu. Telefon dále podporuje 6 druhů vibrací, 6 upravitelných vyzván?cích profilů. Telefonní seznam pojme 500 kontaktů a krom? jejich ?ísel pojme i další informace. Motorola VE538 dokáže také pracovat s emaily, standardn? Gmail. Kalendá? telefonu má i denní zobrazení krom? mesí?ního a týdenního.

Telefon Motorola VE538 m? docela p?ekvapil vcelku širokým obsahem za cenu kolem 2 800 K?, kdybych momentáln? pot?eboval nový telefon, jist? bych ho zahrnul do svého seznamu možných adeptů.

Dále p?ikládám orienta?ní obrázky.

Motorola VE538 - 3 st?ny telefonu

Motorola VE538 - zep?edu

Rubrika: Mobilní koutek | Bez komentářů »

Mobilní telefon podle mého gusta - 2. díl

Středa 24. Září 2008

Toto je až druhý díl rozsáhlého ?lánku, první najdete zde. Pokud jste na indexové stránce je 1. díl trochu níže na stránce, pop?ípad? na stránce starších ?lánků.

Dále takový dotykový displej. Pot?eboval bych ho vůbec, cht?l bych ho? Je to vcelku p?kná v?c, ovládat telefon prsty, hned ukázat na displej na to, co chci, ale pokud má telefon klávesnici i dotykový displej najednou (mluvím o klasické konstrukci), tak bude bu? malá klávesnice, nebo malý displej - bude se muset používat stylus, který bývá všude krom? domova nepohodlný, anebo bude p?ístroj tak velký, že by m? jako kupujícího mobilního telefonu odradil. Bu? jedno nebo druhé. IPhone a hodn? dalších telefonů se snaží o co nejv?tší dotykový displej a nic nezbylo na klávesnici, je to nové ?ešení mobilního telefonu, vcelku zajímavé, do jaké míry však (pro m?) praktické. Všechno se ovládá dotykem prstu, displej je dostate?né velký a ?itelný (ur?it? i na slunci), ale osobn? mám problém, ?asto píšu SMSky a t?eba i venku v zim?, jak moc je praktické psaní SMS a ješt? k tomu venku v zim?, t?eba i prší ?i dokonce sn?ží. S rukavicí to nepůjde, ale bez ní bych zase v té zim? nemusel mít takový cit.

Momentáln? mám u svého telefonu dobrou klávesnici, na které se mi píše a i ovládá telefon dost dob?e, takže bych cht?l ješt? lepší. Navíc displej 3,5″ u iPhonu je podle mého minimální velikost pro pohodlné ovládání dotykového displeje a IPhone je také kvůli n?mu o dost v?tší než můj telefon a já bych cht?l spíše stejný, takže iPhone nemá pro m? moc velký význam a navíc na tom není s pohotovostní výdrží p?íliš dob?e.

Takže dotykový displej nepot?ebuji. Sta?il by mi 2″, možná i 1,5″ displej, ale stále tak p?emýšlím, jestli nebyly náhodou ?ernobílé displeje lépe viditelné bez podsvícení než tyto dnešní TFT LCD displeje, které kvůli úspo?e pohasínají a není vid?t nic, pokud by m?ly svítit stále, zase by rychle vybíjely baterii. Tento problém by vy?ešil displej OLED, který vlastn? svítí po?ád a to za menší nároky na baterii, t?ch jsem ale zatím moc nevid?l. Na druhou stranu telefony s ?ernobílým displejem a lepším vybavením vymizely, takže se dají koupit jen levné bez v?tšího vybavení jako Motorola Motofone F3.

Když jsem tak p?emýšlel o telefonu, klidn? bych si telefon s ?ernobílým displejem po?ídil a kdyby um?l MP3, m?l pam?ťové karty a existovaly by pro n?j různé užite?né aplikace a dokázal by se i p?ipojit na dnešní internet (s n?jakým tím upravením), bral bych ho všema deseti. Nedávno jsem se všiml Motoroly W161, která se u nás neprodává (ani nevím, jestli bude) a která sice nespl?uje úpln? vše, co si p?eji, ale kdyby splnila dlouhou výdrž na baterii, venku ?itelný displej t?eba i bez podsvícení, sice má nebarevný displej, ale nevím, jaké technologie je, takže bych si ho musel p?edem vyzkoušet, než bych ho koupil, tak bych o ní za?al uvažovat. Ale jen za té podmínky, že by m?la v?tší výdrž než můj nastávající telefon.

S úvahou nad displejem je spojena i úvaha nad p?ítomností ?i nep?ítomností fotoaparátu v telefonu. Když už bych n?jaký ten fotoaparát m?l v telefonu mít, musel by mít rozlišení nejmén? 3 MPiX, ur?it? by m?l obsahovat automatické ost?ení, m?l by být rychlý, t?eba jako b?žné kompaktní digitály, pokud by se vešel optický zoom, byl bych pot?šen, pokud by však m?l zhoršit kvalitu snímků t?eba kvůli celkovému zmenšení optiky a ?ipu fotoaparátu, tak ho nechci a digitální zoom by mi sta?il jen p?i prohlížení již nafocených obrázků. Od fotoaparátu bych cht?l, aby byl funk?n? a kvalitov? stejný jako u kompaktů. Pokud by ale m?la být optika o hodn? menší, fotoaparát bych v mobilu necht?l.

Z dalších funkcí nepot?ebuji Bluetooth ani infraport, v??ím kabelu. Pot?šilo by m? však WiFi, ale to je op?t “žrout” baterie, takže bych ho používal asi jen v p?ítomnosti nabíje?ky. Na další funkce si nevzpomenu.

Zde bych se pokusil o p?ehledn?jší vý?et pro m? důležitých a nedůležitých funkcí:

Pohotovostní výdrž: velice důležitá - alespo? 10 dní p?i b?žném používání

?itelný displej: velice důležitý - musí být velmi dob?e ?itelný za v?tšiny podmínek i bez podsvícení (?ernobílý, kvalitní OLED, pop?ípad? kvalitní barevný TFT displej)

Konektor miniUSB: mén? důležitý - spojeno s USB Mass Storage a pam?ťovými kartami
USB Mass Storage: mén? důležitý
Pam?ťové karty: mén? důležité
Pokud by nebyl konektor miniUSB, tak Mass Storage a pam?ťové karty nechci

MP3 p?ehráva?: nemusí být - je však spojen s
3,5 mm jackem:který by musel být

Digitální fotoaparát: nemusí být - pokud by byl, musel by mít mnou cht?né parametry

WiFi: pot?šilo by, ale nedůležité

Velký displej: nedůležitý - pokud by m?l zvýšit hmotnost a zv?tšit velikost telefonu - ur?it? ne

Bluetooth a infraport: ur?it? nemusí být

Dotykový displej: nepot?ebuji

O shodných konektorech se ve vý?tu nezmi?uji, protože to je p?ání spíše na všechny telefony a je to velice velice naivní p?ání.

Rubrika: Mobilní koutek | Bez komentářů »

Mobilní telefon podle mého gusta - 1. díl

Středa 24. Září 2008

V tomto ?lánku bych se cht?l zmínit a zamyslet nad tím, jak bych vlastn? cht?l, aby vypadal můj mobilní telefon, který by spl?oval všechny moje požadavky. Ne všechny funkce jsou hlavními prioritami, u každé píši, zda je důležitá ?i ne.

Ur?it? bych cht?l, aby nem?l telefon problém vydržet na jedno nabití nejmén? 10 dní, avšak musí být v této dob? zapo?ítány i n?jaké hovory, napsané SMSky, možná i n?jaké to p?ipojení na WAP (?i internet). Pokud by telefon m?l jen tak ležet zapnutý a nic bych s ním ned?lal, p?ál bych si, aby telefon vydržel více než 3 týdny, ba dokonce m?síc, protože by m? opravdu nebavilo strkat telefon každý druhý den do nabíje?ky, což je u dnešních telefonů docela b?žné (že pane iPhone?). I když je to trochu nadsazené, telefony se ?asto dostávají na hodnotu 4 - 6 dnů, což je obstojné, ale ne pro m?. Na tento nápad m? inspiroval můj stávající telefon Nokia 6030, se kterou jsem se dostal až na hodnotu 14 dnů (?lánek), ale ur?it? by vydržel ješt? dva dny navrch, takže jsem se p?esv?d?il, že to jde. Ale abych se na takovéto hodnoty dostal, musel bych mít telefon oprošt?ný od různých vychytávek nebo je alespo? nevyužívat, což by pro m? nebyl problém, můj stávající telefon neumí ani MP3 (?i n?co podobného, na to mám MP3 p?ehráva?, pop?ípad? discman) a neumí ani fotit (na tom mám digitální fotoaparát), takže jsem zvyklý na oby?ejný telefon.

Ale pokud by m?l být v mém vysn?ném telefonu MP3 p?ehráva?, musel by ten telefon mít 3,5 mm jack, protože nechci žádné redukce a chci si p?ipojit hned svá sluchátka, protože původní již od jisté doby nepoužívám. Tudíž by mi nevadila v?tší tloušťka telefonu, alespo? se lépe drží (2 cm tlustý telefon není pro m? problém). Na p?enášení dat do telefonu bych si samoz?ejm? p?ál velice rozší?ený konektor miniUSB (důležitá podmínka), který má docela hodn? jiných za?ízení (od fotoaparátů po kapesní po?íta?e) a kabel není drahý, podpora Mass Storage by m?la být samoz?ejmostí (jak pro vnit?ní, tak pro vn?jší pam?ť), s tím souvisí existence rozši?ujícího pam?ťového slotu (nejlépe na SD, pokud možno SDHC, karty ?i jeho zmenšené verze - jsou levné a rozší?ené).

Dále bych m?l jeden velice naivní sen a to, aby se v?tšina výrobců mobilních telefonů dokázala sjednotit a vyráb?la by telefony se stejnými konektory, jak audio ?i datový, tak i nabíjecí. Protože m? opravdu nebaví mít s jiným telefonem, dokonce ?asto i stejné zna?ky, jiné kabely. Pro? nemohu používat na t?i telefony jednu nabíje?ku, ?i jeden datový kabel, protože v dnešní dob? ty staré mohu zahodit. Také by ale s t?mito konektory souviselo další p?ání a to takové, abych mohl mít p?ipojenou nabíje?ku, sluchátka a t?eba i datový kabel najednou, což u Siemensu n?jak pohodln? nešlo (spíše vůbec ne), protože m?l pouhý jeden konektor na vše a záleželo na p?ipojeném p?íslušenství, které spoje byly využívány. U nabíje?ky pro Siemens MT50 byly využívány asi jen 3, pokud jsem používal datový kabel, ten nejspíš využíval všechny, takže bych mohl jistým způsobem na jednu zástr?ku drátky p?ipojit i další p?íslušenství najednou, ale to není pohodlné. Nap?íklad u Nokie 6030 mohu p?ipojit sluchátka a nabíje?ku najednou, ale už nezapojím datový kabel a naopak, když zapojím datový kabel, nezapojím sluchátka ani nabíje?ku.

Mé p?ání stejných konektorů souvisí také s tím, že bychom si mohli, pokud nás jede n?kam víc lidí, popůj?ovat nabíje?ku, pokud n?kdo zapomene. Protože je t?eba problém v tom, že i když já mám Nokii (6030) a bratr má také Nokii (3109 Classic), nemůžeme použít jednu nabíje?ku (bez redukce), protože já mám v?tší konektor (asi 3,5 mm) a bratr menší (asi 2,0 mm) a to je to ta samá zna?ka. P?i tom v?tšina dnešních telefonů má stejné nap?tí 3,7 V a jiný napájecí proud by vadit nem?l, bude rozdíl v rychlosti nabití. P?ece tužkové nabíjecí baterie se dají nabít pomalou nabíje?kou (menší proud) za 17 hodin, nebo také rychlejší (v?tší proud) t?eba za 30 minut a tolik to nevadí.

To je další problém, každá zna?ka mobilu má jinou baterii (akumulátor), dokonce i jiný telefon stejné zna?ky má jinou. Zde je sice trochu problém s odb?rem telefonu, že ne každý telefon “žere” stejn?, takže je rozdíl, a m?l by asi být, v kapacitách baterií, ale zase bych si také p?ál, aby to bylo n?jaké jednotn?jší, protože v dnešní záplav? různých modelů telefonů, si musíte ?ádn? najít, která baterie by mi do telefonu šla a která ne. Každý výrobce si asi tímto odlišením konektorů, baterií a dalších p?íslušenství vyd?lává více pen?z, protože s novým telefonem si musíte po?ídit “vše” nové, ale asi si také snaží vytvá?et vlastní originalitu a snaží se, aby si ?lov?k spíše koupil telefon stejné zna?ky, protože již n?jaké to p?íslušenství má (nemusí všechno vym?nit) a je skoro líný vybrat si jiný telefon s jiným p?íslušenstvím.

Pravda je, že se poslední dobou ?as od ?asu objevují telefony jiných zna?ek, které mají 3,5 mm jack na sluchátka nebo miniUSB konektor, ale je to jen za ?as. Podle mého, kdyby m?lo více zna?ek stejné konektory, tak by uživatelé zna?ky telefonů m?nili ?ast?ji a ?ast?ji. Samoz?ejm? toto vše souvisí i s ovládáním a klávesnicí každého telefonu, protože si lidé také necht?jí zvykat na nové ovládání.

Rozhodl jsem se kvůli p?ehlednosti ?lánek rozd?lit na dva díly. Dále budu pokra?ovat ve funkcích mého vysn?ného telefonu. Pokra?ujte zde.

Rubrika: Mobilní koutek | 1 komentář »

DVB-T v mobilu je již skute?ností - LG HB620T

Čtvrtek 7. Srpen 2008

Po dlouhé odmlce jsem se kone?n? dostal k n?jakému psaní a cht?l bych upozornit na to, že se již objevil první z telefonů, který dokáže p?ijímat televiní vysílání, které p?ijímá i set-top-box dokoupitelný k televizím, ?i v televizích p?ímo obsažený, tudíž si koupíte mobilní telefon a sta?í být na p?íjmu televizního vysílání a můžete si užívat vysílání “bez poplatků”.

Samoz?ejm?, že se n?co platit bude, protože tento telefon takto slouží jako televize a za každou televizi se mají platit koncesioná?ské poplatky. Signál digitálního vysílání byste m?li zachytit v místech, kde chytíte s b?žnou televizí, ale zase jestliže jste v n?jaké zapadlejší oblasti nebo v oblasti zastav?né paneláky, asi bude trošku s p?íjmem problém, protože ne všude se dá chytit digitální vysílání. Ale celkov? v okolí Prahy, Plzn?, Domažlic, ?stí, Brna a Ostravy byste se m?li chytit (?T1, ?T2, Nova, Prima, ?T24, ?T4 Sport, ??ko).

Na tento telefon se vrátila teleskopická anténka, která ovšem nechytá GSM signál, ale práv? DVB-T. Sice je tento LG ve stylu vé?ka, což mi nevyhovuje a ani bych tento telefon kvůli tomu nekoupil, ale myslím si, že p?ijdou další telefony a cena postupn? klesne k normálním telefonům. Telefon má rozm?ry 8,9 cm do délky ? 5,5 cm do ší?ky ? 1,8 cm tloušťku p?i hmotnosti 110 gramů, což je docela dost, ale je to jeden z prvních telefonů, takže se dá o?ekávat postupné snižování hmotnosti. Displej je aktivní dvou palcový s rozlišením 320 na 240 p?i 262 tisících barvách. Telefon zvládá GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, má 2 MPiX fotoaparát, slot pro microSD karty a bluetooth.

Cenov? za?ne asi na 8000 K? u Vodafonu jako nedotovaný. Myslím si, že tento telefon p?ináší nový styl, ale p?íjem digitálního vysílání v telefonu je zatím na za?átku, tudíž telefon moc dlouho nevydrží p?ehrávat a to znamená, že nevydrží p?ijímat ani 4 hodiny, což mn? osobn? moc nevyhovuje, protože jsem si zvykl na dlouhou výdrž a asi bych si s telefonem na cestách ?asto “hrál” a potom bych nebyl na p?íjmu.

Rubrika: Mobilní koutek | 1 komentář »

Samsung Solid M110 - levný odolný mobilní telefon

Pondělí 3. Prosinec 2007

Vyskytujete se ?asto v oblastech, kde by mohl být váš mobilní telefon ohrožen a zárove? nechcete zaplatit za odoln?jší telefony více pen?z, protože ne každý pot?ebuje mít ve svém telefonu všechny možné i nemožné vymoženosti, tak mobilní telefon Samsung Solid, který se zatím sice neprodává, by mohl být tou správnou volbou.

Je to velice jednoduchý telefon, který asi uznává pravidlo, ke kterému se hlásím také, že ?ím mén? vymožeností a v?cí je obsaženo v telefonu, tím mén? se toho dá rozbít. Samsung Solid má pogumovaný povrch, kryt baterie je jišt?n zámkem ve stylu šroubu, a dokonce tento telefon získal certifikát IP54, který zaru?uje odolnost vů?i snadnému poškození, proti vod? (ale asi to žádný potap?? nebude) a i trochu proti prachu.

Z hardwarové výbavy mohu jmenovat pasivní displej 128×128 s 65 tisíci barvami s p?ibližnou úhlop?í?kou 1,5 palce. Solid umí i fotit, avšak v rozlišení VGA (640×480 picelů), ale má blesk, který se ale spíše bude používat jako svítilna. Nemá možnost rozší?ení pam?ti pam?ťovými kartami (2 MB pam?ti k dispozici), nemá MP3 p?ehráva? (ale umí vyzván?t pomocí MP3), ale pot?ší FM rádio. Telefon umí javu, má Bluetooth 1.2 a hlasový záznamník. Volá v pásmech 900/1800 MHz, podporuje i datové p?enosy GPRS, které jsou již ale standardem.

Rozm?ry telefonu jsou p?ibližn? 107 mm na výšku, 48 mm na ší?ku a jeho tloušťka (tenkost) ?iní p?ibližn? 17,7 mm a váží kolem 92 gramů, což podle mého není strašné ?íslo. Jelikož Samsung Solid, jak by n?kdo mohl ?íci, nic neumí, tak je celkem možné, že by mohl mít dobrou pohotovostní výdrž, i délka hovoru by mohla být slušná a cena by se také nemusela škrábat až bůhví kam, mohla by se rozumn? pohybovat do 4 tisíc K?.

Orienta?ní foto:

Samsung Solid

Rubrika: Mobilní koutek | 2 komentáře/ů »

LG KS20 - stylový a pracovní mobilní telefon najednou

Úterý 27. Listopad 2007

Jestliže pot?ebujete ke své práci mobilní telefon s opera?ním systémem a velkým dotykovým displejem, ale cht?li byste zárove? i telefon, který by se dal využít p?i jiných p?íležitostech i jako telefon stylový, pak je tu p?ístroj od LG, model KS20.

Tento p?ístroj je osazen opera?ním systémem Windows Mobile 6, telefon také obsahuje takovou zvláštní funkci, podobnou jako TouchFLO od HTC, kdy k ur?itým položkám můžete p?istoupit bez použití stylusu, ale pouze za pomoci ur?itého pohybu prstem po displeji. Telefon dále obsahuje program Kontakty, což je vlastn? takový mobilový Outlook, ovšem jsou zde obsaženy i jiné Office aplikace, konkrétn? Word, Excel a Powerpoint, z dalších programů mohu jmenovat PDF prohlíže?, archivátor ZIP, Internet Explorer a emailový klient.

Zatím sice nevím, jaký má tento p?ístroj procesor, ale m?l by obsahovat 256 MB flash pam?ť ROM, 128 MB RAM a slot pro pam?ťové karty microSD. Rozm?rov? je velice p?íjemný: asi 10 cm do výšky, 6 cm do ší?ky a do hloubky má n?co kolem 1 cm a ?tvrt p?i dobré hmotnosti do 100 gramů, asi 95 gramů. Asi n?které nepot?ším, když uvedu, že tento p?ístroj nemá žádnou hardwarovou qwerty klávesnici ani žádnou jinou hardwarovou a tudíž se musíte spolehnout na tu softwarovou ?i si p?es bluetooth p?ipojit svoji vlastní. Na druhou stranu by p?ístroj asi nem?l tak dobré rozm?ry p?i slušné velikosti displeje, který má úhlop?í?ku 2,8 palců a zobrazuje 262 tisíc barev p?i rozlišení 320 bodů na 240 bodů. Ale abych úpln? nelhal, tak tento telefon n?jaké ty klávesy p?esto má, dv? tu jsou na p?ijetí a odmítnutí hovoru a jakési kole?ko sloužící jako joystick pro pohyb v menu.

Dále telefon umož?uje poslouchat hudbu p?es stereo bluetooth sluchátka pomocí stereo A2DP profilu, naleznete zde i multimediální p?ehráva? Windows Media Player 11 s ID3 tagy. S KS20 se dá i fotit, použít můžete 2 MPX digitální fotoaparát, který ale kvalitou p?íliš neoplývá, ale je to spíše pracovní telefon, takže k ?emu kvalitní fotky. K p?ístroji se dodává i USB kabel, který ovšem nemá miniUSB konektor, ale stejný konektor, který byl použit i u LG Prada a Shine. Z datových p?enosů se dá použít standardní GPRS, také již standardní EDGE, dále 3G, HSDPA (až 3,6 Mbit/s) a nakonec, co podle mého nesmí u takovýchto pracovních nástrojů chyb?t, je tu možnost p?ipojení p?es Wi-Fi (IEEE 802.11b).

Na tento p?ístroj si ale budeme muset chvíli po?kat, protože ješt? není v prodeji a neznám ani p?ibližnou cenu tohoto produktu. P?esto je LG KS20 docela kvalitní pracovní pomocník, který se vyzná i v multimédiích a o stylu toho také mnoho ví a mohl by spoust? stylových mobilů vypráv?t.

Zde n?jaký ten oficiální web: ks20.lgmobile.com

Samoz?ejm? i obrázek pro p?edstavu:

LG KS20

Rubrika: Mobilní koutek | Bez komentářů »

Apple iPhone: mobil nebo skv?lý multimediální p?ehráva??

Úterý 23. Říjen 2007

Sice už to není úpln? tak aktuální téma, ale stále kvůli nemožnosti použití Apple iPhonu v ?R se stále o n?m mluví a mluvit se bude. Už od samého za?átku, prvních náznaků možné výroby tohoto údajného telefonu jsem tyto informace n?jak tak sledoval a ?ekal jsem, zda to bude opravdu dokonalý telefon ve všech sm?rech. Avšak s prvními informacemi jsem si za?al o tomto p?ehráva?i d?lat vlastní obrázek.

Ne, že bych mluvil o tomto p?ístroji jako o “krámu”, který nic neumí, ale p?esto m? p?ekvapilo, že je tento telefon tak n?jak zam??en na jednu oblast a v ostatních se moc nedokáže pohybovat. Vlastn? hodn? revolu?ní v?c, kterou p?inesl, je podle m? ovládání celého p?ístroje pouze pomocí dotykového displeje bez pot?eby n?jaké hardwarové klávesnice (kterou ani nemá), avšak i to může p?ínést nevýhody, nap?íklad by to nemuselo být vhodné a pohodlné pro n?jaké delší psaní zpráv (ale pouze textových, s multimediálními si neporadí).

Krom? slušného dotykového ovládání tento p?ehráva? docela pohodln? umí p?ehrát videa ?i n?jaké zvukové formáty. Dále je velice kvalitní prohlížení internetových stránek, i správa emailové schránky. P?ipojit se můžete p?es GPRS, EDGE nebo WI-FI. Docela m? p?ekvapilo, že tento “skv?lý” nástroj neobsahuje sít? t?etí generace. Prost? datové p?enosy UMTS nejsou asi pro Ameri?any pot?ebné, i když se mi zdá, že jsou Ameri?ani na vyšší úrovni. Sice už by m?la mít n?jaká nov?jší verze p?enosy UMTS v podpo?e, ale první iPhone to nemá. Tento p?ístroj má fotoaparát, ale jen to, prost? zam??íte, stisknete spoušť digitálního fotoaparátu a máte fotku, to vše se dá ud?lat, nic víc, nic mí?, videa si pomocí IPhonu nenato?íte vůbec. Natá?et videa um?ly první mobilní telefony asi tak p?ed 4 až 5 lety.

Další p?ekvapením bylo, že se nedají soubory posílat p?es Bluetooth, to snad dnes umí každý nový mobil. Další takovou zajímavou v?cí je to, že iPhone “nechce” p?ijímat jiné aplikace než, které jsou p?ímo od Apple, sice se dnes už mluví o tom, že v budoucnu si s jinými aplikacemi poradí, ale nejsem si moc jistý podporou n?kterých aplikací, protože je ovládání iPhonu tak revolu?ní, že by se s ním možná nedaly ovládat oby?ejné aplikace.

Apple s iPhonem ud?lala veliký krok do budoucna, ale zdá se mi, že ud?lala s n??ím také zárove? n?kolik kroků zp?t. Slyšel jsem hodn? ?eských záporných názorů na iPhone, dále hodn? názorů, že kdyby iPhone nestál kolem 15 000 K?, že by si ho doty?ný koupil a i pár, že by si ho n?kdo normáln? koupil. Ale stále u m? p?evládají myšlenky, že je iPhone spíše skv?lý multimediální stroj s možností volat a že za tu cenu nestojí, alespo? v ?R. V USA mají asi jiný názor, tam uplat?ují názor, že pokud to má velký displej, jednoduché intuitivní ovládání, které zvládne údajn? i 2 leté dít? (vid?l jsem takovéto video), umí to volat, dá se s tím machrovat a je to od Apple a jmenuje se to i….., jako také Appl iPod, tak je to jasná volba. Nevím a nechápu americké myšlení, je to ale zase hodn? vzdálená zem? a je za velikou louží.

Rubrika: Mobilní koutek | Bez komentářů »

Jeden z dalších levných telefonů: LG KG275

Pondělí 15. Říjen 2007

Mobilní telefon KG275 zna?ky LG je jeden z mála dnešních telefonů, jehož cena se pohybuje t?sn? na hranici 1000 K?, i když t?ch telefonů už je dnes více, ale p?esto jich moc ješt? není a tento telefon tuto skupinu telefonů dopl?uje. Tomuto LG zbývají na výšku do deseti centimetrů asi 2 milimetry, široké je asi 4,5 centimetru a “tlusté” je bez milimetru 1,3 centimetru, p?i?emž vám kapsu (?i kabelku, ?i pouzdro) neprohloubí o více než 59 gramů, samoz?ejm?, že s n?jakým tím smítkem, ?i nálepkou se hmotnost může zvýšit. Displej tohoto telefonu je typický pro tuto cenovou kategorii, je ve tvaru ?tverce a rozlišení ?iní 128 na 128 bodů s p?ibližn? 65 tisíci barev. Telefon je použitelný v telefonních sítích GSM a to duáln? (900 Mhz a 1800 Mhz), navíc tento telefon podporuje textové zprávy. Ovšem multimediální zprávy ?i n?jakéto datové “spojení?ko” si zde neužijete. Své telefonní kontakty ?i zprávy si bohužel musíte ukládat na svou SIM kartu.

Sice už jsem zde n?kdy uvedl jiné levné telefony typu Motorola Motofone F3, ?i Sony Ericsson J120i, ale tento telefon neobsahuje vůbec žádnou výst?ednost, jako nap?íklad u Motoroly to bylo zvláštní zpracování displeje a velice tenká konstrukce, která mohla dávat pocit strachu, že se telefon rozzlomí, Sony Ericsson m?l zase trochu menší displej orientovaný na ší?ku, který by zase mohl být trochu hů?e ?iteln?jší, LG KG275 je prost? jen mobilní telefon, nic víc, nic mí?.

Zde bych si dovolil pár menších obrázků:

LG KG275

LG KG275

Rubrika: Mobilní koutek | Bez komentářů »

Mivvy Dual - kone?n? dv? SIM karty najednou

Pondělí 8. Říjen 2007

Mobilní telefon Mivvy Dual umož?uje prakticky jako první mobilní telefon v ?R používat dv? SIM najednou. Ne, že by nebyli žádné jiné telefony, které by umož?ovaly do sebe vložit dv? SIM ?i n?jaké speciální kryty pro dv? SIM, ale tento telefon je naprosto výjime?ný tím, že s t?mito dv?ma SIM umí pracovat zárove?. Ob? SIM karty jsou p?ihlášeni k síti najednou a dokáži zárove? p?ijímat hovory.

Tento telefon ale asi ni?ím jiným nenadchne, sice má docela vysokou výdrž baterie, slot pro pam?ťové karty microSD, p?i?emž 128 MB karta je v balení, ale t?eba fotoaparát telefonu je spíše obrázkova? s 1.3 MPiX a z datových technologií je obsaženo “pouze” GPRS. Vzhled telefonu je velice konzervativní bez módních výst?elků, což považuji za plus, ale že je telefon konstrukce “V”, to považuji za mínus.

Displej má rozlišení 176 na 220 bodů a 262 tisíc barev, vedlejší displej je jakýsi proužek typu OLED se stavovými ikonami. Mivvy dokáže pracovat s jakoukoli SIM kartou od jakéhokoli operátora a telefon na displeji ukazuje pro každou SIM její signál, telefon má také dv? tla?ítka pro zvednutí hovoru (jedno pro první SIM, druhé pro druhou SIM). Hlavní (primární) SIM karta se vkládá pod baterii, druhá (sekundární) SIM má místo na boku. Jinak je vždy všechno pro každou SIM kartu ozna?eno, aby nedošlo k zám?n?, nap?íklad p?i posílání zprávy si vyberete, jaká SIM má zprávu poslat, nebo v telefonním seznamu máte u jména napsáno uložení na té, ?i oné SIM (samoz?ejm? i samotný telefon má pam?ť - 1000 kontaktů). Ale je tu jedna výjimka a to p?i MMS a datových p?enosech, kdy s MMS a datovými p?enosy umí pracovat pouze primární SIM karta.

Samoz?ejmostí je i možnost vypnout jednu SIM kartu. Mivvy Dual obsahuje i emailový klient. Telefon dále umí p?ehrávat MP3, má diktafon, hlasité handsfree, rádio a kalendá? (m?sí?ní náhled). Telefon se dá k PC p?ipojit p?es USB kabel, který telefon i dobíjí a je zde i podpora USB Mass Storage (chování se jako pevný disk).

Cena tohoto p?ístroje se pohybuje od 6 200 K? do 7 400 K?. Mivvy Dual by asi bez p?ítomnosti možnosti používání dvou SIM karet najednou upadl do zapomn?ní, protože krom? této funkce je to velice oby?ejný telefon, ale díky této funkci je to průkopník a bude to vždy ten první, co to m?l.

Rubrika: Mobilní koutek | Bez komentářů »

Nokia 6030 - redukce na 3,5 mm audio jack

Pátek 14. Září 2007

Mobilní telefon Nokia 6030 mám již p?es rok a vždy m? napadalo, zda neexistuje k původnímu jacku (asi 2,5 mm) redukce. Vid?l jsem hodn? redukcí, ale ne u každé bylo napsáno, zda je můj telefon podporován ?i ne. Až nedávno na konci prázdnin (pro pracující lid to znamená na konci srpna) jsem si v internetovém obchod? všiml, že tam redukci mají a je dokonce ur?ena i pro můj telefon.

Redukce se jmenuje “Redukce s mikrofonem pro Nokia 1″, existuje i levn?jší verze s názvem “Redukce Nokia”, ta ale nemá mikrofon, tudíž není použitelná jako handsfree. Jak jsem se zmínil, redukce, kterou vlastním, obsahuje i mikrofon. Konstruk?n? je redukce velice jednoduchá, na jednom konci má 2,5 mm jack samec a na druhém je taková malá krabi?ka, ve které je mikrofon, tla?ítko a zdí?ka 3,5 mm jack, tato krabi?ka mi p?ipadala docela “fórová”, vypadá skoro, jako by ji skádal n?kdo doma na koleni, protože se trochu rozevírá p?i p?ipojování sluchátek a tla?ítko je (alespo? u mého kousku) trochu volné, le? celkov? tato redukce funguje. Tla?ítko na krabi?ce se nejspíš dá použít na p?ijímání hovorů (ješt? jsem bohužel nem?l tu možnost to vyzkoušet), ale vím jist?, že p?i poslouchání rádia, pokud máte nalad?ny a pojmenovány n?jaké stanice, umí toto tla?ítko tyto stanice p?epínat.

Na délku má redukce kolem 50/60 cm, nevím p?esn?, nem??il jsem ji, kabel je celistvý, není rozd?lený jako u původního “nokiáckého” handsfree na dva kabely. Nakonec by mohlo n?koho zamrzet, že tato redukce nemá jakoukoli klipsnu k p?ipojení kabelu na od?v.

Redukce by m?la být kompatibilní s t?mito telefony Nokia (já osobn? jsem to nezkoušel, pouze zjistil na internetu): 1100, 1101, 1110, 1600, 2100, 2300, 2600, 2650, 3210, 3310, 3410, 3510, 3650, 3660, 5210, 5510, 6510, 6600, 6030, 7280, 7650, 8210, 8310, 8910, N-GageQD. U T-Mobile MDA Compact není jisté, že bude fungovat mikrofon. Osobn? bych si dovolil tvrdit, že by redukce mohla fungovat na jiných telefonech zde nevypsaných, ?i dokonce na n?jakých p?ehráva?ích s 2,5 mm jack, ale je to pouze můj nepodložený názor, tak kdyby m?l n?kdo n?jaké zkušenosti, ať mi klidn? tuto hypotézu vyvrátí.

Nakonec n?jaké ty odkazy:

Headphones.cz (zde je vyšší cena, ale je tu více údajů a na obrázku můžete vid?t důležité sou?ásti redukce)

Patro.cz (zde je nižší cena, ale prakticky žádné údaje)

V obou obchodech se dá koupit i levn?jší redukce bez mikrofonu.

Rubrika: Mobilní koutek | Bez komentářů »