Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Archiv rubriky: 'Mobilní koutek'

Nokia 3110 Classic

Úterý 28. Srpen 2007

Název Nokia 3110 by mohl n?koho vyd?sit, že Nokia prodává n?jaké staré telefony a vydává je za nové, ale není tomu tak. Nokii asi došly nápady na názvy telefonů nebo necht?la použít n?jaké krkolomné názvy a využila název již prodávaného telefonu a p?idala p?ídomek Classic.

Tato Nokie má více spole?ného s Nokií 3109, o které jsem se také již zmi?oval, ovšem 3110 Classic byla p?edstavena d?íve než Nokia 3109. Nokia 3109 je funkcemi tak trochu ur?ena pouze pro práci a neobsahuje fotoaparát a FM rádio, což by mohlo n?koho odradit od její koup?, ale to, co 3109 nemá, Nokia 3110 Classic již obsahuje. S Nokií 3110 Classic si již můžete vesele fotit a poslouchat rádio. Dalším velkým rozdílem je menší odlišnost v barvách krytu.

Nokia 3110 Classic je rozm?rov? 10,9 cm vysoká, 4,6 cm široká a 1,6 cm hluboká, ruku vám zatíží svými 86 gramy. Klávesnice je totožná s klávesnicí Nokie 3109, tudíž velice kvalitní a standardn? rozpoložena. Pro p?enos dat do PC má Nokia miniUSB konektor, pro headset je tu 2,5 mm jack, ovšem k této Nokii žádná sluchátka nedostanete, pouze headset.

Rozlišení dipsleje je 128 na 160 pixelů s 262 tisíci barvami a na slunci je displej slušn? ?itelný díky aktivní metod? zobrazování. Prost?edí telefonu je Series 40 t?etí edice s možností pohotovostního režimu. Telefonní seznam pojme 1000 kontaktů, ke každému se dá p?i?adit 20 různých položek. Telefon umí p?ehrávat hudební formáty MP3, WMA, MID, AAC, AAC+, eAAC+. Devíti megabajtovou pam?ť si můžete rozší?it microSD kartami. Digitální fotoaparát má 1,3 MPix objektiv. Videa se dají nahrávat ve formátu v rozlišení 176×144.

Zprávy dokáže telefon posílat SMS, MMS, MMS plus, zprávy na displej a zvukové zprávy. V MMS plus zprávách můžete posílat i telefonem nepodporované formáty nebo fotky v původním rozlišení. Telefon umí komunikovat p?es GPRS, EDGE (t?ídy 10), Bluetooth s A2DP stereo profilem nebo p?es infraport.

Nokia 3110 Classic

Rubrika: Mobilní koutek | Bez komentářů »

Sony Ericsson J120i

Čtvrtek 2. Srpen 2007

Již jednou jsem se zmínil o mobilním telefonu, který byl cenov? velice nízko položený, šlo o Motorolu Motofone F3, tentokrát bych se cht?l zmínit o telefonu od zna?ky Sony Ericsson a konkrétn? o modelu J120i. Sony Ericsson J120i sice také jako Motofone neoplývá datovými funkcemi, digitálním fotoaparátem, MP3 p?ehráva?em, ale dokáže provozovat rádio (FM a funkce RDS) a to ?asto dokáže zkrátit ?as, nap?íklad p?i ?ekání.

Ale narozdíl od Motofonu se vyrábí (zatím, možná navždy) pouze v jedné barv? a to je ?erná, nejlevn?jší Motorola má na výb?r tuším barvy t?i, ?ervená, modrá, ?erná. Ale abych neporovnával tento telefon s cizí zna?kou, tak uvedu, že tento telefon je prakticky totožný jak vzhledov?, tak skoro funk?n? se starším modelem Sony Ericsson J110i, který narozdíl od novinky nevlastní FM tuner. Tento mobilní telefon, jelikož neoplývá lepšími funkcemi, tak nemusí být ani tak konstruk?n? velký a t?žký. Na výšku má bez drobných 10 cm, na ší?ku má bez drobných 4,5 cm a do hloubky zabírá asi 1,7 cm a to vše p?i velice nízké hmotnosti kolem 75 gramů.

Celkový design J120i je hranatý, jak bývá u Sony Ericssonu zvykem. Klávesnice má dosti velká tla?ítka, která mají klasický obdélníkový tvar, ale jsou trochu tužší na zmá?knutí. Hlavní sm?rovací tla?ítko je pohyblivé do ?ty? sm?rů, neobsahuje potvrzovací ?ást a je obehnáno chromovou linkou.

V pohotovosti vás naviga?ní tla?ítko dostane ihned k FM rádiu, telefonnímu seznamu, k SMS zprávám a nastavení budíku (nelze jinak nastavit). Displej Sony Ericsson J120i je velice malý s rozm?ry asi 3 na 2 cm, s rozlišením 96×64 bodů, zobrazí 65 tisíc barev a je velice dob?e ?itelný. Na displej si můžete vybrat n?kterou z původních tapet, ale nemůžete si p?idat svoji.

Telefonní seznam neobsáhne tolik kontaktů, “pouze” 200. Seznam je velice jednoduchý - jméno a jedno telefonní ?íslo - b?žným uživatelům by m?l sta?it. S telefonem si sice “ememesku” nepošlete, ale pošlete si alespo? “eemesku”, vyzván?cí melodie se nedají rozší?it. Telefon obsahuje také kalkula?ku, budík, který nemá opakování, stopky nebo upomínky. S budíkem se můžete budit i rádiem. Sony Ericsson má standardn? dv? hry (v jedné se st?ílí hmyz a ve druhé hrajete n?co jako ping-pong), hry op?t nejsou rozši?itelné, telefon neumí ani Javu. Když jsem zmi?oval, že telefon nerozumí datovým p?enosům, tak p?esn?ji neumí ani Wap a ani se nedá spojit s PC. Standardn? se k tomuto telefonu dodává handsfree pouze s jedním sluchátkem, takže si nemůžete poslechnout stereo rádio. Tento telefon se dá sehnat okolo patnácti set korun.

Sony Ericsson J120i

Sony Ericsson J120i zleva

Rubrika: Mobilní koutek | Bez komentářů »

Sagem my411X (my411V pro Vodafone)

Pondělí 30. Červenec 2007

Není to tak dlouho, co m? vzhledov?, ale i funk?n? oslovil mobilní telefon od zna?ky Sagem s názvem my411X, existuje i s názvem my411V, to je verze prodávaná p?ímo ?eským operátorem, a to Vodafonem.

?pln? na první pohled m? tento Sagem my411X/V oslovil svým jednoduchým, p?esto pro m? atraktivním, vzhledem. Vysoký lesk klávesnice a p?edního krytu telefonu d?lá z tohoto telefonu “stylovku”, na které ovšem budou zůstávat vaše otisky. Rozm?rov? se vejde do prům?ru, p?esn?ji 10,3 cm na výšku, 4,5 cm do ší?ky a hluboký je 1,4 cm, kapsu vám prohloubí o 85 gramů. Materiál, ze kterého je vyroben kryt je plast, ale je dostate?n? pevný a dob?e usazený, takže kryt by nem?l mít výchylky v umíst?ní a nem?l by vrzat.

Tla?ítka klávesnice jsou normálního tvaru, klasického rozpoložení a mají dosta?ující velikost. Tla?ítka se objevují i na boku telefonu a to p?esn? na levém, jsou t?i a jsou ur?ena pro p?ehráva? hudby. Jak jsem te? zmínil tla?ítka pro p?ehráva? hudby, ano, tento Sagem opravdu p?ehrává MP3. Dále umí i “obrázkovat” v rozlišení VGA, ale to již v dnešní dob? neohromí, umí také natá?et videa, videa jsou v rozlišení 128 na 96 ve formátu 3GP, což není také nic p?evratného.

Videa, fotky, ?i hudbu si můžete standardn? uložit do pam?ti ?ítající 12 MB, ale co víc pot?ší je možnost vložení pam?ťových karet typu MicroSD. Všechny úkony s mobilem ovládáte pomocí pasivního displeje (sice hlavn? pomocí klávesnice, ale displej také pot?ebujete) s rozlišením 128×160 a 65 tisíci barvami, pasivní konstrukce a lesklé sklí?ko p?es displej ovšem zna?n? znemož?uje ?tení na slunci, vlastn? všude venku.

Telefonní seznam je velice obsáhlý, uložit si můžete až 500 kontaktů a ke každému jménu si můžete doplnit nap?íklad 3 telefonní ?ísla, 2 e-mailové adresy, webovou adresu, každé jméno může mít jinou vyzván?cí melodii a obrázek a mimo jiné další údaje. Sagem my411X/V zvládá t?i GSM pásma (900 1800 1900 MHz). Textové i MMS zprávy se vytvá?ejí ve stejném prost?edí (editoru), záleží na tom, zda p?idáte obrázek ?i melodii. Obsahuje kalendá? krom? v?tších náhledů i s denním náhledem, dále má kalkula?ku, p?evodním m?n, opakovaný budík a úkolovník.

Verze my411X a my411V se liší hlavn? tím, že ta “vodafonská” verze má vše lad?né podle Vodafone, jak téma prost?edí, tak se v menu ?asto objevují odkazy na Vodafone live!. Sagem my411V se u Vodafonu s divokou kartou prodává asi za 2 a půl tisíce korun a s tarifem za 77 korun.

Sagem my411v

Rubrika: Mobilní koutek | 17 komentáře/ů »

Nokia 3109 Classic

Středa 18. Červenec 2007

Nedávno jsem se dozv?d?l o dalším novém telefonu od velice dob?e známé zna?ky Nokia, který si nese název Nokia 3109 Classic. Tento telefon z výroby dostal velice decentní vzhled, neobsahuje žádné extravagantní výst?elky, takže by mohl posloužit lidem, kte?í nepot?ebují osl?ovat okolí n?jakým nekonven?ním vzhledem svého mobilního p?ístroje. Já rád také p?ivítám klasickou konstrukci tohoto telefonu, která se mi zdá nejprakti?t?jší a nejjist?jší.

Displej používá aktivní metodu zobrazování s po?tem 262 tisíc barev. Dále mne pot?šila p?ítomnost slotu pro microSD karty, ale i bez dokoupených pam?ťových karet vám mobil umožní uložit až 8 MB dat. Telefon je asi také zam??en na práci, protože obsahuje prostor až pro 2 tisíce kontaktů, ke každému kontaktu se dá nap?íklad p?i?adit 5 telefonních ?ísel, adresu elektronické pošty, poštovní adresu atd.

Telefon umož?uje datové p?enosy p?es GPRS, EDGE nebo HSCSD, data do po?íta?e a zp?t se dají p?enést p?es infraport, Bluetooth nebo klasicky p?es datový kabel, pro který má mobil miniUSB zásuvku. Možná n?které te? trochu zklamu, když zde napíšu, že s tímto mobilním telefonem si nic nevyfotíte a ani si neposlechnete vaše oblíbené radio stanice. Telefon ale umí p?ehrávat hudbu ve formátech MP3, MID, WMA nebo AAC, ale bohužel v originálním balení nenaleznete žádná sluchátka, takže si je musíte dokoupit, ale telefon si zase rozumí s Bluetooth A2DP profilem, takže si sluchátka můžete po?ídit rovnou bezdrátová.

Pokud rad?ji posíláte SMS zprávy, jist? vás pot?ší prakticky perfektní klávesnice. Klávesy mají ideální velikost, nejsou to žádné “blešky”, káždá z kláves má svůj odd?lený prostor. Klávesnice zajišťuje p?esné a jisté ma?kání. Funk?ní klávesy jsou zde ve standardním po?tu, dv? dosti velké kontextové klávesy, pod nimi jsou stejn? velké pouze oto?ené klávesy pro p?ijmutí a zrušení hovoru, uprost?ed funk?ní oblasti klávesnice je chromový ráme?ek sloužící pro ?ty?sm?rovou navigaci v telefonu spolu s tla?ítkem pro potvrzení, které je umíst?no v tomto chromovém ráme?ku.

Mimo SMS zpráv můžete posílat MMS zprávy, zvukové zprávy a mobil je také vybaven E-mailovým klientem, takže můžete posílat i elektronickou poštu. Pro volání jsou v Nokii 3109 možná t?i pásma GSM (900/1800/1900 MHz). Pro organizaci ?asu je tento telefon jako stvo?ený, obsahuje mimo jiné kalendá?, který krom? m?sí?ního a týdenního náhledu nabízí i náhled denní. V kalendá?i si můžete nastavit jednání, narozeniny, volání, upomínky a poznámky, které dále mají své další vlastní nastavení, telefon je vybaven také opakovaným budíkem, který vás probudí, i když máte vypnutý telefon.

Z dalších funkcí bych mohl jmenovat stopky, diktafon se záznamem o možné délce šedesáti minut a kalkula?ce, která zvládá i více matematické úkony, ze kterých se zmíním o výpo?tu sinu a kosinu. Telefon samoz?ejm? umí Javu, je to telefon ze Series 40 t?etí ?ady, takže to moc “chytrý” telefon nebude, tak alespo? díky Jav? si můžete telefon programov? p?iblížit vašim p?edstavám.

Te? jsem si vzpomn?l, že si na Nokii 3109 Classic můžete p?ehrát i n?jaké filmy, které ovšem musí být ve formátu 3GP, ale zato mohou být filmy p?ehrávány p?es celý displej. Nakonec se zmíním o tom, že m? tato Nokia p?ekvapila i její cenou, která se pohybuje na hranici 4 tisíc korun a to si myslím, je velice dobrá cena na výbavu tohoto mobilního telefonu.

Nakonec zde uvádím obrázek Nokie 3109 Classic:

Nokia 3109 Classic

Rubrika: Mobilní koutek | Bez komentářů »

?ínské telefony - CECT FG525, Noria T688, K998, Haier Sterling, Hualong IP2000

Středa 20. Červen 2007

Poslední dobou trochu sleduji p?íchod nových a nových telefonů a p?ekvapuje m?, že se v poslední dob? objevují telefony se vznikem v jedné známé asijské zemi - ?ín?, p?ímo bych ?ekl, že se s nimi “roztrhl pytel”. V ?ín? se vyrábí hodn? spot?ebi?ů, ale firmy vymýšlející tyto spot?ebi?e mají základny i v jiných zemích, ale te? se budu v?novat mobilům, které vymyslely a vyrobily opravdu ?ínské firmy.

První telefon, který mohu jmenovat je CECT FG525, je to mobil vysouvací konstrukce na dobré úrovni. Do telefonu se dají vkládat pam?ťové karty microSD. Telefon se dá ovládat také pomocí dotykového displeje, má i stylus, stylus je tak trochu divný, teleskopický, tenký, špatn? se s ním p?ístroj ovládá. FG525 dokáže zaznamenat i zvuk, p?ehrát hudbu v MP3 nebo nato?it video, samoz?ejm? dokáže i fotit, rozlišení fotoapartátu je 1,3 Mpix, což není extra rozlišení a navíc fotografie nejsou moc kvalitní, ale použití jako “obrázkova?” je možné. Ale má trochu na naše pom?ry docela nelogické a složité ovládání. Nakonec se telefon dá zakoupit i v ?R za asi 4500 K?.

Dále se zmíním o mobilním telefonu Noria T688 (opravdu je v názvu “r”), má podobný název jako známá finská mobilní zna?ka, protože by vzhledem mohla n?který telefon od známé zna?ky p?ipomínat, konkrétn? p?ístroj N…A N73. Tento telefon je specifický tím, že v n?m můžete používat 2 SIM karty, avšak ne najednou. Zm?nu SIM můžete u?init v nastavení, reset a p?epnutí telefonu na druhou SIM trvá kolem 15 s. Noria je klasické konstrukce, obsahuje 2 Mpix digitální fotoaparát, ale telefon nemá ost?ení, takže fotky op?t nejsou zas takové valné kvality. Telefon obsahuje 512 MB pam?ti, dodává se i pam?ťová karta 256 MB (microSD), p?ístroj k PC p?ipojíte pomocí USB kabelu (dodávaný) a telefon umož?uje Mass Storage, není ovšem obsažen žádný software. K Norii se také dodávají dv? baterie (Li-lon 900 mAh každá), telefon má na jednu baterii slušnou výdrž, bez použití multimediálních funkcí by mohl vydržet kolem 5 dní (také se nabíjí p?es USB v PC). Telefon má malé jednoduché menu, ke hrám je tu Java a p?ipojit se můžete i na WAP. K Norii dostanete prům?rná sluchátka na p?ehrávání formátů MP3, WAV, AAC, WMA, můžete ovšem poslouchat i p?es vestav?ný reproduktor, naladit si můžete i FM rádio, ze kterého se dá nahrávat. Video můžete shlédnout ve formátu 3GP a MP4. Noria T688 se také dá nakoupit v ?R za asi 5 tisíc K?.

Další ?ínský stroj umí pracovat dokonce se t?emi SIM kartami, ale narozdíl od p?edchůdce to umí najednou. Jde o K998. Jako p?edchůdce napodobuje také známou finskou zna?ku, tentokrát model N…A N70. Zavolat si můžete ve ?ty?ech pásmech GSM. Telefon se dá ovládat dotykov?, má digitální fotoaparát s rozlišením 1,3 Mpix, avšak s možnou softwarovou emulací 2,0 Mpix (této funkci moc nev??ím), fotit můžete i druhým VGA objektivem, ale mobil nepodporuje videohovory. Telefon má standardn? Bluetooth 2.0, GPRS (10. t?ídy), na poslech vlastní dokonce ?ty?i “reprá?ky” a také se dokáže dobíjet p?es USB v PC. Pam?ť se jako u p?edchůdce dá rozší?it pam?ťovými kartami microSD. Ale oproti p?edchůdcům je tento prodejný pouze v ?ín? za další myslím skv?lou cenu a to v p?epo?tu okolo 4 tisíc K?.

Mobilní telefon Haier Sterling se na první pokus pokouší o zaujmutí velkou zrcadlovou plochou p?es celý displej, ale i p?es klávesnici. Telefon standardn? jako jeho ?ínští kamarádi p?ehrává MP3, AAC nebo WMA, má také “modrý zub” verze 1.2 a podporuje USB 2.0, Fotit můžete 1,3 Mpix fotoaparátem, pro fotografie je v mobilu obsažena 128 MB pam?ť op?t rozši?itelná microSD kartami. Zavolat si můžete ve t?ech pásmech GSM (900/1800/1900 Mhz), Sterling také umí GPRS a baterii můžete ,jako u už zmín?ných ?ínských p?ístrojů, nabíjet p?es USB. Telefon se ze za?átku bude prodávat v USA asi za p?ibližn? 4200 K? (cena není oficiáln? stanovena), do Evropy se možná dostane pak.

Nakonec se musím zmínit o vcelku zajímavé napodobenin? ješt? neprodávaného iPhonu, telefon dokonce má znak jablka jako Apple, avšak jablko na ?ínském Hualongu IP2000 není nakousnuté. Telefon se ovládá dotykov? (jak jinak), má ur?it? jeden 2,0 Mpix objektiv pro po?izování fotek, údajn? by m?l obsahovat takovéto objektivy dva. P?ehrává MP3, MP4, dokáže i wapovat. Použitelný je pouze ve dvou pásmech (900/1800 Mhz), k PC Hualong p?ipojíte p?es USB, jeho pam?ť se dá rozší?it kartami, jejichž typ je prozatím pro m? neznámý. Java hry si s ním nezahrajete, nezná Javu. Telefon zůstane také jen na ?ínském trhu za, pro m?, fantastickou cenu 2800 K?.

Nejd?íve jsem se z t?chto telefonů dozv?d?l o Hualongu, který m? velice p?ekvapil a od té doby se snažím zaznamenat n?jaké další kousky ?ínských tvůrců. Myslím si, že by si mohla ?ína najít také v ?R n?jaké kupce, protože ceny za tyto p?ístroje jsou velice lidové a ?ínské telefony by klidn? mohly konkurovat na trhu ostatním telefonním zna?kám. Nejen že mají dobré ceny, oni mají zárove? vysokou výbavu. ?ínských telefonů je samoz?ejm? více a nevznikly až te?, ale já jsem si vybral ty, které m? velice zaujaly a také ty, které by mohly nahradit i znám?jší mobilní zna?ky.

Rubrika: Mobilní koutek | 4 komentáře/ů »

Motorola Motofone F3 - nejlevn?jší mobil

Úterý 19. Červen 2007

Existují lidé, kte?í za mobil zaplatí v dnešní dob? nemálo pen?z a to t?eba kvůli tomu, že cht?jí mít vždy ten nejnov?jší mobil, nebo pot?ebují vždy ten nejlepší mobil s nejvíce funkcemi, nebo možná jsou ti, kterým drahý mobil n?kdo koupí a oni t?eba ani nev?dí, co nosí v kapse, anebo jsou také ti, kte?í se t?eba cht?jí jen vytáhnout, že mají n?co víc než ostatní. Nikoho nekritizuji, pouze popisuji, kte?í lidé se mohou objevit a od každé skupiny jsem již takové lidi vid?l.

V tomto ?lánku ovšem nepůjde o drahý a skv?le vybavený mobil (i když, záleží na ?lov?ku a úhlu pohledu), ale půjde zde o (myslím si) ten nejlevn?jší a nejjednodušší mobil, co se dá v dnešní dob? sehnat. Jedná se o Motorolu Motofone F3 (dále jen Motofone). Jelikož je tento mobil bez “nadbyte?ných” funkcí, které první mobily nem?ly ani se nepo?ítalo, že by je mohly mít, tím myslím digitální fotoaparát a kamera, MP3 p?ehráva?, diktafon, opera?ní systém atd., tak v tomto mobilu toho moc nebude, takže je velice lehký a tenký a tenkost v dnešní dob? znamená n?co stylového. Takže i s tak levným mobilem se můžete cítit stylov?.

Její prům?r ?iní pouhých 9 mm, jedná se tedy o jednu z nejštíhlejších Motorol. Displej obsahuje vlastn? jenom jednu barvu - ?ernou, ?ísla a písmena jsou viditelná p?es celý displej a vlastn? i když ten daný znak nesvítí, je vid?t obrys místa, kde se má zobrazit, takže písmenka nebo ?ísla jsou p?edur?ena k tomu, kde se mají zobrazit. Zobrazování na displeji by se dalo p?i?adit k normální kalkula?ce s displejem, avšak znaky Motofone jsou velice velké a dob?e ?itelné. Síla baterie a signálu mají vlastní “okénka” nad displejem. Motofone obsahuje jednoduchý telefonní seznam - jedno ?íslo, jedno jméno - bez možnosti vyhledávání podle znaků. SMS zprávy se ukládají pouze do míst, která vám umožní vaše SIM karta a je viditelný pouze jeden ?ádek (celý telefon ani více ?ádků nemá). Motofone obsahuje také budík a dokáže upozornit na hovor 6 polyfonními melodiemi.

?asto se o tomto mobilu hovo?í jako o mobilu pro důchodce, jak se to vezme, displej je velice dob?e ?itelný, ovládání Motofonu zas tak jednoduché není, alespo? pro za?átek. Jde mi o to, že si Motofone může koupit úpln? každý, kdo chce opravdu jen MOBILN? TELEFON, to znamená, aby um?l VOLAT, také by mohl mít n?jaký ten telefonní seznam, i když také ten seznam nemusí být nutností a aby um?l poslat n?jakou tu SMS zprávu, i když starší lidé zprávy moc neposílají, ale tento telefon si p?ece nemusí po?ídit jen starší lidé. Já tento telefon osobn? nevlastním, protože jsem si zvykl na telefon s více ?ádky na displeji a používám v telefonu také n?jaké programy, které tento neumí, ale úpln? m? zaujalo, jak jednoduchý telefon může být a spl?uje všechny podmínky telefonu - umí volat, n?kdo by mi mohl oponovat, že telefon, když nemá “foťák”, nemá “MPtrojku”, tak to není mobilní telefon. Jak není, je to telefon, když se zamyslíme nad slovem TELEFON. Ta nová za?ízení (s digitálním fotoaparátem, MP3, opera?ním sytémem atd.), kterým se ?íká “MOBILN? TELEFON” bych pojmenoval jako “Multimediální za?ízení s možností telefonovat navíc”. To je ovšem můj názor a když mi bude n?kdo oponovat, já budu oponovat také a názor nezm?ním.
Motofone se dá sehnat již za 1 tisíc K?.

Motofone F3

Rubrika: Mobilní koutek | Bez komentářů »

Datový kabel Nokia 6030

Neděle 17. Červen 2007

Po koupi telefonu Nokia 6030 jsem shán?l kabel, kterým bych mohl ud?lat zálohu svých dat z mobilu a abych si mohl jiná stažená data do mobilu nakopírovat. Nejd?íve jsem tento kabel dal vyhledat na internetu. Našlo mi to pár obchodů, kde tento kabel m?li, ale p?i podrobném zkoumání konektoru telefonu m? a mé známé napadlo, že to vypadá jako zásuvka pro kabel mini USB, o kterém ale nebylo v návodu ani zmínky.

Vydal jsem se tedy po m?st? nejd?íve do obchodů s mobily a ptal jsem se na datový kabel pro tuto Nokii, výsledkem bylo, že mi v n?kterých obchodech ?ekli, že takový datový kabel vůbec neexistuje a v dalších mi ?ekli, že je to opravdu ten mini USB a že ho seženu v obchodech s PC technikou. Zašel jsem tedy do n?jakého obchodu s PC technikou a ptal jsem se po mini USB kabelu, který by m?l podobnou koncovku (opravdu jen podobnou!), ale po bližším zkoumání kabelu mini USB jsem zjistil, že kabel vůbec nepasuje do konektoru mobilu, sta?ilo mi vid?t jenom to, že konektor mobilu má menší otvor než koncovka kabelu mini USB.

Poté jsem se rozhodl o objednání datového kabelu pro Nokii 6030 z internetu. Po asi 3 dnech mi kabel p?išel, který opravdu pasoval a telefon na n?j reagoval, na CD k n?mu p?iloženém jsou obsaženy ovlada?e pro Windows, protože ho samotné Windows nemají v ovlada?ích a CD obsahuje také více software pro správu souborů v telefonu, n?který ze software je omezený používáním (trial, demo), k n?kterému jsou p?id?lena registra?ní ?ísla nebo keygeny. Osobn? doporu?uji program MobiMB Mobile Media Browser, který je jednoduchý na nastavení a kopírování souborů. Také se dá použít také Nokia PC Suite, který se mi ale zdá dost zdlouhavý na instalaci.

Tento datový kabel se dá použít také pro mobily s totožným konektorem a to jsou Nokia 1600, Nokia 2610 a Nokia 6060, možná je jich více, ale ty opravdu neznám. Nakonec upozor?uji ješt? jednou, pokud vlastníte jeden z t?chto mobilů a n?kdo vám ?ekne, že jako kabel můžete použít mini USB, není to pravda, musíte si po?ídit speciální datový kabel k t?mto Nokiím.

Odkaz na datové kabely: g-s-m.cz (sta?í dát vyhledat 6030 a narolovat na položku datový kabel)

Nebo: Adart.cz

Rubrika: Mobilní koutek | Bez komentářů »

Pohotovostní doba Nokia 6030

Pátek 8. Červen 2007

N?kdy ke konci prázdnin roku 2006 jsem si po?ídil telefon Nokia 6030 za ú?elem n?jakého lehkého malého telefonu, zaujal m? svým vzhledem, vypadal dražší než byl. Nemá sice kvantum funkcí, ale já se vůbec za n?jakými extra funkcemi nehoním, pro m? byla důležit?jší použitelná dobrá klávesnice, jednoduchost, výdrž.

Telefon má již sice barevný displej, ale nic si s telefonem nevyfotíte, nep?ehrajete MP3, jen vyzván?cí polyfonní MIDI, ale alespo? si můžete poslechnout rádio s p?ibalenými sluchátky (ovšem jen mono, i když hraje do obou sluchátek), p?ibalená sluchátka můžete použít i jako handsfree.

Ze za?átku jsem se moc výdrží nezabýval, tušil jsem, že by v pohotovosti mohl vydržet nabitý ur?it? týden a to mi sta?ilo, ale postupem ?asu jsem zjistil, že když jsem prakticky vůbec nehrál žádné hry, což je nejv?tší “žrout” baterie, a psal jsem spíše SMS a zavolal jsem si tak nejvýše dvakrát po 1 min za týden, telefon vydržel týden a ukazatel stavu baterie byl tak v polovin? (?ekl jsem si, ono to půjde rychle dolů), ale p?ekvapilo m?, že jsem se dostal až na dobu dvou týdnů a telefon ješt? neohlašoval vybitou baterii.

Po t?ch ?trnácti dnech jsem ho nabil, protože jsem ho následující den pot?eboval dobitý, ale p?ekvapila m? ta výdrž, p?edchozí Siemens MT50 (který stále mám) vydržel, když byl nový, nabitý tak nejvýše týden (ale opravdu nejvýše, co to šlo), normáln? tak 5 dní (s hraním her tak 3 dny), postupem ?asu, to ale byly asi jen 4 dny bez hraní her.

Ovšem s telefonem Nokia 6030 může mít n?kdo jiné zkušenosti, protože ho používá t?eba hodn? ?asto a nikdy se s jeho pohotovostí nedostal p?es týden, ale cht?l jsem jen poukázat, že to jde se dostat na pohotovostní dobu až 2 týdny.

?daje o telefonu můžete zjistit zde: Odkaz

Píší zde, že by se telefon m?l dostat na pohotovostní dobu až 300 hodin, což je 12,5 dne, takže je to teoreticky možné, ale v plném provozu telefonu nedosažitelné.

Rubrika: Mobilní koutek | Bez komentářů »

Nový mobil od Porsche Design

Pátek 8. Červen 2007

Firma Porsche Design nedávno p?edstavila svůj první mobilní telefon vyrobený ve spolupráci s francouzskou zna?kou Sagem, která vyrábí mobilní telefony. Tento telefon si nese ozna?ení Porsche Design Mobile Phone P9521.

Hlavními lákadly tohoto telefonu nejspíše bude jeho vzhled, který je podtržen materiálem použitým na kryt telefonu a to je hliník. Dále by mohl nalákat svým 3,2 Mpix fotoaparátem, který má automatické ost?ení, a na osv?tlení tmavších scén můžete použít i blesk.

Konstrukce tohoto telefonu je typu V (který je v dnešní dob? dost oblíbený a rozší?ený), ovšem tento telefon má oto?ný displej, telefon s oto?eným displejem můžete zaklapnout a získáte napodobení konstrukce klasického digitálního fotoaparátu.

Hlavní displej je rozlišení QVGA, zobrazí 262 tisíc barev a používá technologii AM-OLED, úhlop?í?ka tohoto displeje ?iní 56 mm, má i vn?jší displej, ale o tom prozatím nic nevím. Mimo jiné tento mobil obsahuje senzor pro ?tení otisků prstů, kterým si můžete uschovat citlivá data, ale také slouží jako náhrada za PIN kód.

Tento mobilní telefon, jako již v?tšina mobilních telefonů st?ední a vyšší t?ídy, obsahuje p?ehráva? hudby s nastavitelným ekvalizérem, poslouchat můžete ze t?í vestav?ných reproduktorů. Data, hudbu, hry atd. si p?enesete do telefonu pomocí Bluetooth 1.2 nebo klasickým USB datovým kabelem rychlostí USB 1.1.

Pro internet zde nechybí klient pro ?tení e-mailových zpráv ?i prohlíže? wapových stránek. S tímto telefonem si můžete zavolat ve ?ty?ech pásmech GSM, p?enést data p?es EDGE, ale abyste si mohli s n?kým zavolat “z o?í do o?í” p?es videohovory, to vám tento p?ístroj neumožní.

Rozm?ry: 91 x 48 x 18,4 milimetru
Hmotnost: 140 g
Pohotovostní stav: až 240 h

Doba hovoru: až 3,5 h
Poslouchání hudby: možných 7 h

První P9521 by se mohl objevit na podzim tohoto roku, bohužel jen v prodejnách Porsche Design a jiných prodejnách s tímto exkluzivním zbožím za bezkonkuren?ních 1 200 euro v p?epo?tu za 34 000 K?. (s tím “bezkonkuren?ních” to byl takový vtip).

Můj názor na tento telefon je takový, že m? docela zaujal svým docela jednoduchým avšak poutavým vzhledem, výbavu má, na mobilní telefon, velice dobrou a klidn? bych si ho koupil, pokud by byl levn?jší nebo kdybych m?l velký p?íjem, auto Porsche a cht?l bych se vytáhnout. Není asi vhodný pro oby?ejné lidi s prům?rným p?íjmem.

Zde p?ipojuji n?jaké obrázky:

Z boku

Zep?edu

Zav?ený

Rubrika: Mobilní koutek | Bez komentářů »