Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Archiv rubriky: 'Hry'

Mad Race

Sobota 14. Únor 2009

V novém díle Computeru jsem na DVD narazil na docela zajímav? a dob?e zpracovanou freeware hru Mad Race. Tato hra, jak trochu vyplývá z názvu, je o závod?ní, konkrétn? o závod?ní aut. Vypadá to zcela nevinn? až na to, že tato auta mohou obsahovat různé zbran?. Vep?edu mohou mít kulomet nebo raketomet, vzadu mohou vypoušt?t olejové skvrny, miny apod. Je to tedy podobná hra, jako je t?eba starší hra Interstate, ?i nov?jší Crashday, avšak tato hra je zdarma ke stažení a je docela hardwarov? nenáro?ná.

Pohled na závod?ní je z výšky a za autem, podobný jako u závodní hry Ignition. Hra je spíše o závod?ní, protože pro odemknutí nových tratí pot?ebujete být v šampionátu vždy první, zbran? jsou tu však proto, aby vám soupe?i, nebo abyste vy jim, hodn? znep?íjemnili cestu k vytouženému vít?zství. Je zde celkov? 8 různých tratí a 8 různých aut, auta a trat? se ale postupnou cestou v turnaji musí odemknout a auta pak dále ješt? zakoupit.

Zbran? máte u nového auta ty základní a “nejslabší”. Máte základní kulomet, který pojme maximáln? 100 st?el a soudek s olejem, který pojme asi 30 dávek skvrn. Nové zbran? se musí zakoupit, jako t?eba další dovybavení. Z dalšího dovybavení můžete zakoupit zv?tšené sloty pro munici, novou p?evodovku pro v?tší akceleraci a maximální rychlost, armor, antiradar, který odvrací ?ízené rakety soupe?ů apod. N?co tyto v?ci stojí, proto v závod? dostáváte různé bonusy, t?eba za vyhrání jednoho kola závodu, za zni?ení soupe?e, na trati jsou také pen?žní bonusy a nejv?tší ?ástka bývá za vyhrání celého závodu.

Tak jako můžete na trati sbírat pen?žní bonusy i dopln?ní zbraní se provádí na trati, takže nemusíte munici nakupovat, jen musíte narazit na ten správný bonus a nenajet nap?íklad na minu soupe?e. Z dalších bonusů na trati je zde štít, který vás ochra?uje p?ed nep?átelskými zbran?mi, olejovými skvrnami, minami a podobn?, působí však jen pár vte?in. Dále je tu bonus, který vám opraví auto, nebo bonus, který spustí ve vašem autu nitro, vaše auto pojede pár vte?in o hodn? rychleji, délka tohoto bonusu závisí na vašem vylepšení p?ed závodem.

Auta se v této h?e ovládají docela jednoduše, nemusíte pomalu používat brzdu, sta?í ?asto jen ubrat plyn, avšak v takovém t?etím a ?tvrtém kole se objeví takový menší problém v objížd?ní zbylých olejových skvrn, ho?lavých olejových skrvn nebo nastražených min, které vás dokáží docela dost zdržet.

Hra je na svoji jednoduchost docela zábavná a hratelná. Avšak jediné takové minus by mohlo pro n?koho být, že pokud zni?íte soupe?e, tak sice dostanete pen?žní bonus, soupe? se zastaví, ale po chvíli má zase stoprocentní auto a jede dál, to samé se může stát i vám, ale na konci ve vý?tu bonusů vám ješt? n?jaké ty peníze ode?tou. Zajímav?jší by mohlo být, kdyby prost? zni?ené auto dál nepokra?ovalo, ale na druhou stranu, pokud soupe? dál pokra?uje, je to také zajímavé, jede stále stejný po?et soupe?ů, z nichž vás může každý stejn? ohrozit.

Hra je k dispozici, jak jsem již zmínil, na DVD p?iloženém u ?asopisu Computer.
Nebo se dá stáhnout zde: Bonusweb.cz

Zde pár obrázků ze hry:

Madrace

Madrace

Madrace

Madrace

Madrace

Madrace

Rubrika: Hry | Bez komentářů »

ToCA Race Driver 2 - pot?šila m? jako Need For Speed: Porsche Unleashed

Úterý 9. Září 2008

Nedávno jsem si všiml, že se dá koupit ToCA Race Driver 2 jako Nová eXtra Klasika (NXK) od CDProjekt.cz asi za 199 K?, ovšem osobn? jsem si všiml i n?kterých obchodů, kde tato hra byla i za cenu 99 K?. Chvilku jsem sice váhal, ale nakonec jsem si ji zamluvil a zakoupil.

Pravda je, že tato hra již není novinka, už ji nahradila ToCA Race Driver 3 a ješt? poté Race Driver Grid, ale to jsem osobn? v?d?l. Také jsem již tuto hru hrál, když byla ?istou novinkou, ale jen u známého a popravd? ?e?eno, n?jak m? v té dob? nezaujala, a tak jsem na ni n?jak zapomn?l. Avšak t?? se vyno?ila šance ji mít za stovku.

Po nainstalování a nastavení jsem se pustil do kariéry, všude p?ítomná ?eština v menu, nastavení, výb?rech závodů a i ve videích jako titulky (dabing je původní) m? docela pot?šila a zp?íjemnila mi užívání této hry. Sice by mi původní angli?tina nevadila, protože jsem již prošel dost a dost závodních her a jiných v jazyce původním, tudíž mi rutinní nastavení ned?lá problém a i rozhovory ve h?e bych možná zvládnul, ale asi bych nepochytil vše, protože p?eci jen nemám angli?tinu vrytou jako rodilý mluv?í, nebo n?kdo, kdo byl v anglickém prost?edí t?eba 5 let. Prost? a jednoduše jsem osobn? rád, že jsem za takovou cenu koupil ?eskou verzi.

Rozhovory ve videích jsou docela dob?e zpracovány a to jak graficky, tak p?íb?hov?, také dokáží zpest?it tuto hru. Vy jako závodník v t?chto rozhovorech vidíte vše z prvního pohledu, takže sebe nevidíte, máte zde ješt? svého “trenéra” a po n?jaké dob? se objeví i žena, která se stává vaší manažerkou a zajišťuje vám závody, tudíž i peníze, n?kdy domlouvá i závody, se kterými trenér nesouhlasí nebo se mu nezdají, ale je to kvůli pen?zům. Jde nap?íklad o závody na oválech - n?co jako Nascar nebo rally ?i rallycross atd. Když jsem tuto hru hrál úpln? poprvé, tak m? nap?íklad p?ítomnost rally ve h?e t?šila, ale nyní se p?ikláním k názorům, že je to tam trochu navíc. Sice to ozvlášt?uje kariéru a ukazuje to, že ne vždy jezdíte kvalitní silni?ní závody, že sem tam musíte jezdit i to, co nechcete, ale nehodnotím to kladn?. Nezdá se mi to ani n?jak extra kvalitn? zpracované, obzvlášt? to mohu ?íci o rallycrossu.

Prost? preferuji silni?ní závody a obzlášt? ty, co se jezdí s vozy, které jsou, nebo byly b?žn? k dostání normálním lidem, i když jsou zde vyjímky. Nap?íklad se mi tolik nelíbí závody DTM, na druhou stranu se mi t?eba docela líbí závody formulí, tedy ne t?ch F1, ale takových menších, nazvaných Formula Ford. Osobn? také preferuji trat?, kde je více p?írody než mantinelů, jsem zvyklý z NFS 5, že jsem se mohl kochat krajinou a mohl jsem si n?kdy dovolit “výlet” po tráv? a ne náraz do mantinelu, nebo zastavení v ka?írku. Prost? nemám rád stereotyp, ale zase nechci, aby m? ta zm?na stála konec závodu.

Po fyzikální stránce je dobré, že se auta chovají více realisticky, prakticky p?ed každou zatá?kou je pot?eba brzdit, silná auta s náhonem na zadní kola mají tendenci se p?etá?et a když jsou ješt? k tomu t?žká, t?žko se tento smyk vyrovnává, nap?íklad Jaguar E-Type. Každé auto se chová jinak, každé je tudíž originál. Co si tak pamatuji NFS 7 nebo 8, tam se všechna auta chovala prakticky stejn?.

P?i startech se u v?tšiny aut musí kontrolovat plyn, nesmí být p?i startu v ?erveném pásmu, jinak se kola budou stále protá?et a protivníci vám ujedou, musí se držet tak v polovi?ních otá?kách a p?i záb?ru teprve p?idávat. Z fyzikálního hlediska se mi líbí také poškození vozů, které se také blíží realit?. Lehké otírání o mantinel ?i protivníka znamená lehce promá?klé plechy ?i škrábance, p?i t?žších nárazech padají nárazníky, blatníky, praskají skla a objevují se i leh?í problémy pod karoserií - poškození motoru, brzd, p?evodovky atd. P?i opravdu t?žkých nárazech jak do zdi, tak do protivníků vám může upadnout, nej?ast?ji p?ední, kolo nebo se vám n?jaká sou?ást poškodí natolik, že už neuslyšíte motor a hra vám nabídne návrat do menu ?i restart závodu. Podlé mého je poškození a chování vozů velice dob?e zvládnuté.

Ve h?e se objevují různé vozy a trat?. Ze známých vozů to může být Ford GT, Ford Mustang 1968, Ford Mustang Cobra R, Aston Martin DB7 Vantage, Aston Martin DB5, Aston Martin DB9, Jaguar XKR, Jaguar E-Type Series II (1968), AC Cobra, Subaru Impreza WRX, Mitsubishi Lancer Evo VII, Mitsubishi 3000 GT, Nissan Skyline GT-R, speciály DTM od Mercedesu, Audi a Opelu a mnoho dalších.

M? se osobn? nejvíce líbí šampionát Vintage Classic, kde jezdí Jaguar E-Type, Aston DB5 a Ford Mustang 1968 a z tohoto šampionátu a vůbec z celé hry se mi nejvíce líbí trať Loch Rannoch, která má docela p?knou okolní scenérii a objevuje se v ní mnoho různých úseků a zatá?ek. Dále se mi líbí šampionát Convertible Tour, kde můžete jet Astonem DB7, Jaguarem XKR ?i AC Cobrou, zde je také trať Loch Rannoch, ale objevují se zde i trat? m?stské, které jsou prakticky po celé délce obehnané zdmi a mantinely, proto mohou být ze za?átku trochu t?žké, ale m? prost? n?jak uchvátily. Další podobné m?stské trat? jsou i v šampionátu ‘68 Mustang Challenge (Ford Mustang 1968), Mustang Challenge 2000 (Ford Mustang Cobra R), nebo i ve Vintage Classic a dalších.

Postupem ?asu zjistíte, že se zde tu a tam n?které auto, ale spíše trať objeví vícekrát, takže je celkový seznam šampionátů trochu zkreslující o celkovém obsahu různých vozů a tratí. T?eba takový Ford Mustang 1968 je ve dvou šampionátech, Subaru Impreza WRX také, Aston Martin DB9 také. Taková trať Loch Rannoch je ur?it? ve ?ty?ech šampionátech, na více si nevzpomenu, dále Brand Hatch Indy se objevuje alespo? ve ?ty?ech šampionátech, nebo A1 Ring Short alespo? ve t?ech atd.

Tato hra má velice dobré zpracování p?íb?hu ve videích, má vcelku dost různých šampionátů s různými trat?mi, dost odlišných aut, které můžete na t?chto tratích protáhnout. Podle mého je kvalitn? zpracovaný fyzický model vozu, jak poškození tak chování za různých podmínek. Hra má ale také n?jaké nevýhody, n?které šampionáty mi p?ijdou nudné a ne moc dob?e zpracované (již zmi?ované rally, rallycross, oválové závody jsou jen nudné - t?eba taková hra Nascar Racing 4 m? docela bavila).

Vadí mi také omezení hry, nemůžete zde ve volné jízd? jakékoli auto projet na jakékoli trati, jste bohužel omezeni t?mi šampionáty, takže nemohu vyjet Jaguarem E-Type na ovál a nemohu s Formulí Ford na trať Loch Rannoch, docela by m? tato možnost pot?šila. Ale p?esto mohu ?íci, že m? tato hra zaujala více než jiné podobné hry, dalo by se ?íci, že m? baví jako hra Need For Speed: Porsche Unleashed, ale ne úpln?, protože NFS 5 je pro m? stále jedni?ka. P?esto ale fanouškům závod?ní tuto hru doporu?uji.

Odkaz na hru na: CDProjekt.cz

Mnohé informace a downloady: Blackhole Motorsports

Rubrika: Hry | 1 komentář »

CrissCross - po?íta?ová slovní hra

Sobota 3. Listopad 2007

Po?íta?ová hra CrissCross je elektronická verze známé stolní hry Scrabble ?i Kris Kros. Jde zde o postupné vkládání písmen a skládání z nich slova a musíte postupn? navazovat na již složená slova. V této h?e si samoz?ejm? můžete poupravit slovník všech slov, můžete hrát proti po?íta?i i proti ?lov?ku, najednou mohou hrát 2 nebo 4 hrá?i. Dá se také nastavit, kolik nejmén? písmem mají mít slova, jak má vypadat hrací deska ?i melodie ve h?e. Ve h?e také můžete použít nápov?du, když vás nenapadne žádné slovo. Hra m? velice p?ekvapila jednoduchostí a intuitivním ovládání. Jelikož ale moc tyto hry nehraji, tak nemůžu p?esn? porovnat kvalitu zpracování podle originální p?edlohy, ale myslím si, že toto je velice kvalitní verze. Mimochodem hra je sanoz?ejm? ?esky a zdarma.

Odkazy ke stažení:

Stahuj.cz

Oficiální web - iwannaplay.com

Rubrika: Hry | Bez komentářů »

SuDoku

Sobota 3. Listopad 2007

Tento ?lánek bude o poslední dobou hodn? rozší?ené h?e, která se objevuje i v různých sout?žích, ?asopisech a novinách, konkrétn? jde o její elektronickou podobu a jde o matematické Sudoku, tato po?íta?ová hra se jmenuje SuDoku. Sudoku je hra logická, objevují se zde ?ísla od 1 až do 9. Cílem hry je podle pár zadaných ?ísel zjistit, jak doplnit hrací pole o 9 x 9 ?tvercích tak, aby v každém sloupci, v každém ?ádku, v každém menším poli o 3 x 3 ?tvercích byla všechna ?ísla od 1 do 9 a n?kdy se nesmí opakovat ani ?ísla v úhlop?í?kách, ale tato podmínka není vždy, ?asto bývá verze bez této podmínky, ale v této po?íta?ové h?e si ovšem můžete vybrat zda chcete, aby se ?ísla v úhlop?í?kách nem?la opakovat.

Tato hra je ?esky, je zde možnost nastavit si obtížnost a podle ní vygenerovat vaši hru. Sudoku vám může program vy?ešit celé hned, nebo vám může postupn? p?idávat n?která ?ísla, ale lepší je když si s tím opravdu pohrajete. Můžete si také nastavit taková pomocná ?ísla, která jsou vlastn? kandidáty na ur?ité pole. V neposlední ?ad? se dají vaše pole vytisknout ?i exportovat do Excelu. Hra je zdarma, instaluje se a po instalaci zabírá n?co málo více než 1 MB.

Odkazy:

Stahuj.cz

sudoku-by-vv.wz.cz (odkaz na oficiální web SuDoku od Víta Veselého, kde se vždy objeví nejnov?jší verze)

Rubrika: Hry | Bez komentářů »

Atomic Bomberman - hra, která m? vždy pot?ší

Pátek 12. Říjen 2007

Te? sice nebudu mluvit o aktuální ?i graficky vysp?lé h?e, ale spíše o hardwarov? nenáro?né a velice zábavné až návykové h?e. Hra se jmenuje Atomic Bomberman. Pokud znáte hru Dyna Blaster, tak hra Atomic Bomberman je taková její pokra?ovatelka “v lepším grafickém vyvedení”, uvedl jsem uvozovky, protože je sice Atomic Bomberman graficky lepší než Dyna Blaster, ale nedá se v dnešní dob? považovat za grafický skvost, ale m? osobn? tak úpln? na grafice nezáleží.

Hru Atomic Bomberman jsem kupoval s ?asopisem Score, bohužel si už nevzpomenu na ?íslo ?asopisu, ale v??te, že už je to docela dlouhá doba. Dále asi zklamu ty, co hru nemají a cht?li by si po?ídit, protože tato hra se už oficiáln? koupit nedá. Takže pokud máte možnost si tuto hru od n?koho půj?it, nebo jste m?li p?edplacené Score ?i jiný ?asopis, kde tato hra vyšla a vůbec jste tu hru nezkoušeli, tak jste možná o n?co p?išli, tato hra dokáže velice dob?e pobavit na dlouhé chvíle, pot?ší i možnost hry více hrá?ů a to jak na jednom PC, tak standardní Multiplayer.

Hra Atomic Bomberman je jedna z mála her, kterou si zahraji, pak ji možná p?estanu na chvíli (nebo na delší ?as) hrát, ale jakmile se k ní op?t vrátím, cítím se, jako bych tuto hru hrál poprvé, prost? m? to chytne. Mezi takovéto skv?lé návykové hry se u m? ?adí také Mafia, Need For Speed: Porsche Unleashed, Half-Life, možná i další. U ostatních her to u m? bývá tak, že si ji zahraji, ale už m? to poté k ní moc nepoutá. Prost? je tato hra u m? hodn? vysoko v žeb?í?ku v nejzábavn?jších a nejchytlav?jších her, protože se v této h?e objevují i velice humorné situace.

Rubrika: Hry | 20 komentáře/ů »

Flatout 2 a malý cheat na kaskadérské kousky (Akrobacie)

Pondělí 8. Říjen 2007

V tomto ?lánku bych rád napsal o jakémsi podvůdku, na kterým jsem p?išel ve h?e Flatout 2 p?i b?žném hraní a p?išel jsem na n?j úpln? sám. Konkrétn? jde o podvod v takových t?ch disciplínách, kde máte nap?íklad svého ?idi?e házet do vzduchu, házet s ním šipky ?i hrát bowling.

P?išel jsem na to, jak soupe?ům znemožnit jejich pokus. P?edem bych cht?l upozornit na to, že jsem to zjistil a dokázal pouze v originální ?eské verzi 1.0 této hry a opravdu nevím, zda tento podvod jde i v jiných verzích. Jde o to, že vy jste vždy ten první, co se pokouší o nejlepší výsledek, až teprve po vás jdou ostatní, a tudíž t?sn? po vašem pokusu nejsou ostatním zapo?ítány výsledky a to je ten okamžik pro podvod.

Nejlépe se to dá vysv?tlit na disciplín? šipky, zde jde o sou?et všech pokusů. Podvod se dá ud?lat tak, že normáln? pojedete a budete se snažit trefit n?jaké body, nejlépe n?jaké vyšší, aby jste m?li v?tší jistotu, že vyhrajete, váš okamžik nastává v p?ípad?, kdy jste trefili n?jaké bodované místo na ter?i a nasko?il vám již po?et za vaši trefu a t?sn? po zobrazení vašich bodů sta?í stisknout klávesu Escape pro p?ístup do menu a zjistíte, že jsou již jakoby všichni po pokusu a můžete tím pádem dát možnost “Pokra?ovat v akrobacii” na další pokus. Ovšem hlavní problém ?ní v tom, že protivníkům nemůžete odep?ít jejich poslední pokus (nebo jsem alespo? nep?išel na to jak), takže se jejich poslední pokus musí zapo?ítat, takže se tato “vychytávka” nedá využít p?i disciplínách, kde jde o nejlepší pokus. Toto neznamená, že by to nešlo využít, ale můžete jim odep?ít t?eba dva pokusy, ale již v posledním to nejde a oni vás klidn? mohou porazit, takže se ne vždy můžete vyhnout ?isté h?e.

Pak je tu trochu menší problém p?i akrobaciích, ve kterých se vám vaše skóre b?hem pokusu stále m?ní, toto se stává nap?íklad u disciplíny High Jump (Skok vysoký), nebo Ski Jump (Skok na lyžích), kdy se vám skóre m?ní a zastaví se až p?i dopadu vašeho ?idi?e. Op?t ne?íkám, že by zde nešel tento podvod využít, ale chce to mít trochu trp?livost, protože t?sn? po dopadu můžete dát Escape a vybrat “Pokra?ovat v akrobacii”, ale po vybrání se vrátíte do toho samého pokusu, vy musíte tuto fintu s klávesou Escape prost? trochu déle trefovat, ale i zde se to nakonec povede, musíte to prost? zkoušet a hlídat, ovšem n?kdy to ale opravdu můžete s tou dobou p?ehnat a ostatním se již v tabulce jejich skóre zapo?ítá a to máte smůlu.

Na tento “fígl” jsem p?išel práv? p?i h?e Darts, kdy jsem si tuto disciplínu jen tak hrál, ale n?kolikrát jsem jí opakoval a již m? nebavilo ?ekat na dopad ?idi?e, tak jsem to cht?l urychlit a t?sn? po trefení ter?e jsem dal Escape a poté “Pokra?ovat v akrobacii” a hle, koukám, že se ostatním nezapo?ítal výsledek, zatímco já již výsledek mám a pokra?uji v dalším pokusu. Dále jsem to snažil uplatnit na další disciplíny.

Te? bych cht?l popsat všechny disciplíny tak n?jak v po?adí složitosti uplatn?ní tohoto podvůdku. Takže na prvním míst? bych asi uve?ejnil akrobacii Darts (Šipky), kde jak jsem již popisoval, není pot?eba na nic ?ekat, dále bych uvedl akrobacii Bowling (Kuželky), kde sta?í po?kat na popadání trefených kuželek a jakmile se objeví nápis s tím, kolik kuželek jste porazili, sta?í stisknout Escape a pokra?ovat jako p?edtím. V další akrobacii Royal Flush (Královská postupka) op?t sta?í trefit n?jakou kartu, po?kat na nápis s hodnocením a stisknout tu známou klávesu, poslední z nejleh?ích (na podvád?ní) je Soccer (Fotbal), zde je sice n?kdy trochu problém, trefit se vůbec do brány, ale zase op?t po trefení ?ásti brány a následném vypsání hodnocení můžete op?t pokra?ovat, jak již bylo v ?lánku zmín?no. Pak z t?ch složit?jších by mohl být Basketball (Košíková), kde nejde sice o vystihnutí okamžiku, ale je n?kdy problém se do koše trefit, disciplína Curling (Metaná) může být ješt? t?žší, protože musíte trochu vystihnout ten správný okamžik, akrobacie Ski Jump (Skok na lyžích) je také trochu t?žší s vystihnutím okamžiku a stejn? je na tom i Stone-Skipping (Házení “žabek”).

Te? se zmíním o dalo by se ?íci nejt?žších akrobaciích, nejde ani tak o správné vystihnutí, protože to je podobné jako u p?edchozích, ale je tu problém v tom, že zde jde o nejlepší výsledek ze všech pokusů, poslední pokus protivníkům odep?ít nemůžete, tudíž mají soupe?i v?tší možnost vás i tím jedním jejich pokusem porazit. Zde bych za nejjednodušíí považoval Field Goal (Nevím, jak bych to popsal krátce, jde tu o to projet h?išt?m amerického fotbalu mezi velkými plastovými hrá?i a nakonci vyst?elit ?idi?e do takové té branky pro americký fotbal. Prost? co nejrychleji skórovat), zde jde o nejlepší ?as, který obsahuje projetí h?išt?m i st?elbu skrz branku, ale jak jsem se již zmínil, jde o nejlepší pokus, takže se musíte snažit. Za tuto disciplínu bych umístil High Jump (Skok vysoký), zase jde o nejlepší pokus, pak by se dalo ?íci, že je ješt? na náro?nost jednoduchá akrobacie Baseball (Prost? “Bejsbol”) a nakonec bych umístil disciplínu, ve které vám opravdu podvod moc nepomůže a navíc se mi tato disciplína zdá úpln? nejsložit?jší ze hry a tou je Ring of Fire (Ohnivý kruh; Kruh ohn?; spíše v množném ?ísle), v této disciplín? je hlavním úkolem poslat vašeho ?idi?e skrz n?kolik (hodn?) ohnivých kruhů a abyste dopadli nejlépe, musíte prolet?t kruhy všemi a ješt? spadnout do bazénku a opravdu to chce dobré vyst?elení postavy a pak dobré akrobatické korigování a musím ?íci, že u této disciplíny jsem v Karié?e strávil hodn? volného ?asu, protože ne vždy jsem prolet?l alespo? polovinou kruhů.

Doufám, že tento návod bude alespo? trochu více než nesrozumitelný a doufám, že bude sloužit hlavn? jako zpest?ení hry a ne jako standardní postup hrou (což ale nemůžu nikomu zakázat). Na podvod u normálních závodů jsem bohužel (bohudík) nep?išel, ale se závody jsem nem?l problém, ale ani s akrobaciemi jsem nem?l problém a zvládal jsem je i bez podvodu, m? totiž spíš nejdou ty s jedním nejlepším pokusem.

Te? m? ale tak napadá, jestli nemám jenom já n?jakou divnou verzi hry, ve které se dá podvád?t, tuto hru jsem si koupil prakticky hned po za?átku prodeje v ?R (dostal jsem ji asi den poté) a mohl bych se vlastn? pyšnit tím, že jsem byl jedním z prvních majitelů této úžasné hry, a proto m? napadá, jestli to už náhodou v n?jakých nov?jších verzích není “podchycené” výrobcem. Kdyby m?l n?kdo n?jaké nesrovnalosti, t?eba by nerozum?l výkladu, nebo by mu to p?es všechny pokusy nefungovalo (t?eba, že má jinou ochrán?nou verzi), tak ať mi klidn? napíše, abych mohl mít více zkušeností. Protože jsem opravdu testoval pouze jednu verzi hry na jednom PC (ani žádný patch jsem neinstaloval a asi dlouhodob? instalovat nebudu) a stahovat anglickou verzi hry pro otestování se mi opravdu nechce, jsem velice líný obcházet ty strašné ochrany. Nakonec bych cht?l vzkázat hrá?ům, že podvád?t se nemá.

Rubrika: Hry | Bez komentářů »

Mahjongg Classic

Čtvrtek 27. Září 2007

Už n?jaký ?as hledám n?jakou verzi velice známé ?ínské Mahjongg. Nedávno jsem narazil na tuto verzi, která je utvo?ená ve Flashi. Archiv s hrou vlastn? obsahuje pouze spoušt?cí soubor hry, takže si můžete klidn? tuto hru nosit s sebou na svém flashdisku. Pokud neznáte tuto hru, tak lehce napovím, že jde o deskovou hru, kde máte odebírat postupn? kameny, které mají na sob? různé ornamenty a jsou ve tvaru obdélníka, p?i?emž musíte vždy odebrat dva stejné kameny, ale není to tak jednoduché, protože jsou kameny nejen vedle sebe, ale i na sob?, takže ne vždy musíte mít tolik možností k hraní a musíte trochu p?emýšlet. Každý kámen můžete ozna?it a poté odebrat pouze za p?ípadu, že na n?j vidíte má volnou alespo? jednu jeho delší stranu, pokud má volnou pouze krátkou stranu, nelze vybrat. Cílem hry je odebrat všechny kameny. V této h?e si můžete vybrat ze ?ty? obtížností.

Odkaz ke stažení: Stahuj.cz

Pokud by vám tato verze nevyhovovala, doporu?uji shlédnout tento odkaz: home.halden.net

Rubrika: Hry | Bez komentářů »

BMW M3 Challenge - dobrý simulátor zdarma

Pátek 14. Září 2007

Ješt? se za dnešek musím zmínit o velice kvalitní h?e od docela známého výrobce automobilových simulátorů, ale i her jiných a tím výrobcem je 10tacle Studios, hra se jmenuje BMW M3 Challenge. Od tohoto výrobce bych mohl jmenovat placené tituly jako GTR, GTR 2 a GT Legends, na kterých se ve vývoji podílela také firma SimBin, ovšem na BMW M3 Challenge se podílela firma Blimey! Games, ale i p?esto má hra shodný herní engine jako její placené kolegyn?, mimo jiné tyto závodní hry jsou velice hodn? zam??ené na správné fyzikální chování aut.

Jako u jiných v?rohodných závodních simulátorů, tak i u BMW M3 Challenge bych doporu?il po?ídit si volant, protože s volantem se vám požitek ze hry hodn? prohloubí a alespo? vám trochu p?iblíží chování normálního vozu, ne?íkám, že hra není t?eba na myši ?i klávesnici hratelná, ale musíte mít zapnuté “pomocníky” (kontrola trakce, ABS) a navíc to opravdu není ono. V této h?e se vyskytuje pouze jediné auto (jaké?) a to je BMW M3. BMW můžete prohán?t na trati Nürburgring a to bu? Nürburgring GP, nebo Nürburgring Sprint.

Herní módy se zde objevují tyto: Open Practice, Race Weekend, Time Trial, ale pak také Multiplayer a to p?es internet, ale i p?es LAN. V módu Open Practice si vyberete Nürburgring (GP ?i Sprint), ?as závod?ní, barvu vašeho vozu (celkem asi 16) a vybrat si můžete i ze dvou typů disků vozu, v módu Race Weekend už budete závodit i s protivníky, nejv?tší po?et protivníku je 15, dále si můžete nastavit jejich obtížnost, po?et kol závodu, také si můžete vybrat, zda p?ed závodem pojedete trénink a kvalifikaci, mód Time Trial slouží k poko?ování rekordů trat?.

BMW M3 Challenge je velice povedený realistický závodní simulátor, který má mimo jiné jednu skv?lou výhodu, že je zdarma, ale bohužel již nemá takové nízké grafické nároky, jako má p?edchozí hra SWAT 3, ale o dost v?tší. Nároky na po?íta? jsou Pentium 4 1,8 GHz, 512 MB opera?ní pam?ti, 64 MB grafická karta, alespo? nároky na volné místo na pevném disku jsou podobné - 500 MB.

Odkaz na oficiální web: m3-challenge.com

Odkaz na hru - web 10tacle Studios

Odkaz ke stažení z ?eského webu Bonusweb.cz

Rubrika: Hry | Bez komentářů »

SWAT 3: Close Quarters Battle Elite Edition aneb ?lenem S.W.A.T. za nízkou cenu

Pátek 14. Září 2007

Po?íta?ová hra SWAT 3: Close Quarters Battle Elite Edition se dá v dnešní dob? koupit jako eXtra Klasika na jednom CD za 199 K?. Ur?it? tuto hru n?kdo zná, ale já se ji pokusím t?m mén? informovaným p?iblížit.

Tato hra vyšla asi v roce 2000, to už je dost dávno a tak bude vypadat i grafika, grafika zas tak úpln? špatná není, je pouze už trochu zastaralá. Na dnešních nejslabších PC, které se dají koupit, tuto hru jist? “rozjedete”, hra pot?ebuje na kvalitní hraní procesor Pentium 333 Mhz, 64 MB opera?ní pam?ti, 16 MB grafickou kartu a na pevném disku místo kolem 500 MB, grafickou kartu bych doporu?il s podporou Direct3D, ne že by se hra nedala bez takové grafické karty spustit, dá se spustit, ale veškerou práci by m?l na starost procesor v?etn? vykreslování grafiky a hra by nebyla tak hezká.

SWAT 3 je díky CDProjektu titulkov? kompletn? v ?eštin?, dabing je originální. Hra je už po instalaci updatována na verzi 2.0 a jak je v nadpisu napsáno obsahuje je dopl?kové mapy z Elite edice. V této h?e se stanete velitelem 4 ?leného S.W.A.T. týmu, se kterým musíte plnit různé úkoly, p?i?emž v každém jde o zneškodn?ní teroristů (jak násilím, tak zat?ením) a záchranu rukojmí, ale navíc musíte nap?íklad zneškodnit n?jaké rakety ?i bomby atd.

Týmu dáváte rozkazy pomocí ?íslic, ale ne t?ch numerických, ale t?ch umíst?ných nad písmeny. Objevují se zde rozkazy typu “Vyrazit, granát, vy?istit” nebo “Vypá?it zámek”, ale díky t?mto klávesám můžete i k?i?et na teroristy, aby se vzdali. Ve h?e jsou mimo jiné dva módy pohybu a celkového chování, Tichý a Dynamický, s každým tímto módem se i trochu pozm??ují rozkazy, podrobn?ji nebudu popisovat.

Za dohrání mise se vám také píše hodnocení, ?ím v?tší tím lepší, závisí na mí?e vámi použitého násilí, na rozkazech týmu, taktice atd. Já jsem se osobn? nedostal p?es hodnocení 92, sice nevím jist?, jestli jsem náhodou nem?l i hodnocení 100, ale to možná tak jednou, prost? hodnocení 92 jsem dostal ur?it?. V menu Mise si můžete vybrat jakoukoli misi ze hry, můžete si vybrat bu? standardní mód, zde jsou všechny mise v původním rozložení, na výb?r máte 4 zbran? a musíte být vždy velitelem jednotky. V uživatelském módu si můžete vybrat po?et teroristů, rukojmí, v jedné map? mohou být i dva týmy najednou, můžete být i pod?ízeným policistou, posloucháte rozkazy a na výb?r je o hodn? více zbraní, ru?ní pistole jsou myslím pouze dv?, ale hlavních zbraní je kolem t?iceti, ale zase se ?asto jedná o tu samou zbra?, ale má pokaždé jiné dopl?ky.

Ve h?e si dále můžete vybrat mód Kampa?, kde hrajete všechny mise v ur?itém sledu za sebou a p?ed každou misí se vám ukáže hodn? podrobností o misi. Nakonec se zmíním, že hra podporuje i Multiplayer, který v první verzi hry nebyl p?ítomen.

Rubrika: Hry | 5 komentáře/ů »

Odyssey by car

Neděle 2. Září 2007

V tomto ?lánku se chci zmínit o velice zajímavé, graficky nenáro?né a již velice zapomenuté h?e. Touto hrou je Odyssey by car. Hra je velice graficky nenáro?ná, tudíž by mohl n?kdo namítat, že je i graficky jednoduchá, takže p?íznivci NFS: Carbon si u této hry asi “neužijí”, ale na druhou stranu pochybuji, že by p?íznivci NFS: Carbon tuto hru vyhledávali.

V této h?e máte vymyšlené auto s p?tistup?ovou p?evodovkou a docela silným motorem, se kterým můžete s autem jezdit klidn? dv? st? kilometrů za hodinu (ale ne úpln? všude, spíše na dlouhých rovinkách), se štestím by se teoreticky dalo s autem jet rychlostí n?co kolem dv? st? padesát kilometrů za hodinu, ale to se povede málokdy.

Hra je velice realistická, co se tý?e ovládání, zde nelze používat pouze plný plyn a p?i prudší zatá?ce pouze plyn ubrat, v této h?e se musí používat i brzda, pokud to ovšem není váš zám?r nepoužít brzdu a vůz v záp?tí ve “stopadesátce” “rozsekat” o nejbližší strom. S autem není problém se dostat do “hodin”, protože s plným plynem na nižší stupn? p?evodovky se auto velice rádo p?etá?í.

Pro kvalitní poježd?ní doporu?uji použít herní ovlada? s možnou plynulou regulací plynu, brzdy, ale i zatá?ení, nejlepšími adepty by mohla být myš, dále volant, možná i joystick ?i gamepad s pá?kami, ale klávesnice bude asi nejhorší adept. Jinak jak jsem psal, že se s autem dá jezdit i kolem 200 km/h, to ale není vůbec nutné k dosažení cíle hry, cílem hry je projet všechny kontrolní body na trati, k dispozici máte malou mapu s jejich pozicemi a máte na to limit 10 minut, tento limit je stanovený tak dob?e, že nemusíte s vozem jezdit tak rychle, ale zase se nesmíte hodn? loudat, ovšem také se můžete pouze jen tak projížd?t po map?. Motor vozu se mi zdá pom?rn? pružný, takže v této h?e nemusíte za každou cenu “vyhán?t” otá?ky do ?erveného pole, můžete si ?adit jako v b?žném voze, další možností je automatická p?evodovka (ta m? osobn? moc nebaví).

?pln? v úvodu jsem se zmínil, že tato hra je zapomenutá, není to zas taková pravda, kdo hru zná, zná ji, ale nemluví se o ni tolik a hlavn? oficiální web již neexistuje a oficiální web bylo jediné místo (alespo? zatím neznám jiné), kde se dala sehnat plná verze hry, protože všechny verze, které se dají na internetu najít jsou bohužel pouhá dema, i já jsem popisoval zážitky z demoverze, protože se mi do rukou vůbec plná verze hry nedostala. Je to veliká škoda, oficiální web fungoval pouze od roku 2001 (vznik hry) do roku 2002, v roce 2003 web ješt? existoval, ale z webu zbyla pouhá stránka s nápisem, že web již neexistuje, v dalších letech už web neexistoval vůbec.

Moc m? to mrzí, a proto chci i tímto ?lánkem požádat všechny, kte?í tuto hru znají lépe než já, aby se mi ozvali t?eba na web a poradili, zda se dá n?kde sehnat plná verze hry Odyssey by car, nebo alespo? n?jaké informace o tom, pro? web zaniknul, budu rád za jakékoli ohlasy.

Odkaz na ?lánek a na stažení z bonuswebu: Bonusweb.cz

Odkaz na oficiální web (již neexistuje, to co na odkazu je, není web Odyssey by car): Odyssey by car

Odkazy z webového archivu webu Odyssey-by-car.de: zde nebo zde (web v roce 2001), zde (web v roce 2002), zde (web v roce 2003).

Rubrika: Hry | 13 komentáře/ů »