Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Archiv rubriky: 'Hry'

Po?íta?ová hra Clovece3D

Úterý 28. Srpen 2007

Práv? dnes mn? do oka padla velice známá hra, známá je spíše jako desková hra, ale já jsem našel její skv?lou po?íta?ovou náhradu, jde o po?íta?ovou podobu deskové hry “?lov??e, nezlob se!”, jmenuje se Clovece3D. Na tuto hru jsem p?išel náhodou, když jsem hledal n?jaký zajímavý nám?t pro můj web a stojí za to.

Hra je zdarma a na disku vám zabere asi 10 MB. Jedná se o klasickou verzi “?lov??e, nezlob se!” s nejb?žn?jší verzí pravidel, hrají ?ty?i hrá?i, žlutý, modrý, ?ervený a zelený. Můžete hrát vy se t?emi po?íta?ovými protivníky (u kterých se dá nastavit t?í stup?ová obtížnost), nebo může být hrá?ů mén?, nebo mohou hrát pouze po?íta?e, také můžete více hrá?ů ovládat vy a hrát tak sami proti sob?, ale lepší variantou bude asi síťová hra také obsažená v této h?e.

V nastavení si nemůžete m?nit pravidla, ale pravidla by m?la být opravdu ta nejznám?jší. Nastavit si můžete, jestli chcete hru poušt?t p?es grafický systém OpenGL nebo Direct3D, bohužel bez grafické karty, která tyto systémy nepodporuje, se neobejdete, navíc musíte mít nainstalovaný DirectX 9.0c, ale myslím si, že v?tšina dnešních PC by mohla takové grafické karty obsahovat. Dále si můžete nastavit rozlišení, grafickou hloubku, antialiasing, stíny figurek, nebo jestli má být hra spoušt?na v okn? ?i v celoobrazovkovém módu, dále také rychlost skákání figurek, rychlost hodu kostkou.

Tato hra m? velice p?ekvapila, je zdarma a velice kvalitn? provedena ve 3D obraze, což vám ješt? více p?iblíží práv? tu stolní hru, od které je tato po?íta?ová odvedená.

Nakonec si dovolím pár mých fote?ek:
(Odkazy ke stažení pod obrázky!)


Clovece3D

Clovece nastavení

Clovece nastavení hry

Clovece hra

Clovece hra

Clovece hra

A úpln? nakonec uvedu pár odkazů:

Stažení z webu Stahuj.cz zde

Oficiální web hry zde

A web výrobce hry: NewFolder Software

Rubrika: Hry | Bez komentářů »

Need For Speed - série závodních arkád (simulátorů)

Sobota 14. Červenec 2007

V tomto ?lánku bych se cht?l zamyslet nad jist? známou sérií závodních her od výrobce EA Games (Electronic Arts). Cht?l bych zde napsat mé celkové hodnocení této série a zamyšlení nad tím, kam se tato série “?ítí”, ovšem jen podle mého názoru.

Když jsme dostali domů první po?íta?, tak první hrou, kterou jsem na svém PC hrál byla práv? hra z této série, p?esn?ji to byl t?etí díl a to je Need For Speed 3: Hot Pursuit, ale jen pouhé demo. Ale má radost z vlastního PC byla tak velká, že mi toto demo vysta?ilo na dlouhé hraní ve dne v noci. Po tomto díle se mi do rukou dostalo demo pátého dílu této série, avšak to mi již nešlo spustit, tomu ovšem mohla pomoci nová grafická karta s podporou Direct 3D, ale i když jsme si jí ?asem po?ídili, demo nám p?esto nešlo spustit, tak jsme si ?asem po?ídili plnou hru pátého dílu - Need For Speed: Porsche Unleashed (myslím, že tento název byl pro USA) nebo Need For Speed: Porsche 2000 (tento název byl pro nás a další evropské státy) a dále také Need For Speed: Porsche (nevím, ve kterých zemích se tento název objevoval) - a tento díl m? velice zaujal, ale nev?d?l jsem tehdy, že se stane mou nejoblíben?jší hrou, kterou je dote?.

Jinak jak jsem napsal v nadpisu ?lánku ozna?ení zavodní arkády (simulátory), tak jsem zase necht?l n?koho urazit, že si o všech dílech myslím, že jsou to arkády, ale naopak nemůžu o všech dílech ?íci, že by to byly simulátory. Ale spíše jsem to myslel tak, že pro m? jsou všechny díly krom? Need For Speed: Porsche 2000 arkádami, pátý díl je pro m? simulátorem, možná i první 2 díly by se daly ozna?it simulátory, ale s t?mi nemám takové dlouhodobé zkušenosti.

Dále jsem se po pátém díle dostal k plné h?e ?tvrtého dílu Need For Speed 4: High Stakes (Road Challenge) a poté i k t?etímu dílu Need For Speed 3: Hot Pursuit. Je to takové divné, že jsem se dostával k t?mto dílům takto nap?eská?ku, ale je to tak. Pak už jsem se dostával k dalším dílům postupn?, jak byli vydány.

První ?ty?i díly byly obsahem velice podobné, ale lišily se vozovým parkem, trat?mi, ale také grafikou, ovladatelností a vždy p?ibyla n?jaká inovace. Ve t?etím díle p?ibyla možnost “honit se s policisty”, ta ve ?tvrtém díle p?ebývala také, ale ?tvrtý díl m?l navíc další vozy, trat?, ale první možnost zahrát si kariéru ?idi?e. T?etí a ?tvrtý díl jsou graficky a ovladateln? velice podobné díly a dokonce ?tvrtý díl obsahuje všechny trat? ze t?etího dílu, nevím pro?, asi kvůli oblíbenosti, ale trat? se zde objevují i nové.

V pátém dílu (NFS: Porsche 2000) se objevila jedna z nejv?tších inovací z celé série NFS. Tento díl je specifický tím, že se v n?m objevují vozy pouze jedné zna?ky, která je již ?itelná z názvu - Porsche. N?kdo by mohl ?íci, že to musí být otrava jezdit jen se stejnou zna?kou vozů, ale není to pravda. Tento díl se snaží popsat historii a vývoj vozů zna?ky Porsche a navíc je každý vůz Porsche úpln? jiný a můžete se p?istihnout, že jste o n?kterém voze vůbec neslyšeli, ale na druhou stranu tento díl neobsahuje úpln? všechny vozy, nejen že kon?í rokem 2000 (Porsche 911 Turbo typ 996 z roku 2000 a Boxster S z roku 2000), ale i vozy, které mohli auto?i obsáhnout, tam nejsou, asi proto, aby tato hra nebyla zas tolik obsáhlá. Jinak o všech vozech se v tomto díle dovídáte v módu Evoluce (jakási kariéra), pak je tam také mód Továrního jezdce (testování vozů na ?as). Nakonec bych se cht?l zmínit, že tento díl neobsahuje policejní honi?ky. P?esn?ji ?eknu, že policejní vozy obsahuje, ale není tam mód podobný tomu ze t?etího a ?tvrtého dílu. Policie se objevuje v Továrním jezdci, kde se vám hlavn? snaží zk?ížit cestu a zkazit ?as a nemohou vás zatknout, pouze do vás bourají. Ur?itým kódem se dají p?idat i do normálních závodů, ale není to ono. M? osobn? v tomto díle policie nechybí.

Další díl ze série je Need For Speed 6: Hot Pursuit 2 (jak pov?domý název). Tento díl se vrací do starých kolejí t?etího a ?tvrtého dílu, asi kvůli oblíbenosti. Ale je to již veliký grafický skok, pátý díl byl taky velikým grafickým skokem, ale s po?íta?ovým strojem na pátý díl si už nemusíte zahrát díl šestý, nebo alespo? ne tak kvalitn?. V šestém dílu jsou op?t nové neokoukané trat?, n?jaký ten moderní vozový park od všech možných zna?ek vozů a hlavn? pro fanoušky NFS se zde objevuje policie, ovšem možná ješt? tvrdší než ve ?tvrtém díle, ale také ta grafika, vozy v tomto díle se již velice p?ibližují jejich originálům z pravého sv?ta. Tento díl m? také velice pot?šil a strávil jsem u n?j dost a dost ?asu.

Dále se zmíním o díle sedmém (kupodivu) a tím je Need For Speed: Underground. Název tohoto dílu vám může n?co ?íci o obsahu, ale tomu tak nemusí být. V tomto díle se objevují ilegální závody vozů, které si majitel může vyšperkovat od nového turba v motoru až ke spojlerům na kapot? vozu, které by vám dokázali p?kn? pro?esat trávník p?ed vaším domem. Ano, v tomto díle se objevuje, v té dob? a také i v dnešní dob?, tak oblíbený tuning vozů. Je to op?t veliký pokrok od p?echozích dílů a myslím si, že Need For Speed v té dob? k sob? poutala stále více a více fanoušků a um?la je svými inovacemi “pohltit”. Underground obsahuje mapu jednoho m?sta a v n?m jsou různ? rozprost?ené různé trat?. Vozový park se od ostatních dílů také odlišuje a to tím, že tam jsou obsaženy také “levné vozy”. Tím levné myslím to, že si můžete zajezdit t?eba v Hond? Civic anebo v Peugeotu 206, ale jsou tam i lepší t?eba Subaru Impreza, Mitsubishi Eclipse, Toyota Supra atd. Ale i když tam jsou “levné vozy”, tak když se do nich tuningov? pustíte, vypadají a jezdí k nepoznání. Tento díl obsahuje závodní módy jako drift, drag, okruhy, sprinty. Tento díl m? navnadil k myšlence, že tvůrci NFS mají stále nové a nové nápady a již jsem se pomalu za?al t?šit na další díl.

Ano, další díl p?išel, jmenuje se Need For Speed: Underground 2. Ve m? se probudilo jakési zklamání, ale nový styl závod?ní m? bavil stále, tak jsem si ?ekl, že to bude dobré. Dobré to bylo, ale podle m? to nebylo výborné ani chvalitebné. Tento díl p?inesl mnoho inovací jako je možnost volného projížd?ní se po m?st? a nakupování sou?ástek po různých koutech m?sta, dokonce můžete vlastnit i více aut najednou narozdíl od Underground 1, dále se objevují také nové možnosti úprav vozů, další typy závodů (t?eba URL - závod?ní na silni?ních okruzích), zm?na vozového parku, jiné m?sto, ale m? to stále p?ipadlo o tom samém. Tento díl jsem také hrál dost, ale to spíš, že to je Need For Speed. Abych up?esnil informace o tomto a p?echodzím díle, v t?chto dílech se op?t ztratila veškerá policie a závodí se pouze v noci, což m? jaksi podruhé už tolik nebavilo. A už jsem se trochu bál dalšího dílu.

Další díl byl Need For Speed: Most Wanted. Název by op?t mohl n?co vypov?d?t o tom, o ?em to bude te?. Ano, op?t se jedná o závody s tuningováním vozů, ale co víc, již je to závod?ní ve dne (kone?n? vidím zase Slunce), dále nejste “uv?zn?ni” pouze ve m?st?, můžete se projižd?t i na venkov?, v lesích, kopcích, tunelech, dálnicích mimo m?sto. Tyto možnosti mi daly jakýsi lepší pocit volnosti. Ovšem narozdíl od p?edchozích dílů se ztratila možnost dát si pod automobil jakýkoli svítivý neon (mrzuté, ale mn? je to celkem fuk). Ale fanoušci Hot Pursuit zaplesají, protože se sem zase vrátila policie, inovovaná, sv?ží a v plné síle. Obsahem této hry je také jakýsi p?íb?h. Na za?átku jste jakýsi “King of the road”, máte BMW M3 GTR v “plné palb?” a “v tuningu” a nikdo na vás nemá. Pak se ale v jednom závod? objeví n?jaký defekt u vašeho vozu, se kterým má co do?in?ní váš protivník a vy prohráváte závod i váš vůz i vaší reputaci (to je hrůza, jednou ?lov?k škobrtne, ješt? ne vlastní vinou a je “na dlažb?”). Za?ínáte od za?átku a prokousáváte se žeb?í?kem (Blacklistem) protivníků, kte?í vás podle vaší reputace vyzývají na závod, ze za?átku m? to bavilo, ale asi v polovin? celé hry (možná d?íve) m? to p?išlo nudné a opakující se, ale v??te tomu nebo ne, já jsem se v tomto díle nedostal na konec, prost? jsem skon?il tento díl hrát a už jsem se k n?mu nevrátil. Devátý díl (Most Wanted) mi sice p?išel jiný než Underground 2, ale prost? m? stále to samé p?išlo nudné a zbyte?né. Už jsem se ani net?šil na další díl.

Nový díl ale op?t p?išel a ten je prozatím poslední. Jeho název je Need For Speed: Carbon. Již z názvu jsem tento díl p?estal mít rád. Ano, je to op?t ilegální závod?ní s možností si p?kn? “vytunit” svoji “káru”. Po tomto díle jsem se vůbec nesápal. Po?kal jsem si na recenzi a na demo (te? nevím, jestli jsem si p?e?etl d?íve recenzi nebo si zahrál demo, ale to je jedno). Prost? zahrál jsem si demo. Op?t se zde objevila jízda pouze v noci (jakoby výrobce cht?l zakrýt n?jaké chyby nebo nedod?lky, nechápu pro? jen op?t tma, ale to nic). Hrál jsem demo, asi dvakrát jsem si zajel závod obsažený v tomto demu a hru jsem smazal, ne abych uvolnil místo plné h?e, ale abych tu hru už nevid?l. Prost? m? tento díl ni?ím novým nep?ekvapil, prakticky po?tvrté po?ád to samé, i když možná je to způsobené tím, že tuningovým vozům neholduji. Ne?íkám, že se mi n?které dob?e upravené vozy nelíbí, ale n?které se mi opravdu nelíbí, nelíbí se mi hanobení zna?ek jako je Lamborghini a vůbec mám rád spíše vozy v původním stavu z výroby. Mimo jiné jsem také ?etl recenzi, která mi potvrdila moje p?edsudky o této h?e a potvrdila moje zkušenosti s demem. V recenzi se také psalo o tom, že je to hra bez jakýchkoli inovací oproti p?edchozím dílům a i na herních fórech se objevily takové názory. Hru Carbon vám více nep?íblížím, protože jsem prost? plnou hru vůbec nehrál, m? prost? sta?ilo demo hry.

Carbon je zatím posledním NFS, ale objeví se brzy další, asi Need For Speed: Pro Street. Tato hra by podle p?eb?žných informací m?la opustit ilegální závod?ní a vrátit se k legálnímu a už by zde nem?l být tak rozsáhlý tuning vozů, kterého si všichni hrá?i NFS užili ve ?tv?ech dílech za sebou dosti a dosti (já možná ve dvou dílech a půl) a závodit by se m?lo na okruzích k tomu ur?ených a op?t se vytratí policie. A m?la by se vrátit možnost poškození vozu, která byla naposledy viditelná myslím že v šestém díle, ur?it? byla ve ?tvrtém a pátém díle, v sedmém, osmém a devátém tato možnost myslím nebyla. P?edb?žné informace m? zase trochu povzbuzují k pozitivnímu o?ekávání nového dílu.

Rubrika: Hry | Bez komentářů »

Generally

Sobota 30. Červen 2007

Po delším ?ase jsem se rozhodl, že zde uve?ejním n?jaké menší info o velice jednoduché avšak zábavné h?e, za kterou nic nemusíte platit. Touto hrou je Generally. Jedná se o závodní hru, ve které vidíte všechno d?ní ze shora a z jedné pozice.

Grafické propracování je velice jednoduché, ale zaru?uje plynulost hraní prakticky na v?tšin? dnešních PC. Standardn? se ve h?e vyskytují n?jaká základní vozidla, která mohou mít podobu formulí, nákla?áků, trojkolek, jednokolek (velice zvláštní vozidlo) atd., další se dají stáhnout z internetu a hra obsahuje také n?jaké trat?, které jsou velice různorodé a obsahují různé povrchy, ať je to asfalt, bahno, písek, sníh ?i tráva.

Ovšem nejv?tším lákadlem by m?l (mohl) být editor tratí, takže pokud máte původní trat? rychle projeté, nebo vás vůbec nebaví, můžete si vytvo?it trat? vlastní (s tímto editorem si vždy velice vyhraji). Jinak trat? si také můžete stáhnout z internetu.

Dále si ve h?e můžete nastavit úrove? protivníků, míru spot?eby paliva, kterou má mít vozidlo, nebo opot?ebení pneumatik, a dokonce zni?ení vozu, ale tyto možnosti si můžete úpln? vypnout, ale na druhou stranu s nastavenou spot?ebou motoru nebo opot?ebením pneumatik je to docela zábavné závod?ní.

Jinak k editoru, když si chcete postavit svoji trať, tak si vymyslete jak má být ta plocha velká, jak má být vodnatá, zvolte si průjezd tratí, aby bylo poznat, kudy se povede závod. Dále musíte umístit kontrolní body na trať (mám pocit, že poslední kontrolní bod, který umístíte, se v závod? objeví jako start/cíl), kontrolních bodů můžete mít kolik chcete, ale musí tam být. Dále musíte zvolit dráhu/stopu, po které se budou pohybovat protivníci a každá mapa musí obsahovat pitstopy (místo pro dotankování paliva, opravu vozidla, vým?nu pneu) a také takzvanou pit stopu pro protivníky, ta ale není totožná se závodní stopou, stopa pro pity má zvláštní kolonku a nemusí souhlasit se závodní stopou, pouze by na ní m?la navazovat.

. Tato hra není vůbec novinkou, už existuje delší dobu, ale já jsem si ?ekl, že jí uvedu, protože když m? “chytne”, tak ji hraji docela dlouhou dobu. Tato hra může velice jednoduše pobavit.

Odkaz na jeden ?eský web: Generally

Rubrika: Hry | Bez komentářů »

Live For Speed S2 - skv?lý automobilový simulátor

Úterý 19. Červen 2007

Už je to také delší doba, kdy jsem se poprvé dozv?d?l o h?e s názvem Live For Speed, ale jsem za to velice rád. Už nevím, kdy to bylo, ale v té dob? jsem hledal n?jaké zajímavé automobilové simulátory, které ješt? neznám a jakousi ?irou náhodou jsem narazil na tuto hru. P?i p?e?tení názvu jsem si ?ekl, že se n?kdo inspiroval od velice známé série závodních her, které jsou ovšem lad?ny spíše arkádov? a u hry Live For Speed bylo napsáno, že to má být skv?lý a realistický automobilový simulátor, což se n?kdy psalo také u té znám?jší automobilové série.

Tak jsem si stáhl plnou hru Live For Speed, která byla opravdu plná verze, ale jen pro ty, kte?í si ji zaplatili, já jsem si ji nezaplatil, tak jsem m?l vlastn? demo. P?i spušt?ní a nastavování hry jsem nastavil ovládání hry na klávesnici, klasicky na šipky atd. Jenomže co se nestalo, p?i závodu jsem se rozjel docela dob?e, ale jakmile p?išlo na zatá?ku, tak jsem m?l veliký problém, protože volant se může ve h?e otá?et o více než standardních 45 stup?ů na každou stranu a te? to nevím p?esn?, ale myslím si, že to p?esn? jde o 360 stup?ů na každou stranu, což už ukazuje na opravdový simulátor a na klávesnici to bylo docela t?žké ovládat. Dále jsem zkusil vyhledat informace o h?e a podívat se, jak hra jde lépe nastavit a zjistil jsem, že pokud nemáte volant, je nejlepší mít plyn a brzdu na klávesnici a ovládání zatá?ení na myši a opravdu jsem zjistil, že je to nejlepší možnost.

Postupem ?asu jsem si hru zamiloval a hrál jsem ji docela ?asto, dlouho jsem p?emýšlel o koupi volantu na PC, který jsem si po delší dob? po?ídil, ale to už jsem nehrál tu první verzi Live For Speed S1 (v ozna?ení se objevuje také písmeno, které ozna?uje ur?itý patch hry - p?íklad: Live For Speed S1A, LFS S1B atd.), ale to už jsem hrál Live For Speed S2, ve které byla lepší grafická stránka, lepší vlastnosti vozů, možnost prasknutí pneumatik, v?tší vozový park, více tratí, což ovšem také nebylo vše náplní dema, museli jste si hru zakoupit pro využívání všech vymožeností.

N?co ke h?e. Ve h?e se objevují vozidla, která byste podle jejich názvů t?žko hledali mezi reálnými vozy, vozidla si tvůrci totiž vymysleli, trat? taky, není ale vylou?eno, že vám n?který vůz vzhledem, vlastnostmi, tvarem nep?ipomene n?jakou reálnou p?edlohu. Tvůrci se n?kdy inspirovali reálnými vozy, ale pozm?nili jejich vzhled, vymysleli název, nepot?ebují tedy žádné licence a vozy jsou svým způsobem originály.

Než vyjedete s vybraným vozem, můžete si vůz nastavit podle svého, zm?nit si můžete po?áte?ní palivo v nádrži (ano, opravdu vám může dojít benzin, ale dá se p?i závodu natankovat v boxech), také si můžete nastavit podvozek - výšku, m?kkost, tlak v pneumatikách a jejich druh, silový ú?inek brzd, rozložení brzdné síly více na “p?edek”, nebo na “zadek”, typ diferenciálu a mimo jiné si můžete do vozu naložit pasažéry (ženy nebo muže), nejvíce mohou být v aut? krom? vás (?idi?e) ?ty?i pasažé?i (t?i u nejmenších ?ty?dve?ových aut a jeden spolujezdec v autech typu coupe). Ti pasažé?i tam nejsou jen tak na parádu, oni n?co váží, váží kolem 70 kg, vy také, takže nastavení vozu jenom pro ?idi?e nemusí být stejn? dobré než pro celkov? 5 lidí. P?i nastavování vozu máte možnost kontrolovat, jak se vůz zat?žuje p?i obsazení pasažéry, bez nich, dokonce i palivo n?co váží.

V LFS S2 se vám také mohou zah?ívat pneumatiky, takové st?ídmé zah?átí pneumatik zlepšuje jízdní vlastnosti, ale p?i v?tším zah?átí způsobeném kvůli ?astému prudkému bržd?ní, projížd?ní zatá?ek smykem, nebo p?i rojezdech s prokluzováním kol, pneumatiky ztrácí p?ilnavost a p?i opravdu extrémním a nep?etržitém zah?ívání může dojít až k prasknutí pneumatiky.

Tato hra je velice dobrý a v?rný simulátor automobilových závodů, osobn? si myslím, že je nejlepší, je to také proto, že hra není moc extra graficky náro?ná. Jinak nakonec upozor?uji, že tato hra se musí také platit a koupit si tuto hru můžete na ?eských stránkách v?novaných této h?e. Také vím, že pokud si jakýmkoli způsobem v této h?e odemknete všechna auta a trat?, tak je možná budete mít odemknutá, ale když budete chtít hrát LFS p?es internet, hra se bude chovat jako demo. Protože p?i legální koupi této hry, vám bude p?id?lena licence a ta bude p?i p?ipojení na server pro vlastníky plných verzí vyžadována, nikde jsem ješt? ne?etl o žádném obejití této ochrany, na server se můžete p?ipojit i bez legální verze, ale hra se bude chovat jako demo, když se ale p?ipojíte na server pro demoverze, tak tam n?kdy jezdí s prominutím blbci, kterým je úpln? jedno, že t?eba jedete závod podle pravidel a jezdí v protism?ru a vráží do vás.

Odkazy na stránky: czechlfs.net a lfs.net

Rubrika: Hry | Bez komentářů »

Trackmania Nations

Sobota 16. Červen 2007

Už to také není úpln? nejnov?jší informace, ale p?ed více než rokem jsem se dozv?d?l, že existuje nová hra Trackmania, ale tato narozdíl od ostatních Trackmanií je zdarma a je stejn? zábavná. Do názvu se n?kdy uvádí p?ídavek ESWC (což je zkratka pro Electronic Sports World Cup), protože tato Trackmania je speciáln? vytvo?ena pro tento turnaj.

Pokud neznáte Trackmanii, tak by se tento typ hry dal popsat jako novodobý Stunts, který b?há (b?hal) pod DOSem. Tyto hry si zas tak podobné zdát nemusí, ale mohu ?íci, že jsou postaveny na stejné podstat?, pokud ale neznáte ani Stunts, tak v Trackmania Nations ovládáte takové futuristické auto, formuli, ocitáte se na jakémsi stadionu, na kterém jsou postaveny různé trat?, které bývají n?kdy hodn? krkolomné, nep?edvídatelné a jde na nich o to, abyste zajeli co nejlepší ?as, abyste mohli postupovat dále. Vždy po dojetém kole se vám zobrazí, jací jste byli a nejdůležit?jší pro vás je informace, zda jste se umístili do prvních t?ech míst, pak postupujete dále.

Ze za?átku, když si zvyknete na ovládání, tak budete ?asto dojížd?t t?eba i na prvním míst?, ale postupem ?asu to již bude složit?jší, protože abyste mohli dojet první, musíte jet po?ád velice bezchybn?, jist? a hlavn? rychle.

Tato hra dokáže velice dob?e pobavit. Můžete si ji zapnout kdykoliv, pokud nechcete hrát n?jaké zdlouhavé složité hry, protože v této h?e trvá každé kolo velice krátkou dobu, pokud se vám ho poda?í zajet podle svých p?edstav a hlavn? nad touto hrou se nemusí zas tak hodn? p?emýšlet.

Odkaz na stažení: Trackmania Nations

Oficiální web: Trackmanianations.com

Rubrika: Hry | Bez komentářů »

?eská hra Chameleon

Úterý 12. Červen 2007

Asi p?ed rokem a půl jsem si pro?ítal na internetu n?jaké recenze, v té dob?, nových her a za?al jsem ?íst i recenzi na hru Chameleon. Už z názvu by se dalo o?ekávat, že by to mohla být n?jaká hra, kde by ú?elem hry bylo skrývání a bezslyšné plížení se kolem nep?átel, ?ili n?jaká stealth akce. Na druhou stranu by si n?kdo ovšem mohl p?edstavit hru, kde budou hlavními aktéry ti plazi, chameleoni, avšak to není pravda.

Tato hra je opravdu stealth akce a hlavní hrdina je ?lov?k. Jestliže znáte ?eskou hru Mafia od Illusion Softworks, tak ve h?e Chameleon poznáte herní engine, je to upravený engine z Mafie - LS3D. Sice v té dob? byla již Mafia zastaralá, tím pádem i engine, ale Chameleon zase nevypadá graficky úpln? špatn?. Jinak jako výrobce této hry je uvedeno studio Silver Wish Games, protože firma Illusion Softworks zanikla.

Hlavním aktérem této hry je bezejmenný bývalý agent CIA, který když byl malý kluk, tak byl jeho otec jako velvyslanec v n?jaké arabské zemi spolu s jeho ženou zast?elen, atentátník malého chlapce nechal živého (kdyby ne, tak bych se o aktérovi nezmi?oval jako o bývalém agentovi CIA), ale on jako kluk si to zapamatoval, chce se pomstít, a proto pátrá po různých ?ástech sv?ta (Moldávie, Afgánistán, Albánie, Makedonie…).

Tato hra si bohužel (bohudík) nehraje na Splinter Cell, kde hlavní hrdina p?edvádí hrdina n?jaké krkolomné kousky, ale hlavní aktér hry Chameleon je vlastn? b?žný ?lov?k (no úpln? b?žný ?lov?k to asi nebude, když byl agent CIA, n?co asi umí) s nadstandardní výbavou, ovšem je to ?lov?k se schopnostmi se potichu a neslyšn? pohybovat a um?t se skrývat (i když to bude spíše na vás, jak vy se dokážete neslyšn? pohybovat a skrývat).

Ve h?e se samoz?ejm? objevují i zbran? palné, ale myslím si, že je lepší je moc nepoužívat, ve této h?e palné zbran? teoreticky musíte použít asi ve t?ech misích (nevím te? p?esn? v kolika misích) a v ostatních můžete projít i bez st?ílení a navíc v n?kterých misích můžete st?ílením vyvolat poplach a ne moc ?asto z toho vyjdete živí.

V této h?e je nejlepší hledat stíny a ?ídit se takovým m??i?em, který vám ukáže, z jaké vzdálenosti vás může nep?ítel zahlédnout, také vám může pomoci v n?kterých situacích, že když vás n?kdo na velkou vzdálenost zahlédne, tak objeví se vám nad ukazatelem viditelnosti takové oko, když je bílé, můžete se ješt? rychle schovat do stínu, aniž by se vyvolal n?jaký poplach, protože nep?ítel pouze p?ijde blíže k tomu místu, kde vás vid?l a půjde pry?, ale když to oko z?ervená, tak máte smůlu.

Zneškod?ovat nep?ítele se dá nejlépe zezadu a to, aby vás ten nep?ítel nevid?l, můžete ho bu? omrá?it paralyzérem (zabere menší ?as p?i zneškod?ování, ale může ho n?kdo z “kolegů” poté probudit), nebo p?kn? ru?n? uškrtit (zabere delší ?as, avšak neprobudí se).

Ve výbav? se může dále objevit dalekohled se vzdáleností objektu, no?ní vize, paklí?, kuš atd. Ta kuš je velice dobrá v?ci?ka, máte do ní na misi sice jen t?i šípy, ale dokáže na docela velkou vzdálenost uspat protivníka (i když také nest?ílí na nekone?nou vzdálenost, n?kdy můžete být dál a šíp prost? nedoletí) a ve h?e jsem ji používal docela hojn?. Jinak jsem si ješt? vzpomn?l, že ve výbav? můžete mít na pár misí i mikrofon na dálku, ale n?jaký ú?el má pouze pro první misi, kde ho dokonce použít musíte. N?kdy je ú?elem mise n?co vyfotografovat, tak se vám ve výbav? objeví i fotoaparát.

Jinak st?elné zbran? se tam objevují od ru?ních poloautomatických pistolí (n?které s tlumi?em), p?es automatické zbran? (samopaly - MP5, atd.), až po zbran? s dalekohledem, které hojn? využijete na tiché zabíjení na docela velkou vzdálenost.

I když tato hra není zdarma, tak jsem ji sem p?esto za?adil, protože o této h?e se moc nemluví, já jsem o ni zavadil náhodou, zalíbila se mi a vůbec nelituji její koup?, sice jsem jí p?ímo neplatil, ale i když nejsou peníze moje a jsou podle m? špatn? investované, tak jich lituji, ale této hry opravdu nelituji. Když jsem ji dostal, stála asi 700 K?, te? stojí asi 250 K?, což není tak moc a nemusíte si hrát s obcházením n?jakých ochran, n?kde na internetu jsem také ?etl, že se spušt?ním kopie této hry bývají problémy. Ješt? taková poznámka, hra je vlastn? ?eská, ale dialogy ve h?e jsou namluveny anglicky, proto jsou tam obsaženy původní ?eské titulky.

N?jaké weby o této h?e: Chameleon-game.ic.cz a Chameleon.hotgames.cz.

Rubrika: Hry | Bez komentářů »

Grand Theft Auto I a II

Pondělí 11. Červen 2007

Nevím, jak je kdo zb?hlý v po?íta?ových hrách, ale myslím si, že jestliže n?kdy n?kdo alespo? zavadil o n?jakou po?íta?ovou hru, dostal se do rozhovoru s n?kým o hrách, zaslechl n?jaký rozhovor, nebo si po?etl v pár ?asopisech o hrách na po?íta?, mohl mít docela dobrou možnost slyšet o jedné h?e z této série nebo celé této sérii po?íta?ových her Grand Theft Auto, jejíž název by se dal p?eložit “Velká automobilová loupež”. U znalců her se o této sérii mluví jako o legend? z ak?ních her.

V tomto ?lánku se zmíním pouze o prvních dvou dílech, protože tyto dva díly se již nemusí platit a dají se jednoduše stáhnout z oficiálních stránek Rockstar Games. Pokud tyto dva díly opravdu neznáte nebo neznáte ani tuto sérii her, tak se jedná o ak?ní hru, kde ovládáte postavu, se kterou můžete krást auta, používat zbran? na zabíjení, auty se dají p?ejížd?t chodci, ale jen toto není úplnou náplní hry. V této h?e jde p?edevším o mise, kde se výše vy?tené možnosti mohou objevit, ale jsou tam i mise, které jsou t?eba jenom o tom, abyste n?koho n?kam odvezli atd.

Abych n?jak tuto sérii porovnal mezi sebou, tak uvedu, že v prvním díle vidíte veškeré d?ní zeshora, z pta?í perspektivy, taktéž to je i u druhého dílu, jenže ten má lepší grafické zpracování a ke hraní je již pot?eba grafická karta, která umí Direct3D, zatímco v prvním díle takovou kartu mít nemusíte. Od t?etího dílu až do zatím posledního, který vyšel (GTA San Andreas) je vše ovládáno a vid?no zpoza hlavní postavy, vlastn? vidíte svou postavu zezadu a vše je již ve 3D.

Já si myslím, že je to docela dobré, když se dají první dva díly zdarma leagáln? stáhnout z internetu, sice jsou ty hry zastaralé, ale alespo? pro m? docela zábavné a myslím si, že i v dnešní dob? se dají hrát a pokud jste je nikdy nevid?li, můžete je alespo? zkusit.Odkaz ke stažení: Rockstar Classics

Na tomto odkaze si vyberete, zda si stáhnete první nebo druhý díl (kliknutím na obrázek onoho dílu), dole bude takový formulá?, který můžete vyplnit zcela vymyšlen?, ani E-mail nemusí být pravdivý (E-mail musí být ale ve formátu “n?co@n?co.n?co”, musí tam prost? být ten zaviná? a ta te?ka), ostatní údaje napsat jakkoliv, ale můžete i popravd?. Hezké hraní a pozor, tyto hry jsou vhodné pouze pro starší 18 let.

Rubrika: Hry | Bez komentářů »