Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Archiv rubriky: 'Hardware a jiná technika'

A4Tech K5-52D - velice hezká notebooková myš

Neděle 20. Září 2009

?vod

Asi rok jsem k notebooku Asus Eee 701 používal oby?ejnou USB optickou myš od zna?ky Genius (NetScroll 120). Myš mi dostate?n? vyhovovala, ale když jsem t?eba pracoval na stolním po?íta?i, kde je p?ipojena herní myš od zna?ky A4Tech (X-750F), tak jsem citeln? poznal ten rozdíl. A4Tech myš je velice p?esná, pohodlná a tichá, zatímco oby?ejná myš od Geniusu má “hlasitá” tla?ítka, kole?ko tiché také není, není tak p?esná a chyb?ly mi zde další tla?ítka pro návrat zp?t a dop?edu t?eba v internetovém prohlíže?i.

Výb?r myši

Když jsem m?l ?as, rozhlížel jsem se po internetu po n?jaké jiné zajímavé myši, zajímavé jak parametry, tak vzhledem. Narazil jsem na myš A4Tech K5-52D, která m? naprosto uchvátila vzhledem a parametry, tak jsem ji za p?esn? 300 K? zakoupil. Sice má optický sníma?, ne laserový, ale p?esto je velice p?esná, má m?nitelné rozlišení pomocí speciálního tla?ítka, zvládá 400, 800, 1200 a 1600 DPI.

Vzhled

Svrchní plocha této myši je celá lesklá, v?tšinu zabírá plast, který má barvou a vzorováním napodobit karbonový vzhled, tento vzor mají také hlavní dv? tla?ítka myši. Zbytek je ?erný plast, který obklopuje ten “karbonový”, a tento ?erný plast se také vyskytuje v oblasti kole?ka, tla?ítka pro zm?nu rozlišení a ješt? jednoho malého tla?ítka. I na bocích myši z ?ásti zasahuje ?erný lesklý plast, boky jsou však v?tšinou tvo?eny z matného a drsn?jšího, tudíž mén? klouzavého, plastu a na každém boku je také gumová protiskluzová ploška, zá? myši obsahuje lesklý a matný plast vyrovnan?. P?ední tla?ítka mírn? zasahují i do p?ední ?ásti myši, také jako matný a lesklý plast. Vep?edu je však také konektor miniUSB pro p?ipojení kabelu, myš má totiž odpojitelný kabel, o tom ješt? pozd?ji. Spodní strana myši je krom? kluzných plošek, optického sníma?e tvo?ena op?t z již zmín?ného matného plastu a spodní ?ást také obsahuje otvor, kam se dá uložit smotaný USB kabel.

Velikost a tvar

Pokud budu mluvit o velikosti a tvaru této myši, tak musím ?íci, že její “kolegyn?” A4Tech X-750F je prost? ve všech sm?rech o n?co málo v?tší. X-750F je delší (tento rozdíl je dosti znatelný), v n?kterých místech je X-750F také širší, X-750F je také vyšší, může se zdát také o n?co málo t?žší než K5-52D. A vůbec je X-750F lépe tvarovaná do ruky než její “kolegyn?”, byla také dražší. Avšak barevn? se mi líbí více moje nová myš K5-52D a ?ekl bych, že díky jejím standardním “myším” tvarům je taková decentn?jší než její v?tší “kolegyn?”. X-750F je prost? vyložen? herní myš a K5-52D je notebooková, tudíž je spíše pro standardní práci. K5-52D délkou trochu zaostává i za Genius NetScroll 120, ale opravdu je malinko. Obecn? však můžu ?íci, že A4Tech K5-52D není zas tak malá myš a že dokáže nahradit kdejakou myš u stolního po?íta?e narozdíl od jiných p?enosných notebookových myší.

Tla?ítka

Te? n?co málo k tla?ítkům. Myš A4Tech K5-52D má celkem 7 tla?ítek, z nichž 6 tla?ítek si můžete pomocí dodávaného a i stažitelného softwaru p?enastavit, pokud však software (Oscar Mouse Editor Software) nenainstalujete, myš bude p?esto fungovat, avšak tla?ítka budou mít základní nastavení. Myš nepot?ebuje žádné zvláštní ovlada?e. Myš má tedy standardní dv? tla?ítka, levé a pravé, další dnes již standardní ovládací prvek je kole?ko s funkcí prost?edního tla?ítka. Jedno z tla?ítek “navíc” je menší a je v malém vý?ezu levého tla?ítka, toto menší tla?ítko má jako standardní funkci dvojklik (na otevírání složek, dokumentů atd., nebo je použitelné i ve hrách). Dalším je malé tla?ítko z průsvitného plastu (jehož barva osvícení ur?uje aktuální rozlišení myši) umíst?nné v ?erném plastu za kole?kem, což je již zmín?né tla?ítko na zm?nu rozlišení a jeho funkce je standardním softwarem nem?nitelná. Poslední dv? tla?ítka “navíc” jsou ob? na levém boku, jsou umíst?na za sebou, p?ední má standardní funkci, nap?íklad v internetovém prohlíže?i, o stránku zp?t a to druhé vp?ed.

Odpojitelný kabel

Tato myš má odpojitelný kabel, který má funkci samonavíjení na takovou plastovou cívku, se kterou kabel tvo?í celek a bez poškození cívky kabel ven nedostanete. Celková délka kabelu bez konektorů je opravdu výrobcem udávaná délka 60 cm, což opravdu není moc. Délka kabelu se dá cívkou nastavit ve ?tv?ech krocích, kdy postupn? taháte za konektory od sebe a v ur?ité pozici se vždy kabel “zastaví”. Po úplném vytažení a uvoln?ní a následném dalším zatažením má kabel tendenci se automaticky zp?t namotat na cívku. Jak jsem již psal kabel má asi 60 cm maximáln?, což u v?tšiny standardních notebooků (14″ a více), které mají USB porty pouze na levé stran?, nesta?í úpln? dokonale k tomu, abyste notebook kabelem obkroužili a mohli “jezdit” s myši na pravé stran?. Toto se netýká t?eba Asus Eee 701, který nejen, že má 2 USB porty na pravé stran?, ale kabel také dokáže notebook “obejít” ze strany levé, kvůli velikosti (mali?kosti) toto Eee. Samoz?ejm? ale není problém použít kabel jiný, jelikož jde o standardní kabel miniUSB a ten se dá nahradit. M? však k mému notebooku ten dodávaný sta?í a vyhovuje, protože je skladný a také velice lehký, proto vám nest?žuje práci s myší. Smotaný kabel se dá uložit do již zmín?ného otvoru na spodní stran?.

Oscar Software

N?co málo k softwaru Oscar Mouse Editor. Pomocí tohoto softwaru si můžete p?enastavit funkci jakéhokoli tla?ítka krom? tedy tla?ítka pro zm?nu rozlišení (zde se dá zm?nit pouze barevná kombinace ozna?ující aktuální rozlišení myši; standardní barevné rozlišení je: 400 DPI - nesvítí, 800 DPI - zelená, 1200 DPI - oranžová, 1600 DPI - ?ervená; dá se nastavit i to, aby blikaly dv? barvy naráz). K ostatním tla?ítkům tudíž můžete nastavit i jiné funkce, t?eba spušt?ní internetového prohlíže?e ?i multimediálního p?ehráva?e, nebo spušt?ní, zastavení ?i p?eto?ení skladby a videa, nebo zoomování internetových ?i dokumentových stránek, dále se dá nastavit spoušt?ní aplikací, dokonce se dají nastavit různé klávesy ?i klávesové zkratky. Avšak velikým plusem této aplikace je, že se dají nastavit takzvaná gesta. Vyberete si t?eba jedno tla?ítko a k tomu můžete nastavit až 16 gest s podobnými funkcemi, jako jsou výše vyjmenované. Já jsem si t?eba gesta nastavil na tla?ítko dvojkliku, ale můžete použít t?eba jedno z bo?ních tla?ítek. Možností, jak využít softwaru je spousta a ani je nechci všechny vyjmenovat.

Záv?r

Myš m? opravdu uchvátila vzhledem i funkcemi. Její vzhled je opravdu velice luxusní a decentní zárove?, její obecný tvar bude snad vyhovovat v?tšin? uživatelů, t?eba jen jako záložní myš. Pokud si ji však po?ídí levák, který používá myš v levé ruce, asi mu nebude vyhovovat pozice tla?ítek “navíc”, což by byl asi problém a opa?ná myš se ned?lá. N?kde jsem však ?etl, že hodn? leváků používá myš v pravé ruce, ale nevím, zdali je to pravda. Já tuto myš osobn? doporu?uji. ?ekám na p?ípadné dotazy, které se pokusím zodpov?d?t. Ješt? napíši, že uvedu radši jen odkaz na oficiální stránky, abyste v?d?li, jak myš vypadá, protože moje fotografie by její opravdovou krásu nedokázali popsat.

A4Tech.com (oficiální web myši K5-52D)
A4Tech.com (software a ovlada? ke stažení)

Rubrika: Hardware a jiná technika | Bez komentářů »

Asus Eee 701 - Windows XP

Středa 2. Září 2009

Když jsem se v ?lánku o vým?n? opera?ní pam?ti zmínil, že od ?lánku, kde jsem psal o dlouhodobých zkušenostech s tímto Eee, se n?co málo zm?nilo, opera?ní pam?ť nebyla ta jediná v?c.

V ?lánku o zkušenostech jsem mimo jiné můj názor na systém Eeebuntu verze 2.0, který jsem ovšem následn? vym?nil za Eeebuntu 3.0. Mezitím (a i po nainstalování Eeebuntu 3.0) jsem samoz?ejm? ozkoušel spoustu dalších distribucí linuxu pomocí LiveCD (LiveUSB) verzí jako EasyPeasy, FluxFlux, EeeDora, Puppeee, Kubuntu, Xubuntu ?i Slax.

Jelikož Eeebuntu 2.0 jsem m?l ve verzi NBR (Notebook Remix) a zjistil jsem, že spoušt?? aplikací v této distribuci nepoužívám. A navíc se mi zdálo, že mám zabráno hodn? místa na disku hned po instalaci, protože mi po instalaci zbylo ze 4 GB (doopravdy asi 3,88 GB) “jen” asi 1,2 GB a po instalaci pár programů navíc se mi místo na disku “smrsklo” prakticky jen na 600 MB, což se mi zdálo málo, protože mám rád rezervu, rozhodl jsem se, že si stáhnu Eeebuntu ve verzi Base, kde si doinstaluji prográmky, které doopravdy pot?ebuji. To již byla nová verze Eeebuntu 3.0. Zde mi po instalaci pár prográmů, které jsem využíval zbývalo asi 1,2 GB volného místa.

N?jaký ?as jsem fungoval s tímto linuxem, ale poté jsem p?emýšlel, pro? bych m?l používat n?jaké upravené Ubuntu, když mohu vyzkoušet pravé Ubuntu. Dal jsem se do instalování Ubuntu 9.04. Poté jsem podle tohoto návodu nainstaloval kernel pro EeePC. A p?i testování funk?nosti jsem nem?l s ni?ím problém, p?es WiFi jsem se p?ipojil, rozlišení displeje sed?lo, touchpad fungoval atd. Programy, které jsem doinstaloval v Eeebuntu, zde samoz?ejm? fungují také. Klávesové zkratky mi fungovaly až na zapnutí a vypnutí WiFi, což jsem se sice snažil napravit, ale stále marn? a nem?l jsem vždy tolik ?asu na to to vy?ešit, nechal jsem to tedy b?žet.

Po ?ase jsem ale p?išel na další problém, že pokud jsem použil program GFceu (program na emulaci Nintenda za použití OpenGL) a spustil n?jakou hru, tak se ta hra trhala, a?koli když jsem tento program používal v Xandrosu, tak hry b?žely plynule, což se týkalo i hry SuperTux. Ne že bych cht?l na tomto notebooku hrát, ale cht?l jsem, abych m?l k dispozici “plný výkon”, který Eee zvládá, snažil jsem se najít problém na internetu, kde jsem se do?etl n?co jako, že se k linuxovým distribucím jako je Ubuntu nedodávají ty správné ovlada?e zvládající OpenGL (to je p?ípad i Eeebuntu). N?jakou dobu jsem se snažil n?jaké jiné najít, avšak neúsp?šn?.

Rozhodl jsem se tedy, že vyzkouším nainstalovat Windows XP (které jsem p?ed tím nezkoušel), jelikož pro n? mám na dodávaném DVD oficiální ovlada?e. Pro instalaci jsem použil 2GB oby?ejný flashdisk a tento návod. Návod opravdu funguje, jen je důležité nemít p?i instalaci Windows vloženou SD(HC) kartu, pokud na ni nechcete Windows instalovat a je lepší ?te?ku v BIOSu po dobu instalace úpln? vypnout, protože se mi stalo, že jsem ve ?te?ce kartu m?l a po instalaci mi Windows nab?hla jen s vloženým instala?ním flashdiskem a bez n?j systém nenab?hl. Jelikož systém Windows mé pam?ťové kart? ve ?te?ce p?id?lil písmenko C a vnit?nímu systémovému disku písmenko D, p?i?emž p?ímo v instalaci se hlavní disk hlásil jako C, považoval jsem to za hlavní důvod neúsp?chu. Pomohl by možná tento návod pro zm?nu písmena systémového disku, kdy se písmenka v registru “prohodí”. Já jsem však instalaci radši provedl znovu.

Systém Windows XP mám se Service Pack 3. Systém nabíhá slušn? rychle, snad rychleji než Ubuntu, myslím si, že rychlost nabíhání je srovnatelná se systémem Xandros. Po instalaci všech ovlada?ů, funguje vše tak jak má, WiFi, klávesové zkratky, rozlišení displeje, zvuk, grafická karta atd. Musel jsem si však nainstalovat i ovlada?e pro můj tuner Asus MyCinema U3100 a také program TotalMedia od ArcSoft, který je na CD od tuneru. P?ijímám tedy i televizi. Zkoušel jsem i OpenGL, nap?íklad hru SuperTux a b?ží mi plynule. Toto Eee nap?íklad zvládá hry Grand Theft Auto 3 ?i dokonce Grand Theft Auto: San Andreas (video zde a zde). Osobn? jsem zkoušel i hru Mafia (demo). Díky 2GB pam?ti hra nabíhá svižn?, avšak musí se snížit detaily, aby byla hra plynulejší, protože na plné detaily je hra pomalejší.

Zatím si na tento systém nest?žuji, protože mi zdánliv? p?ipadá svižn?jší než Ubuntu a funguje mi zde vše, co pot?ebuji. Trochu m? však mrzí, že bych nemohl mít kvůli malému vnit?nímu disku nainstalovaný vedle Windows i Linux (nap?íklad Ubuntu), protože dost v?cí se mi v Linuxu zdá pohodln?jší a jednodušší.

Rubrika: Hardware a jiná technika | Bez komentářů »

Asus Eee 701 - Jak jsem vym?nil opera?ní pam?ť

Středa 2. Září 2009

Od doby tohoto ?lánku, kde jsem popisoval své delší zkušenosti s tímto opravdu malým notebookem, se již n?co málo zm?nilo. Co konkrétn?? Nap?íklad že jsem, jak jsem se v nadpisu zmínil, vym?nil opera?ní pam?ť.

?as od ?asu se mi stávalo, že mi prohlíže? Opera, když jsem m?l ote?eno více panelů a ješt? jsem stahoval pár souborů, ob?as “zasekal” opera?ní pam?ť, kdy vůbec systém necht?l reagovat na žádné povely a ?asto jsem musel vypnout systém natvrdo. Po ?ase jsem se rozhodl, že si tedy opera?ní pam?ť vym?ním.

Necht?l jsem troška?it, tak jsem se podíval po 2GB pam?ti typu DDR2, kolik stojí a zda mi ji vůbec můj malý notebook, respektive pam?ťová sb?rnice, pobere. Zjistil jsem, že 2 GB jsou v po?ádku a že je to maximum, dále byla důležitá frekvence pam?ti, zvládaná je 667MHz, ?etl jsem i o tom, že se dá koupit i pam?ť s 800 MHz, avšak pam?ť se stejn? podtaktuje, takže je to pro Eee zbyte?né. Ješt? je důležité pamatovat na to, že opera?ní pam?ti pro notebooky nejsou kompatibilní s pam?ťmi pro stolní po?íta?e, proto se v obchod? p?i koupi pam?ti pro tento notebook musíte podívat po typu SODIMM DDR2.

Můj konkrétní kus byl v obchod?, kde jsem nakupoval, ozna?en: SODIMM DDR2 2GB, PC5300(667MHz), CL5, KINGSTON ValueRAM. Po vyhledání této pam?ti ve zboží na internetu vychází momentální ceny od 550 K? až do možných 1100 K?. Já osobn? jsem ji kupoval také p?es e-shop, ale s vyzvednutím na kamenné prodejn?, která se vyskytuje ve m?st?, ve kterém bydlím. Moje pam?ť byla asi za 670 K?, což je sice více než na nejlevn?jším e-shopu, ale po p?i?tení ceny za poslání ke mn? domů by cena vyšla nastejno. Další informace o této pam?ti jsou zde (v angli?tin?).

Pam?ť se prodává v klasickém plastovém obalu, pam?ť pro notebooky je o dost menší než v klasickém PC, takže i moje plastová krabi?ka byla dost malá. V tomto obalu se pod pam?tí nacházel složený papír, na kterém je mimo jiné obrázkový návod o 6 úkonech, jak pam?ť vym?nit. Popíšu zde snad jen jednodušší popis, jak pam?ť vym?nit, protože to opravdu zvládne každý.

Toto byla moje první vým?na opera?ní pam?ti a sám jsem si p?ed vým?nou ?íkal, že to možná bude problém, ale není. Stru?n? se tedy zmíním co a jak.

Prvním důležitým krokem je mít vypnutý notebook, dále je pot?eba ho mít odpojený i z elektrické zásuvky a dalším důležitým krokem p?ed samotným otevíráním dví?ek opera?ní pam?ti je vyndat i baterii. Dví?ka pro vým?nu opera?ní pam?ti se v Eee 701 (4G verze) vyskytují na spodní ?ásti notebooku uprost?ed, jsou to jediná dví?ka nacházející se v tomto prostoru.

Tato dví?ka drží dva šroubky a další plastové úchytky. Sta?í jen vyšroubovat dva k?ížové šroubky (ovšem nejd?íve se musíme zbavit samolepky, která jeden p?ekrývá, o tom se zmíním pozd?ji), dví?ka otevírat a vycvaknout z bo?ních zp?tných há?ků. Nakonec je můžeme vysunout z úchytek, které jsou na opa?né stran? než šroubky. Pokud máme Eee nasm?rováno p?ední stranou s kontrolkami k nám, tak pod dví?ky jsou dva otvory, z nichž ten blíže k nám obsahuje opera?ní pam?ť. Ješt? p?ed vým?nou je důležité nebýt nabitý statickou elekt?inou, tudíž se musíme o n?jaký vodivý p?edm?t (který není sou?ástí notebooku) vybít, což platí i u normálních po?íta?ů. Pam?ť jako takovou drží z boku dv? úchytky, které se musí odsunout od pam?ti sm?rem do stran a pam?ť tak uvolnit. Poté má pam?ť tendenci se vyklopit do úhlu asi 30° od základní desky, takže ji necháme vyklopit. Až je pln? vyklopena, můžeme ji vyndat a stejným sm?rem vložíme pam?ť jinou. Na vloženou pam?ť tla?íme, dokud ji nedostaneme op?t do t?ch bo?ních úchytek, do zacvaknutí. Te? si pro jistotu necháme dví?ka otev?ená, oto?íme notebook, vložíme baterii ?i zapojíme notebook do elektrické zásuvky a zkusíme, zda je pam?ť funk?ní, zda ji notebook na?etl. Můžeme se podívat do BIOSu (klávesa F2 p?i nabíhání) nebo můžeme nechat nab?hnout i systém a zde zkontrolovat. Op?t vypneme, odpojíme pro jistotu od elektrické sít? a baterie, p?iložíme dví?ka, která zasuneme do úchytek, zacvakneme a nakonec zašroubujeme.

Te? k té samolepce, můj notebook m?l na pravém šroubku bílou nálepku EeePC (můžete mít i jinou), která se v aktuální dob? může sundat, aniž byste ztratili nárok na záruku. Protože v dob?, kdy se tento notebook objevil na ?eském trhu, tak toto neplatilo. I když jste m?li standardní dvouletou záruku na tento notebook a n?kde jste se do?etli, že p?i vým?n? opera?ní pam?ti v “normálním” notebooku se záruka neztrácí, tak u Eee bohužel ano. Ovšem po ?ase Asus “zm?nil názor” a pam?ť si můžete vym??ovat beze ztráty nároku na záruku.

Vým?na této pam?ti se mi povedla na první pokus a to se v po?íta?i každý den “nehrabu”, lépe ?e?eno vůbec. Možná se divíte (možná ne), pro? jsem p?i té vým?n? upozor?oval i na vyndání baterie. Je to proto, že i když notebook vypnete a odpojíte od elektrické sít?, tak pokud v n?m necháte baterii, stále jsou n?které obvody pod proudem a můžete si způsobit necht?ný zkrat. O tomto p?ípadu jsem n?kde na internetu ?etl také, takže pozor na to.

Pokud se ovšem na vým?nu necítíte, vým?nu nechte radši na odborníkovi. Pokud byste však cht?li tento návod použít i pro vým?nu pam?ti u jiných notebooků, nejd?ív si zjist?te, zda vůbec máte dví?ka pro vým?nu opera?ní pam?ti, protože nap?íklad n?které nižší modely než je Asus Eee 4G nemají (nem?li) tato dví?ka, myslím, že to byla verze 2G a možná i 4G Surf. A n?které z “normálních” notebooků také taková dví?ka nemají, takže zde byste m?li nechat vým?nu odborníkům, pokud možno v servise od vaší zna?ky. Pokud jste si jisti, že váš notebook dví?ka má, podíval bych se do návodu ?i n?kde na internetu, kde se konkrétn? pod nimi pam?ť nachází, abyste nebyli p?ekvapeni, protože nap?íklad vyšší verze Eee (90x, 100x) mají pam?ť umíst?nou v jiném míst?.

Rubrika: Hardware a jiná technika | Bez komentářů »

Asus Eee 701 - moje delší zkušenosti

Sobota 25. Duben 2009

Již n?jakou dobu jsem vlastníkem notebooku (netbooku) Asus Eee 701. Vlastním (původn?) anglickou 4G verzi, ve které byl p?edinstalován Xandros. Xandros jsem hojn? používal (píšu “používal”, protože jsem již systém zm?nil), protože mi vyhovoval.

Tento stroj sice vypadá velice malý a malý je, ale já jsem si již na n?j zvyknul a malá klávesnice i malý displej mi ned?lají problémy a pokud nap?íklad p?ejdu t?eba k 14″ notebooku, vše mi u n?j p?ipadá hrozn? velké. Možná touchpad by mohl být u Eee 701 o n?co v?tší, avšak p?ipojená USB myš to jistí, používám oby?ejnou Genius myš za 90 K? a jsem také spokojen. Opera?ní pam?ť mám původní 512MB, webkameru prakticky vůbec nepoužívám. Používám pam?ťové karty 8GB SDHC a 16GB SDHC, ob? jsou class 6. A jako poslední p?íslušenství používám TV tuner Asus MyCinema U3100 pro p?íjem pozemního digitálního vysílání.

Zm?na anglické klávesnice na ?eskou byla již n?kolikrát všude popsána, tak se s ní nebudu zde zabývat, ale zmíním se, že po po všech možných updatech se může pomocí p?íkazu sudo dpkg-reconfigure locales vybrat a tím pádem nastavit ?eské prost?edí a rázem máte ?eskou verzi (možná by to šlo by bez updatů, ale mám to odzkoušené s nimi). V Xandrosu jsem m?l také nainstalovanou “plnou plochu”, kterou jsem ale zas tak hodn? nepožíval, vysta?il jsem si s Easy Mode.

Na internet jsem používal ze za?átku již nainstalovaný FireFox, ale pak jsem doinstaloval i Operu, p?es stažený deb balí?ek (stažené deb balí?ky se instalují pomocí p?íkazu sudo dpkg -i soubor.deb kde za soubor.deb napíšete cestu k vašemu staženému deb balí?ku. Jinak spousta programů se dá v po?ádku nainstalovat p?es Synaptic Package Manažer, sta?í si p?idat pár nových repozitá?ů do souboru /etc/apt/sources.list Z původních programů jsem asi hojn? využíval OpenOffice nástroje a textové editory. Další programy, které jsem si doinstaloval, jsou t?eba p?ehráva? XMMS (vypadá jako starý WinAmp), Dosbox (pro DOS hry), n?jaké jednoduché hry jako je SuperTux, zkoušel jsem i OpenArenu (n?co jako Quake III Arena), která b?žela obstojn?. Ale také jsem testoval Wine a XWine pro emulaci Windows aplikací, hlavn? tedy her, moc jsem jich nezkoušel, ale spustil jsem hrateln? hru Atomic Bomberman, dále hru Unreal a Unreal Tournament (zde je ale problém, že p?i skoku mi nefungoval pohyb dop?edu, dozadu a do stran, což je trošku problém v map? Morpheus) a uvedu také, že jsem spustil p?es Wine i GTA: Vice City, které se ale extrémn?, nehrateln? trhalo.

Na výdrž notebooku jsem si nikdy nest?žoval, protože mi notebook vydržel tém?? t?i hodiny se zapnutou Wi-Fi, n?co kolem dvou a půl hodiny p?i sledování filmů a asi ?ty?i hodiny s vypnutou Wi-Fi a pracování s OpenOffice ?i hraním jednoduchých her. S p?ipojením k Wi-Fi jsem nemíval problémy, doma se p?ipojuji na naší zaheslovanou, skrytou a šifrovanou síť (WPA) a není problém. Také jsem se úsp?šn? p?ipojil do bezdrátové sít? Eduroam, i p?es to, že se psalo, že tento notebook to nedokáže. Použil jsem program WPA Supplicant, do souboru /etc/wpa_supplicant.conf jsem uložil doporu?ené nastavení Eduroamu, stáhnul jsem si také pot?ebný certifikát a pak se jen p?ipojil a ono to šlo. M?l jsem ale také nainstalovány všechny dostupné updaty pro internetové p?ipojení.

Avšak i p?es veškerá má spokojení se objevovaly i jisté problémy se systémem Xandros. Nap?íklad se mi n?kolikrát z neznámého důvodu nepoda?ilo do systému vůbec “najet”. P?edtím jsem se ?asto p?epínal z Easy Mode do Full Desktop, ale to nepovažuji jako p?í?inu. Následn? jsem musel použít system recovery (p?i nabíhání systému ma?kat F9) a za?ít znovu. Také se mi asi t?ikrát objevil problém s aplikací DCOPserver, kdy mi t?eba nešel spustit souborový manažer, nešlo nic ukládat na disk a t?eba v analyzátoru zabraného místa na disku mi v tu dobu také “létaly” úpln? nesmyslné i záporné hodnoty. Tento problém jsem také nevy?ešil, takže jsem se rozhodl pro zm?nu. Uvažoval jsem nad Windows XP a jinou linuxovou distribucí. XP jsem zavrhl, protože se mi tento systém nezdá moc praktický pro Eee. Mimochodem jsem se pokoušel jen tak pro zajímavost nainstalovat distribuci eeeXubuntu vedle Xandrosu, což se mi povedlo, z pam?ťové karty to bylo sice velice pomalé, ale fungovalo to. Nakonec jsem si však vybral distribuci Eeebuntu, kterou mám dote?.

Linuxové distribuce jako je eeeXubuntu ?i Eeebuntu se dají do notebooku nainstalovat pomocí flashdisku ?i pam?ťové karty. Stáhnete si iso soubor své vybrané distribuce, stáhnete si program UNetbootin (je pro linux, i pro windows) a pomocí tohoto programu systém na pam?ťové médium dostanete.

Ohledn? Eeebuntu musím ?íci, že jsem prozatím spokojen, ze za?átku mi sice nešla klávesová zkratka pro zapínaní/vypínání Wi-Fi, což je ale normální a vy?eší se to nainstalováním aplikace Eee Control. Te? již vše b?há tak, jak má. Eeebuntu také obsahuje narozdíl od Easy Mode v Xandrosu nastavení napájení, kde se dá nastavit sv?tlost displeje po p?ipojení k elektrické síti, samouspávání po?íta?e po chvíli, také co se má ud?lat po zaklapnutí víka displeje, což mi trochu chyb?lo, možná toto šlo nastavit i v Xandrosu, ale nevím kde. Dále se dá také nastavit rozlišení displeje, pokud mi t?eba Wine rozlišení rozhodil. Do Xandrosu jsem si sice doinstaloval program pro nastavení rozlišení, ale po rozhození programem Wine jsem musel stejn? po?íta? restartovat.

Na filmy ?i videa jsem v Xandrosu používal standardn? nainstalovaný SMPlayer, který jsem si v Eeebuntu doinstaloval také, protože se mi líbí a vyhovuje mi. Zvládá titulky i ?eské, pro správné zobrazování si sta?í nastavit kódování CP1250 a nastavit si systémový font, který podporuje ?eštinu (Arial, Times New Roman, Verdana atd.), tento p?ehráva? si také poradí se soubory flv. Dále jsem si doinstaloval p?ehráva? Kaffeine, který zvládá také videa, ale hlavn? pracuje i s DVB-T p?ijíma?em, který vlastním. V Xandrosu jsem používal program VDR, který mi vyhovoval, ale v Eeebuntu jsem ho nedonutil ke spolupráci. U programu VDR mi jen vadilo jen to, že když jsem se pokusil nahrát n?jaké vysílání, tak mi nahrané video nešlo již p?ehrát (byl to i zvláštní formát). Kaffeine ukládá videa do normálního formátu, mám dojem, že wmv, te? si nejsem jist. Jinak s p?íjmem tuneru MyCinema U3100 není v Kladn? problém ani s tou původní teleskopickou anténkou. Chytám ?T1, ?T2, ?T24, ?T4, Novu, Primu, Novu Cinema, Cool TV, Public TV a ješt? n?jaké rozhlasové stanice.

Jak jsem se již zmínil, se systémem Eeebuntu jsem nadmíru spokojen a zatím m? nepostihly žádné v?tší potíže. N?jaké další zkušenosti m? již nenapadají, proto p?ípadn? po?kám na n?jaké dotazy od vás, jak na Eee, tak na opera?ní systém Eeebuntu ?i Xandros. Pro zajímavost uvedu, že tento ?lánek je psaný v práv? v Eeebuntu na Asus Eee 701.

Parametry, vlastnosti Asus Eee 701 4G:

Displej: 7″ - 800 x 480
Procesor: Intel Celeron M 900 MHz
Opera?ní pam?ť: DDR2 512 MB 667 MHz
Grafická karta: Intel GMA900
Baterie: ?ty??lánková Li-ion 5200 mAh
Disk: 4 GB SSD
2 vestav?né reproduktory (o jejichž kvalit? může n?kdo pochybovat)
Neoprenové pouzdro

Moje dopl?ky:

Pam?ťové karty: A-Data Class 6, 8 GB a 16 GB
?te?ka: Kingston MobileLite 9-in-1 Reader
DVB-T tuner: Asus MyCinema U3100 (použitelný i v normálním PC)
Myš: Genius NetScroll 120 USB
Ochranné pouzdro, které by m?lo být kožené
(koupitelné t?eba zde: DealExtreme)

N?jaké odkazy:

Oficiální stránka Eee: Eeepc.asus.com
Fan stránka Eee: MujEEE.cz
Oficiální stránka Eeebuntu: Eeebuntu
Program UNetbootin: UNetbootin
Stránka eeeXubuntu: EeeUser

Rubrika: Hardware a jiná technika | Bez komentářů »

Fotografie p?ehráva?e Revolt Kryon

Čtvrtek 13. Listopad 2008

Tak jsem se dostal k fotoaparátu a ud?lal jsem pár snímků p?ehráva?e, o kterém jsem se, tuším, v úterý zmi?oval. P?edesílám, abyste prosím omluvili kvalitu n?kterých fotek.
Odkaz na ?lánek: zde

Balení a p?íslušenství

Balení a p?íslušenství
? balení spolu s p?íslušenstvím - USB kabel je pro m? p?íliš krátký, CD na obrázku je s 8 cm prům?rem

Schvrchní ?ást p?ehráva?e
? svrchní ?ást p?ehráva?e

Spodní ?ást p?ehráva?e

Spodní ?ást p?ehráva?e
? spodní ?ást p?ehráva?e - 3,5 mm jack vlevo a miniUSB vpravo (miniUSB je trochu pooto?en, ale funk?ní)

Levý bok p?ehráva?e
? levý bok p?ehráva?e - slot na miniSD kartu

Pravý bok p?ehráva?e

Pravý bok p?ehráva?e
? Pravý bok p?ehráva?e - vypínací p?epína? s funkcí hold

P?ední ?ást p?ehráva?e
? p?ední ?ást p?ehráva?e - displej a dotykový panel

Zadní ?ást p?ehráva?e
? zadní ?ást p?ehráva?e - m?ížka reproduktoru, tla?ítko reset a ozna?ení konektorů se slotem

Displej a klávesnice

Displej a klávesnice
? osv?tlený displej a ovládací panel

Displej

Displej
? detail displeje - ud?lejte si p?ibližný obrázek o kvalit? displeje

Rubrika: Hardware a jiná technika | Bez komentářů »

Můj nový p?ehráva? Revolt Kryon

Úterý 11. Listopad 2008

Na tento p?ehráva? jsem narazil náhodou a vůbec jsem o této zna?ce donedávna neslyšel. Jde o Revolt Kryon, mimo jiné ho můžete najít na internetu pod ozna?ením Revolt MP242. Tento p?ehráva? jsem dostal k svátku, p?esn?ji jsem si ho sám p?ál. P?ehráva? byl uložen v takovém, alespo? na oficiální stránce píšou, dárkovém balení, které je ovšem docela p?kné.

Kryon m? zaujal jeho parametry v pom?ru s cenou. P?ehráva? může mít 1GB až 4GB vnit?ní flash pam?ti, můj má 2GB vnit?ní pam?ť. K tomu ješt? dostanete 2″ (2*2,54 cm) TFT barevný displej s rozlišením 220 bodů na 176 bodů, podporu zvukových formátů MP3, WMA, WAV, OGG, také podporu Lyrics souborů (text písn? b?hem p?ehrávání), umí p?e?íst ID3 tagy. Naladíte si s ním také rádio, ovšem jen se sluchátky, ?i jiným p?ipojeným zvukovým výstupem, protože se bez p?ipojeného za?ízení rádio sice spustí, ale nic nehraje. Rádio dokáže uložit až dvacet nalad?ných stanic do pam?ti. Již jsem se zmínil o barevném displeji, a tudíž možná o?ekáváte podporu videa a to o?ekáváte správn?. Je zde ale há?ek, video se totiž musí p?evést do formátu AMV, bu? programem na oficiální stránce, nebo si můžete najít i jiný (moje volba). S externími titulky si p?ehráva? neporadí a pokud je máte p?ímo ve videu, tak je ur?it? nep?e?tete, protože displej není na tak malý text stav?ný.

Mimo jiných formátů p?ehráva? zvládne TXT, zobrazení textu se mi ale zdá trochu nak?ivo, p?esn?ji je jedno písmeno výše a další níže a naopak, ale nevadí to tolik, možná vadí více, že si neporadí s n?kterými speciáln? ?eskými znaky (neumí velké ?, ?, ?, Ů, s malými si poradí až na ů, velké Ů a malé ů nahrazuje také písmenkem u ale s opa?nou ?árkou.) Text se zobrazuje na ?erném pozadí bílým písmem. A nakonec z formátů umí JPG, GIF a BMP, ?ili obrázky.

P?ehráva? disponuje standardním miniUSB konektorem se standardním 3,5 mm jackem (oba jsou na spodní stran? p?ehráva?e), p?es USB konektor se p?ehráva? dobíjí a dopl?uje obsahem, pokud je p?ipojen k PC. Jedna v?c, která m? také velice zaujala je p?ítomnost nabíje?ky do sít?, což nebývá u t?chto p?ehráva?ů zvykem, protože n?kdy prost? nemám s sebou po?íta? a p?ehráva? bych nem?l jak dobít, te? již mám. USB kabel byl také p?iložen, ale je krátký, což dost nechápu, když je p?iložena nabíje?ka do sít?, protože kabel je tak krátký, že musíte mít p?ehráva? na zemi, nebo možná na posteli (ale já mám t?eba nad zásuvkou psací stůl), abyste ho dobili. Navíc konektor toho kabelu se mi zdá n?jaký divný, p?i p?enosu se mi p?ehráva? odpojoval a p?ipojoval, ale za použití “kvalitn?jšího” kabelu, který vlastním, je všechno v po?ádku. P?ehráva? je dobíjen ze vnit?ní Li-ion baterie (230 mAh).

Hmotnost p?ehráva?e je také velice p?íjemná, n?co kolem 44 gramů (nevážil jsem). Dalším důležitým aspektem pro výb?r, bylo to, že tento p?ehráva? má slot na pam?ťové karty - podle stránek micro SD, podle ?eského návodu mikroSD, podle mého zkoumání a následného otestování půj?enou micro SD kartou s adaptérem na mini SD jsem zjistil, že slot má n?co kolem 1 cm na ší?ku, takže by tam micro SD karta zapadla, ale nedržela, takže jsem použil adaptér na mini SD a je to tak, p?ehráva? podporuje mini SD, ne micro SD (alespo? můj kousek), což je docela zajímavý problém, ale osobn? mi to nevadí, protože jsem p?edem žádnou kartu nekoupil.

Dalším sporem je to, že se v manuálu píše, že se p?ístroj zapíná p?epína?em na spodní stran? (umíst?ným mezi USB a 3,5 mm jack), pravda je ale ta, že tento p?epína? je na pravé stran? spole?ný s p?epína?em HOLD (zamknutí kláves). Dále jsou také v manuálu uvedené různé obrázky z prost?edí p?eháva?e, které se liší od prost?edí v mém p?ehráva?i. A poslední chyba je ta, že si můj p?ehráva? po vypnutí nepamatuje datum a ?as, zatímco rádio stanice ano, ale m? osobn? ten ?as nevadí. Snad by všechny softwarové chyby vy?ešil nový firmware, který je podporován, jen jsem ho ješt? nenašel nikde ke stažení.

Ješt? jsem se nezmínil o klávesnici (spíše ovládacím panelu), p?ehráva? totiž žádná viditelná mechanická tla?ítka ?i p?epína?e (až na zapínací) nemá. Z fotek z internetu se to také tak zdá, vypadá to jako kdyby m?l p?ehráva? dotykový ovládací panel. Po prvních krocích s p?ehráva?em jsem si myslel, že je na povrchu celistvá plocha, která promá?knutím ur?ité ?ásti zmá?kne n?jaký spína? pod ní, ale to se mi vyvrátilo, když jsem na panel použil n?co plastového. Panel nereagoval, pokud jsem ale použil kov, t?eba baterii ?i ocelové hodinky (to je to, co jsem m?l po ruce), panel reagoval, tudíž jsem vydedukoval, že panel je asi opravdu dotykový. Možná to vypadá divn?, že tady ?eším takto sáhodlouze dotykový panel, ale opravdu jsem to ne?ekal u p?ístroje asi za 570 K? s t?mito parametry.

Ohledn? p?ehrávání hudby ?eknu, že m? kvalita vyhovuje, je to srovnatelné s p?ehráva?em Teac MP-111, je zde asi 7 různých módů pro p?ehrávání hudby od rocku po klasiku. Bohužel nemám možnost porovnat s n??ím lepším a nemám ani tak extra vysp?lý hudební sluch. Videa jsou také vcelku slušn? pozorovatelná, pokud si můžete nastavit v p?evad??i po?et snímků za vte?inu na vyšší hodnotu. Jak jsem již p?edem napsal, že jsem na p?evád?ní videí za?al používat jiný program, tak chci up?esnit, že původní se jmenuje AMV Video Convert Tool a můj používaný se jmenuje Bytessence AMVConverter, původní nepoužívám, protože se mi zatím druhý líbí více.

Možná na záv?r ješt? uvedu, že p?ehráva? má vestav?ný reproduktor, ale nemá cenu si od n?j nic slibovat, mladým by to možná vyhovovalo na machrování po ulici, ale pokud chcete kvalitn?jší stereo poslech, zvolte sluchátka. O výdrži také nemám p?esn?jší údaje, mohl bych se ale v budoucnu pokusit o n?jaké ty testy. Další zde neuvedené údaje si můžete najít na internetu, ?asem se také pokusím, jestli zbyde ?as, ud?lat pár fotek.

Oficiální stránka p?ehráva?e: zde

Program AMW Video Convert Tool: zde

Program Bytessence AMVConverter (BAMV): zde

Rubrika: Hardware a jiná technika | 2 komentáře/ů »

Cena vs. pam?ť u MP3 p?ehráva?ů

Čtvrtek 7. Srpen 2008

Už p?edem rad?ji ?íkám, abyste brali tento p?ísp?v?k jako velice jednoduché a krátké zauvažování.

N?kdy se tak dívám po internetu a hledám n?jaký p?ehráva?, který by m? zaujal velikou pam?tí za rozumnou cenu a m?l t?eba ješt? slot na pam?ťové karty a když by byl hodn? výhodný, t?eba bych si ho i koupil, i když mám te? Teac MP-111, ale zatím jsem žádný vhodný nenašel. Osobn? ?íkám, nejde mi o zna?ku ani o n?jaké extra kvalitní p?ehráva?e, spíše o co nejv?tší pam?ť za výhodnou cenu, tak m? tak napadlo ud?lat si osobní průzkum, kolik pen?z u p?ehráva?e zaplatím za 1 GB.

První p?ehráva?, co m? zaujal je Canyon CN-MP4DH se 4 GB pam?tí, který jsem vid?l n?kde za 805 K? a n?kde za 714 K?, tudíž cena za 1 GB je 201,25 K?, respektive 178,5 K?, což vypadá velice výhodn? oproti p?ehráva?i s 1 GB pam?tí za 400 K? (Teac MP-114) nebo za 800 K? SanDisk Sansa Shaker s pam?tí 512 MB. Samoz?ejm? zde hrají roli jiné důležité aspekty, vzhled, velikost, výbava, zna?ka, displej (barevný, ?ernobílý), výb?r formátů (p?ípadn? i u videí), výrobní náklady atd., ale to m? ani tak nezajímalo. Osobn? bych také preferoval malý p?ehráva? s AAA baterií, t?ch je však malé množství na výb?r.

Pak m? ovšem zaujala cena za 1 GB u p?ehráva?ů s pevným diskem, t?eba takový Apple iPod Classic se 160 GB diskem stojí kolem 8700 K?, což je 54,375 K? za 1 GB, ale úpln? m? p?ekvapil Teac HD-15DIGI-M-S-250 se 250 GB pam?tí asi za 4300 K?, kde za 1 GB zaplatíte pouhých 17,2 K?. Ale p?ehráva?e s pevným diskem jsou pro m? zase celkov? moc drahé.

Je to možná takové míchání jablek a hrušek, ale je to trochu jiný pohled na v?c, n?komu může jít opravdu jen o mali?kosti a t?eba jen o to, aby do toho p?ehráva?e co n?jvíc “nacpal”, aby to bylo cenov? výhodné a celkov? levné ?ešení.

Rubrika: Hardware a jiná technika | Bez komentářů »

Genius HS-04SU - Sluchátka s mikrofonem

Pátek 25. Leden 2008

Po původních sluchátkách s mikrofonem, které jsem používal, jsem se rozhodl, že si vyberu jiná s trochu v?tšími náušníky, aby lépe ut?snily můj poslech. Stará sluchátka již také za?ala p?i zesilování chrastit a také n?kdy vypadával levý kanál (i když jsem je moc nepoužíval a dlouho ležely nepoužívané).

Rozhodl jsem se pro sluchátka Genius HS-04SU. Nepat?í mezi nejdražší, pohybují se ve spodní ?ásti cen sluchátek od Genius. Mají p?ibližn? dvoumetrový kabel vycházející z levého sluchátka, který je pokrytý tkaninou. Konstrukce je z p?evážné v?tšiny kovová, až na spoj mezi hlavovým obloukem a držadly vlastních reproduktorů sluchátek, tato ?ást je plastová a pomocí ní si můžete prostor pro hlavu zv?tšovat ?i zmenšovat, ale není zde n?jaká pojistka, takže se velikost může zm?nit sama. Dále kryty reproduktorů a mikrofonu jsou plastové a ovlada? na kabelu také.

Mikrofon sluchátek je umíst?n na kovovém “husím krku”, takže je velice flexibilní, ale může to být až na obtíž. Náušníky, jsem n?kde ?etl, by m?ly být kožené, ale vůbec si nejsem jistý, jinak jsou docela velké. Otvory pro uši naopak nejsou zas tak velké, tudíž můžete mít uši trochu p?itla?ené a po sundání po delším používání můžete pocítit krátkodobou bolest, i když možná mám já divné uši.

V cenové kategorii 200 - 300 K? nemůžete po?ítat s n?jakým vynikajícím a p?esným zvukem, ?ekl bych, že na domácí neprofesionální použití jsou ucházející a to i jejich mikrofon. Ovládání na kabelu je vzdáleno od sluchátek asi 50 cm a dá se s ním upravovat hlasitost a vypnout ?i zapnout mikrofon, mikrofon já osobn? zapínám (vypínám) v systému a ovlada? na sluchátkách nepoužívám, protože mimo jiné nev??ím výdrži toho p?epína?e.

Tato sluchátka jsou podle mého obstojná pro použití normálními uživateli, kte?í sluchátka pot?ebují t?eba jen na komunikaci p?es internet, poslouchání hudby, hraní her, ale ?ekl bych spíše na kratší dobu, t?eba když primárn? používáte reproduktory, tato sluchátka použijete v dob?, když není možnost poslouchat repro “na plné pecky”, t?eba kvůli denní dob?, nebo spoluobyvatelům.

Oficiální web: Geniusnet.com

Rubrika: Hardware a jiná technika | Bez komentářů »

Asus Eee - jeden z prvních levných notebooků

Čtvrtek 1. Listopad 2007

Na za?átku listopadu se, zatím v Americe ?i Velké Británii, objevil ke koupi velice malý a levný notebook od zna?ky Asus. Jde o notebook Asus Eee 4G. Název Eee pochází z v?tného spojení “Easy to learn, easy to work and easy to play.

Procesor tohoto notebooku je Celeron M ULV taktovaný na 900 Mhz, nemá pevný disk, ale flash pam?ť o velikosti 4 GB a opera?ní pam?ť je typu DDR2 a frekvence ?iní 512 Mhz. Rozm?ry tohoto p?ístroje jsou p?ibližn? 22,5 cm na 16,5 cm na 3,5 cm a jeho hmotnost by nem?la p?esáhnout 1 kg, pohybuje se kolem 0,9 kg. Displej je velice malý a to 7 palců úhlop?í?ka (kolem 17,8 cm) s použitelným rozlišením 800 na 640 bodů. Eee ovšem obsahuje t?i USB porty verze 2.0 a můžete se pomocí tohoto notebooku p?ipojit p?es Wi-fi rozhraní verze 802.11g.

První verze Asus Eee pot?ší p?edevším linuxové uživatele, protože jsou první verze osazeny opera?ním systémem Xandros Linux, ovšem po?ítá se do budoucna i s Windows XP. Notebook by m?l vydržet “na p?íjmu” kolem 3,5 hodiny. Notebook Asus Eee existuje i ve více cenových variantách než jen 4G a to nap?íklad i 2G nebo 8G, avšak verze 4G se pohybuje cenov? v obchodech Velké Británie kolem 187 liber, což je p?i dnešním kurzu libry ku ?eským korunám asi 7 300 K? (kurz: 1£ = 39 K?).

Oficiální web: eeepc.asus.com

Rubrika: Hardware a jiná technika | 2 komentáře/ů »

Optická myš na prst

Středa 31. Říjen 2007

Název tohoto ?lánku p?esn? vystihuje za?ízení, o kterém se chci zmínit a tím je optická myš s malými rozm?ry, která se p?ipevní na váš prst, nejlépe ukazová?ek a nejlépe pravý, protože tla?ítka myši jsou uzpůsobena k ma?kání pravým palcem. Tato myš se uchycuje suchým zipem a je opravdu malých rozm?rů, a proto je lepší ji využívat jako myš p?enosnou, nebo k notebooku, anebo p?enosnou s notebookem.

Rozm?ry této myši jsou kolem 6,2 cm na 2,3 cm na 3,3 cm a váží kolem 35 gramů (což je p?ibližná váha p?ehráva?e Teac MP-111 bez baterií), takže by nijak nemusela zat?žovat váš prst a m?la by umožnit i pohodlné soub?žné používání klávesnice. Myš se používá sice trochu zvláštn?, ale ne zas úpln? jinak, její sensor je umíst?n sm?rem od prstů, takže abyste ji mohli používat, musíte mít ukazová?ek zalomený a sensor by m?l být co nejblíže k povrchu jako u normálních myší.

Rozlišení myši jsem našel ve dvou hodnotách 800 dpi a 1200 dpi a opravdu si nejsem jistý, co je pravda. Podle výrobce by m?la myš fungovat (nebo se o to alespo? výrobce snaží) na co nejv?tším po?tu povrchů. Tuto myš jsem nenašel v ?eských obchodech, ale na zahrani?ních webech se cena pohybuje kolem 18, 19 amerických dolarů.

Oficiální web myši je zde: logisyscomputer.com

Myš se prodává nap?íklad zde: xoxide.com

Rubrika: Hardware a jiná technika | Bez komentářů »