Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Archiv rubriky: 'Hardware a jiná technika'

Klávesnice Umax WK711 - elegantní tenká klávesnice

Pátek 12. Říjen 2007

Klávesnice Umax WK711 sice už není sv?tovou novinkou, ale i dnes se dá stále ješt? koupit a ješt? stále může hodn? lidí zaujmout. Tato klávesnice na první pohled zaujme její velice nízkou výškou, menšími rozm?ry a velice elegantním šedivým designem. Tuto klávesnici já sám vlastním, ale už ji moc nepoužívám a to kvůli pár drobnostem, které mi na ní chyb?ly, o t?ch se zmíním pozd?ji.

WK711 m? opravdu moc zaujala také kvůli velice nízkému zdvihu kláves, multimediálním tla?ítkům a dv?ma USB porty umíst?nými po stranách klávesnice. Jelikož nemáme doma na klávesnici moc místa, tak rozm?ry 43 cm x 17,8 cm x 3,45 m? velice pot?šily a již mén? by mohlo n?koho pot?šit to, že je tato klávesnice tak trochu ve stylu notebooků, protože má trochu jiné rozd?lení kláves Insert, Home, kláves se šipkami a podobných kláves v tomto segmentu, protože tento blok kláves je p?ipojen k oblasti alfanumerické ?ásti, a proto tam může být trochu zmatek a nemuselo by to prospívat dlouhodobému používání této klávesnice.

Klávesnice má vlastn? dv? ?ásti, plnohodnotný samostatný standardní blok numerických kláves a blok “všeho ostatního”. Ke konkrétním p?ípadům zm?n kláves pat?í absence pravé klávesy Control, užší klávesa Mezerník (vůbec všechny klávesy v této ?ad? jsou užší), nalevo od Mezerníku se objevila nová klávesa se zp?tným lomítkem. Klávesnice má napravo od tla?ítka pro vyvolání nabídky (tato klávesa je umíst?na vedle pravé “windowsovské” klávesy) netradi?n? umíst?nou klávesu Delete, dále vpravo jsou již umíst?ny sm?rové šipky. Klávesa pravý Shift je užší, napravo od ní je šipka dop?edu a napravo od šipky dop?edu je klávesa End, nad klávesou End jsou postupn? klávesy Page Down, Page Up a Home. Blok fuk?ních kláves spolu s klávesami Escape, Print Screen, Scroll Lock a Pause je také celistvý a tyto klávesy jsou na výšku užší. Klávesa Backspace je delší, hlavní Enter je delší, ale jedno?ádkový.

Hlavními výhodami této klávesnice jsou p?esné ?eské popisky (typu QWERTZ, anglické popisky nejsou vůbec obsaženy), na klávesnici jsou znázorn?ny i vedlejší znaky používané s klávesou pravý Alt. Dost obsáhlý blok multimediálních kláves je také velice praktický, ale jsou na n?j pot?eba zvláštní ovlada?e pro správnou funkci všech kláves. Tato klávesnice je na psaní velice pohodlná, je velice skromná na místo, ale nezdá se mi její každodenní využití u normálního domácího PC, protože pokud jste zvyklý na standardní rozložení kláves a m?li byste s tímto klávesovým rozložením za?ínat, nemusela by vás tato klávesnice p?íliš pot?šit. Já jsem ji sice vlastn? používal jako hlavní klávesnici, ale dnes bych ji využíval asi jako klávesnici p?enosnou, protože pro p?enos je velice praktická.

Hlavním mým důvodem pro odchod od této klávesnice bylo jiné rozpoložení kláves, konkrétn? jsem zvyklý p?i hraní na používání šipek, také jsem si zvykl, že u normální klávesnice je kolem šipek volné místo a protože já nemám prsty p?esn? na šipkách, ale mám je t?eba trochu na kraji té klávesy a jelikož má Umax klávesnice šipky zakomponované uvnit? alfanumerické ?ásti, p?išlo mi hraní trochu nepraktické. Dále m? nepot?šila absence pravého Control, protože tu jsem také hojn? využíval p?i hraní, dále ale také p?i používání zkratek ve Windows (hlavn? oblíbené zkratky CTRL+ALT+DELETE, kterou jsem se nau?il spoušt?t jednou rukou a u klávesnice Umax to šlo jednou rukou bohužel trochu hů?e). Jedním z dalších hlavních důvodů bylo to, že blok funk?ních kláves je smršt?n k sob?, takže se nedá “po slepu” nahmatat ta správná klávesa.

Popisky kláves se mi nepoda?ilo používáním zni?it, pouze u kláves se šipkami již bylo poznatelné malé opot?ebování (jsou ale stále ?itelné). Moc nepot?šily ani USB porty, protože se na n? nedalo p?ipojit za?ízení s v?tším odb?rem proudu, nebo s v?tší zát?ží. Nap?íklad ke klávesnici šel p?ipojit Gamepad s vibracemi, menší ventilátorek pro osv?žení uživatele, ale nap?íklad p?i p?ipojení flashdisku se mi ve Windows zobrazila hláška o p?etížení.

V multimediálních klávesách můžete najít klávesy pro zobrazení domovské internetové adresy, emailové adresy, klávesa pro p?echod na p?edchozí stránku nebo na následující stránku, aktualizace stránky atd. T?mito klávesami se dá také ovládat multimediální p?ehráva?: p?ehrávání/pauza, zastavit, další stopa, p?edchozí stopa, vypnout zvuk, zesilování a zeslabování zvuku. Z dalších jsou zde obsaženy pro p?echod do režimu spánku ?i vypnutí PC.

Jak jsem již zmi?oval klávesnice Umax WK711 je velice pohodlná pro psaní, nezabírá místo, ale nemusí pot?šit jiné rozpoložení kláves, doporu?oval bych nemít pouze tuto klávesnici, ale mít k ní n?jakou plnohodnotnou klávesnici a tuto používat nap?íklad na psaní, jako p?enosnou klávesnici, nebo t?eba i u notebooku by se dala použít. Pokud si ale na ni zvyknete, není žádný problém ji využívat jako základní klávesnici.

Sice to te? vypadá, že mi tato klávesnice nevyhovovala, ale opak je pravdou, na jiné rozpoložení jsem si zvykl, ale postupem ?asu jsem za?al mít chuť na standardní rozpoložení kláves, proto mám op?t klávesnici s klasickým rozpoložením, ale mám také chuť si op?t p?ipojit tuto Umax klávesnici a používat ji.

Odkaz na oficiální web: Umax.cz

Odkaz na ovlada?e z jiného webu: czc.cz (WinXP) a
czc.cz (jiné opera?ní systémy)

Zde si dovoluji uvést obrázky:

Umax WK711

Umax WK711 shora

Rubrika: Hardware a jiná technika | 1 komentář »

Laserová myš A4Tech X-750F

Čtvrtek 27. Září 2007

Myš, o které se te? zmíním je sice ozna?ována jako herní myš, ale je velice dob?e použitelná pro jakoukoli jinou práci. Jde o myš zna?ky A4Tech model X-750F.

Že je myš herní poznáme hlavn? podle speciálního tla?ítka “3XFire Button”, po jehož zmá?knutí se po?íta? chová, jako byste zmá?kli t?ikrát za sebou první tla?ítko myši. Toto se hodí, pokud pot?ebujete v n?jaké h?e hodn? rychle za sebou vyslat n?jakou dávku st?el. Ale tato funkce se hodí i v p?ípad?, pokud jste trošku lín?jší na použití dvojkliku prvního tla?ítka a nechcete nic ve Windows (?i jiném systému) nastavovat, prost? zmá?knete toto tla?ítko a otevíráte složky jedním klikem. Tla?ítko na “dávku kulek” je trochu menší než hlavní (levé) tla?ítko, je umíst?no napravo od n?j, je oranžové a s malými výstupky proti skluzu, vlastn? je vloženo ve vý?ezu z levého tla?ítka, ale nebojte místa na váš ukazová?ek je tam stále dost. Ale význam tohoto tla?ítka ve Windows se mi ale stejn? nezdá nijak velký ?i důležitý.

Hlavní výhodou této myši je její velká p?esnost a rychlost, což můžete využít nap?íklad p?i n?jaké grafické práci, kdy je pot?eba velká p?esnost a pe?livost. Maximální možné rozlišení myši je 2500 dpi, ale nemusíte používat toto rozlišení stále, máte na výb?r krom? tohoto rozlišení dalších 5 rozlišení. Každé nastavení rozlišení je poznatelné podle kole?ka myši, respektive barvy kole?ka, p?i každém rozlišení svítí kole?ko jinou barvou, nebo kombinací barev, p?i nejmenším rozlišení kole?ko nesvítí vůbec. Na zm?nu rozlišení není pot?eba žádný speciální ovlada?. Zm?na rozlišení se aplikuje pomocí speciálního tla?ítka na myši, které je umíst?no p?ímo p?ed kole?kem (z pohledu uživatele), blíže ke st?edu myši. U nejmenšího rozlišení 600 dpi, nesvítí kole?ko vůbec, p?i rozlišení 800 dpi svítí kole?ko zelen?, p?i 1200 dpi žlut?, p?i 1600 dpi ?erven?, p?i rozlišení 2000 dpi kole?ko bliká žluto ?erven? a p?i 2500 dpi kole?ko bliká zeleno oranžov?.

Touto v?tou zklamu asi všechny “leváky”, protože tato myš je výhradn? pravoruká. Ne, že by nešla používat levou rukou, tvarov? je, dalo by se ?íci, soum?rná, ale již umíst?ní 3XFire tla?ítka, které je vedle levého tla?ítka myši a také vedlejší tla?ítka, použitelná nap?íklad v internetovém problíže?i pro návrat na p?edchozí stránku, ?i naopak postup vp?ed, jsou umíst?na na levé stran? ur?ena pro pravý palec a navíc je pod nimi pogumovaná ploška pro lepší uchycení palcem, to by již mohlo nazna?ovat, že si tuto myš “levák” moc neužije. Ale pokud by byl masochista?

X-750F je velice p?íjemn? tvarovaná do ruky, ale mluvím pouze ze zkušenosti s mojí trochu v?tší rukou, které n?jaké ty bezdrátové myši ur?ené k notebooku moc nevyhovují, ale zato tahle myš, ta je p?esn? ta pravá, dostate?n? velká, nemusím mít pokr?ené prsty. Nepo?ítaje tla?ítko 3XFire a tla?ítko pro zm?nu rozlišení je myš p?ti tla?ítková, pokud to nevyplynulo z p?edchozího textu, takže pokud bych byl puntí?ká?, myš je sedmi tla?ítková, funkci tla?ítek si můžete zm?nit u ?ty? tla?ítek - pravého, prost?edního (kole?ko) a t?ch dvou vedlejších na levém boku, zm?nu můžete u?init pomocí softwaru pro tuto myš.

Moje myš je ?erno st?íbrná (podobná chromu), p?evažuje ?erná barva, ?erná barva na myši zabírá ob? hlavní tla?ítka a je protažena v pruhu až dozadu, kolem tohoto pruhu jsou po vn?jších stranách dv? “chromové” linky, tato “chromová” barva se objevuje i na plošce s kole?kem a tla?ítkem pro zm?nu rozlišení. Boky této myši jsou ?erné. Tato myš existuje i v druhém barevném provedení, které je také ?erno st?íbrné, ale zde je ta st?íbrná matná a zde ta st?íbrná p?evažuje, toto barevné provedení je vlastn? invertní k p?edchozímu. Standardní rozhraní myši je USB, ale balení obsahuje i redukci na PS/2. Cena této myši se na internetu pohybuje od p?ibližn? 420 K? do n?jakých 750 K?, p?i?emž v n?kterých obchodech může mít každé barevné provedení myši rozdílnou cenu.

Odkaz na oficiální web: X7.cn

Rubrika: Hardware a jiná technika | Bez komentářů »

Teac MP-111 - problém se zav?ením krytky baterie za použití nabíjecích baterií

Neděle 23. Září 2007

Po po?ízení p?ehráva?e Teac MP-111, který jsem si také mimo jiné kupoval kvůli možnosti používání AAA baterií ?ili i možnosti používání nabíjecích baterií AAA, abych si mohl p?ípadn? tyto baterie jednoduše vym?nit za nové, jsem sice používal dodávanou alkalickou AAA baterii, ale už jsem si také došel do obchodu pro dv? AAA dobíjecí Ni-MH baterie s kapacitou 1000 mAh. Jelikož jsem již m?l nabíje?ku baterií kvůli digitálnímu fotoaparátu na AA baterie (samoz?ejm? nabíje?ka umí nabíjet i baterie AAA), tak jsem si své baterie mohl klidn? hned nabíjet.

Srovnání baterií Srovnání baterií Srovnání baterií

Zde jsem ud?lal pár obrázků, na kterých je vid?t srovnání baterií - AAA normální vs AAA nabíjecí.

Ale co se nestalo, když jsem se pokoušel nabíjecí baterie do p?ehráva?e vložit, baterie do p?ehráva?e sice vložit šla, ale nešla mi zav?ít krytka baterie, p?esn?ji mi nešel zastr?it takový nepárový zobá?ek krytky (tento zobá?ek je umíst?n úpln? na kraji krytky a vystupuje z ní horizontáln?) pod zadní kryt p?ehráva?e, jelikož jsem nikdy takový problém nem?l, hned mi došlo, že se tento problém objevil kvůli nov? koupené nabíjecí baterii. Ale pro? se tento problém objevil, protože p?i prvním prohlížení nabíjecích baterií, jsem v?tší rozdíl mezi normální a nabíjecí baterií nenašel, tak jsem baterii op?t vyndal a za?al jsem zkoumat rozdíly oproti nenabíjecí verzi. Zjistil jsem, že baterie jsou v nejdelším míst? stejné dlouhé, jsou stejn? široké (možná je ta nabíjecí o n?jaké ty mikrometry širší), ale jejich zásadní rozdíl je ten, že nabíjecí baterie má spodní plošku (pól mínus) rovnou, zasahující až po okraj baterie, zato normální baterie AAA má tuto plošku umíst?nou pouze ve st?edu a kolem st?edu, tato ploška nezasahuje po okraje a hlavn? je lehce vystouplá z t?la baterie (podrobn?jší p?edstavu získáte z obrázků, které jsem vyfotil).

Krytka baterie P?ehráva? s původní baterií P?ehráva? s nabíjecí baterií

? Zde na prvním obrázku vidíte krytku baterie, vlevo je nepárový zobá?ek, vpravo jsou dva há?ky. ? Na druhém obázku můžete vid?t, jaké je místo mezi záporným pólem původní baterie a plastem p?ehráva?e. ? Na t?etím obrázku vidíte podobné srovnání jako na druhém, ale v p?ehráva?i je baterie nabíjecí.

Na problém jsem tedy p?išel, ale jak ho vy?ešit, p?ece nepůjdu vracet tyto dv? nabíjecí baterie zp?t (ani nevím, jak bych to ud?lal), ze za?átku m? to docela naštvalo, protože jsem netušil, že se mohou AAA baterie normální a nabíjecí lišit tvarem (vycházel jsem z AA baterií, ty se totiž prakticky vůbec v ni?em neliší) a hlavn?, že tato menší odlišnost mi z?ásti zamezí jejich využití. Ale vůbec m? nenapadlo, že když krytka baterie za použití nabíjecích AAA baterií nejde zavírat jako za použití normálních baterií, že by šla krytka zavírat jiným způsobem.

Špatné nasazování krytky Správný postup p?i nasazování krytky Správné nasazení krytky

? Na prvním obrázku můžete vid?t špatný postup p?i nasazování krytky, kdy vám nepárový zobá?ek nemůže zapadnout. ? Na obrázku druhém již můžete vid?t nasazení krytky tak, aby nepárový zobá?ek mohl zapadnout. ? Na t?etím obrázku již můžete vid?t krytku p?ipravenou pro zastr?ení.

P?i použití normální (alkalické baterie) jsem krytku vkládal tak, aby jako první do p?ehráva?e zapadly dva há?ky (jsou p?ipevn?ny kolmo na krytku baterie) na krytce, v podobný okamžik zapadl i zobá?ek, který je nepárový, te? už jen sta?ilo krytku lehkým posunutím zastr?it, aby zapadla svým zobá?kem a svými há?ky do ur?ených míst v p?ehráva?i. P?i použití nabíjecí baterie ovšem musíte za?ít od nepárového zobá?ku na krytce, tento zobá?ek musíte jako první str?it do míst, kde má být zastr?en (tj. do místa, kde má mít baterie pól mínus), protože kdybyste se pokoušeli za?ít t?mi dv?ma há?ky, tak byste potom zjistili, že v této poloze prost? ten nepárový zobá?ek nezapadne. Jelikož má nabíjecí baterie plošku pólu mínus v?tší, pak zjistíte, že je mezi baterií a plastem p?ehráva?e mén? místa pro vložení tohoto zobá?ku. Takže jak jsem již ?ekl, za?neme zobá?kem, p?iložíme krytku tak, aby se zobá?ek dostal mezi baterii a plast p?ehráva?e, potom se na krytku musí p?itla?it ve sm?ru otevírání krytky (?ili opa?ným sm?rem než jsme vkládali ten zobá?ek) a následn? krytku p?itla?it k t?lu p?ehráva?e, aby zapadly ty dva há?ky, musíme použít trochu síly, protože i u místa vložení t?chto dvou há?ků je te? mén? místa, pokud te? máme krytku v horizontáln? správné poloze, můžeme krytku v oblasti nápisu OPEN (jsou takové plastové výstupky pro lepší zap?ení prstu) p?itla?it a následn? p?i použití v?tší síly a za použití prstů druhé ruky, kterými budeme tla?it krytku z druhé strany (sm?rem od USB konektoru) a krytku zastr?íme úpln?. Musí se použít v?tší síla, nevím sice úpln? p?esn? pro?, ale nejspíš to bude také mimo jiné kvůli v?tší tloušťce nabíjecí baterie.

Pokud by se ale n?komu zdál tento návod spíše drastický než použitelný, nabíjecí baterie p?ece nemusí používat, s normálními bateriemi nebude mít problém. Ale abych se zase tímto ?lánkem ned?lal chytrý, tak pokud znáte n?kdo lepší způsob, nebo jste nerozum?li mému návodu, jak správn? zavírat krytku p?i použití nabíjecích baterií, tak mi klidn? napišt? e-mail ?i na ICQ.

Rubrika: Hardware a jiná technika | 2 komentáře/ů »

Logik Orbit - jednoduchý levný p?ehráva?

Pátek 21. Září 2007

P?ehráva? Logik Orbit nebudu recenzovat já, nýbrž už takovou recenzi napsal můj bratr a cht?l by se tímto p?ísp?vkem s vámi o tuto recenzi pod?lit. P?ehráva? je pro b?žného uživatele úpln? dosta?ující, mimo jiné si k n?mu bratr dokoupil také sluchátka Koss UR/5, která tam lehce popisuje také (já sluchátka Koss UR/5 popisuji zde).

Odkaz na ?lánek: andre.nazory.cz

Rubrika: Hardware a jiná technika | Bez komentářů »

Flashdisk A-Data PD9

Pátek 14. Září 2007

Dlouho jsem p?emýšlel o koupi mého vlastního flashdisku, protože o tom p?edchozím jsem si myslel, že je můj, ale byl používán jinou osobou z mé rodiny (nebudu jmenovat), takže asi můj nebyl. Flashdisk budu používat pro p?enášení dat do školy a zp?t, takže asi tolik pam?ti pot?ebovat nebudu, ale p?esto jsem si koupil 2 GB verzi, takže by nemuselo být o volné místo nouze (…..i když ?), ale na druhou si asi budu p?enášet n?jaká data i doma z jednoho po?íta?e na druhý, takže mi pam?ť t?eba sta?it nebude nebo to bude tak “akorát”.

Te? se zmíním o další veledůležité v?ci po velikosti pam?ti a tou je rychlost kopírování na flashdisk a op?t bych nemusel úpln? všechny pot?šit, protože z tohoto flashdisku zapisovací rychlost 10 MB/s asi nedostanete a nejspíš ani polovinu z toho, uvedu zde pár testíků.

Na flashdisk jsem ze za?átku zkopíroval p?es Průzkumník Windows asi 19 písni?ek MP3 v celkové velikosti asi 100 MB a trvalo mi to kolem 51 s, což by se mohlo zdát dobré, ale je to v prům?ru rychlost pouze kolem 1,96 MB/s, zkopírování písni?ek jsem porovnával i s mým p?ehráva?em Teac MP-111 (recenzovaný d?íve, odkaz zde), ovšem ten na tom byl hů? a stejné množství písní na svou pam?ť zkopíroval za 2 minuty a 50 sekund, to je pouhých 0,59 MB/s, hodn? nízké. Porovnání jsem ovšem ud?lal i se starším 1 GB flashdiskem, u kterého bohužel neznám p?esnou zna?ku, byl koupen pod názvem “Superslim kovový” a ten tyto písn? dokázal zkopírovat asi za 21 s, kolem 4,76 MB/s, docela úctihodné.

P?i m??ení doby kopírování písní z flashdisku PD9 jsem se dostal na hodnotu 6 s, prům?rná rychlost 16,67 MB/s, p?esunutí z flashdisku trvalo asi 10 sekund a rychlost byla 10 MB/s. Dále jsem zkoušel na flashdisk A-Data PD9 kopírovat 6 stejných souborů o celkové velikosti 200 MB, což trvalo 1 minutu a 28 sekund, prům?rná rychlost 2,27 MB/s, kopírování pomocí programu muCommader trvalo 1 minutu 53 sekund, asi 1,76 MB/s a s pomocí Windows Commanderu kopírování trvalo 2 minuty a 17 sekund, rychlost kolem 1,46 MB/s, takže pomocí různých souborových manažerů je kopírování prakticky pomalejší. Jinak kopírování a p?esouvání z flashdisku u šesti 200 MB souborů trvalo v pom?ru plus mínus stejn? jako u písni?ek.

Nakonec jsem zkusil na flashdisk zkopírovat i více malých souborů najednou a to ve form? rozbalené WIP Mirandy, složka m?la kolem 14 MB a m? to p?es muCommander trvalo na flashdisk zkopírovat asi 2 minuty a 27 sekund, prům?rná rychlost asi 0,1 MB/s, tragické. Moje rada zní pokud máte více malých souborů, které mají tak do 3 MB a chcete je na flashdisk zkopírovat, je lepší, když je nap?ed zabalíte archiva?ním programem, nejen že se vám budou data kopírovat na flashdisk o (velké) poznání rychleji, ale dosáhnete i nižší velikosti a navíc to zabalení souborů netrvá tak dlouho. Nap?íklad zabalená WIP Miranda m?la asi 7 MB a kopírování trvalo 4 sekundy (1,75 MB/s). Jinak mnou zm??ené údaje se mi p?i více testování po?ád m?nily a vám mohou vyjít trochu odlišné, ale v prům?ru by m?ly být podobné realit?.

Nakonec bych cht?l dodat, že flashdisk není vzhledov? ošklivý, naopak je velice hezký a lehký, lehký je díky plastu, ze kterého je vyroben, proto nemá asi takovou mechanickou odolnost. Obal t?la flashdisku je tmav? modrý s lehounkým nádechem zelené, ale opravdu lehounkým, obal je průhledný, můžete krásn? vid?t vnit?ek a zelenou diodku, která bliká p?i kopírování a jiné aktivit?. Standardn? velký konektor USB je chrán?n úpln? průhlednou plastovou krytkou, která se malými zobá?ky zasekne do krytu flashdisku (musím ?íci, že se obávám, že krytka nemusí vydržet tak dlouho) a je pot?eba trochu v?tší síly na odklopení této krytky. Tento flashdisk by m?l nenáro?ným uživatelům, kte?í ke svému životu nepot?ebují rychlost 10 MB/s zapisování, nebo uživatelům, kte?í si kopírují data po malých dávkách, ?i uživatelům, kte?í jsou trp?liví a cht?jí ušet?it, s cenou kolem 500 K? sta?it.

Tady ho máme na obrázku:

A-Data PD9

Rubrika: Hardware a jiná technika | Bez komentářů »

P?ehráva? Teac MP-111 - moje recenze a poznatky

Pátek 27. Červenec 2007

Tak jsem si snad kone?n? vybral ten správný vzhled webu, i když není zas tak úpln? dokonalý, ale je takový nenápadný, p?esto hezký vzhled, možná mi n?kdy pozd?ji “do oka padne” vzhled jiný, ale tento mi velice vyhovuje (alespo? prozatím). Ale abych se zase nev?noval n??emu jinému než jsem vůbec nadepsal nad ?lánkem, tak chci ?íci, že se op?t pokusím zanechat zde mé osobní zkušenosti s velice jednoduchým a laciným MP3 p?ehráva?em a tím je Teac MP-111.

Seznámení s p?ehráva?em Teac MP-111

N?kterým možná už svítá, o ?em že se to tu pokouším psát, ale n?kte?í jsou možná stále v nev?domosti, no tak se p?ehráva? pokusím p?iblížit. P?ehráva? Teac MP-111 je velikostn? asi 8,5 cm dlouhý, 2,5 cm široký a do hloubky (”tloušťky”) má asi 2 cm. Bez baterie, kterou může být oby?ejná malá tužková baterie typu AAA (ovšem tužková baterie typu AAA může být i alkalická, ba dokonce nabíjecí), p?ehráva? váží asi 30 gramů. Zmín?né nabíjecí baterie jsou ale trochu v?tší a chce to “vychytat” správný grif (možná se p?íšt? pokusím o p?iblížení vkládání nabíjecích baterií do p?ehráva?e Teac MP-111).

Pam?ť, podporované formáty, mikrofon

Tyto p?ehráva?e bývají obsazovány flash pam?ťmi, které se nedají rozší?it pam?ťovými kartami, a bývají ve velikostech 256 MB, 512 MB, 1024 MB, 2048 MB. Myslím si, ale že s velikostmi 256 MB se Teac MP-111 už moc neprodává a ani by se tato velikost finan?n? nevyplatila, 512 MB se také moc nevyplatí, 1 GB pam?ti už jde, ale v dnešní dob? bych asi u tohoto p?ehráva?e pod 2 GB flash pam?ti “nešel”. Já jsem si sice koupil pouze 1 GB pam?ť, ale to byly zase trochu jiné ceny a mám pon?tí, že ani se snad 2 GB ani ješt? neprodávaly, to ale nevím jist?. P?ehráva? Teac MP-111 umí p?ehrávat formáty MP3, WMA a WAV, do WAV umí nahrávat z mikrofonu, který má v sob? zabudován, ale mikrofon je použitelný pouze z malé vzdálenosti, nejvýše tak 2 metrová (se štesím 3 metrová) vzdálenost, ale ur?itá osoba musí mluvit z?eteln?, nahlas a nesmí být ni?ím/nikým rušena. V takové školní t?íd? by asi nebyl moc dob?e použitelný, už vůbec ne v p?ednáškových místnostech.

Struktura písní v p?ehráva?i

Teac MP-111 standardn? nedokáže procházet složkami uloženými v pam?ti, písn? a skladby jsou vid?t všechny najednou, musíte se prost? “p?ecvakat” k té skladb?, kterou chcete, ale písn? ?adí podle názvu a zárove? podle složek. P?ehráva? vezme abecedn? první složku, kterou zobrazí jako první a v ní zobrazí abecedn? písn? a pak bere další složku. Ale je internetovou záležitostí stáhnout si nov?jší firmware a potom je to již záležitost pár sekund a p?ehráva? složky najednou vidí, v menu se objeví nabídka s názvem Folder (jak p?ízna?né a pokud jsem se ješt? nezmínil p?ehráva? není v ?eském jazyce a ani “?eština” neexistuje, možná by ji dokázal vytvo?it n?jaký kutil) a v ní si najdete složku, kterou chcete a potvrdíte ji tla?ítkem PLAY, pro? to zdůraz?uji, protože v menu se položky potvrzují tla?ítkem MENU, pouze složky se vybírají tla?ítkem PLAY.

Nastavení a možnosti p?ehráva?e

Jinak v Teac MP-111 se dá nastavit ekvalizér, p?ehráva? umí módy Normal, Rock, Pop, Jazz a Classical s nejnov?jším firmwarerem umí i mód pro zvýrazn?ní basů. P?ehráva? dokáže i opakovat melodie, takzvaný Repeat, a to bu? pouze jednu, nebo všechny, dále umí hrát náhodné melodie (Shuffle repeat), standardn? umí také p?ehrát každou melodii jen jednou a postupn? zasebou. Dále se v p?ehráva?i dá nastavit kontrast displeje (displej jen pouze monochromatický a je podsvícen jen mod?e, nebo vůbec), nastavení podsvícení (vůbec, zhasne po 5 sekundách, zhasne po 10 sekundách, svítí po?ád), kvalitu nahrávání v Hz, nebo jestli se má p?ehráva? po ?ase ne?innosti sám vypnout (po 2, 10 minutách anebo vůbec/po vybití baterie). Nakonec si můžete vybrat jazyk menu, standardn? je tam angli?tina (moje volba), ale pokud jste lepší v n?m?in?, špan?lštin?, francouzštin?, ba dokonce v italštin?, tak si také p?ijdete na své. P?ehráva? vám může zobrazit, kolik zbývá volné pam?ti (kolik je zabráno), dokáže smazat soubory, ale jen ty, které “vidí” a také neumí mazat složky (i když je “vidí”).

Zvukové podání p?ehráva?e a firmware

Zvuk z tohoto p?ehráva?e m? velice p?ekvapil, záleží také na kvalit? MP3, ale zvuk je ?istý, docela dost hlasitý (zase záleží na sluchátkách), podání je v?ruhodné a nejvíce se mi v ekvalizéru osv?d?ily módy rock a jazz, které jsou mimo jiné hlasit?jší než ostatní módy, ale také se mi zdají podáním nejpodobn?jší reálu, po nich bych za?adil mód normal, pak classical a nakonec se mi nejhorší zdá mód Pop, který se mi zdá velice “p?idušený”. Ale také jsem zjistil, že i záleží na verzi firmwaru, jaký má být p?ednes tohoto p?ehráva?e. T?eba u m?, původní firmware (2.50x.xxx, nevím p?esn?), mimo jiné nemá složky, ekvalizér a kvalita zvuku odpovídá tomu, co jsem již napsal. Nov?jší firmware (2.600.100, doporu?uji) umí složky, p?idá vám do menu i položku rádio, i když ho váš p?ehráva? neumí, ale i p?esto rádio můžete spustit, avšak je tu jeden problém, když p?ehráva? rádio neumí, neumí rádio ani naladit, je tam stále frekvence 108 MHz, ve sluchátkách je slyšet šum, ale s frekvencí se prost? nedá “hnout” (alespo? jsem nep?išel na to, jak). Ekvalizér a kvalita zvuku se moc znateln? nem?ní (už si moc nepamatuji, nemám možnost se vrátit k původnímu firmware). A v menu je hez?í písmo, ale stále Teac MP-111 neumí ?eskou diakritiku (ani zatím nevím, jestli ji n?kdy bude um?t). Dále jsem zkoušel i firmware nov?jší (2.600.103, m? se moc nezamlouval), firmware jsem nainstaloval, nastavil jsem si ekvalizér na Rock, všiml jsem si, že firmware p?idal i nový mód ekvalizéru, který zvyšuje basy (nevím, jak se jmenuje), ale nový mód “na basy”, akorát “rozost?í” zvuk. Po ?ase poslouchání jsem ovšem také zjišťoval, že se mi n?jak ta hudba nezdá, že je n?jaká zvláštní, ale nev?d?l jsem, ?ím to je. Nejd?íve jsem si myslel, že je to mým aktuálním rozpoložením, ale potom jsem si uv?domoval, že je to asi v p?ehráva?i, vrátil jsem ekvalizér na Normal a zvuk se zlepšil. ?íkal jsem si, co te?, nev?d?l jsem, jestli se můžu vrátit na p?edchozí firmware, tak jsem to zkusil a povedlo se (jak my ateisté ?íkáme, díkybohu). Už jsem poznával ten dobrý zvuk jako d?íve. Tedy podle m? není mezi firmware 2.600.100 a 2.600.103 moc veliký rozdíl, rozdíl je pouze v tom, že firmware 2.600.103 je horší ve zvukovém podání, alespo? podle m?.

Nej?ast?jší problémy s p?ehráva?em

Ješt? p?ed koupí tohoto p?ehráva?e m? však zarážely poznatky ostatních majitelů, kte?í si st?žovali nap?íklad na to, že se jim po pár dnech p?ehráva? nezapnul, ukázal na displeji pouze nápis Hello a dál nic, nebo že jim potom p?ehráva? nešel ani p?ipojit k PC (po?íta? ho nerozeznal), mezi mechanickými problémy se objevila upadávající krytka plnohodnotného USB konektoru a také že se uživatelům objevily problémy s konektorem jack. Se všemi softwarovými chybami a upadávající krytkou jsem se ješt? nesetkal (musím zaklepat na d?evo), avšak s chybným konektorem jsem se bohužel setkal a to dokonce u svého p?ehráva?e.

Můj problém s p?ehráva?em

Bylo to tak po dvou m?sících, ale také tomu p?edcházelo to, že jsem si Teac MP-111 asi omylem trošku p?eležel v posteli (když jsem poslouchal) a pak jsem si ho omylem shodil ze stolu. Ten den, když jsem si p?ehráva? shodil, jsem p?ehráva? zapnul, ale ze zvuku bylo slyšet, že má konektor špatný dotek, n?které zvuky byly slyšet potichu a nap?íklad hlavní zp?v nebyl slyšet vůbec. Tento problém se po p?itisknutí zástr?ky sluchátek blíže ke stran?, kde má p?ehráva? displej, vrátil na normální zvukovou hodnotu, ale po pušt?ní se to op?t zhoršilo, také stla?ení p?ehráva?e z obou stran kolem konektoru jack zlepšilo zvuk, ale toto nebylo ?ešení. P?ehráva? jsem dal na reklamaci a prodejce mi p?ehráva? Teac vym?nil za nový kus.

Moje rady a zkušenosti pro zacházení s tímto p?ehráva?em

Podle jedné z mých hypotéz se problém s jack konektorem může objevit, pokud s p?ehráva?em manipulujete velice hrub?, p?eci jenom to je velice malý, k?ehký a levný p?ehráva?, takže by se s ním m?lo jednat jemn?, takže n?jaké házení, pády jsou pro p?ehráva? špatné, hlavn? neopatrné zacházení se zástr?kou sluchátek by mohlo vyvolat problém, nap?íklad n?jak se zástr?kou “kvrdlat” v p?ehráva?i, nebo dokonce tahat p?ehráva? za zástr?ku sluchátek bych nedoporu?oval. Také jsem zjistil, že zástr?ka sluchátek nemusí být v p?ehráva?i “nadoraz”, ale může být trochu povystr?ená a p?esto má konektor správný dotek, toto také doporu?uji, pokud nechcete, aby se objevily n?jaké problémy, protože konektor tohoto p?ehráva?e se mi zdá velice “fórový”, takže neopatrné dorážení zástr?ky až “nadoraz” by mohlo být špatné. Tyto rady ale také berte trochu s odstupem a s nadsázkou, já jsem spíše psal o extrémn? bezpe?ném jednání s p?ehráva?em, které by nem?lo vyvolat problémy a i když se potíže objeví, máte asi špatný kus. Když jsem se zeptal uživatele, který si p?ehráva? vychvaloval, na obvyklé potíže s Teac MP-111 a jeho zkušenosti problémy, odv?til mi, že když se n?kdo neumí k p?ehráva?i chovat a zachází s ním “jako prase”, tak se nemá co divit a že on žádné potíže nem?l. Já se k p?ehráva?i chovám velice slušn? a zatím další problémy nemám (zase musím zaklepat na d?evo). Když problémy nastanou, tak vym?ním p?ehráva? v reklamaci (pokud se problém objeví ješt? v reklamaci) za nový kus, nebo si vyberu dražší.

P?íslušenství p?ehráva?e a záv?r

V p?íslušenství k p?ehráva?i dostanete ?eský manuál, 8 cm CD s ovlada?i pro Windows 98 a rozsáhlejšími manuály (v ?eštin? a v jiných jazycích), dále prodlužovací USB kabel (má oba standardn? velké konektory, samec a samice), sluchátka, která jsou vlastn? také š?ůrkou pro zav?šení na krk (p?ehráva? má na stran? dv? o?ka pro provle?ení š?ůrky), ale sluchátka jsou pro m? nepraktická, protože mají moc krátký kabel/š?ůrku, jsou prost? jen pro zav?šení na krk, protože si s nimi p?ehráva? nemůžete dát nap?íklad do kapsy, abyste zárove? mohli poslouchat. Sluchátka jsem chvíli u prvního mého Teac MP-111 testoval, pak jsem ale hned p?ešel na má sluchátka Koss UR/5 (malorecenzována ve starším ?lánku, ?lánek zde), u druhého Teac MP-111 jsem je ani nevyndaval z igelitového obalu. Názory na tento p?ehráva? jsou sporné, já a asi menšina lidí nemáme moc výhrad k tomuto Teacu, ale ostatní si st?žují, že p?ehráva?e jsou chybové, i když chybové byly možná ty starší kusy, ty s nov?jšími firmwary už tolik problémy ned?lají. Já si na tento p?ehráva? nemohu st?žovat, vyhovuje mi, je malý, lehký, skladný, jednoduchý na ovládání s novým firmware umí i složky.

Odkaz na oficiální specifikace: Teac.de

Odkazy na firmware: Verze 2.600.100. zde (doporu?uji)
Verze 2.600.103 zde (moc se mi nezamlouvá)

Kdyby byly odkazy ?asem neaktivní, tak se omlouvám a p?ípadn? mi napište E-mail, abych vám ten ?i onen firmware poslal (snad je budu mít). Budu se snažit i hledat nové firmwary.

Rubrika: Hardware a jiná technika | 6 komentáře/ů »

Sluchátka Koss UR/5 a zamyšlení nad obsahem webu

Úterý 24. Červenec 2007

Dlouho jsem p?emýšlel, o ?em bych se mohl na svém webu ješt? zmi?ovat, p?eci jenom web založený na jednom typu v?cí se zaprvé t?žko vymýšlí a možná by ani ostatní lidi mohl trochu nudit, i když podle návšt?vnosti jsem málokdo p?ijde a oblíbí si tento web, spíše sem lidé jen “zaskakují” z vyhledáva?ů, když se snaží n?co najít. Když sleduji, co se n?kdy snaží lidé najít a dostanou se na můj web, n?kdy se zasm?ji, jak krkolomn? napíší to, co vlastn? hledají, myslím si, že hledat osm velice podivn? za sebou poskládaných slov, n?kdy ani nedávajících dobrý smysl, moc ?asto nejsou ?ešením, chce to vystihnout n?jaké správné “heslo”, krátké výstižné, ale vždy to také nejde. M? se také n?kdy povede vytvo?it takový delší “had” slov, který napíši do kolonky hledat ve vyhledava?i, ale ?asto mi to nevyjde.

No, abych se nezamýšlel dlouho, tak se zmíním, že bych cht?l svůj web rozší?it o informacích o hardware a o jiných technických za?ízeních, ale nebudou to vždy horké novinky, ale spíše bych cht?l psát n?jaké mé poznatky i na starší za?ízení, ale hlavn? bych cht?l psát z vlastní zkušenosti.

Prvním tímto pokusem budou sluchátka od zna?ky Koss, ale nebude to cenov? n?jaká závratná výška, půjde o nejlevn?jší sluchátka se jménem Koss UR/5. Dostal jsem je darem, do té doby jsem si “vysta?il” se sluchátky dodávanými standardn? k p?ehráva?ům, byly to všem známé “pecky”. Dlouho p?edtím jsem si ?íkal, že se v nich nedá ležet, pomalu ani sed?t, protože musíte mít zaprvé kvalitn? tvarované uši, ale i p?esto se nesmíte moc hýbat a dlouho jsem rozmýšlel koupi sluchátek jiné stavby. Tento dar rozhodl za m?, dostal jsem sluchátka Koss UR/5, dalo se poznat, že nepat?í k nejdražším, ale já nejsem n?jaký náro?ný poslucha? a ani k výkonu své práce (práce? to jsem ješt? asi ned?lal) nepot?ebuji sluchátka veliké kvality, takže mi to bylo jedno.

Jsou to sluchátka klasické konstrukce, s obloukem p?es hlavu a jednoduchým systémem zv?tšování tohoto oblouku, který jist? znáte a můžete si ho prohlédnout na fotce (pod ?lánkem umíst?né). Po prvním poslechnutí mých skladeb na mém p?ehráva?i jsem poznal veliký a znatelný rozdíl od “pecek”. Nová sluchátka vydávala daleko v?tší basy, ale ne že by mi dun?la hlava, vydávala basy p?ijatelné a umírn?né, ale také ostatní zvukové polohy, jako výšky a st?edy se zlepšily a skladby se v podání t?chto sluchátek od Koss hodn? p?iblížily originálnímu podání skladeb. Byl jsem velice mile p?ekvapen, že se z t?chto sluchátek linul tak dobrý zvuk a na oby?ejné “pecky” jsem zanev?el a i kdyby bych m?l mít “pecky” kdovíjak drahé, tak bych je necht?l (možná kdybych je vyhrál, nebo dostal, tak bych asi neodmítl), protože si myslím, že jejich malé reprá?ky nikdy nemohou dosáhnout kvalit v?tších reprá(?)ků ve sluchátkách jiných konstrukcí.

M?l jsem i možnost poslechnout si zvuk se sluchátek typu “špunt”, to jsou takové ty, které se zasunují dále do zvukovodu, poslech nebyl špatný, ale myslím si, že je to nebezpe?né nejen pro sluch ?lov?ka, ale také velice nebezpe?né na ve?ejnosti, kdy nemusíte na p?echodu uslyšet p?ijížd?jící, t?eba i troubící, vůz a máte problém. Sluchátka Koss UR/5 jsem m?l také možnost porovnat s dražšími sluchátky Koss, te? nevím, který je to typ, ale zav?šují se za ušní boltec, nemají žádný oblouk a mají podobn? velké reproduktorky (asi už se ten typ dnes neprodává), ale rozdíl nebyl tak zna?ný, možná kdybych uslyšel krajní zvukové polohy sluchátek, poznal bych v?tší rozdíl, ale p?i b?žných písních to nebylo tak markantní a nemrzí m?, že nemám sluchátka za 1000 až 2000 K?.

Sluchátka Koss UR/5 ur?it? nejsou ur?ena pro ty, kte?í pot?ebují zaru?ený kvalitní a p?esný poslech, také nejsou ur?ena pro n?jaké “frajírky”, kte?í dají jen na cenu zboží a hlavn? se cht?jí vytáhnout p?ed kamarády, ale jsou ur?ena pro b?žného uživatele, který nepot?ebuje mimo jiné i mikrofon, ale hlavn? nepot?ebuje perfektní zvuk, ale sta?í mu jen dobrý. Hlavn? jejich cena dokáže sluchový požitek umocnit, takže máte pocit, že máte hodn? muziky za málo pen?z.

Odkaz: Koss

Koss UR/5

Rubrika: Hardware a jiná technika | Bez komentářů »