Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Mobilní telefon podle mého gusta - 1. díl

Středa 24. Září 2008

V tomto ?lánku bych se cht?l zmínit a zamyslet nad tím, jak bych vlastn? cht?l, aby vypadal můj mobilní telefon, který by spl?oval všechny moje požadavky. Ne všechny funkce jsou hlavními prioritami, u každé píši, zda je důležitá ?i ne.

Ur?it? bych cht?l, aby nem?l telefon problém vydržet na jedno nabití nejmén? 10 dní, avšak musí být v této dob? zapo?ítány i n?jaké hovory, napsané SMSky, možná i n?jaké to p?ipojení na WAP (?i internet). Pokud by telefon m?l jen tak ležet zapnutý a nic bych s ním ned?lal, p?ál bych si, aby telefon vydržel více než 3 týdny, ba dokonce m?síc, protože by m? opravdu nebavilo strkat telefon každý druhý den do nabíje?ky, což je u dnešních telefonů docela b?žné (že pane iPhone?). I když je to trochu nadsazené, telefony se ?asto dostávají na hodnotu 4 - 6 dnů, což je obstojné, ale ne pro m?. Na tento nápad m? inspiroval můj stávající telefon Nokia 6030, se kterou jsem se dostal až na hodnotu 14 dnů (?lánek), ale ur?it? by vydržel ješt? dva dny navrch, takže jsem se p?esv?d?il, že to jde. Ale abych se na takovéto hodnoty dostal, musel bych mít telefon oprošt?ný od různých vychytávek nebo je alespo? nevyužívat, což by pro m? nebyl problém, můj stávající telefon neumí ani MP3 (?i n?co podobného, na to mám MP3 p?ehráva?, pop?ípad? discman) a neumí ani fotit (na tom mám digitální fotoaparát), takže jsem zvyklý na oby?ejný telefon.

Ale pokud by m?l být v mém vysn?ném telefonu MP3 p?ehráva?, musel by ten telefon mít 3,5 mm jack, protože nechci žádné redukce a chci si p?ipojit hned svá sluchátka, protože původní již od jisté doby nepoužívám. Tudíž by mi nevadila v?tší tloušťka telefonu, alespo? se lépe drží (2 cm tlustý telefon není pro m? problém). Na p?enášení dat do telefonu bych si samoz?ejm? p?ál velice rozší?ený konektor miniUSB (důležitá podmínka), který má docela hodn? jiných za?ízení (od fotoaparátů po kapesní po?íta?e) a kabel není drahý, podpora Mass Storage by m?la být samoz?ejmostí (jak pro vnit?ní, tak pro vn?jší pam?ť), s tím souvisí existence rozši?ujícího pam?ťového slotu (nejlépe na SD, pokud možno SDHC, karty ?i jeho zmenšené verze - jsou levné a rozší?ené).

Dále bych m?l jeden velice naivní sen a to, aby se v?tšina výrobců mobilních telefonů dokázala sjednotit a vyráb?la by telefony se stejnými konektory, jak audio ?i datový, tak i nabíjecí. Protože m? opravdu nebaví mít s jiným telefonem, dokonce ?asto i stejné zna?ky, jiné kabely. Pro? nemohu používat na t?i telefony jednu nabíje?ku, ?i jeden datový kabel, protože v dnešní dob? ty staré mohu zahodit. Také by ale s t?mito konektory souviselo další p?ání a to takové, abych mohl mít p?ipojenou nabíje?ku, sluchátka a t?eba i datový kabel najednou, což u Siemensu n?jak pohodln? nešlo (spíše vůbec ne), protože m?l pouhý jeden konektor na vše a záleželo na p?ipojeném p?íslušenství, které spoje byly využívány. U nabíje?ky pro Siemens MT50 byly využívány asi jen 3, pokud jsem používal datový kabel, ten nejspíš využíval všechny, takže bych mohl jistým způsobem na jednu zástr?ku drátky p?ipojit i další p?íslušenství najednou, ale to není pohodlné. Nap?íklad u Nokie 6030 mohu p?ipojit sluchátka a nabíje?ku najednou, ale už nezapojím datový kabel a naopak, když zapojím datový kabel, nezapojím sluchátka ani nabíje?ku.

Mé p?ání stejných konektorů souvisí také s tím, že bychom si mohli, pokud nás jede n?kam víc lidí, popůj?ovat nabíje?ku, pokud n?kdo zapomene. Protože je t?eba problém v tom, že i když já mám Nokii (6030) a bratr má také Nokii (3109 Classic), nemůžeme použít jednu nabíje?ku (bez redukce), protože já mám v?tší konektor (asi 3,5 mm) a bratr menší (asi 2,0 mm) a to je to ta samá zna?ka. P?i tom v?tšina dnešních telefonů má stejné nap?tí 3,7 V a jiný napájecí proud by vadit nem?l, bude rozdíl v rychlosti nabití. P?ece tužkové nabíjecí baterie se dají nabít pomalou nabíje?kou (menší proud) za 17 hodin, nebo také rychlejší (v?tší proud) t?eba za 30 minut a tolik to nevadí.

To je další problém, každá zna?ka mobilu má jinou baterii (akumulátor), dokonce i jiný telefon stejné zna?ky má jinou. Zde je sice trochu problém s odb?rem telefonu, že ne každý telefon “žere” stejn?, takže je rozdíl, a m?l by asi být, v kapacitách baterií, ale zase bych si také p?ál, aby to bylo n?jaké jednotn?jší, protože v dnešní záplav? různých modelů telefonů, si musíte ?ádn? najít, která baterie by mi do telefonu šla a která ne. Každý výrobce si asi tímto odlišením konektorů, baterií a dalších p?íslušenství vyd?lává více pen?z, protože s novým telefonem si musíte po?ídit “vše” nové, ale asi si také snaží vytvá?et vlastní originalitu a snaží se, aby si ?lov?k spíše koupil telefon stejné zna?ky, protože již n?jaké to p?íslušenství má (nemusí všechno vym?nit) a je skoro líný vybrat si jiný telefon s jiným p?íslušenstvím.

Pravda je, že se poslední dobou ?as od ?asu objevují telefony jiných zna?ek, které mají 3,5 mm jack na sluchátka nebo miniUSB konektor, ale je to jen za ?as. Podle mého, kdyby m?lo více zna?ek stejné konektory, tak by uživatelé zna?ky telefonů m?nili ?ast?ji a ?ast?ji. Samoz?ejm? toto vše souvisí i s ovládáním a klávesnicí každého telefonu, protože si lidé také necht?jí zvykat na nové ovládání.

Rozhodl jsem se kvůli p?ehlednosti ?lánek rozd?lit na dva díly. Dále budu pokra?ovat ve funkcích mého vysn?ného telefonu. Pokra?ujte zde.

Tento příspěvek byl poslán: Středa, 24. 9. 2008 v 20.37 a je uložen pod Mobilní koutek. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

1 komentář o “Mobilní telefon podle mého gusta - 1. díl”

  1. vodafone samoobsluha říká:

    s temi konektory je to pravda…proc nemuze byt vsade USB - viz. priklad Motoroly

Napište komentář