Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Mobilní telefon podle mého gusta - 2. díl

Středa 24. Září 2008

Toto je až druhý díl rozsáhlého ?lánku, první najdete zde. Pokud jste na indexové stránce je 1. díl trochu níže na stránce, pop?ípad? na stránce starších ?lánků.

Dále takový dotykový displej. Pot?eboval bych ho vůbec, cht?l bych ho? Je to vcelku p?kná v?c, ovládat telefon prsty, hned ukázat na displej na to, co chci, ale pokud má telefon klávesnici i dotykový displej najednou (mluvím o klasické konstrukci), tak bude bu? malá klávesnice, nebo malý displej - bude se muset používat stylus, který bývá všude krom? domova nepohodlný, anebo bude p?ístroj tak velký, že by m? jako kupujícího mobilního telefonu odradil. Bu? jedno nebo druhé. IPhone a hodn? dalších telefonů se snaží o co nejv?tší dotykový displej a nic nezbylo na klávesnici, je to nové ?ešení mobilního telefonu, vcelku zajímavé, do jaké míry však (pro m?) praktické. Všechno se ovládá dotykem prstu, displej je dostate?né velký a ?itelný (ur?it? i na slunci), ale osobn? mám problém, ?asto píšu SMSky a t?eba i venku v zim?, jak moc je praktické psaní SMS a ješt? k tomu venku v zim?, t?eba i prší ?i dokonce sn?ží. S rukavicí to nepůjde, ale bez ní bych zase v té zim? nemusel mít takový cit.

Momentáln? mám u svého telefonu dobrou klávesnici, na které se mi píše a i ovládá telefon dost dob?e, takže bych cht?l ješt? lepší. Navíc displej 3,5″ u iPhonu je podle mého minimální velikost pro pohodlné ovládání dotykového displeje a IPhone je také kvůli n?mu o dost v?tší než můj telefon a já bych cht?l spíše stejný, takže iPhone nemá pro m? moc velký význam a navíc na tom není s pohotovostní výdrží p?íliš dob?e.

Takže dotykový displej nepot?ebuji. Sta?il by mi 2″, možná i 1,5″ displej, ale stále tak p?emýšlím, jestli nebyly náhodou ?ernobílé displeje lépe viditelné bez podsvícení než tyto dnešní TFT LCD displeje, které kvůli úspo?e pohasínají a není vid?t nic, pokud by m?ly svítit stále, zase by rychle vybíjely baterii. Tento problém by vy?ešil displej OLED, který vlastn? svítí po?ád a to za menší nároky na baterii, t?ch jsem ale zatím moc nevid?l. Na druhou stranu telefony s ?ernobílým displejem a lepším vybavením vymizely, takže se dají koupit jen levné bez v?tšího vybavení jako Motorola Motofone F3.

Když jsem tak p?emýšlel o telefonu, klidn? bych si telefon s ?ernobílým displejem po?ídil a kdyby um?l MP3, m?l pam?ťové karty a existovaly by pro n?j různé užite?né aplikace a dokázal by se i p?ipojit na dnešní internet (s n?jakým tím upravením), bral bych ho všema deseti. Nedávno jsem se všiml Motoroly W161, která se u nás neprodává (ani nevím, jestli bude) a která sice nespl?uje úpln? vše, co si p?eji, ale kdyby splnila dlouhou výdrž na baterii, venku ?itelný displej t?eba i bez podsvícení, sice má nebarevný displej, ale nevím, jaké technologie je, takže bych si ho musel p?edem vyzkoušet, než bych ho koupil, tak bych o ní za?al uvažovat. Ale jen za té podmínky, že by m?la v?tší výdrž než můj nastávající telefon.

S úvahou nad displejem je spojena i úvaha nad p?ítomností ?i nep?ítomností fotoaparátu v telefonu. Když už bych n?jaký ten fotoaparát m?l v telefonu mít, musel by mít rozlišení nejmén? 3 MPiX, ur?it? by m?l obsahovat automatické ost?ení, m?l by být rychlý, t?eba jako b?žné kompaktní digitály, pokud by se vešel optický zoom, byl bych pot?šen, pokud by však m?l zhoršit kvalitu snímků t?eba kvůli celkovému zmenšení optiky a ?ipu fotoaparátu, tak ho nechci a digitální zoom by mi sta?il jen p?i prohlížení již nafocených obrázků. Od fotoaparátu bych cht?l, aby byl funk?n? a kvalitov? stejný jako u kompaktů. Pokud by ale m?la být optika o hodn? menší, fotoaparát bych v mobilu necht?l.

Z dalších funkcí nepot?ebuji Bluetooth ani infraport, v??ím kabelu. Pot?šilo by m? však WiFi, ale to je op?t “žrout” baterie, takže bych ho používal asi jen v p?ítomnosti nabíje?ky. Na další funkce si nevzpomenu.

Zde bych se pokusil o p?ehledn?jší vý?et pro m? důležitých a nedůležitých funkcí:

Pohotovostní výdrž: velice důležitá - alespo? 10 dní p?i b?žném používání

?itelný displej: velice důležitý - musí být velmi dob?e ?itelný za v?tšiny podmínek i bez podsvícení (?ernobílý, kvalitní OLED, pop?ípad? kvalitní barevný TFT displej)

Konektor miniUSB: mén? důležitý - spojeno s USB Mass Storage a pam?ťovými kartami
USB Mass Storage: mén? důležitý
Pam?ťové karty: mén? důležité
Pokud by nebyl konektor miniUSB, tak Mass Storage a pam?ťové karty nechci

MP3 p?ehráva?: nemusí být - je však spojen s
3,5 mm jackem:který by musel být

Digitální fotoaparát: nemusí být - pokud by byl, musel by mít mnou cht?né parametry

WiFi: pot?šilo by, ale nedůležité

Velký displej: nedůležitý - pokud by m?l zvýšit hmotnost a zv?tšit velikost telefonu - ur?it? ne

Bluetooth a infraport: ur?it? nemusí být

Dotykový displej: nepot?ebuji

O shodných konektorech se ve vý?tu nezmi?uji, protože to je p?ání spíše na všechny telefony a je to velice velice naivní p?ání.

Tento příspěvek byl poslán: Středa, 24. 9. 2008 v 20.37 a je uložen pod Mobilní koutek. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář