Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Asus Eee 701 - Jak jsem vym?nil opera?ní pam?ť

Středa 2. Září 2009

Od doby tohoto ?lánku, kde jsem popisoval své delší zkušenosti s tímto opravdu malým notebookem, se již n?co málo zm?nilo. Co konkrétn?? Nap?íklad že jsem, jak jsem se v nadpisu zmínil, vym?nil opera?ní pam?ť.

?as od ?asu se mi stávalo, že mi prohlíže? Opera, když jsem m?l ote?eno více panelů a ješt? jsem stahoval pár souborů, ob?as “zasekal” opera?ní pam?ť, kdy vůbec systém necht?l reagovat na žádné povely a ?asto jsem musel vypnout systém natvrdo. Po ?ase jsem se rozhodl, že si tedy opera?ní pam?ť vym?ním.

Necht?l jsem troška?it, tak jsem se podíval po 2GB pam?ti typu DDR2, kolik stojí a zda mi ji vůbec můj malý notebook, respektive pam?ťová sb?rnice, pobere. Zjistil jsem, že 2 GB jsou v po?ádku a že je to maximum, dále byla důležitá frekvence pam?ti, zvládaná je 667MHz, ?etl jsem i o tom, že se dá koupit i pam?ť s 800 MHz, avšak pam?ť se stejn? podtaktuje, takže je to pro Eee zbyte?né. Ješt? je důležité pamatovat na to, že opera?ní pam?ti pro notebooky nejsou kompatibilní s pam?ťmi pro stolní po?íta?e, proto se v obchod? p?i koupi pam?ti pro tento notebook musíte podívat po typu SODIMM DDR2.

Můj konkrétní kus byl v obchod?, kde jsem nakupoval, ozna?en: SODIMM DDR2 2GB, PC5300(667MHz), CL5, KINGSTON ValueRAM. Po vyhledání této pam?ti ve zboží na internetu vychází momentální ceny od 550 K? až do možných 1100 K?. Já osobn? jsem ji kupoval také p?es e-shop, ale s vyzvednutím na kamenné prodejn?, která se vyskytuje ve m?st?, ve kterém bydlím. Moje pam?ť byla asi za 670 K?, což je sice více než na nejlevn?jším e-shopu, ale po p?i?tení ceny za poslání ke mn? domů by cena vyšla nastejno. Další informace o této pam?ti jsou zde (v angli?tin?).

Pam?ť se prodává v klasickém plastovém obalu, pam?ť pro notebooky je o dost menší než v klasickém PC, takže i moje plastová krabi?ka byla dost malá. V tomto obalu se pod pam?tí nacházel složený papír, na kterém je mimo jiné obrázkový návod o 6 úkonech, jak pam?ť vym?nit. Popíšu zde snad jen jednodušší popis, jak pam?ť vym?nit, protože to opravdu zvládne každý.

Toto byla moje první vým?na opera?ní pam?ti a sám jsem si p?ed vým?nou ?íkal, že to možná bude problém, ale není. Stru?n? se tedy zmíním co a jak.

Prvním důležitým krokem je mít vypnutý notebook, dále je pot?eba ho mít odpojený i z elektrické zásuvky a dalším důležitým krokem p?ed samotným otevíráním dví?ek opera?ní pam?ti je vyndat i baterii. Dví?ka pro vým?nu opera?ní pam?ti se v Eee 701 (4G verze) vyskytují na spodní ?ásti notebooku uprost?ed, jsou to jediná dví?ka nacházející se v tomto prostoru.

Tato dví?ka drží dva šroubky a další plastové úchytky. Sta?í jen vyšroubovat dva k?ížové šroubky (ovšem nejd?íve se musíme zbavit samolepky, která jeden p?ekrývá, o tom se zmíním pozd?ji), dví?ka otevírat a vycvaknout z bo?ních zp?tných há?ků. Nakonec je můžeme vysunout z úchytek, které jsou na opa?né stran? než šroubky. Pokud máme Eee nasm?rováno p?ední stranou s kontrolkami k nám, tak pod dví?ky jsou dva otvory, z nichž ten blíže k nám obsahuje opera?ní pam?ť. Ješt? p?ed vým?nou je důležité nebýt nabitý statickou elekt?inou, tudíž se musíme o n?jaký vodivý p?edm?t (který není sou?ástí notebooku) vybít, což platí i u normálních po?íta?ů. Pam?ť jako takovou drží z boku dv? úchytky, které se musí odsunout od pam?ti sm?rem do stran a pam?ť tak uvolnit. Poté má pam?ť tendenci se vyklopit do úhlu asi 30° od základní desky, takže ji necháme vyklopit. Až je pln? vyklopena, můžeme ji vyndat a stejným sm?rem vložíme pam?ť jinou. Na vloženou pam?ť tla?íme, dokud ji nedostaneme op?t do t?ch bo?ních úchytek, do zacvaknutí. Te? si pro jistotu necháme dví?ka otev?ená, oto?íme notebook, vložíme baterii ?i zapojíme notebook do elektrické zásuvky a zkusíme, zda je pam?ť funk?ní, zda ji notebook na?etl. Můžeme se podívat do BIOSu (klávesa F2 p?i nabíhání) nebo můžeme nechat nab?hnout i systém a zde zkontrolovat. Op?t vypneme, odpojíme pro jistotu od elektrické sít? a baterie, p?iložíme dví?ka, která zasuneme do úchytek, zacvakneme a nakonec zašroubujeme.

Te? k té samolepce, můj notebook m?l na pravém šroubku bílou nálepku EeePC (můžete mít i jinou), která se v aktuální dob? může sundat, aniž byste ztratili nárok na záruku. Protože v dob?, kdy se tento notebook objevil na ?eském trhu, tak toto neplatilo. I když jste m?li standardní dvouletou záruku na tento notebook a n?kde jste se do?etli, že p?i vým?n? opera?ní pam?ti v “normálním” notebooku se záruka neztrácí, tak u Eee bohužel ano. Ovšem po ?ase Asus “zm?nil názor” a pam?ť si můžete vym??ovat beze ztráty nároku na záruku.

Vým?na této pam?ti se mi povedla na první pokus a to se v po?íta?i každý den “nehrabu”, lépe ?e?eno vůbec. Možná se divíte (možná ne), pro? jsem p?i té vým?n? upozor?oval i na vyndání baterie. Je to proto, že i když notebook vypnete a odpojíte od elektrické sít?, tak pokud v n?m necháte baterii, stále jsou n?které obvody pod proudem a můžete si způsobit necht?ný zkrat. O tomto p?ípadu jsem n?kde na internetu ?etl také, takže pozor na to.

Pokud se ovšem na vým?nu necítíte, vým?nu nechte radši na odborníkovi. Pokud byste však cht?li tento návod použít i pro vým?nu pam?ti u jiných notebooků, nejd?ív si zjist?te, zda vůbec máte dví?ka pro vým?nu opera?ní pam?ti, protože nap?íklad n?které nižší modely než je Asus Eee 4G nemají (nem?li) tato dví?ka, myslím, že to byla verze 2G a možná i 4G Surf. A n?které z “normálních” notebooků také taková dví?ka nemají, takže zde byste m?li nechat vým?nu odborníkům, pokud možno v servise od vaší zna?ky. Pokud jste si jisti, že váš notebook dví?ka má, podíval bych se do návodu ?i n?kde na internetu, kde se konkrétn? pod nimi pam?ť nachází, abyste nebyli p?ekvapeni, protože nap?íklad vyšší verze Eee (90x, 100x) mají pam?ť umíst?nou v jiném míst?.

Tento příspěvek byl poslán: Středa, 2. 9. 2009 v 11.37 a je uložen pod Hardware a jiná technika. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář