Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Asus Eee 701 - Windows XP

Středa 2. Září 2009

Když jsem se v ?lánku o vým?n? opera?ní pam?ti zmínil, že od ?lánku, kde jsem psal o dlouhodobých zkušenostech s tímto Eee, se n?co málo zm?nilo, opera?ní pam?ť nebyla ta jediná v?c.

V ?lánku o zkušenostech jsem mimo jiné můj názor na systém Eeebuntu verze 2.0, který jsem ovšem následn? vym?nil za Eeebuntu 3.0. Mezitím (a i po nainstalování Eeebuntu 3.0) jsem samoz?ejm? ozkoušel spoustu dalších distribucí linuxu pomocí LiveCD (LiveUSB) verzí jako EasyPeasy, FluxFlux, EeeDora, Puppeee, Kubuntu, Xubuntu ?i Slax.

Jelikož Eeebuntu 2.0 jsem m?l ve verzi NBR (Notebook Remix) a zjistil jsem, že spoušt?? aplikací v této distribuci nepoužívám. A navíc se mi zdálo, že mám zabráno hodn? místa na disku hned po instalaci, protože mi po instalaci zbylo ze 4 GB (doopravdy asi 3,88 GB) “jen” asi 1,2 GB a po instalaci pár programů navíc se mi místo na disku “smrsklo” prakticky jen na 600 MB, což se mi zdálo málo, protože mám rád rezervu, rozhodl jsem se, že si stáhnu Eeebuntu ve verzi Base, kde si doinstaluji prográmky, které doopravdy pot?ebuji. To již byla nová verze Eeebuntu 3.0. Zde mi po instalaci pár prográmů, které jsem využíval zbývalo asi 1,2 GB volného místa.

N?jaký ?as jsem fungoval s tímto linuxem, ale poté jsem p?emýšlel, pro? bych m?l používat n?jaké upravené Ubuntu, když mohu vyzkoušet pravé Ubuntu. Dal jsem se do instalování Ubuntu 9.04. Poté jsem podle tohoto návodu nainstaloval kernel pro EeePC. A p?i testování funk?nosti jsem nem?l s ni?ím problém, p?es WiFi jsem se p?ipojil, rozlišení displeje sed?lo, touchpad fungoval atd. Programy, které jsem doinstaloval v Eeebuntu, zde samoz?ejm? fungují také. Klávesové zkratky mi fungovaly až na zapnutí a vypnutí WiFi, což jsem se sice snažil napravit, ale stále marn? a nem?l jsem vždy tolik ?asu na to to vy?ešit, nechal jsem to tedy b?žet.

Po ?ase jsem ale p?išel na další problém, že pokud jsem použil program GFceu (program na emulaci Nintenda za použití OpenGL) a spustil n?jakou hru, tak se ta hra trhala, a?koli když jsem tento program používal v Xandrosu, tak hry b?žely plynule, což se týkalo i hry SuperTux. Ne že bych cht?l na tomto notebooku hrát, ale cht?l jsem, abych m?l k dispozici “plný výkon”, který Eee zvládá, snažil jsem se najít problém na internetu, kde jsem se do?etl n?co jako, že se k linuxovým distribucím jako je Ubuntu nedodávají ty správné ovlada?e zvládající OpenGL (to je p?ípad i Eeebuntu). N?jakou dobu jsem se snažil n?jaké jiné najít, avšak neúsp?šn?.

Rozhodl jsem se tedy, že vyzkouším nainstalovat Windows XP (které jsem p?ed tím nezkoušel), jelikož pro n? mám na dodávaném DVD oficiální ovlada?e. Pro instalaci jsem použil 2GB oby?ejný flashdisk a tento návod. Návod opravdu funguje, jen je důležité nemít p?i instalaci Windows vloženou SD(HC) kartu, pokud na ni nechcete Windows instalovat a je lepší ?te?ku v BIOSu po dobu instalace úpln? vypnout, protože se mi stalo, že jsem ve ?te?ce kartu m?l a po instalaci mi Windows nab?hla jen s vloženým instala?ním flashdiskem a bez n?j systém nenab?hl. Jelikož systém Windows mé pam?ťové kart? ve ?te?ce p?id?lil písmenko C a vnit?nímu systémovému disku písmenko D, p?i?emž p?ímo v instalaci se hlavní disk hlásil jako C, považoval jsem to za hlavní důvod neúsp?chu. Pomohl by možná tento návod pro zm?nu písmena systémového disku, kdy se písmenka v registru “prohodí”. Já jsem však instalaci radši provedl znovu.

Systém Windows XP mám se Service Pack 3. Systém nabíhá slušn? rychle, snad rychleji než Ubuntu, myslím si, že rychlost nabíhání je srovnatelná se systémem Xandros. Po instalaci všech ovlada?ů, funguje vše tak jak má, WiFi, klávesové zkratky, rozlišení displeje, zvuk, grafická karta atd. Musel jsem si však nainstalovat i ovlada?e pro můj tuner Asus MyCinema U3100 a také program TotalMedia od ArcSoft, který je na CD od tuneru. P?ijímám tedy i televizi. Zkoušel jsem i OpenGL, nap?íklad hru SuperTux a b?ží mi plynule. Toto Eee nap?íklad zvládá hry Grand Theft Auto 3 ?i dokonce Grand Theft Auto: San Andreas (video zde a zde). Osobn? jsem zkoušel i hru Mafia (demo). Díky 2GB pam?ti hra nabíhá svižn?, avšak musí se snížit detaily, aby byla hra plynulejší, protože na plné detaily je hra pomalejší.

Zatím si na tento systém nest?žuji, protože mi zdánliv? p?ipadá svižn?jší než Ubuntu a funguje mi zde vše, co pot?ebuji. Trochu m? však mrzí, že bych nemohl mít kvůli malému vnit?nímu disku nainstalovaný vedle Windows i Linux (nap?íklad Ubuntu), protože dost v?cí se mi v Linuxu zdá pohodln?jší a jednodušší.

Tento příspěvek byl poslán: Středa, 2. 9. 2009 v 13.18 a je uložen pod Hardware a jiná technika. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář