Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Moje názory ke komentá?ům warez uživatelů

Pátek 11. Září 2009

Dnes jsem si podrobn?ji prohlížel statistiky mého webu a když jsem si prohlížel seznam všech možných stránek, ze kterých p?išli lidé na můj web, tak jsem mimo jiné narazil i na dv?, podle názvu, warezová fóra. Zám?rn? je nejmenuji. Zajímalo m? tedy, co se zde mohlo objevit o mém webu.

Použil jsem tedy vyhledava? Google a po zadání názvu mého webu jako klí?ového slova jsem našel na jedné z t?chto stránek n?jaké téma. Na stránku jsem se dostal pomocí archivu Google. Téma na fóru se zabývalo tím, že jeden z uživatelů by si nepo?ídil ú?et na RapidShare a p?idal odkaz na stránku, kde se vyskytuje ?lánek, který jeho smýšlení popisuje. Sice nevím, jaký odkaz to byl protože na fórum nemám p?ihlášení a ani ho nebudu zakládat, ale p?ipsal i název ?lánku, který se shoduje s tím, který jsem psal já (Stahování p?es Rapidshare a podobné weby - zamyšlení), není tedy pochyb, že se jedná o můj ?lánek.

Dost m? mrzí, že toto téma bylo založeno již v prosinci 2007 a já jsem si té návšt?vy z toho fóra prost? nevšiml, protože jsem statistiky webu tak podrobn? nezkoumal, ale jsem docela rád, že jsem se dozv?d?l více názorů na mé smýšlení.

V tématu se vyskytuje spousta názorů, které p?evážn? kritizují můj pohled v již zmín?ném ?lánku, což sice mohou, ale je to můj subjektivní názor a já si za ním budu stát, ostatn? oni mají zase názor svůj. Dále jsem si všiml, že n?kte?í uživatelé fóra n?které v?ci trochu špatn? pochopili, pokusím se tedy o up?esn?ní, o co mi šlo (není vylou?ené špatné vysv?tlení z mé strany).

Te? k názorům z fóra. N?které komentá?e se zabývají tím, že doty?ní nemají rychlý internet, a tudíž si ú?et na RapidShare nepo?ídí, protože by ho asi nevyužili, tyto komentá?e nebudu komentovat. Popíši obsahy více zajímavých komentá?ů a můj názor na n?.

Komentá?: Jeden z uživatelů píše, že ten, co psal ?lánek (já), asi nevyzkoušel rychlý internet + Premium ú?et na RapidShare.

Můj komentá?: Je to pravda. Rychlý internet sice mám, ale Premium ú?et ne, pro? taky, když nemám pot?ebu stahovat každou sekundu svého života. Navíc pro? bych m?l platit za nelegální software.

Komentá?: Doty?ný píše, že názory v mém ?lánku popsané ší?í lidé, co mají pomalý internet a v pen?žence po?ítají každou korunu.

Moje odpov??: Internet pomalý nemám, jak jsem již napsal. Film (700 MB) bych pomocí svého p?ipojení klidn? stáhnul za 30 a mén? minut. V pen?žence úpln? každou korunu nepo?ítám, ale ur?it? jako rozumný ?lov?k všechny možné nákupy p?ed uskute?n?ním promyslím. To se týká i po?íta?ových her, nekoupím si spoustu her najednou, ale promýšlím si, které by m? opravdu bavily a ty si koupím.

Komentá?: Uživatel píše, že kdo vyzkoušel Premium ú?et, tak již nikdy nebude chtít nic jiného, že ?lov?k p?estává hledat free servery. Dále píše, že cena jednoho ú?tu m?sí?n? je jedno posezení v hospod?, 3 krabi?ky cigaret nebo 200 K? kredit. Dále píše o tom, že v?tšina warez uživatelů mají Premium ú?et a ty, co ho nemají jsou k smíchu ostatním warez uživatelům a na záv?r píše, že pen?z za Premium ú?et nelituje.

Moje odpov??: Premium ú?et jsem nevyzkoušel a ani m? to nemrzí. Free servery nehledám, protože je hledat nepot?ebuji. 200 K? je sice jedno posezení v hospod?, ale já hospody kvůli ku?ákům vyhledávám ?ím dál tím mén?, tudíž nechodím ani jednou za m?síc do hospody. T?eba jen jednou za půl roku, když je p?íležitost a utratím t?eba i více než 200 K?.
Kolik by se za to dalo koupit krabi?ek cigaret m? nezajímá, protože jsem nekou?il, nekou?ím a kou?it nebudu. Sta?í, když vdechuju ten smrad na každé zastávce spolu se smogem zadarmo. 200K? kredit mi vysta?í t?eba i na půl roku, protože mám telefon jen na důležité hovory a ne na “vykecávání”.
Takže rada p?esta?te chodit do hospody, kou?it, mén? volejte a můžete k tomu Premium ú?tu po?ídit i jiné v?ci, t?eba i legální hry. Kdybych používal Premium ú?et na stahování v?cí, které vím, že jsou nelegáln? získáné, tak by m? ty peníze mrzely.

Komentá?: Další autor ?íká, že 200 K? m?sí?n? není moc. A píše o autorovi ?lánku (mn?), že v??í, že když si koupí hru za 600 K?, tak že mu to vyjde lépe, než si stáhnout 10 her za 200 K?. A dále píše o tom, že se p?i stahování p?es RapidShare nevyskytují žádné chyby a že autor ?lánku je asi vydavatel her.

Moje odpov??: 200 K? m?sí?n? opravdu není moc, ale za nelegální obsah? Já ale nev??ím, že když si koupím hru za 600 K?, že mi to vyjde finan?n? lépe než 10 her za 200 K?, ale t?mi 600 K? podpo?ím výrobce a distributora, kte?í mohou vyvíjet další hry, t?eba i s ?eskými titulky a t?eba i za nižší cenu. Koho podpo?ím t?mi 200 K? za Premium ú?et? Výrobce a distributora hry asi t?žko, že?
A dobrý pocit z koup? nemá cenu popisovat, protože to stejn? doty?ní nepochopí. Co se tý?e t?ch chyb, tak jsem myslel stahování p?es free servery, kdy ?ekáte na “tiket” pro stahování. T?eba když “jede” internet v paneláku p?es jednu IP adresu, tak se vám t?eba zobrazí hláška, že již stahujete, což není úpln? pravda. Anebo ?ekáte posledních pár vte?in a n?kdo z paneláku vám tiket “ukradne”. Toto se týká ale jen free serverů zadarmo.
Bohužel si vůbec nevymýšlím, popisuji jen svoje zkušenosti. Vydavatel her opravdu nejsem.

Komentá?: Autora ?lánku (mn?) ozna?uje jako “capka” (ani nevím, co to je) a že údajn? nemám pojem o cenách. Že Premium ú?et stojí 1800 K? ro?n? a hra stojí 1500 K? a že za ?tvrt roku vyjde další hra za dalších 1500 K?. A že b?hem roku p?ijde doty?ný o vetší peníze. Dále píše, že můj ?lánek není o tom, že RapidShare je drahý a “na prd”, ale je proti warezu, že je to jinak “zabalené”. A že m? lituje, když nechci krást.

Moje odpov??: Pojem o cenách mám. Ano ú?et stojí 1800 K? ro?n? a mohu si stáhnout 1800 her, z nichž je každá za 1 K?. Stihnu ale ty hry za ten rok dohrát, pot?ebuji vůbec 1800 her? Nebo t?eba i 100 her? Stihnu dohrát 100 her za rok? Budou m? vůbec všechny bavit? Nebo si vyberu jen pár nejlepších kousků, koupím si je, podpo?ím výrobce a nebudu t?mi 1800 K? podporovat bůhví koho.
Když si koupíte dv? hry za 1500 K?, tak opravdu p?ijdete o více pen?z než je 1800 K?, ale v p?ípad? Premium ú?tů p?ijde výrobce a distributor her o n?kolik miliónů, miliard K?, nevím kolik p?esn? a nechci zbyte?n? p?ehán?t.
RapidShare opravdu není tak drahý, ale já nechci platit za nelegální software, proto je pro m? “na prd”. ?lánek je opravdu proti warezu. Pak je pravda, že t?eba nadpis ?lánku je takový až p?íliš ur?itý, i když je v ?lánku více myšlenek. A na záv?r, opravdu nepot?ebuji, aby m? litovali n?jací “zlod?ji”. Opravdu nechci. Litujte se prosím navzájem, “warezáci”.

Komentá?: Další uživatel píše, že to nemám v hlav? v po?ádku a že když zkusím Premium ú?et, tak nechci nic jiného. A že je blbost nepoužívat Premium ú?et, když má n?kdo pomalý internet. Dále píše, že stahování z RapidShare je vlastn? legální, ale p?esto se obsah stránek ?istí, jak píše. Je to prý takový boj, kde warez sv?t je vynalézav?jší a lepší než cokoli jiného a v?tšinou prý stejn? vyhrává.

Moje odpov??: Nikdo v mém okolí si nemyslí, že bych byl n?jaký duševn? nemocný. Ob?anský průkaz mám, vystudoval jsem gymnázium, te? studuji technickou vysokou školu. Mám svůj vlastní názor a nenechám si do hlavy vtlouct názor n?koho jiného, jako spousta warez uživatelů, takže jsem OK.
Premium ú?et? Ned?kuji, nechci. To s tím pomalým internetem ať si každý rozhodne sám. Stahování z RapidShare je legální? Tak pro? se tedy podle uživatele ten obsah promazává, když je nezávadný? A i kdyby to tak bylo (což nepopírám a ani nevyvracím), tak kde vezme výrobce a distributor peníze na vývoj nových her? Nap?íklad v p?ípad? filmů se vyd?lává pomocí kin a v p?ípad? hudby pomocí koncertů, ale kde vezme výrobce her peníze na vývoj, než z koupí originálních médií?
Dále je pravda, že s warezem to takový boj je. Warez je možná vynalézav?jší a možná i ?asto, podle uživatele warez fóra, “vyhrává”. Takže až úpln? vyhraje, že si všichni lidé budou hry stahovat a nekupovat žádné nové, výrobcům her dojdou peníze a skon?í, skon?í také po?íta?ové hry. Pod?kuji tedy všem warezákům k jejich vít?zství, pod?kuji jim, že zvít?zili a že zárove? zni?ili to, co stahují. Opravdu kvalitní logika. Když se všechno ukradne, budou mít všichni všechno, ale nic nového nevznikne, protože zadarmo dnes nic není, což asi n?komu nedochází a ani nedojde.

Takže to je tak z komentá?ů asi vše. Každý má svůj názor, já také, tudíž jsem poukázat na to, že může existovat i jiný názor, než jejich. V komentá?ích jsem vid?l, že si n?kte?í z doty?ných p?e?etli jen n?co a v ?lánku také našli to, co tam není. A argumentace n?kterých warezových uživatelů mi p?ipomíná argumentaci žáků základní školy prvního stupn?. Pro? platit za v?ci, které můžu stáhnout (ukradnout) zadarmo? Prosp?jí však jen sob? (o nic jiného “warezákům” asi nejde).

N?kte?í uživatelé fora ke mn? také m?li p?ipomínky, tak p?eci mohli napsat komentá? k tomu ?lánku, já bych si své p?ípadné chyby uv?domil nebo bych se pokusil o up?esn?ní svého názoru.

Dále se chci omluvit, zda jsem v ?lánku popsal n?co dvojzna?n?. Opravdu jsem necht?l, aby to vypadalo, že si myslím, že koup? nové hry se finan?n? vyplatí více než stažení z RapidShare. Jen jsem cht?l poukázat, že stahování z free serverů jako RapidShare je zdlouhavé (?as jsou také peníze) a Premium ú?ty jsou pro m? trochu nesmyslné tím, že zaplatím za obsah, o kterém vím, že je nelegální.

Dále bych cht?l dnešním ?lánkem popsat, že pokud ?lov?k nemá na drahý software a k práci ho nepot?ebuje, tak ke spoust? softwaru existuje i software ekvivalentní a zadarmo. Pochybuji, že všichni, co si stáhli Photoshop, pot?ebují všechny jeho funkce a nesta?il by jim “normální” program. Toto sice u her neplatí, ale zase já osobn? nepot?ebuji dvacet her na 1 m?síc, protože bych je nestihl dohrát a “válely” by se mi na disku, tudíž si vyberu jen ty pro m? nejlepší.

Navíc kvůli warezových uživatelům dnešní hry obsahují až neuv??iteln? složité protikopírovací ochrany, které stejn? “warezáci” prolomí. Navíc by m? ani nebavilo tyto ochrany obcházet. Nap?íklad si chci zahrát n?jakou hru, tak si ji stáhnu. P?e?tu si návod, jak hru spustit, je tam t?eba kolem 20 bodů. Píše se tam nap?íklad n?co jako:

Nejd?íve vypalte tuto hru “zvláštním” programem na “zvláštní” médium, pak si nainstalujte další “zvláštní” program, nainstalujte si hru atd. Nakonec vypn?te po?íta?, mechanicky odpojte všechny optické mechaniky, po?íta? zapn?te. P?ipojte softwarov? image CD p?iložený u hry a hru spusťte. Pokud se objeví problém, z?ejm? jste n?co ud?lali špatn? a za?n?te znova.

Tento návod jsem si práv? vymyslel, ale n?co v n?m je pravda. Musím tudíž ?íci, že po takovém složitém popisu, který mi pár minut zabere, p?estávám mít chuť si tu hru zahrát nebo mi již nezbývá ?as. Zato když mám koupenou hru, tak vložím CD (DVD), nainstaluji, spustím, pop?ípad? zadám sériové ?íslo a hraji, jak prosté.

Nikomu svůj názor násilím a ani jiným způsobem nevnucuji, pouze jsem cht?l nazna?it jiný způsob myšlení a možné důsledky ?inů warezu. Ale jak vidím, stejn? se nikdo nezamyslí tak, jak bych pot?eboval a stále vidí v mých ?láncích to, co tam není, a nevidí to, co tam je.

Tento příspěvek byl poslán: Pátek, 11. 9. 2009 v 18.15 a je uložen pod Antiwarez. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

2 komentáře/ů o “Moje názory ke komentá?ům warez uživatelů”

  1. David říká:

    Musíš pochopit že pro ty co je warez z finan?ních důvodů jedinou možností k získání hudby ?i her reagují trošku agresivn? na moralisty:-))

  2. admin říká:

    D?kuji za p?ísp?vek. Mimochodem já bych pochopil, že ty, co jsou opravdu chudí, že si n?co stáhnou. Ale na druhou stranu ti chudí asi nebudou mít ani po?íta?. A dále ti “agresivní” ?asto porovnávají n?jaký Premium ú?et s krabi?kami cigaret, což sv?d?í o tom, že když mají na cigára, mají dost pen?z. Já bych t?eba každý den na cigarety nem?l, ale jednou za ?as si hru koupím.

    A ze spousty komentá?ů bylo vid?t, že doty?ní p?edchozí ?lánek moc dob?e nep?e?etli a vid?li tam n?co, co tam nebylo.

    Vůbec ať si reagují agresivn?, m? to celkem nevadí. Pokud jsem si jist, že d?lám správnou v?c, tak m? p?eci nemůže nic rozhodit. :-)

Napište komentář