Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Xbox 360 - úprava konzolí

Pondělí 11. Červen 2007

S p?íchodem Xbox 360 na trh p?išli také zprávy o tom, že na Xbox 360 nepůjdou p?ehrávat zkopírovaná média, ?ekl jsem si, že to bude asi v dnešní normální, že Microsoft nechce, aby se na jeho konzoli p?ehrávala pálená média a chce donutit vlastníky, aby si kupovali média originální. Pro? ne, kdo by cht?l, kdyby prodával hry na Xbox, aby hrá?i hry pouze zkopírovali od jiných nebo z internetu.

Ale poté jsem se do?etl o tom, že asi po 4 m?sících od vydání Xbox 360 už n?jaká skupinka hackerů dokázala zm?nit firmware mechaniky a ta už nedokázala rozpoznat správn? originální médium od neoriginálního a p?ehrávala i kopie. Tato skupina sice necht?la tento způsob p?esn?ji popisovat, aby zamezila jiným si takto Xbox upravit, jenže jsem se dozv?d?l poté o tom, že již velká ?ást majitelů Xbox má svou konzoli upravenou pro p?ehrávání zkopírovaných médií, ale Microsoft zase t?mto lidem zamezil p?ístup na online službu Xbox live, takže si tito lidé nemohli stahovat dema, dopl?ky a hlavn? nemohli hrát po internetu hry s p?áteli.

Ale i p?esto jsem se zase postupem ?asu dov?d?l o tom, že si n?kte?í dokázali upravit Xbox tak, aby se na tu službu dokázali p?ipojit a nemuseli používat originály.

V tomto ?lánku mi jde o to, že když se tak zamýšlím nad vším tím obcházením ochran a omezení, tak jsou lidé docela vynalézaví. Pro?? Jenom proto, aby ušet?ili, aby si vše zjednodušili a to m? prost? fascinuje. Oni vlastn? vymyslí a vytvo?í n?jaký crack, aby si nemuseli hru koupit a potom ho dají t?eba na internet, aby si ho mohli ostatní stáhnout a to m? také m? fascinuje, jak se dokáží mezi sebou pod?lit a nic po nikom (v?tšinou) necht?jí. Já kdybych t?eba n?kdy vymyslel n?jaký zlepšovák, tak bych ho asi jen tak pro stáhnutí nedal, ale zase jsem nikdy žádný nevymyslel, tak vlastn? nevím, jak bych se zachoval.

Jde mi o to, že ti lidé si ne?eknou: “Jo, tak to je hodn? složitá ochrana, tak p?es tu se asi nedostanu.” a dál to nezkouší, spíše si ?eknou: “Vypadá to složit?, ale n?jak to musí jít obejít.” Potom zkouší různé možnosti a vždy p?ijdou na n?jaké ?ešení, i když je to dvojnásobn? složit?jší než p?edtím. T?eba jenom aby uleh?ili své pen?žence, tak se ?ešením zabývají t?eba i n?kolik dní.

Te? to vypadá, že tyto lidi chválím, pravda to z?ásti je, protože se mi líbí ta jejich odhodlanost, aby si užili her a programů bez finan?ních ztrát, i když na tom musejí n?kdy docela dost pracovat, ale zase to není moc správné, už také vů?i t?m, co si tu hru, program opravdu koupí (koupili), ale také výrobce si nemůže moc dovolit jen tak vyráb?t hry a dávat je na internet ke stažení. Mimo jiné stáhnout si zdarma hru z internetu, která se normáln? má kupovat, je vlastn? krádež.

Tento příspěvek byl poslán: Pondělí, 11. 6. 2007 v 17.55 a je uložen pod Antiwarez. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář