Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

A4Tech K5-52D - velice hezká notebooková myš

Neděle 20. Září 2009

?vod

Asi rok jsem k notebooku Asus Eee 701 používal oby?ejnou USB optickou myš od zna?ky Genius (NetScroll 120). Myš mi dostate?n? vyhovovala, ale když jsem t?eba pracoval na stolním po?íta?i, kde je p?ipojena herní myš od zna?ky A4Tech (X-750F), tak jsem citeln? poznal ten rozdíl. A4Tech myš je velice p?esná, pohodlná a tichá, zatímco oby?ejná myš od Geniusu má “hlasitá” tla?ítka, kole?ko tiché také není, není tak p?esná a chyb?ly mi zde další tla?ítka pro návrat zp?t a dop?edu t?eba v internetovém prohlíže?i.

Výb?r myši

Když jsem m?l ?as, rozhlížel jsem se po internetu po n?jaké jiné zajímavé myši, zajímavé jak parametry, tak vzhledem. Narazil jsem na myš A4Tech K5-52D, která m? naprosto uchvátila vzhledem a parametry, tak jsem ji za p?esn? 300 K? zakoupil. Sice má optický sníma?, ne laserový, ale p?esto je velice p?esná, má m?nitelné rozlišení pomocí speciálního tla?ítka, zvládá 400, 800, 1200 a 1600 DPI.

Vzhled

Svrchní plocha této myši je celá lesklá, v?tšinu zabírá plast, který má barvou a vzorováním napodobit karbonový vzhled, tento vzor mají také hlavní dv? tla?ítka myši. Zbytek je ?erný plast, který obklopuje ten “karbonový”, a tento ?erný plast se také vyskytuje v oblasti kole?ka, tla?ítka pro zm?nu rozlišení a ješt? jednoho malého tla?ítka. I na bocích myši z ?ásti zasahuje ?erný lesklý plast, boky jsou však v?tšinou tvo?eny z matného a drsn?jšího, tudíž mén? klouzavého, plastu a na každém boku je také gumová protiskluzová ploška, zá? myši obsahuje lesklý a matný plast vyrovnan?. P?ední tla?ítka mírn? zasahují i do p?ední ?ásti myši, také jako matný a lesklý plast. Vep?edu je však také konektor miniUSB pro p?ipojení kabelu, myš má totiž odpojitelný kabel, o tom ješt? pozd?ji. Spodní strana myši je krom? kluzných plošek, optického sníma?e tvo?ena op?t z již zmín?ného matného plastu a spodní ?ást také obsahuje otvor, kam se dá uložit smotaný USB kabel.

Velikost a tvar

Pokud budu mluvit o velikosti a tvaru této myši, tak musím ?íci, že její “kolegyn?” A4Tech X-750F je prost? ve všech sm?rech o n?co málo v?tší. X-750F je delší (tento rozdíl je dosti znatelný), v n?kterých místech je X-750F také širší, X-750F je také vyšší, může se zdát také o n?co málo t?žší než K5-52D. A vůbec je X-750F lépe tvarovaná do ruky než její “kolegyn?”, byla také dražší. Avšak barevn? se mi líbí více moje nová myš K5-52D a ?ekl bych, že díky jejím standardním “myším” tvarům je taková decentn?jší než její v?tší “kolegyn?”. X-750F je prost? vyložen? herní myš a K5-52D je notebooková, tudíž je spíše pro standardní práci. K5-52D délkou trochu zaostává i za Genius NetScroll 120, ale opravdu je malinko. Obecn? však můžu ?íci, že A4Tech K5-52D není zas tak malá myš a že dokáže nahradit kdejakou myš u stolního po?íta?e narozdíl od jiných p?enosných notebookových myší.

Tla?ítka

Te? n?co málo k tla?ítkům. Myš A4Tech K5-52D má celkem 7 tla?ítek, z nichž 6 tla?ítek si můžete pomocí dodávaného a i stažitelného softwaru p?enastavit, pokud však software (Oscar Mouse Editor Software) nenainstalujete, myš bude p?esto fungovat, avšak tla?ítka budou mít základní nastavení. Myš nepot?ebuje žádné zvláštní ovlada?e. Myš má tedy standardní dv? tla?ítka, levé a pravé, další dnes již standardní ovládací prvek je kole?ko s funkcí prost?edního tla?ítka. Jedno z tla?ítek “navíc” je menší a je v malém vý?ezu levého tla?ítka, toto menší tla?ítko má jako standardní funkci dvojklik (na otevírání složek, dokumentů atd., nebo je použitelné i ve hrách). Dalším je malé tla?ítko z průsvitného plastu (jehož barva osvícení ur?uje aktuální rozlišení myši) umíst?nné v ?erném plastu za kole?kem, což je již zmín?né tla?ítko na zm?nu rozlišení a jeho funkce je standardním softwarem nem?nitelná. Poslední dv? tla?ítka “navíc” jsou ob? na levém boku, jsou umíst?na za sebou, p?ední má standardní funkci, nap?íklad v internetovém prohlíže?i, o stránku zp?t a to druhé vp?ed.

Odpojitelný kabel

Tato myš má odpojitelný kabel, který má funkci samonavíjení na takovou plastovou cívku, se kterou kabel tvo?í celek a bez poškození cívky kabel ven nedostanete. Celková délka kabelu bez konektorů je opravdu výrobcem udávaná délka 60 cm, což opravdu není moc. Délka kabelu se dá cívkou nastavit ve ?tv?ech krocích, kdy postupn? taháte za konektory od sebe a v ur?ité pozici se vždy kabel “zastaví”. Po úplném vytažení a uvoln?ní a následném dalším zatažením má kabel tendenci se automaticky zp?t namotat na cívku. Jak jsem již psal kabel má asi 60 cm maximáln?, což u v?tšiny standardních notebooků (14″ a více), které mají USB porty pouze na levé stran?, nesta?í úpln? dokonale k tomu, abyste notebook kabelem obkroužili a mohli “jezdit” s myši na pravé stran?. Toto se netýká t?eba Asus Eee 701, který nejen, že má 2 USB porty na pravé stran?, ale kabel také dokáže notebook “obejít” ze strany levé, kvůli velikosti (mali?kosti) toto Eee. Samoz?ejm? ale není problém použít kabel jiný, jelikož jde o standardní kabel miniUSB a ten se dá nahradit. M? však k mému notebooku ten dodávaný sta?í a vyhovuje, protože je skladný a také velice lehký, proto vám nest?žuje práci s myší. Smotaný kabel se dá uložit do již zmín?ného otvoru na spodní stran?.

Oscar Software

N?co málo k softwaru Oscar Mouse Editor. Pomocí tohoto softwaru si můžete p?enastavit funkci jakéhokoli tla?ítka krom? tedy tla?ítka pro zm?nu rozlišení (zde se dá zm?nit pouze barevná kombinace ozna?ující aktuální rozlišení myši; standardní barevné rozlišení je: 400 DPI - nesvítí, 800 DPI - zelená, 1200 DPI - oranžová, 1600 DPI - ?ervená; dá se nastavit i to, aby blikaly dv? barvy naráz). K ostatním tla?ítkům tudíž můžete nastavit i jiné funkce, t?eba spušt?ní internetového prohlíže?e ?i multimediálního p?ehráva?e, nebo spušt?ní, zastavení ?i p?eto?ení skladby a videa, nebo zoomování internetových ?i dokumentových stránek, dále se dá nastavit spoušt?ní aplikací, dokonce se dají nastavit různé klávesy ?i klávesové zkratky. Avšak velikým plusem této aplikace je, že se dají nastavit takzvaná gesta. Vyberete si t?eba jedno tla?ítko a k tomu můžete nastavit až 16 gest s podobnými funkcemi, jako jsou výše vyjmenované. Já jsem si t?eba gesta nastavil na tla?ítko dvojkliku, ale můžete použít t?eba jedno z bo?ních tla?ítek. Možností, jak využít softwaru je spousta a ani je nechci všechny vyjmenovat.

Záv?r

Myš m? opravdu uchvátila vzhledem i funkcemi. Její vzhled je opravdu velice luxusní a decentní zárove?, její obecný tvar bude snad vyhovovat v?tšin? uživatelů, t?eba jen jako záložní myš. Pokud si ji však po?ídí levák, který používá myš v levé ruce, asi mu nebude vyhovovat pozice tla?ítek “navíc”, což by byl asi problém a opa?ná myš se ned?lá. N?kde jsem však ?etl, že hodn? leváků používá myš v pravé ruce, ale nevím, zdali je to pravda. Já tuto myš osobn? doporu?uji. ?ekám na p?ípadné dotazy, které se pokusím zodpov?d?t. Ješt? napíši, že uvedu radši jen odkaz na oficiální stránky, abyste v?d?li, jak myš vypadá, protože moje fotografie by její opravdovou krásu nedokázali popsat.

A4Tech.com (oficiální web myši K5-52D)
A4Tech.com (software a ovlada? ke stažení)

Tento příspěvek byl poslán: Neděle, 20. 9. 2009 v 17.01 a je uložen pod Hardware a jiná technika. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář