Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Sluchátka Koss UR/5 a zamyšlení nad obsahem webu

Úterý 24. Červenec 2007

Dlouho jsem p?emýšlel, o ?em bych se mohl na svém webu ješt? zmi?ovat, p?eci jenom web založený na jednom typu v?cí se zaprvé t?žko vymýšlí a možná by ani ostatní lidi mohl trochu nudit, i když podle návšt?vnosti jsem málokdo p?ijde a oblíbí si tento web, spíše sem lidé jen “zaskakují” z vyhledáva?ů, když se snaží n?co najít. Když sleduji, co se n?kdy snaží lidé najít a dostanou se na můj web, n?kdy se zasm?ji, jak krkolomn? napíší to, co vlastn? hledají, myslím si, že hledat osm velice podivn? za sebou poskládaných slov, n?kdy ani nedávajících dobrý smysl, moc ?asto nejsou ?ešením, chce to vystihnout n?jaké správné “heslo”, krátké výstižné, ale vždy to také nejde. M? se také n?kdy povede vytvo?it takový delší “had” slov, který napíši do kolonky hledat ve vyhledava?i, ale ?asto mi to nevyjde.

No, abych se nezamýšlel dlouho, tak se zmíním, že bych cht?l svůj web rozší?it o informacích o hardware a o jiných technických za?ízeních, ale nebudou to vždy horké novinky, ale spíše bych cht?l psát n?jaké mé poznatky i na starší za?ízení, ale hlavn? bych cht?l psát z vlastní zkušenosti.

Prvním tímto pokusem budou sluchátka od zna?ky Koss, ale nebude to cenov? n?jaká závratná výška, půjde o nejlevn?jší sluchátka se jménem Koss UR/5. Dostal jsem je darem, do té doby jsem si “vysta?il” se sluchátky dodávanými standardn? k p?ehráva?ům, byly to všem známé “pecky”. Dlouho p?edtím jsem si ?íkal, že se v nich nedá ležet, pomalu ani sed?t, protože musíte mít zaprvé kvalitn? tvarované uši, ale i p?esto se nesmíte moc hýbat a dlouho jsem rozmýšlel koupi sluchátek jiné stavby. Tento dar rozhodl za m?, dostal jsem sluchátka Koss UR/5, dalo se poznat, že nepat?í k nejdražším, ale já nejsem n?jaký náro?ný poslucha? a ani k výkonu své práce (práce? to jsem ješt? asi ned?lal) nepot?ebuji sluchátka veliké kvality, takže mi to bylo jedno.

Jsou to sluchátka klasické konstrukce, s obloukem p?es hlavu a jednoduchým systémem zv?tšování tohoto oblouku, který jist? znáte a můžete si ho prohlédnout na fotce (pod ?lánkem umíst?né). Po prvním poslechnutí mých skladeb na mém p?ehráva?i jsem poznal veliký a znatelný rozdíl od “pecek”. Nová sluchátka vydávala daleko v?tší basy, ale ne že by mi dun?la hlava, vydávala basy p?ijatelné a umírn?né, ale také ostatní zvukové polohy, jako výšky a st?edy se zlepšily a skladby se v podání t?chto sluchátek od Koss hodn? p?iblížily originálnímu podání skladeb. Byl jsem velice mile p?ekvapen, že se z t?chto sluchátek linul tak dobrý zvuk a na oby?ejné “pecky” jsem zanev?el a i kdyby bych m?l mít “pecky” kdovíjak drahé, tak bych je necht?l (možná kdybych je vyhrál, nebo dostal, tak bych asi neodmítl), protože si myslím, že jejich malé reprá?ky nikdy nemohou dosáhnout kvalit v?tších reprá(?)ků ve sluchátkách jiných konstrukcí.

M?l jsem i možnost poslechnout si zvuk se sluchátek typu “špunt”, to jsou takové ty, které se zasunují dále do zvukovodu, poslech nebyl špatný, ale myslím si, že je to nebezpe?né nejen pro sluch ?lov?ka, ale také velice nebezpe?né na ve?ejnosti, kdy nemusíte na p?echodu uslyšet p?ijížd?jící, t?eba i troubící, vůz a máte problém. Sluchátka Koss UR/5 jsem m?l také možnost porovnat s dražšími sluchátky Koss, te? nevím, který je to typ, ale zav?šují se za ušní boltec, nemají žádný oblouk a mají podobn? velké reproduktorky (asi už se ten typ dnes neprodává), ale rozdíl nebyl tak zna?ný, možná kdybych uslyšel krajní zvukové polohy sluchátek, poznal bych v?tší rozdíl, ale p?i b?žných písních to nebylo tak markantní a nemrzí m?, že nemám sluchátka za 1000 až 2000 K?.

Sluchátka Koss UR/5 ur?it? nejsou ur?ena pro ty, kte?í pot?ebují zaru?ený kvalitní a p?esný poslech, také nejsou ur?ena pro n?jaké “frajírky”, kte?í dají jen na cenu zboží a hlavn? se cht?jí vytáhnout p?ed kamarády, ale jsou ur?ena pro b?žného uživatele, který nepot?ebuje mimo jiné i mikrofon, ale hlavn? nepot?ebuje perfektní zvuk, ale sta?í mu jen dobrý. Hlavn? jejich cena dokáže sluchový požitek umocnit, takže máte pocit, že máte hodn? muziky za málo pen?z.

Odkaz: Koss

Koss UR/5

Tento příspěvek byl poslán: Úterý, 24. 7. 2007 v 19.45 a je uložen pod Hardware a jiná technika. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář