Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

P?ehráva? Teac MP-111 - moje recenze a poznatky

Pátek 27. Červenec 2007

Tak jsem si snad kone?n? vybral ten správný vzhled webu, i když není zas tak úpln? dokonalý, ale je takový nenápadný, p?esto hezký vzhled, možná mi n?kdy pozd?ji “do oka padne” vzhled jiný, ale tento mi velice vyhovuje (alespo? prozatím). Ale abych se zase nev?noval n??emu jinému než jsem vůbec nadepsal nad ?lánkem, tak chci ?íci, že se op?t pokusím zanechat zde mé osobní zkušenosti s velice jednoduchým a laciným MP3 p?ehráva?em a tím je Teac MP-111.

Seznámení s p?ehráva?em Teac MP-111

N?kterým možná už svítá, o ?em že se to tu pokouším psát, ale n?kte?í jsou možná stále v nev?domosti, no tak se p?ehráva? pokusím p?iblížit. P?ehráva? Teac MP-111 je velikostn? asi 8,5 cm dlouhý, 2,5 cm široký a do hloubky (”tloušťky”) má asi 2 cm. Bez baterie, kterou může být oby?ejná malá tužková baterie typu AAA (ovšem tužková baterie typu AAA může být i alkalická, ba dokonce nabíjecí), p?ehráva? váží asi 30 gramů. Zmín?né nabíjecí baterie jsou ale trochu v?tší a chce to “vychytat” správný grif (možná se p?íšt? pokusím o p?iblížení vkládání nabíjecích baterií do p?ehráva?e Teac MP-111).

Pam?ť, podporované formáty, mikrofon

Tyto p?ehráva?e bývají obsazovány flash pam?ťmi, které se nedají rozší?it pam?ťovými kartami, a bývají ve velikostech 256 MB, 512 MB, 1024 MB, 2048 MB. Myslím si, ale že s velikostmi 256 MB se Teac MP-111 už moc neprodává a ani by se tato velikost finan?n? nevyplatila, 512 MB se také moc nevyplatí, 1 GB pam?ti už jde, ale v dnešní dob? bych asi u tohoto p?ehráva?e pod 2 GB flash pam?ti “nešel”. Já jsem si sice koupil pouze 1 GB pam?ť, ale to byly zase trochu jiné ceny a mám pon?tí, že ani se snad 2 GB ani ješt? neprodávaly, to ale nevím jist?. P?ehráva? Teac MP-111 umí p?ehrávat formáty MP3, WMA a WAV, do WAV umí nahrávat z mikrofonu, který má v sob? zabudován, ale mikrofon je použitelný pouze z malé vzdálenosti, nejvýše tak 2 metrová (se štesím 3 metrová) vzdálenost, ale ur?itá osoba musí mluvit z?eteln?, nahlas a nesmí být ni?ím/nikým rušena. V takové školní t?íd? by asi nebyl moc dob?e použitelný, už vůbec ne v p?ednáškových místnostech.

Struktura písní v p?ehráva?i

Teac MP-111 standardn? nedokáže procházet složkami uloženými v pam?ti, písn? a skladby jsou vid?t všechny najednou, musíte se prost? “p?ecvakat” k té skladb?, kterou chcete, ale písn? ?adí podle názvu a zárove? podle složek. P?ehráva? vezme abecedn? první složku, kterou zobrazí jako první a v ní zobrazí abecedn? písn? a pak bere další složku. Ale je internetovou záležitostí stáhnout si nov?jší firmware a potom je to již záležitost pár sekund a p?ehráva? složky najednou vidí, v menu se objeví nabídka s názvem Folder (jak p?ízna?né a pokud jsem se ješt? nezmínil p?ehráva? není v ?eském jazyce a ani “?eština” neexistuje, možná by ji dokázal vytvo?it n?jaký kutil) a v ní si najdete složku, kterou chcete a potvrdíte ji tla?ítkem PLAY, pro? to zdůraz?uji, protože v menu se položky potvrzují tla?ítkem MENU, pouze složky se vybírají tla?ítkem PLAY.

Nastavení a možnosti p?ehráva?e

Jinak v Teac MP-111 se dá nastavit ekvalizér, p?ehráva? umí módy Normal, Rock, Pop, Jazz a Classical s nejnov?jším firmwarerem umí i mód pro zvýrazn?ní basů. P?ehráva? dokáže i opakovat melodie, takzvaný Repeat, a to bu? pouze jednu, nebo všechny, dále umí hrát náhodné melodie (Shuffle repeat), standardn? umí také p?ehrát každou melodii jen jednou a postupn? zasebou. Dále se v p?ehráva?i dá nastavit kontrast displeje (displej jen pouze monochromatický a je podsvícen jen mod?e, nebo vůbec), nastavení podsvícení (vůbec, zhasne po 5 sekundách, zhasne po 10 sekundách, svítí po?ád), kvalitu nahrávání v Hz, nebo jestli se má p?ehráva? po ?ase ne?innosti sám vypnout (po 2, 10 minutách anebo vůbec/po vybití baterie). Nakonec si můžete vybrat jazyk menu, standardn? je tam angli?tina (moje volba), ale pokud jste lepší v n?m?in?, špan?lštin?, francouzštin?, ba dokonce v italštin?, tak si také p?ijdete na své. P?ehráva? vám může zobrazit, kolik zbývá volné pam?ti (kolik je zabráno), dokáže smazat soubory, ale jen ty, které “vidí” a také neumí mazat složky (i když je “vidí”).

Zvukové podání p?ehráva?e a firmware

Zvuk z tohoto p?ehráva?e m? velice p?ekvapil, záleží také na kvalit? MP3, ale zvuk je ?istý, docela dost hlasitý (zase záleží na sluchátkách), podání je v?ruhodné a nejvíce se mi v ekvalizéru osv?d?ily módy rock a jazz, které jsou mimo jiné hlasit?jší než ostatní módy, ale také se mi zdají podáním nejpodobn?jší reálu, po nich bych za?adil mód normal, pak classical a nakonec se mi nejhorší zdá mód Pop, který se mi zdá velice “p?idušený”. Ale také jsem zjistil, že i záleží na verzi firmwaru, jaký má být p?ednes tohoto p?ehráva?e. T?eba u m?, původní firmware (2.50x.xxx, nevím p?esn?), mimo jiné nemá složky, ekvalizér a kvalita zvuku odpovídá tomu, co jsem již napsal. Nov?jší firmware (2.600.100, doporu?uji) umí složky, p?idá vám do menu i položku rádio, i když ho váš p?ehráva? neumí, ale i p?esto rádio můžete spustit, avšak je tu jeden problém, když p?ehráva? rádio neumí, neumí rádio ani naladit, je tam stále frekvence 108 MHz, ve sluchátkách je slyšet šum, ale s frekvencí se prost? nedá “hnout” (alespo? jsem nep?išel na to, jak). Ekvalizér a kvalita zvuku se moc znateln? nem?ní (už si moc nepamatuji, nemám možnost se vrátit k původnímu firmware). A v menu je hez?í písmo, ale stále Teac MP-111 neumí ?eskou diakritiku (ani zatím nevím, jestli ji n?kdy bude um?t). Dále jsem zkoušel i firmware nov?jší (2.600.103, m? se moc nezamlouval), firmware jsem nainstaloval, nastavil jsem si ekvalizér na Rock, všiml jsem si, že firmware p?idal i nový mód ekvalizéru, který zvyšuje basy (nevím, jak se jmenuje), ale nový mód “na basy”, akorát “rozost?í” zvuk. Po ?ase poslouchání jsem ovšem také zjišťoval, že se mi n?jak ta hudba nezdá, že je n?jaká zvláštní, ale nev?d?l jsem, ?ím to je. Nejd?íve jsem si myslel, že je to mým aktuálním rozpoložením, ale potom jsem si uv?domoval, že je to asi v p?ehráva?i, vrátil jsem ekvalizér na Normal a zvuk se zlepšil. ?íkal jsem si, co te?, nev?d?l jsem, jestli se můžu vrátit na p?edchozí firmware, tak jsem to zkusil a povedlo se (jak my ateisté ?íkáme, díkybohu). Už jsem poznával ten dobrý zvuk jako d?íve. Tedy podle m? není mezi firmware 2.600.100 a 2.600.103 moc veliký rozdíl, rozdíl je pouze v tom, že firmware 2.600.103 je horší ve zvukovém podání, alespo? podle m?.

Nej?ast?jší problémy s p?ehráva?em

Ješt? p?ed koupí tohoto p?ehráva?e m? však zarážely poznatky ostatních majitelů, kte?í si st?žovali nap?íklad na to, že se jim po pár dnech p?ehráva? nezapnul, ukázal na displeji pouze nápis Hello a dál nic, nebo že jim potom p?ehráva? nešel ani p?ipojit k PC (po?íta? ho nerozeznal), mezi mechanickými problémy se objevila upadávající krytka plnohodnotného USB konektoru a také že se uživatelům objevily problémy s konektorem jack. Se všemi softwarovými chybami a upadávající krytkou jsem se ješt? nesetkal (musím zaklepat na d?evo), avšak s chybným konektorem jsem se bohužel setkal a to dokonce u svého p?ehráva?e.

Můj problém s p?ehráva?em

Bylo to tak po dvou m?sících, ale také tomu p?edcházelo to, že jsem si Teac MP-111 asi omylem trošku p?eležel v posteli (když jsem poslouchal) a pak jsem si ho omylem shodil ze stolu. Ten den, když jsem si p?ehráva? shodil, jsem p?ehráva? zapnul, ale ze zvuku bylo slyšet, že má konektor špatný dotek, n?které zvuky byly slyšet potichu a nap?íklad hlavní zp?v nebyl slyšet vůbec. Tento problém se po p?itisknutí zástr?ky sluchátek blíže ke stran?, kde má p?ehráva? displej, vrátil na normální zvukovou hodnotu, ale po pušt?ní se to op?t zhoršilo, také stla?ení p?ehráva?e z obou stran kolem konektoru jack zlepšilo zvuk, ale toto nebylo ?ešení. P?ehráva? jsem dal na reklamaci a prodejce mi p?ehráva? Teac vym?nil za nový kus.

Moje rady a zkušenosti pro zacházení s tímto p?ehráva?em

Podle jedné z mých hypotéz se problém s jack konektorem může objevit, pokud s p?ehráva?em manipulujete velice hrub?, p?eci jenom to je velice malý, k?ehký a levný p?ehráva?, takže by se s ním m?lo jednat jemn?, takže n?jaké házení, pády jsou pro p?ehráva? špatné, hlavn? neopatrné zacházení se zástr?kou sluchátek by mohlo vyvolat problém, nap?íklad n?jak se zástr?kou “kvrdlat” v p?ehráva?i, nebo dokonce tahat p?ehráva? za zástr?ku sluchátek bych nedoporu?oval. Také jsem zjistil, že zástr?ka sluchátek nemusí být v p?ehráva?i “nadoraz”, ale může být trochu povystr?ená a p?esto má konektor správný dotek, toto také doporu?uji, pokud nechcete, aby se objevily n?jaké problémy, protože konektor tohoto p?ehráva?e se mi zdá velice “fórový”, takže neopatrné dorážení zástr?ky až “nadoraz” by mohlo být špatné. Tyto rady ale také berte trochu s odstupem a s nadsázkou, já jsem spíše psal o extrémn? bezpe?ném jednání s p?ehráva?em, které by nem?lo vyvolat problémy a i když se potíže objeví, máte asi špatný kus. Když jsem se zeptal uživatele, který si p?ehráva? vychvaloval, na obvyklé potíže s Teac MP-111 a jeho zkušenosti problémy, odv?til mi, že když se n?kdo neumí k p?ehráva?i chovat a zachází s ním “jako prase”, tak se nemá co divit a že on žádné potíže nem?l. Já se k p?ehráva?i chovám velice slušn? a zatím další problémy nemám (zase musím zaklepat na d?evo). Když problémy nastanou, tak vym?ním p?ehráva? v reklamaci (pokud se problém objeví ješt? v reklamaci) za nový kus, nebo si vyberu dražší.

P?íslušenství p?ehráva?e a záv?r

V p?íslušenství k p?ehráva?i dostanete ?eský manuál, 8 cm CD s ovlada?i pro Windows 98 a rozsáhlejšími manuály (v ?eštin? a v jiných jazycích), dále prodlužovací USB kabel (má oba standardn? velké konektory, samec a samice), sluchátka, která jsou vlastn? také š?ůrkou pro zav?šení na krk (p?ehráva? má na stran? dv? o?ka pro provle?ení š?ůrky), ale sluchátka jsou pro m? nepraktická, protože mají moc krátký kabel/š?ůrku, jsou prost? jen pro zav?šení na krk, protože si s nimi p?ehráva? nemůžete dát nap?íklad do kapsy, abyste zárove? mohli poslouchat. Sluchátka jsem chvíli u prvního mého Teac MP-111 testoval, pak jsem ale hned p?ešel na má sluchátka Koss UR/5 (malorecenzována ve starším ?lánku, ?lánek zde), u druhého Teac MP-111 jsem je ani nevyndaval z igelitového obalu. Názory na tento p?ehráva? jsou sporné, já a asi menšina lidí nemáme moc výhrad k tomuto Teacu, ale ostatní si st?žují, že p?ehráva?e jsou chybové, i když chybové byly možná ty starší kusy, ty s nov?jšími firmwary už tolik problémy ned?lají. Já si na tento p?ehráva? nemohu st?žovat, vyhovuje mi, je malý, lehký, skladný, jednoduchý na ovládání s novým firmware umí i složky.

Odkaz na oficiální specifikace: Teac.de

Odkazy na firmware: Verze 2.600.100. zde (doporu?uji)
Verze 2.600.103 zde (moc se mi nezamlouvá)

Kdyby byly odkazy ?asem neaktivní, tak se omlouvám a p?ípadn? mi napište E-mail, abych vám ten ?i onen firmware poslal (snad je budu mít). Budu se snažit i hledat nové firmwary.

Tento příspěvek byl poslán: Pátek, 27. 7. 2007 v 23.48 a je uložen pod Hardware a jiná technika. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

6 komentáře/ů o “P?ehráva? Teac MP-111 - moje recenze a poznatky”

 1. Lukáš říká:

  Ahoj,
  prosím t?, mám tenhle 1GB MP3-p?ehráva? (zakoupený), ale po reinstalaci PC jsem p?išel na to, že nemohu najít to CD s ovlada?i pro Win 98..! Což je docela problém, protože jsem to na netu zatím nikde nenašel..
  Sice ho mám zálohované na HD, ale asi je tam n?jaká chyba, protože když zadám cestu k na?tení t?chto ovlada?ů, tak to ten správný nenajde. Myslíš, že bys mi ho mohl vypálit a zaslat, nebo aspo? poradit, jak ty data sehnat?
  Díky za odpov??.
  Lukáš.

 2. admin říká:

  Já jsem nebyl dlouho doma, omlouvám se, po CD se podívám.

 3. Standa říká:

  Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli je firmware 2.600.100 i pro win xp a jestli tato verze umožní,
  aby p?ehráva? vid?l složky interpretů a pod nimi skladby. Díky

  Standa

 4. admin říká:

  Standa: Firmware 2.600.100, který je také pro Win XP, p?idá do menu p?ehráva?e položku Folder a v ní si vyberete konkrétní složku v pam?ti s písn?mi, ze které pak můžete poslouchat, můžete vid?t i všechny písn? za sebou, ?azeny podle složky a názvu. Hezký den.

 5. andrea říká:

  Dobrý den, cht?la bych se zeptat, co bych m?la (mohla) ud?lat, když p?ehráva? zapnu vyhodí mi jenom nápis Hello a pak nic, prost? jakoby se zaseknul, nevim už co s tím… p?edem d?kuji za odpov??

 6. admin říká:

  Zkuste si nejd?íve stáhnout nový (jiný) firmware a nainstalovat ho. Pokud by to nepomohlo, zkuste tento návod pro reset p?ístroje, který je p?ímo Teacu:

  please make the following steps to reactivate the MP-111:

  1. Take out the battery.
  (Vyndat baterii)

  2. Press the button ‘play’ and hold.
  (Stisknout tla?ítko play a držet)

  3. Connect to USB.
  (Zapojit do USB)

  4. Upgrade firmware
  (Nainstalovat firmware)

  5. Finish upgrading and release the button ‘play’.
  (Ukon?it instalaci a pustit tla?ítko play.)

  Systém se vás asi také p?i instalaci zeptá na ovlada?e STMP3500, které byste alespo? podle mého m?la najít ve složce s firmware, jsou ale i na této webové stránce: http://localize-it.narod.ru/firmware/app/drivers.zip

  Pokud by ani toto nepomohlo, tak už si nejsem jist, co s p?ehráva?em, pokud je v záruce, radím reklamaci, pokud není, nejsem si jist, jestli by ho n?kdo dokázal zprovoznit za menší peníze, než nový p?ehráva?.

Napište komentář