Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Teac MP-111 - problém se zav?ením krytky baterie za použití nabíjecích baterií

Neděle 23. Září 2007

Po po?ízení p?ehráva?e Teac MP-111, který jsem si také mimo jiné kupoval kvůli možnosti používání AAA baterií ?ili i možnosti používání nabíjecích baterií AAA, abych si mohl p?ípadn? tyto baterie jednoduše vym?nit za nové, jsem sice používal dodávanou alkalickou AAA baterii, ale už jsem si také došel do obchodu pro dv? AAA dobíjecí Ni-MH baterie s kapacitou 1000 mAh. Jelikož jsem již m?l nabíje?ku baterií kvůli digitálnímu fotoaparátu na AA baterie (samoz?ejm? nabíje?ka umí nabíjet i baterie AAA), tak jsem si své baterie mohl klidn? hned nabíjet.

Srovnání baterií Srovnání baterií Srovnání baterií

Zde jsem ud?lal pár obrázků, na kterých je vid?t srovnání baterií - AAA normální vs AAA nabíjecí.

Ale co se nestalo, když jsem se pokoušel nabíjecí baterie do p?ehráva?e vložit, baterie do p?ehráva?e sice vložit šla, ale nešla mi zav?ít krytka baterie, p?esn?ji mi nešel zastr?it takový nepárový zobá?ek krytky (tento zobá?ek je umíst?n úpln? na kraji krytky a vystupuje z ní horizontáln?) pod zadní kryt p?ehráva?e, jelikož jsem nikdy takový problém nem?l, hned mi došlo, že se tento problém objevil kvůli nov? koupené nabíjecí baterii. Ale pro? se tento problém objevil, protože p?i prvním prohlížení nabíjecích baterií, jsem v?tší rozdíl mezi normální a nabíjecí baterií nenašel, tak jsem baterii op?t vyndal a za?al jsem zkoumat rozdíly oproti nenabíjecí verzi. Zjistil jsem, že baterie jsou v nejdelším míst? stejné dlouhé, jsou stejn? široké (možná je ta nabíjecí o n?jaké ty mikrometry širší), ale jejich zásadní rozdíl je ten, že nabíjecí baterie má spodní plošku (pól mínus) rovnou, zasahující až po okraj baterie, zato normální baterie AAA má tuto plošku umíst?nou pouze ve st?edu a kolem st?edu, tato ploška nezasahuje po okraje a hlavn? je lehce vystouplá z t?la baterie (podrobn?jší p?edstavu získáte z obrázků, které jsem vyfotil).

Krytka baterie P?ehráva? s původní baterií P?ehráva? s nabíjecí baterií

? Zde na prvním obrázku vidíte krytku baterie, vlevo je nepárový zobá?ek, vpravo jsou dva há?ky. ? Na druhém obázku můžete vid?t, jaké je místo mezi záporným pólem původní baterie a plastem p?ehráva?e. ? Na t?etím obrázku vidíte podobné srovnání jako na druhém, ale v p?ehráva?i je baterie nabíjecí.

Na problém jsem tedy p?išel, ale jak ho vy?ešit, p?ece nepůjdu vracet tyto dv? nabíjecí baterie zp?t (ani nevím, jak bych to ud?lal), ze za?átku m? to docela naštvalo, protože jsem netušil, že se mohou AAA baterie normální a nabíjecí lišit tvarem (vycházel jsem z AA baterií, ty se totiž prakticky vůbec v ni?em neliší) a hlavn?, že tato menší odlišnost mi z?ásti zamezí jejich využití. Ale vůbec m? nenapadlo, že když krytka baterie za použití nabíjecích AAA baterií nejde zavírat jako za použití normálních baterií, že by šla krytka zavírat jiným způsobem.

Špatné nasazování krytky Správný postup p?i nasazování krytky Správné nasazení krytky

? Na prvním obrázku můžete vid?t špatný postup p?i nasazování krytky, kdy vám nepárový zobá?ek nemůže zapadnout. ? Na obrázku druhém již můžete vid?t nasazení krytky tak, aby nepárový zobá?ek mohl zapadnout. ? Na t?etím obrázku již můžete vid?t krytku p?ipravenou pro zastr?ení.

P?i použití normální (alkalické baterie) jsem krytku vkládal tak, aby jako první do p?ehráva?e zapadly dva há?ky (jsou p?ipevn?ny kolmo na krytku baterie) na krytce, v podobný okamžik zapadl i zobá?ek, který je nepárový, te? už jen sta?ilo krytku lehkým posunutím zastr?it, aby zapadla svým zobá?kem a svými há?ky do ur?ených míst v p?ehráva?i. P?i použití nabíjecí baterie ovšem musíte za?ít od nepárového zobá?ku na krytce, tento zobá?ek musíte jako první str?it do míst, kde má být zastr?en (tj. do místa, kde má mít baterie pól mínus), protože kdybyste se pokoušeli za?ít t?mi dv?ma há?ky, tak byste potom zjistili, že v této poloze prost? ten nepárový zobá?ek nezapadne. Jelikož má nabíjecí baterie plošku pólu mínus v?tší, pak zjistíte, že je mezi baterií a plastem p?ehráva?e mén? místa pro vložení tohoto zobá?ku. Takže jak jsem již ?ekl, za?neme zobá?kem, p?iložíme krytku tak, aby se zobá?ek dostal mezi baterii a plast p?ehráva?e, potom se na krytku musí p?itla?it ve sm?ru otevírání krytky (?ili opa?ným sm?rem než jsme vkládali ten zobá?ek) a následn? krytku p?itla?it k t?lu p?ehráva?e, aby zapadly ty dva há?ky, musíme použít trochu síly, protože i u místa vložení t?chto dvou há?ků je te? mén? místa, pokud te? máme krytku v horizontáln? správné poloze, můžeme krytku v oblasti nápisu OPEN (jsou takové plastové výstupky pro lepší zap?ení prstu) p?itla?it a následn? p?i použití v?tší síly a za použití prstů druhé ruky, kterými budeme tla?it krytku z druhé strany (sm?rem od USB konektoru) a krytku zastr?íme úpln?. Musí se použít v?tší síla, nevím sice úpln? p?esn? pro?, ale nejspíš to bude také mimo jiné kvůli v?tší tloušťce nabíjecí baterie.

Pokud by se ale n?komu zdál tento návod spíše drastický než použitelný, nabíjecí baterie p?ece nemusí používat, s normálními bateriemi nebude mít problém. Ale abych se zase tímto ?lánkem ned?lal chytrý, tak pokud znáte n?kdo lepší způsob, nebo jste nerozum?li mému návodu, jak správn? zavírat krytku p?i použití nabíjecích baterií, tak mi klidn? napišt? e-mail ?i na ICQ.

Tento příspěvek byl poslán: Neděle, 23. 9. 2007 v 0.25 a je uložen pod Hardware a jiná technika. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

2 komentáře/ů o “Teac MP-111 - problém se zav?ením krytky baterie za použití nabíjecích baterií”

  1. Gerard51 říká:

    Jak dloho ti tam ty nabíjecí baterie vydrží a jak jsi s výrobkem spokojen?

  2. admin říká:

    Na výdrž se m? neptej, protože to nevím. A nev?d?l jsem to ani u normální alkalické. Nejsem ten typ, co by mi m?l stále p?ehráva? u sebe a ani ten, co by stále m??il ?as. Navíc t?eba p?ehráva? dlouho nepoužívám a nabíjecí baterie sama ztrácí kapacitu, když je dlouho nepoužívaná. Jinak si na výdrž nest?žuji a p?ehráva? sice působí k?ehce, ale m? vyhovuje. Vyhovuje mi i kvalitou zvuku, hlasitostí, ovládáním. Další p?ehráva?, který bych si kupoval, by byl op?t n?jaký levn?jší tohoto typu.

Napište komentář