Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Laserová myš A4Tech X-750F

Čtvrtek 27. Září 2007

Myš, o které se te? zmíním je sice ozna?ována jako herní myš, ale je velice dob?e použitelná pro jakoukoli jinou práci. Jde o myš zna?ky A4Tech model X-750F.

Že je myš herní poznáme hlavn? podle speciálního tla?ítka “3XFire Button”, po jehož zmá?knutí se po?íta? chová, jako byste zmá?kli t?ikrát za sebou první tla?ítko myši. Toto se hodí, pokud pot?ebujete v n?jaké h?e hodn? rychle za sebou vyslat n?jakou dávku st?el. Ale tato funkce se hodí i v p?ípad?, pokud jste trošku lín?jší na použití dvojkliku prvního tla?ítka a nechcete nic ve Windows (?i jiném systému) nastavovat, prost? zmá?knete toto tla?ítko a otevíráte složky jedním klikem. Tla?ítko na “dávku kulek” je trochu menší než hlavní (levé) tla?ítko, je umíst?no napravo od n?j, je oranžové a s malými výstupky proti skluzu, vlastn? je vloženo ve vý?ezu z levého tla?ítka, ale nebojte místa na váš ukazová?ek je tam stále dost. Ale význam tohoto tla?ítka ve Windows se mi ale stejn? nezdá nijak velký ?i důležitý.

Hlavní výhodou této myši je její velká p?esnost a rychlost, což můžete využít nap?íklad p?i n?jaké grafické práci, kdy je pot?eba velká p?esnost a pe?livost. Maximální možné rozlišení myši je 2500 dpi, ale nemusíte používat toto rozlišení stále, máte na výb?r krom? tohoto rozlišení dalších 5 rozlišení. Každé nastavení rozlišení je poznatelné podle kole?ka myši, respektive barvy kole?ka, p?i každém rozlišení svítí kole?ko jinou barvou, nebo kombinací barev, p?i nejmenším rozlišení kole?ko nesvítí vůbec. Na zm?nu rozlišení není pot?eba žádný speciální ovlada?. Zm?na rozlišení se aplikuje pomocí speciálního tla?ítka na myši, které je umíst?no p?ímo p?ed kole?kem (z pohledu uživatele), blíže ke st?edu myši. U nejmenšího rozlišení 600 dpi, nesvítí kole?ko vůbec, p?i rozlišení 800 dpi svítí kole?ko zelen?, p?i 1200 dpi žlut?, p?i 1600 dpi ?erven?, p?i rozlišení 2000 dpi kole?ko bliká žluto ?erven? a p?i 2500 dpi kole?ko bliká zeleno oranžov?.

Touto v?tou zklamu asi všechny “leváky”, protože tato myš je výhradn? pravoruká. Ne, že by nešla používat levou rukou, tvarov? je, dalo by se ?íci, soum?rná, ale již umíst?ní 3XFire tla?ítka, které je vedle levého tla?ítka myši a také vedlejší tla?ítka, použitelná nap?íklad v internetovém problíže?i pro návrat na p?edchozí stránku, ?i naopak postup vp?ed, jsou umíst?na na levé stran? ur?ena pro pravý palec a navíc je pod nimi pogumovaná ploška pro lepší uchycení palcem, to by již mohlo nazna?ovat, že si tuto myš “levák” moc neužije. Ale pokud by byl masochista?

X-750F je velice p?íjemn? tvarovaná do ruky, ale mluvím pouze ze zkušenosti s mojí trochu v?tší rukou, které n?jaké ty bezdrátové myši ur?ené k notebooku moc nevyhovují, ale zato tahle myš, ta je p?esn? ta pravá, dostate?n? velká, nemusím mít pokr?ené prsty. Nepo?ítaje tla?ítko 3XFire a tla?ítko pro zm?nu rozlišení je myš p?ti tla?ítková, pokud to nevyplynulo z p?edchozího textu, takže pokud bych byl puntí?ká?, myš je sedmi tla?ítková, funkci tla?ítek si můžete zm?nit u ?ty? tla?ítek - pravého, prost?edního (kole?ko) a t?ch dvou vedlejších na levém boku, zm?nu můžete u?init pomocí softwaru pro tuto myš.

Moje myš je ?erno st?íbrná (podobná chromu), p?evažuje ?erná barva, ?erná barva na myši zabírá ob? hlavní tla?ítka a je protažena v pruhu až dozadu, kolem tohoto pruhu jsou po vn?jších stranách dv? “chromové” linky, tato “chromová” barva se objevuje i na plošce s kole?kem a tla?ítkem pro zm?nu rozlišení. Boky této myši jsou ?erné. Tato myš existuje i v druhém barevném provedení, které je také ?erno st?íbrné, ale zde je ta st?íbrná matná a zde ta st?íbrná p?evažuje, toto barevné provedení je vlastn? invertní k p?edchozímu. Standardní rozhraní myši je USB, ale balení obsahuje i redukci na PS/2. Cena této myši se na internetu pohybuje od p?ibližn? 420 K? do n?jakých 750 K?, p?i?emž v n?kterých obchodech může mít každé barevné provedení myši rozdílnou cenu.

Odkaz na oficiální web: X7.cn

Tento příspěvek byl poslán: Čtvrtek, 27. 9. 2007 v 22.17 a je uložen pod Hardware a jiná technika. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář