Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Flatout 2 a malý cheat na kaskadérské kousky (Akrobacie)

Pondělí 8. Říjen 2007

V tomto ?lánku bych rád napsal o jakémsi podvůdku, na kterým jsem p?išel ve h?e Flatout 2 p?i b?žném hraní a p?išel jsem na n?j úpln? sám. Konkrétn? jde o podvod v takových t?ch disciplínách, kde máte nap?íklad svého ?idi?e házet do vzduchu, házet s ním šipky ?i hrát bowling.

P?išel jsem na to, jak soupe?ům znemožnit jejich pokus. P?edem bych cht?l upozornit na to, že jsem to zjistil a dokázal pouze v originální ?eské verzi 1.0 této hry a opravdu nevím, zda tento podvod jde i v jiných verzích. Jde o to, že vy jste vždy ten první, co se pokouší o nejlepší výsledek, až teprve po vás jdou ostatní, a tudíž t?sn? po vašem pokusu nejsou ostatním zapo?ítány výsledky a to je ten okamžik pro podvod.

Nejlépe se to dá vysv?tlit na disciplín? šipky, zde jde o sou?et všech pokusů. Podvod se dá ud?lat tak, že normáln? pojedete a budete se snažit trefit n?jaké body, nejlépe n?jaké vyšší, aby jste m?li v?tší jistotu, že vyhrajete, váš okamžik nastává v p?ípad?, kdy jste trefili n?jaké bodované místo na ter?i a nasko?il vám již po?et za vaši trefu a t?sn? po zobrazení vašich bodů sta?í stisknout klávesu Escape pro p?ístup do menu a zjistíte, že jsou již jakoby všichni po pokusu a můžete tím pádem dát možnost “Pokra?ovat v akrobacii” na další pokus. Ovšem hlavní problém ?ní v tom, že protivníkům nemůžete odep?ít jejich poslední pokus (nebo jsem alespo? nep?išel na to jak), takže se jejich poslední pokus musí zapo?ítat, takže se tato “vychytávka” nedá využít p?i disciplínách, kde jde o nejlepší pokus. Toto neznamená, že by to nešlo využít, ale můžete jim odep?ít t?eba dva pokusy, ale již v posledním to nejde a oni vás klidn? mohou porazit, takže se ne vždy můžete vyhnout ?isté h?e.

Pak je tu trochu menší problém p?i akrobaciích, ve kterých se vám vaše skóre b?hem pokusu stále m?ní, toto se stává nap?íklad u disciplíny High Jump (Skok vysoký), nebo Ski Jump (Skok na lyžích), kdy se vám skóre m?ní a zastaví se až p?i dopadu vašeho ?idi?e. Op?t ne?íkám, že by zde nešel tento podvod využít, ale chce to mít trochu trp?livost, protože t?sn? po dopadu můžete dát Escape a vybrat “Pokra?ovat v akrobacii”, ale po vybrání se vrátíte do toho samého pokusu, vy musíte tuto fintu s klávesou Escape prost? trochu déle trefovat, ale i zde se to nakonec povede, musíte to prost? zkoušet a hlídat, ovšem n?kdy to ale opravdu můžete s tou dobou p?ehnat a ostatním se již v tabulce jejich skóre zapo?ítá a to máte smůlu.

Na tento “fígl” jsem p?išel práv? p?i h?e Darts, kdy jsem si tuto disciplínu jen tak hrál, ale n?kolikrát jsem jí opakoval a již m? nebavilo ?ekat na dopad ?idi?e, tak jsem to cht?l urychlit a t?sn? po trefení ter?e jsem dal Escape a poté “Pokra?ovat v akrobacii” a hle, koukám, že se ostatním nezapo?ítal výsledek, zatímco já již výsledek mám a pokra?uji v dalším pokusu. Dále jsem to snažil uplatnit na další disciplíny.

Te? bych cht?l popsat všechny disciplíny tak n?jak v po?adí složitosti uplatn?ní tohoto podvůdku. Takže na prvním míst? bych asi uve?ejnil akrobacii Darts (Šipky), kde jak jsem již popisoval, není pot?eba na nic ?ekat, dále bych uvedl akrobacii Bowling (Kuželky), kde sta?í po?kat na popadání trefených kuželek a jakmile se objeví nápis s tím, kolik kuželek jste porazili, sta?í stisknout Escape a pokra?ovat jako p?edtím. V další akrobacii Royal Flush (Královská postupka) op?t sta?í trefit n?jakou kartu, po?kat na nápis s hodnocením a stisknout tu známou klávesu, poslední z nejleh?ích (na podvád?ní) je Soccer (Fotbal), zde je sice n?kdy trochu problém, trefit se vůbec do brány, ale zase op?t po trefení ?ásti brány a následném vypsání hodnocení můžete op?t pokra?ovat, jak již bylo v ?lánku zmín?no. Pak z t?ch složit?jších by mohl být Basketball (Košíková), kde nejde sice o vystihnutí okamžiku, ale je n?kdy problém se do koše trefit, disciplína Curling (Metaná) může být ješt? t?žší, protože musíte trochu vystihnout ten správný okamžik, akrobacie Ski Jump (Skok na lyžích) je také trochu t?žší s vystihnutím okamžiku a stejn? je na tom i Stone-Skipping (Házení “žabek”).

Te? se zmíním o dalo by se ?íci nejt?žších akrobaciích, nejde ani tak o správné vystihnutí, protože to je podobné jako u p?edchozích, ale je tu problém v tom, že zde jde o nejlepší výsledek ze všech pokusů, poslední pokus protivníkům odep?ít nemůžete, tudíž mají soupe?i v?tší možnost vás i tím jedním jejich pokusem porazit. Zde bych za nejjednodušíí považoval Field Goal (Nevím, jak bych to popsal krátce, jde tu o to projet h?išt?m amerického fotbalu mezi velkými plastovými hrá?i a nakonci vyst?elit ?idi?e do takové té branky pro americký fotbal. Prost? co nejrychleji skórovat), zde jde o nejlepší ?as, který obsahuje projetí h?išt?m i st?elbu skrz branku, ale jak jsem se již zmínil, jde o nejlepší pokus, takže se musíte snažit. Za tuto disciplínu bych umístil High Jump (Skok vysoký), zase jde o nejlepší pokus, pak by se dalo ?íci, že je ješt? na náro?nost jednoduchá akrobacie Baseball (Prost? “Bejsbol”) a nakonec bych umístil disciplínu, ve které vám opravdu podvod moc nepomůže a navíc se mi tato disciplína zdá úpln? nejsložit?jší ze hry a tou je Ring of Fire (Ohnivý kruh; Kruh ohn?; spíše v množném ?ísle), v této disciplín? je hlavním úkolem poslat vašeho ?idi?e skrz n?kolik (hodn?) ohnivých kruhů a abyste dopadli nejlépe, musíte prolet?t kruhy všemi a ješt? spadnout do bazénku a opravdu to chce dobré vyst?elení postavy a pak dobré akrobatické korigování a musím ?íci, že u této disciplíny jsem v Karié?e strávil hodn? volného ?asu, protože ne vždy jsem prolet?l alespo? polovinou kruhů.

Doufám, že tento návod bude alespo? trochu více než nesrozumitelný a doufám, že bude sloužit hlavn? jako zpest?ení hry a ne jako standardní postup hrou (což ale nemůžu nikomu zakázat). Na podvod u normálních závodů jsem bohužel (bohudík) nep?išel, ale se závody jsem nem?l problém, ale ani s akrobaciemi jsem nem?l problém a zvládal jsem je i bez podvodu, m? totiž spíš nejdou ty s jedním nejlepším pokusem.

Te? m? ale tak napadá, jestli nemám jenom já n?jakou divnou verzi hry, ve které se dá podvád?t, tuto hru jsem si koupil prakticky hned po za?átku prodeje v ?R (dostal jsem ji asi den poté) a mohl bych se vlastn? pyšnit tím, že jsem byl jedním z prvních majitelů této úžasné hry, a proto m? napadá, jestli to už náhodou v n?jakých nov?jších verzích není “podchycené” výrobcem. Kdyby m?l n?kdo n?jaké nesrovnalosti, t?eba by nerozum?l výkladu, nebo by mu to p?es všechny pokusy nefungovalo (t?eba, že má jinou ochrán?nou verzi), tak ať mi klidn? napíše, abych mohl mít více zkušeností. Protože jsem opravdu testoval pouze jednu verzi hry na jednom PC (ani žádný patch jsem neinstaloval a asi dlouhodob? instalovat nebudu) a stahovat anglickou verzi hry pro otestování se mi opravdu nechce, jsem velice líný obcházet ty strašné ochrany. Nakonec bych cht?l vzkázat hrá?ům, že podvád?t se nemá.

Tento příspěvek byl poslán: Pondělí, 8. 10. 2007 v 20.50 a je uložen pod Hry. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář