Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Klávesnice Umax WK711 - elegantní tenká klávesnice

Pátek 12. Říjen 2007

Klávesnice Umax WK711 sice už není sv?tovou novinkou, ale i dnes se dá stále ješt? koupit a ješt? stále může hodn? lidí zaujmout. Tato klávesnice na první pohled zaujme její velice nízkou výškou, menšími rozm?ry a velice elegantním šedivým designem. Tuto klávesnici já sám vlastním, ale už ji moc nepoužívám a to kvůli pár drobnostem, které mi na ní chyb?ly, o t?ch se zmíním pozd?ji.

WK711 m? opravdu moc zaujala také kvůli velice nízkému zdvihu kláves, multimediálním tla?ítkům a dv?ma USB porty umíst?nými po stranách klávesnice. Jelikož nemáme doma na klávesnici moc místa, tak rozm?ry 43 cm x 17,8 cm x 3,45 m? velice pot?šily a již mén? by mohlo n?koho pot?šit to, že je tato klávesnice tak trochu ve stylu notebooků, protože má trochu jiné rozd?lení kláves Insert, Home, kláves se šipkami a podobných kláves v tomto segmentu, protože tento blok kláves je p?ipojen k oblasti alfanumerické ?ásti, a proto tam může být trochu zmatek a nemuselo by to prospívat dlouhodobému používání této klávesnice.

Klávesnice má vlastn? dv? ?ásti, plnohodnotný samostatný standardní blok numerických kláves a blok “všeho ostatního”. Ke konkrétním p?ípadům zm?n kláves pat?í absence pravé klávesy Control, užší klávesa Mezerník (vůbec všechny klávesy v této ?ad? jsou užší), nalevo od Mezerníku se objevila nová klávesa se zp?tným lomítkem. Klávesnice má napravo od tla?ítka pro vyvolání nabídky (tato klávesa je umíst?na vedle pravé “windowsovské” klávesy) netradi?n? umíst?nou klávesu Delete, dále vpravo jsou již umíst?ny sm?rové šipky. Klávesa pravý Shift je užší, napravo od ní je šipka dop?edu a napravo od šipky dop?edu je klávesa End, nad klávesou End jsou postupn? klávesy Page Down, Page Up a Home. Blok fuk?ních kláves spolu s klávesami Escape, Print Screen, Scroll Lock a Pause je také celistvý a tyto klávesy jsou na výšku užší. Klávesa Backspace je delší, hlavní Enter je delší, ale jedno?ádkový.

Hlavními výhodami této klávesnice jsou p?esné ?eské popisky (typu QWERTZ, anglické popisky nejsou vůbec obsaženy), na klávesnici jsou znázorn?ny i vedlejší znaky používané s klávesou pravý Alt. Dost obsáhlý blok multimediálních kláves je také velice praktický, ale jsou na n?j pot?eba zvláštní ovlada?e pro správnou funkci všech kláves. Tato klávesnice je na psaní velice pohodlná, je velice skromná na místo, ale nezdá se mi její každodenní využití u normálního domácího PC, protože pokud jste zvyklý na standardní rozložení kláves a m?li byste s tímto klávesovým rozložením za?ínat, nemusela by vás tato klávesnice p?íliš pot?šit. Já jsem ji sice vlastn? používal jako hlavní klávesnici, ale dnes bych ji využíval asi jako klávesnici p?enosnou, protože pro p?enos je velice praktická.

Hlavním mým důvodem pro odchod od této klávesnice bylo jiné rozpoložení kláves, konkrétn? jsem zvyklý p?i hraní na používání šipek, také jsem si zvykl, že u normální klávesnice je kolem šipek volné místo a protože já nemám prsty p?esn? na šipkách, ale mám je t?eba trochu na kraji té klávesy a jelikož má Umax klávesnice šipky zakomponované uvnit? alfanumerické ?ásti, p?išlo mi hraní trochu nepraktické. Dále m? nepot?šila absence pravého Control, protože tu jsem také hojn? využíval p?i hraní, dále ale také p?i používání zkratek ve Windows (hlavn? oblíbené zkratky CTRL+ALT+DELETE, kterou jsem se nau?il spoušt?t jednou rukou a u klávesnice Umax to šlo jednou rukou bohužel trochu hů?e). Jedním z dalších hlavních důvodů bylo to, že blok funk?ních kláves je smršt?n k sob?, takže se nedá “po slepu” nahmatat ta správná klávesa.

Popisky kláves se mi nepoda?ilo používáním zni?it, pouze u kláves se šipkami již bylo poznatelné malé opot?ebování (jsou ale stále ?itelné). Moc nepot?šily ani USB porty, protože se na n? nedalo p?ipojit za?ízení s v?tším odb?rem proudu, nebo s v?tší zát?ží. Nap?íklad ke klávesnici šel p?ipojit Gamepad s vibracemi, menší ventilátorek pro osv?žení uživatele, ale nap?íklad p?i p?ipojení flashdisku se mi ve Windows zobrazila hláška o p?etížení.

V multimediálních klávesách můžete najít klávesy pro zobrazení domovské internetové adresy, emailové adresy, klávesa pro p?echod na p?edchozí stránku nebo na následující stránku, aktualizace stránky atd. T?mito klávesami se dá také ovládat multimediální p?ehráva?: p?ehrávání/pauza, zastavit, další stopa, p?edchozí stopa, vypnout zvuk, zesilování a zeslabování zvuku. Z dalších jsou zde obsaženy pro p?echod do režimu spánku ?i vypnutí PC.

Jak jsem již zmi?oval klávesnice Umax WK711 je velice pohodlná pro psaní, nezabírá místo, ale nemusí pot?šit jiné rozpoložení kláves, doporu?oval bych nemít pouze tuto klávesnici, ale mít k ní n?jakou plnohodnotnou klávesnici a tuto používat nap?íklad na psaní, jako p?enosnou klávesnici, nebo t?eba i u notebooku by se dala použít. Pokud si ale na ni zvyknete, není žádný problém ji využívat jako základní klávesnici.

Sice to te? vypadá, že mi tato klávesnice nevyhovovala, ale opak je pravdou, na jiné rozpoložení jsem si zvykl, ale postupem ?asu jsem za?al mít chuť na standardní rozpoložení kláves, proto mám op?t klávesnici s klasickým rozpoložením, ale mám také chuť si op?t p?ipojit tuto Umax klávesnici a používat ji.

Odkaz na oficiální web: Umax.cz

Odkaz na ovlada?e z jiného webu: czc.cz (WinXP) a
czc.cz (jiné opera?ní systémy)

Zde si dovoluji uvést obrázky:

Umax WK711

Umax WK711 shora

Tento příspěvek byl poslán: Pátek, 12. 10. 2007 v 22.24 a je uložen pod Hardware a jiná technika. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

1 komentář o “Klávesnice Umax WK711 - elegantní tenká klávesnice”

  1. Michal Gamboš říká:

    Súhlasím s autorom ?lánku, táto klávesnica je najlepšia akú som mal možnosť vyskúšať. Vzhľad, ergonómia, tichosť tla?idiel,…) - jednoducho komplet vydarený kus. Kúpil by som aj 2 nové, keby som vedel, že ich ešte niekto ponúka.

Napište komentář