Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Apple iPhone: mobil nebo skv?lý multimediální p?ehráva??

Úterý 23. Říjen 2007

Sice už to není úpln? tak aktuální téma, ale stále kvůli nemožnosti použití Apple iPhonu v ?R se stále o n?m mluví a mluvit se bude. Už od samého za?átku, prvních náznaků možné výroby tohoto údajného telefonu jsem tyto informace n?jak tak sledoval a ?ekal jsem, zda to bude opravdu dokonalý telefon ve všech sm?rech. Avšak s prvními informacemi jsem si za?al o tomto p?ehráva?i d?lat vlastní obrázek.

Ne, že bych mluvil o tomto p?ístroji jako o “krámu”, který nic neumí, ale p?esto m? p?ekvapilo, že je tento telefon tak n?jak zam??en na jednu oblast a v ostatních se moc nedokáže pohybovat. Vlastn? hodn? revolu?ní v?c, kterou p?inesl, je podle m? ovládání celého p?ístroje pouze pomocí dotykového displeje bez pot?eby n?jaké hardwarové klávesnice (kterou ani nemá), avšak i to může p?ínést nevýhody, nap?íklad by to nemuselo být vhodné a pohodlné pro n?jaké delší psaní zpráv (ale pouze textových, s multimediálními si neporadí).

Krom? slušného dotykového ovládání tento p?ehráva? docela pohodln? umí p?ehrát videa ?i n?jaké zvukové formáty. Dále je velice kvalitní prohlížení internetových stránek, i správa emailové schránky. P?ipojit se můžete p?es GPRS, EDGE nebo WI-FI. Docela m? p?ekvapilo, že tento “skv?lý” nástroj neobsahuje sít? t?etí generace. Prost? datové p?enosy UMTS nejsou asi pro Ameri?any pot?ebné, i když se mi zdá, že jsou Ameri?ani na vyšší úrovni. Sice už by m?la mít n?jaká nov?jší verze p?enosy UMTS v podpo?e, ale první iPhone to nemá. Tento p?ístroj má fotoaparát, ale jen to, prost? zam??íte, stisknete spoušť digitálního fotoaparátu a máte fotku, to vše se dá ud?lat, nic víc, nic mí?, videa si pomocí IPhonu nenato?íte vůbec. Natá?et videa um?ly první mobilní telefony asi tak p?ed 4 až 5 lety.

Další p?ekvapením bylo, že se nedají soubory posílat p?es Bluetooth, to snad dnes umí každý nový mobil. Další takovou zajímavou v?cí je to, že iPhone “nechce” p?ijímat jiné aplikace než, které jsou p?ímo od Apple, sice se dnes už mluví o tom, že v budoucnu si s jinými aplikacemi poradí, ale nejsem si moc jistý podporou n?kterých aplikací, protože je ovládání iPhonu tak revolu?ní, že by se s ním možná nedaly ovládat oby?ejné aplikace.

Apple s iPhonem ud?lala veliký krok do budoucna, ale zdá se mi, že ud?lala s n??ím také zárove? n?kolik kroků zp?t. Slyšel jsem hodn? ?eských záporných názorů na iPhone, dále hodn? názorů, že kdyby iPhone nestál kolem 15 000 K?, že by si ho doty?ný koupil a i pár, že by si ho n?kdo normáln? koupil. Ale stále u m? p?evládají myšlenky, že je iPhone spíše skv?lý multimediální stroj s možností volat a že za tu cenu nestojí, alespo? v ?R. V USA mají asi jiný názor, tam uplat?ují názor, že pokud to má velký displej, jednoduché intuitivní ovládání, které zvládne údajn? i 2 leté dít? (vid?l jsem takovéto video), umí to volat, dá se s tím machrovat a je to od Apple a jmenuje se to i….., jako také Appl iPod, tak je to jasná volba. Nevím a nechápu americké myšlení, je to ale zase hodn? vzdálená zem? a je za velikou louží.

Tento příspěvek byl poslán: Úterý, 23. 10. 2007 v 15.30 a je uložen pod Mobilní koutek. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář