Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Souborový manažer muCommander

Pátek 8. Červen 2007

Na internetu jsem hledal n?jaký souborový manažer, který by zastal nebo alespo? z?ásti mohl nahradit n?které placené souborové manažery (nap?. Total Commander), tak jsem se dohledal k tomuto - muCommander.

Tento program je zdarma a zaujal m? i jeho vzhled, který jsem si prohlížel ješt? než jsem si ho stáhl. P?i spoušt?ní se vám promítne logo tohoto programu a na za?átku si můžete vybrat vzhled tohoto programu, je tam na výb?r standardní vzhled vypadající z?ásti jako Total Commander, také si můžete vybrat jakýsi retro vzhled, který má modré pozadí a může vám p?ipomenout starý souborový manažer M602, tyto vzhledy si ovšem v nastavení můžete poupravit podle svého, můžete si nastavit barvu pozadí, barvu vybraných položek, barvu písma atd., v další položce menu se dají m?nit p?ednastavené vzhledy lišty.

Když máte spušt?ný tento program, tak vidíte 2 panely s obsahy složek, ve kterých se práv? nacházíte, pod nimi jsou funk?ní tla?ítka pro zobrazení obsahu souboru, editování textového souboru, pro kopírování mezi panely, pro p?esouvání mezi panely, vytvo?ení nové složky, smazání ozna?ených složek a souborů, aktualizaci složky a zav?ení celého programu a hlavn? pro tato tla?ítka fungují klávesové zkratky (F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, Alt+F4), které vám uleh?í práci a jsou totožné s Total Commanderem.

Složkami můžete procházet dvojklikem tla?ítka myši, nebo vyberete složku (soubor) a stiknete klávesu Enter (je jedno který, jestli ten velký, nebo numerický). Nad panely je okénko a v n?m je zobrazena cesta ke složce, ve které se práv? nacházíte, do tohoto okénka můžete zadávat název disku, na který chcete p?estoupit, nebo postupn? napíšete názvy složek, do kterých chcete vstoupit a potvrdíte op?t klávesou Enter, je to pouze jiný způsob procházení.

Vedle okénka s adresou (nalevo) je tla?ítko, na n?mž je zobrazeno písmenko disku ?i mechaniky, kterou práv? prohlížíte, kliknutím na tla?ítko vyjede nabídka, kde si vyberete pevnou pam?ť, bu? pevné disky nebo mechaniky CD-Rom, DVD-Rom, disketové mechaniky, p?ídavná pam?ťová média (flashdisky, pam?ťové karty, fotoaparáty) a nakonec také síťová p?ipojení.

Siťov? se můžete p?ipojit k serverům typu SMB, FTP, HTTP, SFTP, sta?í zadat pouze adresu serveru a pokud to bude nutné tak také p?ihlašovací jméno a heslo, takto se klidn? můžete p?ipojit na server vaší stránky (pokud n?jakou máte) a upravovat svoje soubory a můžete kopírovat data ze serveru na svá pam?ťová za?ízení.

Program muCommander také dokáže komprimovat soubory do formátu ZIP, TAR, TAR/GZIP, TAR/BZIP2. Umí spoušt?t programy s p?íkazy, které se používají v p?íkazovém ?ádku. Můžete m?nit oprávn?ní pro vybrané soubory, m?nit datum tohoto souboru, nebo můžete zjistit vlastnosti souboru ?i složky.

Myslím si, že tento program sta?í b?žnému uživateli, který si chce pár souborů p?esunout, zkopírovat a chce mít hlavn? dobrý p?ehled nad strukturou své po?íta?ové pam?ti, ale nenahradí všechny funkce Total Commanderu.

Tento program můžete stáhnout zde:
Odkaz

V p?ípad? zm?ny odkazu nebo nefunk?nosti použijte odkazy tyto:
Stahuj.cz a muCommander.com a program zde vyhledejte.

Tento příspěvek byl poslán: Pátek, 8. 6. 2007 v 17.39 a je uložen pod Programy. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář