Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Zm?na vzhledu blogu, konkrétn? barev

Středa 30. Leden 2008

Poslední dobou jsem p?emýšlel, že jsem použil na svůj blog wordpress téma, které jsem já nijak barevn? neupravoval a p?išlo mi postupem ?asu fádní, nudné a chladné. Jelikož jsem se necht?l prokousávat novými tématy a pak je testovat a znovu zavád?t, tak jsem se rozhodl, že mi vlastn? toto téma celkov? vyhovuje, pouze by cht?lo barevn? doladit a cht?lo by to n?jaký obrázek. Konkrétn? jsem m?l na mysli ud?lat toto téma v n?jakých h?ejivých barvách, tyto různé odstíny žluté jsou docela vhodné, možná se pozd?ji rozhodnu pro zm?nu, ale myslím, že to takhle n?jakou dobu nechám. Hlavn? mi také šlo o ten obrázek pod názvem webu, ten minulý byl barevn? situován tak, aby se do n?j dalo n?co napsat, ale to jsem nevyužil, protože jsem opravdu nev?d?l co tam napsat, tak jsem se rozhodl, že toto místo využiji pro vložení obrázku, který by dokázal navodit poklidnou atmosféru. Rozhodl jsem se pro les nebo krajinu, nakonec jsem si vybral vhodný les a ud?lal vý?ez v pot?ebném rozm?ru, aby to vypadalo jakýsi náhled a vstup do tohoto lesa. Mimo jiné jsem zvýraznil nadpisy v obou rámech umíst?ných po stranách vzhledu. Myslím si, že to není špatná prom?na. Pokud jsem n?komu p?i testech nového vzhledu blogu n?jak omezil nebo znemožnil ?tení, tak se velice omlouvám a snad již v nejbližší dob? moc úprav d?lat nebudu. Pokud byste m?li n?jaké dotazy, p?ipomínky, ?i rady, použijte komentá?e, nebo e-mail, budu se snažit vyhov?t.

Tento příspěvek byl poslán: Středa, 30. 1. 2008 v 17.40 a je uložen pod Neza?azené. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Můžete napsat komentář, nebo sem poslat zpětný odkaz ze své vlastní stránky.

Napište komentář