Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Mobilní telefon podle mého gusta - 2. díl

Středa 24. Září 2008

Toto je až druhý díl rozsáhlého ?lánku, první najdete zde. Pokud jste na indexové stránce je 1. díl trochu níže na stránce, pop?ípad? na stránce starších ?lánků.

Dále takový dotykový displej. Pot?eboval bych ho vůbec, cht?l bych ho? Je to vcelku p?kná v?c, ovládat telefon prsty, hned ukázat na displej na to, co chci, ale pokud má telefon klávesnici i dotykový displej najednou (mluvím o klasické konstrukci), tak bude bu? malá klávesnice, nebo malý displej - bude se muset používat stylus, který bývá všude krom? domova nepohodlný, anebo bude p?ístroj tak velký, že by m? jako kupujícího mobilního telefonu odradil. Bu? jedno nebo druhé. IPhone a hodn? dalších telefonů se snaží o co nejv?tší dotykový displej a nic nezbylo na klávesnici, je to nové ?ešení mobilního telefonu, vcelku zajímavé, do jaké míry však (pro m?) praktické. Všechno se ovládá dotykem prstu, displej je dostate?né velký a ?itelný (ur?it? i na slunci), ale osobn? mám problém, ?asto píšu SMSky a t?eba i venku v zim?, jak moc je praktické psaní SMS a ješt? k tomu venku v zim?, t?eba i prší ?i dokonce sn?ží. S rukavicí to nepůjde, ale bez ní bych zase v té zim? nemusel mít takový cit.

Momentáln? mám u svého telefonu dobrou klávesnici, na které se mi píše a i ovládá telefon dost dob?e, takže bych cht?l ješt? lepší. Navíc displej 3,5″ u iPhonu je podle mého minimální velikost pro pohodlné ovládání dotykového displeje a IPhone je také kvůli n?mu o dost v?tší než můj telefon a já bych cht?l spíše stejný, takže iPhone nemá pro m? moc velký význam a navíc na tom není s pohotovostní výdrží p?íliš dob?e.

Takže dotykový displej nepot?ebuji. Sta?il by mi 2″, možná i 1,5″ displej, ale stále tak p?emýšlím, jestli nebyly náhodou ?ernobílé displeje lépe viditelné bez podsvícení než tyto dnešní TFT LCD displeje, které kvůli úspo?e pohasínají a není vid?t nic, pokud by m?ly svítit stále, zase by rychle vybíjely baterii. Tento problém by vy?ešil displej OLED, který vlastn? svítí po?ád a to za menší nároky na baterii, t?ch jsem ale zatím moc nevid?l. Na druhou stranu telefony s ?ernobílým displejem a lepším vybavením vymizely, takže se dají koupit jen levné bez v?tšího vybavení jako Motorola Motofone F3.

Když jsem tak p?emýšlel o telefonu, klidn? bych si telefon s ?ernobílým displejem po?ídil a kdyby um?l MP3, m?l pam?ťové karty a existovaly by pro n?j různé užite?né aplikace a dokázal by se i p?ipojit na dnešní internet (s n?jakým tím upravením), bral bych ho všema deseti. Nedávno jsem se všiml Motoroly W161, která se u nás neprodává (ani nevím, jestli bude) a která sice nespl?uje úpln? vše, co si p?eji, ale kdyby splnila dlouhou výdrž na baterii, venku ?itelný displej t?eba i bez podsvícení, sice má nebarevný displej, ale nevím, jaké technologie je, takže bych si ho musel p?edem vyzkoušet, než bych ho koupil, tak bych o ní za?al uvažovat. Ale jen za té podmínky, že by m?la v?tší výdrž než můj nastávající telefon.

S úvahou nad displejem je spojena i úvaha nad p?ítomností ?i nep?ítomností fotoaparátu v telefonu. Když už bych n?jaký ten fotoaparát m?l v telefonu mít, musel by mít rozlišení nejmén? 3 MPiX, ur?it? by m?l obsahovat automatické ost?ení, m?l by být rychlý, t?eba jako b?žné kompaktní digitály, pokud by se vešel optický zoom, byl bych pot?šen, pokud by však m?l zhoršit kvalitu snímků t?eba kvůli celkovému zmenšení optiky a ?ipu fotoaparátu, tak ho nechci a digitální zoom by mi sta?il jen p?i prohlížení již nafocených obrázků. Od fotoaparátu bych cht?l, aby byl funk?n? a kvalitov? stejný jako u kompaktů. Pokud by ale m?la být optika o hodn? menší, fotoaparát bych v mobilu necht?l.

Z dalších funkcí nepot?ebuji Bluetooth ani infraport, v??ím kabelu. Pot?šilo by m? však WiFi, ale to je op?t “žrout” baterie, takže bych ho používal asi jen v p?ítomnosti nabíje?ky. Na další funkce si nevzpomenu.

Zde bych se pokusil o p?ehledn?jší vý?et pro m? důležitých a nedůležitých funkcí:

Pohotovostní výdrž: velice důležitá - alespo? 10 dní p?i b?žném používání

?itelný displej: velice důležitý - musí být velmi dob?e ?itelný za v?tšiny podmínek i bez podsvícení (?ernobílý, kvalitní OLED, pop?ípad? kvalitní barevný TFT displej)

Konektor miniUSB: mén? důležitý - spojeno s USB Mass Storage a pam?ťovými kartami
USB Mass Storage: mén? důležitý
Pam?ťové karty: mén? důležité
Pokud by nebyl konektor miniUSB, tak Mass Storage a pam?ťové karty nechci

MP3 p?ehráva?: nemusí být - je však spojen s
3,5 mm jackem:který by musel být

Digitální fotoaparát: nemusí být - pokud by byl, musel by mít mnou cht?né parametry

WiFi: pot?šilo by, ale nedůležité

Velký displej: nedůležitý - pokud by m?l zvýšit hmotnost a zv?tšit velikost telefonu - ur?it? ne

Bluetooth a infraport: ur?it? nemusí být

Dotykový displej: nepot?ebuji

O shodných konektorech se ve vý?tu nezmi?uji, protože to je p?ání spíše na všechny telefony a je to velice velice naivní p?ání.

Rubrika: Mobilní koutek | Bez komentářů »

Mobilní telefon podle mého gusta - 1. díl

Středa 24. Září 2008

V tomto ?lánku bych se cht?l zmínit a zamyslet nad tím, jak bych vlastn? cht?l, aby vypadal můj mobilní telefon, který by spl?oval všechny moje požadavky. Ne všechny funkce jsou hlavními prioritami, u každé píši, zda je důležitá ?i ne.

Ur?it? bych cht?l, aby nem?l telefon problém vydržet na jedno nabití nejmén? 10 dní, avšak musí být v této dob? zapo?ítány i n?jaké hovory, napsané SMSky, možná i n?jaké to p?ipojení na WAP (?i internet). Pokud by telefon m?l jen tak ležet zapnutý a nic bych s ním ned?lal, p?ál bych si, aby telefon vydržel více než 3 týdny, ba dokonce m?síc, protože by m? opravdu nebavilo strkat telefon každý druhý den do nabíje?ky, což je u dnešních telefonů docela b?žné (že pane iPhone?). I když je to trochu nadsazené, telefony se ?asto dostávají na hodnotu 4 - 6 dnů, což je obstojné, ale ne pro m?. Na tento nápad m? inspiroval můj stávající telefon Nokia 6030, se kterou jsem se dostal až na hodnotu 14 dnů (?lánek), ale ur?it? by vydržel ješt? dva dny navrch, takže jsem se p?esv?d?il, že to jde. Ale abych se na takovéto hodnoty dostal, musel bych mít telefon oprošt?ný od různých vychytávek nebo je alespo? nevyužívat, což by pro m? nebyl problém, můj stávající telefon neumí ani MP3 (?i n?co podobného, na to mám MP3 p?ehráva?, pop?ípad? discman) a neumí ani fotit (na tom mám digitální fotoaparát), takže jsem zvyklý na oby?ejný telefon.

Ale pokud by m?l být v mém vysn?ném telefonu MP3 p?ehráva?, musel by ten telefon mít 3,5 mm jack, protože nechci žádné redukce a chci si p?ipojit hned svá sluchátka, protože původní již od jisté doby nepoužívám. Tudíž by mi nevadila v?tší tloušťka telefonu, alespo? se lépe drží (2 cm tlustý telefon není pro m? problém). Na p?enášení dat do telefonu bych si samoz?ejm? p?ál velice rozší?ený konektor miniUSB (důležitá podmínka), který má docela hodn? jiných za?ízení (od fotoaparátů po kapesní po?íta?e) a kabel není drahý, podpora Mass Storage by m?la být samoz?ejmostí (jak pro vnit?ní, tak pro vn?jší pam?ť), s tím souvisí existence rozši?ujícího pam?ťového slotu (nejlépe na SD, pokud možno SDHC, karty ?i jeho zmenšené verze - jsou levné a rozší?ené).

Dále bych m?l jeden velice naivní sen a to, aby se v?tšina výrobců mobilních telefonů dokázala sjednotit a vyráb?la by telefony se stejnými konektory, jak audio ?i datový, tak i nabíjecí. Protože m? opravdu nebaví mít s jiným telefonem, dokonce ?asto i stejné zna?ky, jiné kabely. Pro? nemohu používat na t?i telefony jednu nabíje?ku, ?i jeden datový kabel, protože v dnešní dob? ty staré mohu zahodit. Také by ale s t?mito konektory souviselo další p?ání a to takové, abych mohl mít p?ipojenou nabíje?ku, sluchátka a t?eba i datový kabel najednou, což u Siemensu n?jak pohodln? nešlo (spíše vůbec ne), protože m?l pouhý jeden konektor na vše a záleželo na p?ipojeném p?íslušenství, které spoje byly využívány. U nabíje?ky pro Siemens MT50 byly využívány asi jen 3, pokud jsem používal datový kabel, ten nejspíš využíval všechny, takže bych mohl jistým způsobem na jednu zástr?ku drátky p?ipojit i další p?íslušenství najednou, ale to není pohodlné. Nap?íklad u Nokie 6030 mohu p?ipojit sluchátka a nabíje?ku najednou, ale už nezapojím datový kabel a naopak, když zapojím datový kabel, nezapojím sluchátka ani nabíje?ku.

Mé p?ání stejných konektorů souvisí také s tím, že bychom si mohli, pokud nás jede n?kam víc lidí, popůj?ovat nabíje?ku, pokud n?kdo zapomene. Protože je t?eba problém v tom, že i když já mám Nokii (6030) a bratr má také Nokii (3109 Classic), nemůžeme použít jednu nabíje?ku (bez redukce), protože já mám v?tší konektor (asi 3,5 mm) a bratr menší (asi 2,0 mm) a to je to ta samá zna?ka. P?i tom v?tšina dnešních telefonů má stejné nap?tí 3,7 V a jiný napájecí proud by vadit nem?l, bude rozdíl v rychlosti nabití. P?ece tužkové nabíjecí baterie se dají nabít pomalou nabíje?kou (menší proud) za 17 hodin, nebo také rychlejší (v?tší proud) t?eba za 30 minut a tolik to nevadí.

To je další problém, každá zna?ka mobilu má jinou baterii (akumulátor), dokonce i jiný telefon stejné zna?ky má jinou. Zde je sice trochu problém s odb?rem telefonu, že ne každý telefon “žere” stejn?, takže je rozdíl, a m?l by asi být, v kapacitách baterií, ale zase bych si také p?ál, aby to bylo n?jaké jednotn?jší, protože v dnešní záplav? různých modelů telefonů, si musíte ?ádn? najít, která baterie by mi do telefonu šla a která ne. Každý výrobce si asi tímto odlišením konektorů, baterií a dalších p?íslušenství vyd?lává více pen?z, protože s novým telefonem si musíte po?ídit “vše” nové, ale asi si také snaží vytvá?et vlastní originalitu a snaží se, aby si ?lov?k spíše koupil telefon stejné zna?ky, protože již n?jaké to p?íslušenství má (nemusí všechno vym?nit) a je skoro líný vybrat si jiný telefon s jiným p?íslušenstvím.

Pravda je, že se poslední dobou ?as od ?asu objevují telefony jiných zna?ek, které mají 3,5 mm jack na sluchátka nebo miniUSB konektor, ale je to jen za ?as. Podle mého, kdyby m?lo více zna?ek stejné konektory, tak by uživatelé zna?ky telefonů m?nili ?ast?ji a ?ast?ji. Samoz?ejm? toto vše souvisí i s ovládáním a klávesnicí každého telefonu, protože si lidé také necht?jí zvykat na nové ovládání.

Rozhodl jsem se kvůli p?ehlednosti ?lánek rozd?lit na dva díly. Dále budu pokra?ovat ve funkcích mého vysn?ného telefonu. Pokra?ujte zde.

Rubrika: Mobilní koutek | 1 komentář »

ToCA Race Driver 2 - pot?šila m? jako Need For Speed: Porsche Unleashed

Úterý 9. Září 2008

Nedávno jsem si všiml, že se dá koupit ToCA Race Driver 2 jako Nová eXtra Klasika (NXK) od CDProjekt.cz asi za 199 K?, ovšem osobn? jsem si všiml i n?kterých obchodů, kde tato hra byla i za cenu 99 K?. Chvilku jsem sice váhal, ale nakonec jsem si ji zamluvil a zakoupil.

Pravda je, že tato hra již není novinka, už ji nahradila ToCA Race Driver 3 a ješt? poté Race Driver Grid, ale to jsem osobn? v?d?l. Také jsem již tuto hru hrál, když byla ?istou novinkou, ale jen u známého a popravd? ?e?eno, n?jak m? v té dob? nezaujala, a tak jsem na ni n?jak zapomn?l. Avšak t?? se vyno?ila šance ji mít za stovku.

Po nainstalování a nastavení jsem se pustil do kariéry, všude p?ítomná ?eština v menu, nastavení, výb?rech závodů a i ve videích jako titulky (dabing je původní) m? docela pot?šila a zp?íjemnila mi užívání této hry. Sice by mi původní angli?tina nevadila, protože jsem již prošel dost a dost závodních her a jiných v jazyce původním, tudíž mi rutinní nastavení ned?lá problém a i rozhovory ve h?e bych možná zvládnul, ale asi bych nepochytil vše, protože p?eci jen nemám angli?tinu vrytou jako rodilý mluv?í, nebo n?kdo, kdo byl v anglickém prost?edí t?eba 5 let. Prost? a jednoduše jsem osobn? rád, že jsem za takovou cenu koupil ?eskou verzi.

Rozhovory ve videích jsou docela dob?e zpracovány a to jak graficky, tak p?íb?hov?, také dokáží zpest?it tuto hru. Vy jako závodník v t?chto rozhovorech vidíte vše z prvního pohledu, takže sebe nevidíte, máte zde ješt? svého “trenéra” a po n?jaké dob? se objeví i žena, která se stává vaší manažerkou a zajišťuje vám závody, tudíž i peníze, n?kdy domlouvá i závody, se kterými trenér nesouhlasí nebo se mu nezdají, ale je to kvůli pen?zům. Jde nap?íklad o závody na oválech - n?co jako Nascar nebo rally ?i rallycross atd. Když jsem tuto hru hrál úpln? poprvé, tak m? nap?íklad p?ítomnost rally ve h?e t?šila, ale nyní se p?ikláním k názorům, že je to tam trochu navíc. Sice to ozvlášt?uje kariéru a ukazuje to, že ne vždy jezdíte kvalitní silni?ní závody, že sem tam musíte jezdit i to, co nechcete, ale nehodnotím to kladn?. Nezdá se mi to ani n?jak extra kvalitn? zpracované, obzvlášt? to mohu ?íci o rallycrossu.

Prost? preferuji silni?ní závody a obzlášt? ty, co se jezdí s vozy, které jsou, nebo byly b?žn? k dostání normálním lidem, i když jsou zde vyjímky. Nap?íklad se mi tolik nelíbí závody DTM, na druhou stranu se mi t?eba docela líbí závody formulí, tedy ne t?ch F1, ale takových menších, nazvaných Formula Ford. Osobn? také preferuji trat?, kde je více p?írody než mantinelů, jsem zvyklý z NFS 5, že jsem se mohl kochat krajinou a mohl jsem si n?kdy dovolit “výlet” po tráv? a ne náraz do mantinelu, nebo zastavení v ka?írku. Prost? nemám rád stereotyp, ale zase nechci, aby m? ta zm?na stála konec závodu.

Po fyzikální stránce je dobré, že se auta chovají více realisticky, prakticky p?ed každou zatá?kou je pot?eba brzdit, silná auta s náhonem na zadní kola mají tendenci se p?etá?et a když jsou ješt? k tomu t?žká, t?žko se tento smyk vyrovnává, nap?íklad Jaguar E-Type. Každé auto se chová jinak, každé je tudíž originál. Co si tak pamatuji NFS 7 nebo 8, tam se všechna auta chovala prakticky stejn?.

P?i startech se u v?tšiny aut musí kontrolovat plyn, nesmí být p?i startu v ?erveném pásmu, jinak se kola budou stále protá?et a protivníci vám ujedou, musí se držet tak v polovi?ních otá?kách a p?i záb?ru teprve p?idávat. Z fyzikálního hlediska se mi líbí také poškození vozů, které se také blíží realit?. Lehké otírání o mantinel ?i protivníka znamená lehce promá?klé plechy ?i škrábance, p?i t?žších nárazech padají nárazníky, blatníky, praskají skla a objevují se i leh?í problémy pod karoserií - poškození motoru, brzd, p?evodovky atd. P?i opravdu t?žkých nárazech jak do zdi, tak do protivníků vám může upadnout, nej?ast?ji p?ední, kolo nebo se vám n?jaká sou?ást poškodí natolik, že už neuslyšíte motor a hra vám nabídne návrat do menu ?i restart závodu. Podlé mého je poškození a chování vozů velice dob?e zvládnuté.

Ve h?e se objevují různé vozy a trat?. Ze známých vozů to může být Ford GT, Ford Mustang 1968, Ford Mustang Cobra R, Aston Martin DB7 Vantage, Aston Martin DB5, Aston Martin DB9, Jaguar XKR, Jaguar E-Type Series II (1968), AC Cobra, Subaru Impreza WRX, Mitsubishi Lancer Evo VII, Mitsubishi 3000 GT, Nissan Skyline GT-R, speciály DTM od Mercedesu, Audi a Opelu a mnoho dalších.

M? se osobn? nejvíce líbí šampionát Vintage Classic, kde jezdí Jaguar E-Type, Aston DB5 a Ford Mustang 1968 a z tohoto šampionátu a vůbec z celé hry se mi nejvíce líbí trať Loch Rannoch, která má docela p?knou okolní scenérii a objevuje se v ní mnoho různých úseků a zatá?ek. Dále se mi líbí šampionát Convertible Tour, kde můžete jet Astonem DB7, Jaguarem XKR ?i AC Cobrou, zde je také trať Loch Rannoch, ale objevují se zde i trat? m?stské, které jsou prakticky po celé délce obehnané zdmi a mantinely, proto mohou být ze za?átku trochu t?žké, ale m? prost? n?jak uchvátily. Další podobné m?stské trat? jsou i v šampionátu ‘68 Mustang Challenge (Ford Mustang 1968), Mustang Challenge 2000 (Ford Mustang Cobra R), nebo i ve Vintage Classic a dalších.

Postupem ?asu zjistíte, že se zde tu a tam n?které auto, ale spíše trať objeví vícekrát, takže je celkový seznam šampionátů trochu zkreslující o celkovém obsahu různých vozů a tratí. T?eba takový Ford Mustang 1968 je ve dvou šampionátech, Subaru Impreza WRX také, Aston Martin DB9 také. Taková trať Loch Rannoch je ur?it? ve ?ty?ech šampionátech, na více si nevzpomenu, dále Brand Hatch Indy se objevuje alespo? ve ?ty?ech šampionátech, nebo A1 Ring Short alespo? ve t?ech atd.

Tato hra má velice dobré zpracování p?íb?hu ve videích, má vcelku dost různých šampionátů s různými trat?mi, dost odlišných aut, které můžete na t?chto tratích protáhnout. Podle mého je kvalitn? zpracovaný fyzický model vozu, jak poškození tak chování za různých podmínek. Hra má ale také n?jaké nevýhody, n?které šampionáty mi p?ijdou nudné a ne moc dob?e zpracované (již zmi?ované rally, rallycross, oválové závody jsou jen nudné - t?eba taková hra Nascar Racing 4 m? docela bavila).

Vadí mi také omezení hry, nemůžete zde ve volné jízd? jakékoli auto projet na jakékoli trati, jste bohužel omezeni t?mi šampionáty, takže nemohu vyjet Jaguarem E-Type na ovál a nemohu s Formulí Ford na trať Loch Rannoch, docela by m? tato možnost pot?šila. Ale p?esto mohu ?íci, že m? tato hra zaujala více než jiné podobné hry, dalo by se ?íci, že m? baví jako hra Need For Speed: Porsche Unleashed, ale ne úpln?, protože NFS 5 je pro m? stále jedni?ka. P?esto ale fanouškům závod?ní tuto hru doporu?uji.

Odkaz na hru na: CDProjekt.cz

Mnohé informace a downloady: Blackhole Motorsports

Rubrika: Hry | 1 komentář »

Ferrari 250 GTO - p?edchůdce 288 GTO

Pátek 22. Srpen 2008

Dnes se chci zmínit o jednom z vozů od dosti známé zna?ky Ferrari. Tímto vozem je model 250 GTO, jak jsem již napsal v nadpisu, jedná se o p?edchůdce 288 GTO, o kterém jsem se již také zmínil.

Hned na úvod musím uvést, že se nejedná o novinku, která vyjela z továrny, je to model pon?kud starší, znalcům nemusím popisovat, jak starý je. P?esto uvedu, že se tento model vyráb?l v letech 1962 - 1964 a z výroby vyšlo asi jen 36 kousků, což nemám nijak podloženo, ale vím, že t?chto vozů moc nebylo. Tento vůz ovšem nebyl p?ímo ur?en na n?jaké b?žné každodenní ježd?ní, primárn? byl totiž ur?en a designován, aby mohl konkurovat vozům v závodech GT.

Tento vůz vycházel z modelu 250 GT SWB. Hlavní inženýr Giotto Bizzarrini do tohoto vozu vložil motor z modelu 250 Testa Rossa (neplést s Ferrari Testarossa), jednalo se o motor vidlicový s celkovým po?tem válců 12 (s rozvodem OHC) a objem t?chto válců ?ítal 3 litry (jestli chcete - 2953 cm³). Jako kostru vozu použili tedy již zmín?nou 250 GT SWB a s výrobou karoserie jim pomáhal designér Sergio Scaglietti.

Po Bizzarrinim bylo ale mnoho inženýrů kvůli sporu s Enzo Ferrarim vyhozeno a výroba vozu byla p?edána inženýru Mauro Forghierimu, který pracoval se Scagliettim, aby mohli dokon?it výrobu t?la. Vůz testovali nejen ve v?trném tunelu, ale i na tratích.

Motor tohoto vozu je, jak bylo již ?e?eno, V12, který je umíst?n podéln? vp?edu, úhel mezi válci je 60°, má šest karburátorů Weber 38 DCN a vytvá?í výkon 221 kW (300 koní) p?i asi 7500 otá?kách za minutu. Nejvyšší to?ivý moment 294 Nm leží asi v 5500 otá?kách za minutu. P?evodovka je manuální p?tistup?ová, synchronizovány jsou druhý až pátý stupe?. Pohán?na jsou zadní kola, ta také dokáží rozjet tento vůz až na n?jakých 279 kilometrů za hodinu, na druhou stranu zase n?kdy pot?ebujeme zastavit a o to se postará ?tve?ice kotou?ů brzd. 100 kilometrů za hodinu dosáhnete z nuly s tímto vozem asi za 6,1 vte?iny. Tyto údaje se ovšem mohou s různým nastavením m?nit.

Rám vozu je ru?n? sva?en z trubek, p?ední zav?šení je nezávislé, použita jsou A-ramena a vinuté pružiny, vzadu je tuhá náprava s listovými pružinami. Celková hmotnost 250 GTO se pohybuje kolem 1000 kilogramů, bohužel jsem nenašel jeden shodný údaj.

Tento vůz na m? vzhledov? působí velice klidn? a vyrovnan?, i když jde o vůz zna?ky se vzpírajícím se kon?m ve znaku. Na tomto voze také t?žko hledám n?jakou ostrou hranu, na voze snad žádná není, možná ta na zádi, kde karoserie p?echází v decentní spoiler. Na voze je docela dost nasávacích otvorů, které slouží bu? k chlazení brzd nebo motoru, každý z t?chto otvorů m? vždy p?esv?d?í, že se bude jednat o po?ádného dravce.

Nebylo by vůbec špatné, kdybych m?l tu ?est se s tímto skvostem setkat, ostatn? asi tak jako s ostatními Ferrari ?i jinými zna?kami jako Porsche, Lamborghini, Maserati…. Na druhou stranu bych asi tento vůz necht?l vlastnit, protože je to rarita, a všudyp?ítomný strach, abych vůz nezni?il, by m? donutil jezdit s vozem velice pomalu, takže bych si jízdu moc neužil. Ovšem je tu možnost mít repliku tohoto skvostu, osobn? jsem ?etl o replice postavené z Nissanu 280Z, která je pohán?na BMW motorem V12. Na severoamerickém trhu dokonce můžete koupit karoserii 250 GTO, která se dá položit na základy nejen Nissanu 280 Z, ale také 240 Z a 260 Z. Ne?íkám, že je toto levn?jší špás, ale originál Ferrari je originál a ten nikdo nenahradí.

Zde je pár obrázků a odkazů:

Ferrari 250 GTO zep?edu

Ferrari 250 GTO zep?edu

Ferrari 250 GTO zep?edu

Ferrari 250 GTO zep?edu

Ferrari 250 GTO z boku

Ferrari 250 GTO z boku

Ferrari 250 GTO z boku

Ferrari 250 GTO interiér

Ferrari 250 GTO motor

Zde další odkazy:

topspeed.com

supercars.net

A nakonec pár rozbitých kousků (jedná se o více modelů Ferrari 250) na wreckedexotics.com:

Zde

Rubrika: Auto-moto | Bez komentářů »

Cena vs. pam?ť u MP3 p?ehráva?ů

Čtvrtek 7. Srpen 2008

Už p?edem rad?ji ?íkám, abyste brali tento p?ísp?v?k jako velice jednoduché a krátké zauvažování.

N?kdy se tak dívám po internetu a hledám n?jaký p?ehráva?, který by m? zaujal velikou pam?tí za rozumnou cenu a m?l t?eba ješt? slot na pam?ťové karty a když by byl hodn? výhodný, t?eba bych si ho i koupil, i když mám te? Teac MP-111, ale zatím jsem žádný vhodný nenašel. Osobn? ?íkám, nejde mi o zna?ku ani o n?jaké extra kvalitní p?ehráva?e, spíše o co nejv?tší pam?ť za výhodnou cenu, tak m? tak napadlo ud?lat si osobní průzkum, kolik pen?z u p?ehráva?e zaplatím za 1 GB.

První p?ehráva?, co m? zaujal je Canyon CN-MP4DH se 4 GB pam?tí, který jsem vid?l n?kde za 805 K? a n?kde za 714 K?, tudíž cena za 1 GB je 201,25 K?, respektive 178,5 K?, což vypadá velice výhodn? oproti p?ehráva?i s 1 GB pam?tí za 400 K? (Teac MP-114) nebo za 800 K? SanDisk Sansa Shaker s pam?tí 512 MB. Samoz?ejm? zde hrají roli jiné důležité aspekty, vzhled, velikost, výbava, zna?ka, displej (barevný, ?ernobílý), výb?r formátů (p?ípadn? i u videí), výrobní náklady atd., ale to m? ani tak nezajímalo. Osobn? bych také preferoval malý p?ehráva? s AAA baterií, t?ch je však malé množství na výb?r.

Pak m? ovšem zaujala cena za 1 GB u p?ehráva?ů s pevným diskem, t?eba takový Apple iPod Classic se 160 GB diskem stojí kolem 8700 K?, což je 54,375 K? za 1 GB, ale úpln? m? p?ekvapil Teac HD-15DIGI-M-S-250 se 250 GB pam?tí asi za 4300 K?, kde za 1 GB zaplatíte pouhých 17,2 K?. Ale p?ehráva?e s pevným diskem jsou pro m? zase celkov? moc drahé.

Je to možná takové míchání jablek a hrušek, ale je to trochu jiný pohled na v?c, n?komu může jít opravdu jen o mali?kosti a t?eba jen o to, aby do toho p?ehráva?e co n?jvíc “nacpal”, aby to bylo cenov? výhodné a celkov? levné ?ešení.

Rubrika: Hardware a jiná technika | Bez komentářů »

DVB-T v mobilu je již skute?ností - LG HB620T

Čtvrtek 7. Srpen 2008

Po dlouhé odmlce jsem se kone?n? dostal k n?jakému psaní a cht?l bych upozornit na to, že se již objevil první z telefonů, který dokáže p?ijímat televiní vysílání, které p?ijímá i set-top-box dokoupitelný k televizím, ?i v televizích p?ímo obsažený, tudíž si koupíte mobilní telefon a sta?í být na p?íjmu televizního vysílání a můžete si užívat vysílání “bez poplatků”.

Samoz?ejm?, že se n?co platit bude, protože tento telefon takto slouží jako televize a za každou televizi se mají platit koncesioná?ské poplatky. Signál digitálního vysílání byste m?li zachytit v místech, kde chytíte s b?žnou televizí, ale zase jestliže jste v n?jaké zapadlejší oblasti nebo v oblasti zastav?né paneláky, asi bude trošku s p?íjmem problém, protože ne všude se dá chytit digitální vysílání. Ale celkov? v okolí Prahy, Plzn?, Domažlic, ?stí, Brna a Ostravy byste se m?li chytit (?T1, ?T2, Nova, Prima, ?T24, ?T4 Sport, ??ko).

Na tento telefon se vrátila teleskopická anténka, která ovšem nechytá GSM signál, ale práv? DVB-T. Sice je tento LG ve stylu vé?ka, což mi nevyhovuje a ani bych tento telefon kvůli tomu nekoupil, ale myslím si, že p?ijdou další telefony a cena postupn? klesne k normálním telefonům. Telefon má rozm?ry 8,9 cm do délky ? 5,5 cm do ší?ky ? 1,8 cm tloušťku p?i hmotnosti 110 gramů, což je docela dost, ale je to jeden z prvních telefonů, takže se dá o?ekávat postupné snižování hmotnosti. Displej je aktivní dvou palcový s rozlišením 320 na 240 p?i 262 tisících barvách. Telefon zvládá GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, má 2 MPiX fotoaparát, slot pro microSD karty a bluetooth.

Cenov? za?ne asi na 8000 K? u Vodafonu jako nedotovaný. Myslím si, že tento telefon p?ináší nový styl, ale p?íjem digitálního vysílání v telefonu je zatím na za?átku, tudíž telefon moc dlouho nevydrží p?ehrávat a to znamená, že nevydrží p?ijímat ani 4 hodiny, což mn? osobn? moc nevyhovuje, protože jsem si zvykl na dlouhou výdrž a asi bych si s telefonem na cestách ?asto “hrál” a potom bych nebyl na p?íjmu.

Rubrika: Mobilní koutek | 1 komentář »

Zm?na vzhledu blogu, konkrétn? barev

Středa 30. Leden 2008

Poslední dobou jsem p?emýšlel, že jsem použil na svůj blog wordpress téma, které jsem já nijak barevn? neupravoval a p?išlo mi postupem ?asu fádní, nudné a chladné. Jelikož jsem se necht?l prokousávat novými tématy a pak je testovat a znovu zavád?t, tak jsem se rozhodl, že mi vlastn? toto téma celkov? vyhovuje, pouze by cht?lo barevn? doladit a cht?lo by to n?jaký obrázek. Konkrétn? jsem m?l na mysli ud?lat toto téma v n?jakých h?ejivých barvách, tyto různé odstíny žluté jsou docela vhodné, možná se pozd?ji rozhodnu pro zm?nu, ale myslím, že to takhle n?jakou dobu nechám. Hlavn? mi také šlo o ten obrázek pod názvem webu, ten minulý byl barevn? situován tak, aby se do n?j dalo n?co napsat, ale to jsem nevyužil, protože jsem opravdu nev?d?l co tam napsat, tak jsem se rozhodl, že toto místo využiji pro vložení obrázku, který by dokázal navodit poklidnou atmosféru. Rozhodl jsem se pro les nebo krajinu, nakonec jsem si vybral vhodný les a ud?lal vý?ez v pot?ebném rozm?ru, aby to vypadalo jakýsi náhled a vstup do tohoto lesa. Mimo jiné jsem zvýraznil nadpisy v obou rámech umíst?ných po stranách vzhledu. Myslím si, že to není špatná prom?na. Pokud jsem n?komu p?i testech nového vzhledu blogu n?jak omezil nebo znemožnil ?tení, tak se velice omlouvám a snad již v nejbližší dob? moc úprav d?lat nebudu. Pokud byste m?li n?jaké dotazy, p?ipomínky, ?i rady, použijte komentá?e, nebo e-mail, budu se snažit vyhov?t.

Rubrika: Neza?azené | Bez komentářů »

Poh?eb Vašeho mobilního telefonu - docela slušná pitomost

Pátek 25. Leden 2008

Dnes jsem se na internetu dozv?d?l, že britská firma Mobile Fun Ltd., chce pot?šit mobilní maniaky a milovníky a umož?uje t?mto lidem, aby jejich dosloužilé mobilní telefony mohli být poh?beni. Poh?eb se bude konat v Rusku v oblasti KMA (Kurská magnetická anomálie), kde se u zemského povrchu vyskytuje velké množství železa, a tudíž tam nefungují kompasy. P?ímo o poh?eb se bude starat tam?jší ruská firma. Poh?eb vás bude stát n?co kolem 20 liber (asi 698,2 K? p?i kurzu: 1 britská libra = 34,91 K?).

Můj osobní názor je ten, že je to naprostá zbyte?nost nechat n?kde poh?bívat neživé v?ci, vždyť nikdy nežily a nemají žádnou duši, podle mého je to jen n?jaký divný výmysl, který nemá opravdu žádný význam. Lidé asi mají spoustu volného ?asu a už nev?dí, co by vymysleli, tak vymýšlejí takovéto s prominutím blbosti. Ani bych necht?l potkat lidi, kte?í by se takto svého telefonu “zbavili”, jsou p?ece jiné možnosti likvidace telefonu, nap?íklad bezplatná ekologická likvidace, nebo poukázka T-Mobile za starý telefon do konce ledna. Zdá se mi, že je sv?t plný zbyte?ných možností a lidé by se mohli zam??ovat na opravdové problémy. (Můj osobní názor)

Rubrika: Zajímavosti z internetu | 4 komentáře/ů »

Genius HS-04SU - Sluchátka s mikrofonem

Pátek 25. Leden 2008

Po původních sluchátkách s mikrofonem, které jsem používal, jsem se rozhodl, že si vyberu jiná s trochu v?tšími náušníky, aby lépe ut?snily můj poslech. Stará sluchátka již také za?ala p?i zesilování chrastit a také n?kdy vypadával levý kanál (i když jsem je moc nepoužíval a dlouho ležely nepoužívané).

Rozhodl jsem se pro sluchátka Genius HS-04SU. Nepat?í mezi nejdražší, pohybují se ve spodní ?ásti cen sluchátek od Genius. Mají p?ibližn? dvoumetrový kabel vycházející z levého sluchátka, který je pokrytý tkaninou. Konstrukce je z p?evážné v?tšiny kovová, až na spoj mezi hlavovým obloukem a držadly vlastních reproduktorů sluchátek, tato ?ást je plastová a pomocí ní si můžete prostor pro hlavu zv?tšovat ?i zmenšovat, ale není zde n?jaká pojistka, takže se velikost může zm?nit sama. Dále kryty reproduktorů a mikrofonu jsou plastové a ovlada? na kabelu také.

Mikrofon sluchátek je umíst?n na kovovém “husím krku”, takže je velice flexibilní, ale může to být až na obtíž. Náušníky, jsem n?kde ?etl, by m?ly být kožené, ale vůbec si nejsem jistý, jinak jsou docela velké. Otvory pro uši naopak nejsou zas tak velké, tudíž můžete mít uši trochu p?itla?ené a po sundání po delším používání můžete pocítit krátkodobou bolest, i když možná mám já divné uši.

V cenové kategorii 200 - 300 K? nemůžete po?ítat s n?jakým vynikajícím a p?esným zvukem, ?ekl bych, že na domácí neprofesionální použití jsou ucházející a to i jejich mikrofon. Ovládání na kabelu je vzdáleno od sluchátek asi 50 cm a dá se s ním upravovat hlasitost a vypnout ?i zapnout mikrofon, mikrofon já osobn? zapínám (vypínám) v systému a ovlada? na sluchátkách nepoužívám, protože mimo jiné nev??ím výdrži toho p?epína?e.

Tato sluchátka jsou podle mého obstojná pro použití normálními uživateli, kte?í sluchátka pot?ebují t?eba jen na komunikaci p?es internet, poslouchání hudby, hraní her, ale ?ekl bych spíše na kratší dobu, t?eba když primárn? používáte reproduktory, tato sluchátka použijete v dob?, když není možnost poslouchat repro “na plné pecky”, t?eba kvůli denní dob?, nebo spoluobyvatelům.

Oficiální web: Geniusnet.com

Rubrika: Hardware a jiná technika | Bez komentářů »

Vulgární komentá?e k mému webu a na m?

Sobota 12. Leden 2008

Prosil bych, aby n?jaké vulgární komentá?e na m? ?i k mému webu si návšt?vníci tohoto webu nechali od cesty, nemusíte sem chodit, když se vám blog nelíbí. Nebo poslední dobou jsem n?kdo pouze vloží n?jaký testovací text, aby vyzkoušel, jestli mi komentá?e fungují, to zde také nemusím mít. Vulgární komentá?e si vkládejte tam, kde vám to povolí. Pokud se dále budou opakovat takovéto nesmyslné anebo sprosté vulgární komentá?e, tak komentá?e zakážu úpln? a to bych necht?l, protože bych tím zabránil psát komentá?e lidem, kte?í se smyslupln? cht?jí vyjád?it, nebo se cht?jí na n?co zeptat. Pokud máte n?jaký problém, napišt? t?eba e-mail, a pokud mi tam chcete jen nadávat, tak asi pat?íte do ur?itého ústavu. Hádám, že sprosté komentá?e jsou jen výplody puberťáckých nevyvinutých, až p?ímo zakrn?lých mozků, kte?í si cht?jí zvyšovat ego tím, že budou n?koho urážet a to zde nestrpím, nechte si tyto nadávky prosím pro své kamarády a pro jiné weby, kde vám to opravdu povolí. Tento p?ísp?vek nebyl ur?en t?m, kte?í se zde již na n?co smysluplného dotazovali a rozumn? zde p?isp?li, d?kuji.

Rubrika: Neza?azené | 1 komentář »