Antiwarez

Tento web se v?nuje zamyšlením nad Warezem (zda je opravdu výhoda mít stažené hry atd.), ale v?nuje se také programům zdarma, internetu, možná autům.

Malý a skladný stativ Technika

Pondělí 7. Leden 2008

Nedávno jsem slyšel o malém stativu, který se cenou vejde do 100 K?. Konkrétn? jde o model Velbon Teeny Pod. Ale byl jsem i ze svého okolí informován, že podobný stativ mají i v obchodním dom? Tesco, kde ho prodávají i se sadou, jak oni ?íkají pro za?áte?níky, ale myslím si, že by tato sada nebo pouze ten stativ byl vhodný i pro pokro?ilejší fotografy, kte?í zatím necht?jí moc investovat do stativu.

Tato sada je do 8.1.2008 prodávána za cenu 99 K?, normáln? ovšem stojí 199 K?. Tato sada se jmenuje Technika Digital Camera Starter Kit. Je zde obsaženo pouzdro na fotoaparát, které není tak velké a vejde se do n?j pohodln? fotoaparát s rozm?ry 9,5 cm x 6,5 cm x 3,5 cm (ší?ka x výška x tloušťka), je tam ješt? odd?lená kapsa, ale s fotoaparátem s t?mito rozm?ry se do této kapsy moc navíc nevejde, k pouzdru je ale možné p?ipojit p?iložený popruh p?es rameno. Dále balení obsahuje ?isticí ut?rku, kterou můžete použít mimo jiné na ?išt?ní brýlí, dále jsou tu doslova ?isticí ty?inky do uší a nakonec je tu jemný kartá?ek, se kterým můžete i n?jaká smítka sfouknout, protože má malý vzduchový vá?ek.

Te? p?ejd?me k samému stativu, kvůli kterému jsem tuto sadu koupil, nic velkého jsem si od n?j nesliboval, ale pot?šil m?. Ve složeném stavu (všechny t?i nožky jsou u sebe) m??í asi 12 cm bez šroubu pro p?ipevn?ní k fotoaparátu a má klipsnu za opasek, v takovém použitelném rozloženém stavu zvedne váš fotoaparát do výše asi 11 cm. Nožky jsou ve stylu “husího krku” a docela pevn? drží svůj tvar. Fotoaparát s p?ibližnou váhou 150 gramů udrží s p?ehledem, ale je tu trochu problém s umíst?ním otvoru pro šroub na vašem fotoaparátu, protože jestli máte tento otvor hodn? na kraji, musíte si velice pohrát s ohnutím nožek, protože by vám fotoaparát mohl p?epadávat, můj fotoaparát má sice tento otvor spíše ke kraji, ale je z p?evážné ?ásti blíže ke st?edu.

Dále si také musíte pohrát s každou nožkou zvlášť, aby nebyl váš obrázek nak?ivo, pokud to nebude zám?r, ale mohu ?íci, že nožky si opravdu velice pevn? drží svoji pozici. Nakonec mi nedalo a stativ, který jsem si p?edem p?ipravil, jsem p?ipevnil k naší digitální kame?e, abych vyzkoušel pevnost, naše kamera má otvor pro stativ prakticky uprost?ed, takže jsem p?estával mít v?tší obavy a i p?esto, že naše kamera váží s baterií n?co kolem 900 gramů, tak se stativ ani nepohnul a mohl jsem bez problémů p?iblížit na nejvyšší 20 násobný optické a vyzkoušel jsem i 990 násobné digitální p?iblížení a obraz se net?ásl a byl poznatelný (990 násobné p?iblížení je ale velice obrazov? nekvalitní, a tudíž nevyužitelné a nechápu význam, je to asi jen marketingový tah).

Takže mohu ?íci, že tento stativ udrží i fotoaparáty a i kamery až do 1 kilogramu váhy, ale za p?edpokladu, že ten p?ístroj bude mít stativový závit nejlépe ve st?edu, aby se na každou stranu rozložila stejná váha, jinak hrozí p?epadnutí, nebo nestabilnost.

N?jaké ty odkazy:

iTesco.cz

CZC.cz

další podobné stativy: Vanguard stativ VS-41, HAMA 4024 34529 MINI STATIV

Rubrika: Neza?azené | Bez komentářů »

Jak jsem dostal Powerball

Úterý 25. Prosinec 2007

Powerball jsem dostal práv? k t?mto Vánocům a byl jsem z n?j velice pot?šen a p?ekvapen, protože jsem si ani ve snu nemyslel, že bych ho mohl dostat. Powerball jsem cht?l již d?íve, cht?l jsem si ho koupit, ale pak jsem na n?j zapomn?l.

Co to vlastn? Powerball je? Základem je taková koule, která p?i používání rotuje podle jedné osy, a jeden konec té osy je zachycen v takovém ocelovém prstenci a celkov? jsou oba konce osy zachyceny v plastovém vodicím poružku, podle kterého Powerball také rotuje, takže rotuje kolem dvou os a celé je to v kulatém plastovém obalu, ale není to dokonalá koule, protože z jedné strany je otvor pro rozto?ení provázkem (nebo jen palcem pro “zkušené”) a z druhé strany je ploška, místo které se dá vložit m??i? otá?ek, pokud ho tam nemáte. Kolem “rovníku” Powerballu je docela široká gumová páska, aby vám Powerball neud?lal v domácnosti n?jakou neplechu, kdyby se vám vysmekl.

Jak vlastn? pracuje? Pokud rozto?íte tu kouli vevnit? pomocí provázku, tak poté krouživými pohyby ruky, roztá?íte Powerball i podle druhé osy a zjistíte podle narůstajícího odporu, zda se vám poda?ilo Powerball správn? rozto?it, nebo naopak podle klesajícího odporu, že se nepoda?ilo. Pokud s touto v?cí za?ínáte, tak je dobré pomocí provázku použít docela rychlý švih, protože potom nemusíte mít ani moc zkušeností a Powerball rozto?ený udržíte. Z malého rozto?ení, t?eba palcem, musíte mít práci s touto v?cí docela zvládnutou, m? osobn? se ješt? v?era z celkového po?tu 15 pokusů povedlo Powerball rozto?it druhou rukou bez provázku tak, abych ho již rozkroužil pohyby, asi dvakrát a zjistil jsem, že nevím, co je špatného na roztá?ení provázkem, když to jde tak lehce.

Když jsem Powerball ješt? nem?l, tak jsem vůbec netušil, že může vytvo?it p?i vyšších otá?kách takový odpor a že dokonce, když si s ním déle hrajete, tak se můžete cítit jako po posilování, p?i?emž to bude asi hlavní ú?el. Powerball je takový docela malý, skladný a praktický jako p?enosná “posilovna”. Sice existují různé turnaje, kde se lidé trumfují, kdo Powerball, za jak dlouho rozto?il na jak velkou rychlost, ale m? bude sloužit jako posilovací pomůcka, nebo jako relaxa?ní, obzvlášt? když sedím ?asto u po?íta?e, tak mi tato v?c, dokáže protáhnout prsty a záp?stí. Mimo jiné je také v návodu a na oficiálních stránkách napsáno, co p?esn? může Powerball vylé?it.

Powerballu existují také různé druhy. Nejjednodušším je ten, co mám já, jmenuje se Powerball 250 Hz, 250 Hz asi proto, že by nem?l být vystaven vyšším otá?kám než 250 ot./s, nebo 15000 ot./min, jeho cena se pohybuje kolem 500 K? (spíše pod 500 K?), dalším je Powerball Screamer, který je totožný s p?edchozím, pouze vydává navíc zvuk sirény, cena je také podobná, dalším Powerballem je Powerball Neon, který je už dražší (kolem 700 K?), ale navíc se z vyššími otá?kami rozsv?cuje. Dále je tu Powerball 250 Hz Pro, který obsahuje navíc od původní verze po?íta? otá?ek (kolem 800 K?) a dále jsou to takové kombinace: Powerball Screamer Pro (kolem 900 K?), Powerball Neon Pro (kolem 1000 K?). Pak je tu taková luxusní verze Powerball Techno, které se na rotoru objevuje ?ervenomodrým b?žícím textem po?et otá?ek (kolem 1100 K?) a asi nejlepší verzí je Powerball 350 Hz Metal, který je celkov? vyroben z kovu, má po?íta? otá?ek a jeho maximální stanovené otá?ky jsou na hranici 350 ot./s nebo 20000 ot./min.

K Powerballům si můžete dokoupit š?ůrku na záp?stí (která je totožná s tou mobilní), pytlík na p?enášení, nebo kožený obal (kolem 200 K?) a nakonec pro verze bez po?ítadla otá?ek si toto po?ítadlo můžete dokoupit za cenu podobnou cen? základní verze. Samoz?ejm? se dají dokoupit náhradní gumové pásky, dále také p?ív?sek Powerball, gumovou imitaci nebo t?eba tri?ka s motivem Powerball. Navíc je tu i možnost libovolného potisku gumových pásek, záslepky pro po?ítadlo, pytlíku pro p?enášení, ale toto je spíše vhodné pro firmy, protože je objednání omezené minimálním po?tem kusů (myslím, že je to n?co kolem 20 až 30 kusů minimáln?). Powerball je velice zajímavá hra?ka, ?i posilovací koule a pokud ji nechcete na posilování, můžete s ní “machrovat” p?ed kamarády, hrát turnaje, d?lat rekordy anebo jen tak relaxovat.

Oficiální web: Ball.cz

Nebo: Powerball.cz

Rubrika: Zajímavosti z internetu | 8 komentáře/ů »

Samsung Solid M110 - levný odolný mobilní telefon

Pondělí 3. Prosinec 2007

Vyskytujete se ?asto v oblastech, kde by mohl být váš mobilní telefon ohrožen a zárove? nechcete zaplatit za odoln?jší telefony více pen?z, protože ne každý pot?ebuje mít ve svém telefonu všechny možné i nemožné vymoženosti, tak mobilní telefon Samsung Solid, který se zatím sice neprodává, by mohl být tou správnou volbou.

Je to velice jednoduchý telefon, který asi uznává pravidlo, ke kterému se hlásím také, že ?ím mén? vymožeností a v?cí je obsaženo v telefonu, tím mén? se toho dá rozbít. Samsung Solid má pogumovaný povrch, kryt baterie je jišt?n zámkem ve stylu šroubu, a dokonce tento telefon získal certifikát IP54, který zaru?uje odolnost vů?i snadnému poškození, proti vod? (ale asi to žádný potap?? nebude) a i trochu proti prachu.

Z hardwarové výbavy mohu jmenovat pasivní displej 128×128 s 65 tisíci barvami s p?ibližnou úhlop?í?kou 1,5 palce. Solid umí i fotit, avšak v rozlišení VGA (640×480 picelů), ale má blesk, který se ale spíše bude používat jako svítilna. Nemá možnost rozší?ení pam?ti pam?ťovými kartami (2 MB pam?ti k dispozici), nemá MP3 p?ehráva? (ale umí vyzván?t pomocí MP3), ale pot?ší FM rádio. Telefon umí javu, má Bluetooth 1.2 a hlasový záznamník. Volá v pásmech 900/1800 MHz, podporuje i datové p?enosy GPRS, které jsou již ale standardem.

Rozm?ry telefonu jsou p?ibližn? 107 mm na výšku, 48 mm na ší?ku a jeho tloušťka (tenkost) ?iní p?ibližn? 17,7 mm a váží kolem 92 gramů, což podle mého není strašné ?íslo. Jelikož Samsung Solid, jak by n?kdo mohl ?íci, nic neumí, tak je celkem možné, že by mohl mít dobrou pohotovostní výdrž, i délka hovoru by mohla být slušná a cena by se také nemusela škrábat až bůhví kam, mohla by se rozumn? pohybovat do 4 tisíc K?.

Orienta?ní foto:

Samsung Solid

Rubrika: Mobilní koutek | 2 komentáře/ů »

Program TrayEverything aneb schovej to do SysTray

Pátek 30. Listopad 2007

Dnes jsem narazil na zajímavý program. Tento program se nazývá TrayEverything. A k ?emu že vlastn? slouží? Tento program umí totiž jakékoli okno, které se dá normáln? minimalizovat na panel Start, minimalizovat do panelu SysTray (tam, kde bývají hodiny, pokud je panel Start umíst?n na původním míst?, je tento panel vpravo).

Sta?í si vybrat b?žící aplikaci ?i okno, najít si ji v programu TrayEverything, dát pravé tla?ítko a vybrat Minimize to tray. Ovšem, jak jsem již zjistil, tak tento program neumí skrývat pouze okna, která vidíte na panelu Start, ale dokáže skrýt i okna, která se nedají kliknutím myši minimalizovat (dají se skrýt najednou se všemi ostatními okny klávesovou zkratkou - stisknutí klávesy s okénkem pro vyvolání nabídky Start spolu s písmenem D - WIN+D), t?mito okny mohou být t?eba různá nastavení ve Windows, nap?íklad nastavení zobrazení ?i vlastnosti systému (okna b?žící p?es rundll32.exe).

Mezi další nastavení pat?í nap?íklad nastavení ?asového úseku, po kterém se mají neaktivní okna sama minimalizovat do SysTray, dále zaheslování oken ?i aplikací minimalizovaných do SysTray a také se dá vybrat klávesová zkratka ?i klávesa pro minimalizaci (musíte si vybrat ze 4 zkratek: F7, klávesa WIN+Q, WIN+S, ?i CTRL+Q). Nevím, zda n?komu může tento program pomoci, ale myslím si, že by u n?koho mohl najít využití, t?eba když má doty?ný otev?eno hodn? aplikací najednou, tak aby si ud?lal trochu místa.

Odkazy ke stažení:

Stahuj.cz

Oficiální web: winapizone.net

Rubrika: Programy | Bez komentářů »

LG KS20 - stylový a pracovní mobilní telefon najednou

Úterý 27. Listopad 2007

Jestliže pot?ebujete ke své práci mobilní telefon s opera?ním systémem a velkým dotykovým displejem, ale cht?li byste zárove? i telefon, který by se dal využít p?i jiných p?íležitostech i jako telefon stylový, pak je tu p?ístroj od LG, model KS20.

Tento p?ístroj je osazen opera?ním systémem Windows Mobile 6, telefon také obsahuje takovou zvláštní funkci, podobnou jako TouchFLO od HTC, kdy k ur?itým položkám můžete p?istoupit bez použití stylusu, ale pouze za pomoci ur?itého pohybu prstem po displeji. Telefon dále obsahuje program Kontakty, což je vlastn? takový mobilový Outlook, ovšem jsou zde obsaženy i jiné Office aplikace, konkrétn? Word, Excel a Powerpoint, z dalších programů mohu jmenovat PDF prohlíže?, archivátor ZIP, Internet Explorer a emailový klient.

Zatím sice nevím, jaký má tento p?ístroj procesor, ale m?l by obsahovat 256 MB flash pam?ť ROM, 128 MB RAM a slot pro pam?ťové karty microSD. Rozm?rov? je velice p?íjemný: asi 10 cm do výšky, 6 cm do ší?ky a do hloubky má n?co kolem 1 cm a ?tvrt p?i dobré hmotnosti do 100 gramů, asi 95 gramů. Asi n?které nepot?ším, když uvedu, že tento p?ístroj nemá žádnou hardwarovou qwerty klávesnici ani žádnou jinou hardwarovou a tudíž se musíte spolehnout na tu softwarovou ?i si p?es bluetooth p?ipojit svoji vlastní. Na druhou stranu by p?ístroj asi nem?l tak dobré rozm?ry p?i slušné velikosti displeje, který má úhlop?í?ku 2,8 palců a zobrazuje 262 tisíc barev p?i rozlišení 320 bodů na 240 bodů. Ale abych úpln? nelhal, tak tento telefon n?jaké ty klávesy p?esto má, dv? tu jsou na p?ijetí a odmítnutí hovoru a jakési kole?ko sloužící jako joystick pro pohyb v menu.

Dále telefon umož?uje poslouchat hudbu p?es stereo bluetooth sluchátka pomocí stereo A2DP profilu, naleznete zde i multimediální p?ehráva? Windows Media Player 11 s ID3 tagy. S KS20 se dá i fotit, použít můžete 2 MPX digitální fotoaparát, který ale kvalitou p?íliš neoplývá, ale je to spíše pracovní telefon, takže k ?emu kvalitní fotky. K p?ístroji se dodává i USB kabel, který ovšem nemá miniUSB konektor, ale stejný konektor, který byl použit i u LG Prada a Shine. Z datových p?enosů se dá použít standardní GPRS, také již standardní EDGE, dále 3G, HSDPA (až 3,6 Mbit/s) a nakonec, co podle mého nesmí u takovýchto pracovních nástrojů chyb?t, je tu možnost p?ipojení p?es Wi-Fi (IEEE 802.11b).

Na tento p?ístroj si ale budeme muset chvíli po?kat, protože ješt? není v prodeji a neznám ani p?ibližnou cenu tohoto produktu. P?esto je LG KS20 docela kvalitní pracovní pomocník, který se vyzná i v multimédiích a o stylu toho také mnoho ví a mohl by spoust? stylových mobilů vypráv?t.

Zde n?jaký ten oficiální web: ks20.lgmobile.com

Samoz?ejm? i obrázek pro p?edstavu:

LG KS20

Rubrika: Mobilní koutek | Bez komentářů »

Stahování z Youtube.com - webová stránka i aplikace

Pondělí 19. Listopad 2007

Prohlížení videí z webu youtube.com, který se vlastn? ni?emu jinému nev?nuje, je v dnešní dob? velice oblíbené, ale p?ímo na tomto webu není bohužel položka, s jejíž pomocí by se dalo n?jaké dobré video stáhnout. Tento ?lánek by m?l popsat, jakým způsobem se tato videa dají stáhnout.

Našel jsem dva docela dobré programy. Jeden je jednodušší, jmenuje se Save2pc, nemusí se instalovat, sta?í zadat umíst?ní, kam chcete video uložit, vložíte odkaz na video z Youtube, vyberete formát videa, na výb?r je AVI, MPEG, FLV a WMW, dá se zde nastavit i proxy server a nakonec sta?í dát jen start a video se za?ne stahovat. Dalším programem je program Ashampoo ClipFinder, který je o poznání složit?jší, obsahuje možnost stahovat i z jiných serverů, nap?íklad VideU.de, veoh.com, livevideo.com, blip.tv, video.yahoo.com, MySpace.com a další, avšak tento program dokáže stahovat pouze do formátu FLV, který mi byl do jisté doby trochu neznámý a pro m? je i trochu nepraktický, já jednoduše vyžaduji známé formáty AVI ?i MPEG, se kterými nemám problém a můžu je klidn? i upravovat.

Stahování p?es oba programy se mi nezdálo nijak pomalé, používám p?ipojení Klfree. Myslím si, že s b?žným p?ipojením (modemové vytá?ené p?ipojení se už asi moc nepoužívá) by to nem?lo trvat tak dlouho. Nakonec bych se cht?l zmínit o webu (vixy.net), p?es který se dají tato videa také stahovat, ale ten se mi zdá nepraktický v tom, že ne vždy je volný server a poslední dobou se mi z n?j nepoda?ilo moc videí stáhnout.

Program Save2pc se dá stáhnout zde: stahuj.cz, oficiální web zde: save2pc.com

Program Ashampoo ClipFinder se dá stáhnout zde: stahuj.cz, oficiální web zde: ashampoo.com

Avšak mám tu malou p?ipomínku k druhému programu, protože tento program se standardn? chová jako shareware, ale po bezplatné registraci na webu Ashampoo.com se již bude program chovat jako freeware.

Nakonec je tu ten web pro stahování: vixy.net

Rubrika: Programy | 8 komentáře/ů »

Ford Mustang Bullit

Neděle 11. Listopad 2007

Poslední dobou m? z nevšedních automobilových novinek nejvíce zaujal americký stroj, konkrétn? Ford Mustang a konkrétn? jde o speciální edici Bullit, tento název jist? znají všichni zastánci staršího amerického filmu Bullitův p?ípad (nebo alespo? jedné ur?ité automobilové honi?ky ve filmu). Práv? v tomto filmu, kde hlavní roli plukovníka Franka Bullita hrál Steve McQueen, se ob?vuje vůz Ford Mustang Fastback, který se vyráb?l p?ibližn? od roku 1965 a podle n?ho je vyrobena tato speciální edice.

Tento nový Mustang má vidlicový osmiválec (jak jinak) s výkonem okolo 315 koní, to?ivým momentem kolem 442 Nm p?i 4250 ot./min a tento vůz dokáže uhán?t okolo 242 km/h (taková pohodová m?stská jízda). P?enos motorové síly na kola p?enáší p?tistup?ová manuální p?evodovka zna?ky Tremec, hliníková ?adicí páka je prakticky shodná s ?adicí pákou z Mustangu, který se objevuje ve filmu.

Dále má velice dob?e upravené výfukové potrubí, které produkuje skv?lý akustický zvuk a samoz?ejm? zvyšuje výkon motoru, dále nové sportovní tlumi?e a pružiny, které d?lají z Mustangu (známého jako auto, které jezdí pouze rovn?) dob?e ovladatelný vůz. Mustang Bullit má také samoz?ejm? designov? prakticky shodné disky o velikosti osmnácti palců, na které se nazouvají pneumatiky o rozm?rech 235/50 ZR18. Samoz?ejm? má na karoserii tmav? zelenou barvu jako ve filmu. Bohužel pro milovníky Mustangů z ?eské republiky je tu menší problém, že se Ford Mustang Bullit bude prodávat jen a jen v Kanad? a USA a za p?ibližn? 31 tisíc dolarů (p?ibližn? 565 tisíc K? p?i dnešním kurzu 1 dolar = 18,21 K?).

Ješt? se ale zmíním o asi jedné z nejznám?jších automobilových honi?ek práv? ve filmu Bullitův p?ípad, kde se po San Francisku prohání práv? Bullit s jeho tmav? zeleným Fastbackem a jeho pronásledovatelé, následn? také pronásledování, používají další americký velkomotorový stroj Dodge Charger v barv? ?erné. Honi?ka je to velice napínavá, zvlášt? na za?átku, kdy se jen tak oba vozy na dálku “pošťuchují”, ale když za?n? hlavní ?ást, tak slyšíte jen ?ev pneumatik a motorů, obzvlášt? motor Mustangu se hodn? projevuje, dále vidíte i scény s prokluzujícímu koly a kou?em od pneumatik ?i s odletujícími poklicemi kol. P?i konci honi?ky se dostaneme i ven z m?sta a dojde i na st?ílení, úpln? na konci dojde docela k zajímavému konci, který si můžete prohlédnout zde na youtube.com, který vám neprozradím, ale nejspíše asi konec této honi?ky znáte. Mimochodem stojí za to, si tento film zhlédnout celý.

Zde pár obrázků starého i nového Bullita:

Nový Bullit

Nový Bullit

Nový Bullit

Starý Bullit

Starý Bullit

Starý Bullit

Rubrika: Auto-moto | Bez komentářů »

Tip na váno?ní dárky

Sobota 10. Listopad 2007

Můj bratr nedávno rozjel web, na kterém si můžete vybrat a následn? i koupit tri?ko, hrnek a podobné zboží, avšak velkou p?edností tohoto webu je, že jsou tyto produkty s velice kvalitním a originálním potiskem. Standardn? jsou uvedeny produkty, které sám majitel vytvo?il, avšak je tam i možnost vlastního výb?ru a úpravy vzhledu zboží. Myslím si, že je to velice dobrá možnost, jak pot?šit své blízké o Vánocích, ale můžete si samoz?ejm? vybrat produkty sami. Web se nachází zde.

Rubrika: Zajímavosti z internetu | Bez komentářů »

CrissCross - po?íta?ová slovní hra

Sobota 3. Listopad 2007

Po?íta?ová hra CrissCross je elektronická verze známé stolní hry Scrabble ?i Kris Kros. Jde zde o postupné vkládání písmen a skládání z nich slova a musíte postupn? navazovat na již složená slova. V této h?e si samoz?ejm? můžete poupravit slovník všech slov, můžete hrát proti po?íta?i i proti ?lov?ku, najednou mohou hrát 2 nebo 4 hrá?i. Dá se také nastavit, kolik nejmén? písmem mají mít slova, jak má vypadat hrací deska ?i melodie ve h?e. Ve h?e také můžete použít nápov?du, když vás nenapadne žádné slovo. Hra m? velice p?ekvapila jednoduchostí a intuitivním ovládání. Jelikož ale moc tyto hry nehraji, tak nemůžu p?esn? porovnat kvalitu zpracování podle originální p?edlohy, ale myslím si, že toto je velice kvalitní verze. Mimochodem hra je sanoz?ejm? ?esky a zdarma.

Odkazy ke stažení:

Stahuj.cz

Oficiální web - iwannaplay.com

Rubrika: Hry | Bez komentářů »

SuDoku

Sobota 3. Listopad 2007

Tento ?lánek bude o poslední dobou hodn? rozší?ené h?e, která se objevuje i v různých sout?žích, ?asopisech a novinách, konkrétn? jde o její elektronickou podobu a jde o matematické Sudoku, tato po?íta?ová hra se jmenuje SuDoku. Sudoku je hra logická, objevují se zde ?ísla od 1 až do 9. Cílem hry je podle pár zadaných ?ísel zjistit, jak doplnit hrací pole o 9 x 9 ?tvercích tak, aby v každém sloupci, v každém ?ádku, v každém menším poli o 3 x 3 ?tvercích byla všechna ?ísla od 1 do 9 a n?kdy se nesmí opakovat ani ?ísla v úhlop?í?kách, ale tato podmínka není vždy, ?asto bývá verze bez této podmínky, ale v této po?íta?ové h?e si ovšem můžete vybrat zda chcete, aby se ?ísla v úhlop?í?kách nem?la opakovat.

Tato hra je ?esky, je zde možnost nastavit si obtížnost a podle ní vygenerovat vaši hru. Sudoku vám může program vy?ešit celé hned, nebo vám může postupn? p?idávat n?která ?ísla, ale lepší je když si s tím opravdu pohrajete. Můžete si také nastavit taková pomocná ?ísla, která jsou vlastn? kandidáty na ur?ité pole. V neposlední ?ad? se dají vaše pole vytisknout ?i exportovat do Excelu. Hra je zdarma, instaluje se a po instalaci zabírá n?co málo více než 1 MB.

Odkazy:

Stahuj.cz

sudoku-by-vv.wz.cz (odkaz na oficiální web SuDoku od Víta Veselého, kde se vždy objeví nejnov?jší verze)

Rubrika: Hry | Bez komentářů »